SISTEMA INTEGRADO DE ATENCIÓN Á CIDADANÍA
Envío de suxestións e queixas

Desde esta páxina web vostede poderá acceder á información para poder presentar unha suxestión ou queixa ante a Administración autonómica.

Img

Teñen a consideración de suxestións todas aquelas iniciativas e propostas, presentadas por escrito por calquera persoa física ou xurídica, que teñan como finalidade mellorar a organización e/ou a calidade dos servizos prestados polo sector público autonómico e, en especial, aquelas que poidan contribuír a simplificar, reducir ou eliminar trámites na súa relación coa Administración.

Teñen a consideración de queixas as formulacións presentadas por escrito, por calquera persoa física ou xurídica, relativas a calquera aspecto de insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico, especialmente tardanzas, desatencións ou calquera outra deficiencia na súa actuación, que contribúan a incrementar os parámetros de eficacia, eficiencia e calidade na prestación dos servizos públicos.

As modalidades de presentación son:

Unha vez cuberto o modelo normalizado, deberá presentarse en calquera das oficinas que integran o Sistema único de rexistro.

Normativa:

Agradecemos a súa colaboración por canto poida redundar nunha mellora na calidade dos servizos que presta a nosa Administración.