Xunta de Galicia

Modificación ou cancelación dunha subscrición

Para consultar ou modificar os datos cos que está rexistrado/a neste servizo ou dar de baixa a súa subscrición, por favor introduza o seu número de teléfono móbil e/ou a súa conta de correo electrónico segundo cal sexa o seu modo de subscrición (mensaxes SMS ou correos). Se está subscrito/a a ambos sistemas, introduza os dous datos (teléfono e correo):
Número de teléfono móbil:
Conta de correo electrónico:

Información básica sobre protección de datos

Os datos de carácter persoal recollidos neste formulario serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, coa finalidade de xestionar a súa solicitude de alta como subscritor/a do sistema de avisos da Xunta de Galicia segundo as preferencias especificadas. A lexitimación para o tratamento dos datos baséase no seu consentimento. Informámolo/a de que non se prevén comunicacións a terceiros dos datos achegados neste formulario. Como persoa interesada poderá acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos, ou retirar o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos . Dispón de máis información sobre a protección de datos, así como do contacto cos/as delegados/as de protección de datos da Xunta de Galicia en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais