Xunta de Galicia

REVISTA DA ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA

REVISTA DA ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA  

Números publicados de REXUGA

Filtrar

Filtrar

Ten dispoñibles para consulta 8 revistas:

03/05/17

Revista REXUGA nº 7

Imaxe EntradaOs plans de prevención de riscos penais no sector público autonómico Patricia Iglesias Rey

Imaxe EntradaO uso das denominacións xeográficas para diferenciar produtos no mercado: situacións de conflito entre indicacións xeográficas e marcas Jesús Ángel López Gómez

Imaxe EntradaA responsabilidade patrimonial da administración pública nas leis 39/2015 e 40/2015. Aspectos substantivos María Dolores Rivera Frade

Imaxe EntradaNovidades da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, en materia de revisión de oficio e recursos administrativos Carmen Mª Salgueiro Moreira

Imaxe EntradaO novo réxime das notificacións na Lei 39/2015 Natalia Solar Jimeno

Imaxe EntradaA existencia de descubertos no momento do pagamento de subvencións públicas Guillermo Tato González

Imaxe EntradaAs "competencias municipais propias" no vixente réxime local Patricia Valcárcel Fernández

Imaxe EntradaNova casación contencioso-administrativa Santiago Valencia Vila

Imaxe EntradaAs leis 39/2015 e 40/2015 e as súas novidades en materia de potestade sancionadora e procedemento para a imposición de sancións administrativas Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas

Imaxe EntradaO operador xurídico administativo ante as colisións entre norma estatal e autonómica. Cláusula de prevalencia ou principio de competencia? Marta Vázquez Sanjurjo

01/10/11

Revista REXUGA nº 6

Imaxe EntradaCuestión de nulidade na lei de contratos do sector público. José Liñeira Piñeiro

Imaxe EntradaO avance dos novos modelos federais. Unha reflexión sobre a ulterior reforma do estado autonómico. M.ª Begoña López Portas

Imaxe EntradaO réxime transitorio para os procedementos en curso regulado na lei 34/2010, do 5 de agosto, de modificación das leis 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público; 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, para a adaptación á normativa comunitaria das dúas primeiras. María Jesús Lorenzana Somoza

Imaxe EntradaO alcance dos dereitos recoñecidos polo estatuto básico do empregado público e a lei da función pública de galicia os “altos cargos”. José Mª Pérez Gómez e Roberto Pérez López

Imaxe EntradaO marco constitucional do dereito administrativo (o dereito administrativo constitucional). Jaime Rodríguez-Arana

Imaxe EntradaPoder regulador e mercado: as memorias e informes de competencia. José Antonio Rodríguez Miguez

Imaxe EntradaO recurso especial en materia de contratación tras a reforma da lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público pola lei 34/2010. Carmen María Salgueiro Moreira

01/12/09

Revista REXUGA nº 5

Especial contratación.

Imaxe EntradaO obxecto e o ámbito de aplicación. Ámbito subxectivo e obxectivo. Clases de contratos. Contratos do sector público. Contratos administrativos e contratos privados. Disposicións xerais. Réxime de invalidez e recursos. Carlos Abuín Flores

Imaxe EntradaNovo recurso especial en materia de contratación pública. José Rodríguez González

Imaxe EntradaÓrganos competentes en materia de contratación: órganos de contratación, órganos de asistencia e órganos consultivos. Os rexistros oficiais. Patricia Iglesias Rey

Imaxe EntradaAlgúns aspectos prácticos en relación coa dinámica das mesas de contratación tras a aprobación da lei de contratos do sector público. Supostos prácticos. Carlos Abuín Flores

Imaxe EntradaApuntamentos sobre a integración da solvencia das entidades licitadoras por terceiros. Antonio López Miño

Imaxe EntradaA preparación dos contratos na nova lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. Beatriz Allegue Requeijo

Imaxe EntradaA adxudicación dos contratos das administracións públicas. Selección de contratistas e adxudicación dos contratos. Formalización. Isabel Torralba Mena

Imaxe EntradaEfectos dos contratos. Prerrogativas da administración e garantías do contratista no desenvolvemento do contrato. Execución e modificación dos contratos. O réxime de pagamentos. Miguel Pérez Máiz

Imaxe EntradaFinalización do contrato. Monserrat Jurjo García

Imaxe EntradaObras complementarias e modificacións contractuais na lei de contratos do sector público. Manuel Pillado Quintáns

Imaxe EntradaO contrato de xestión de servizos públicos na nova lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. María Jesús Lorenzana Somoza

Imaxe EntradaO contrato de subministración. Joaquín Macho Canales

Imaxe EntradaO contrato de servizos na lei 30/2007, do 30 de outubro de contratos do sector público. Isabel Novo Castro

Imaxe EntradaContratación administrativa. Contratos de asistencia técnica e contratación laboral. Carmen María Salgueiro Moreira

Imaxe EntradaO contrato de colaboración entre o sector público e o sector privado no dereito comunitario e na lei de contratos do sector público. Antonio-Manuel López Miño

Imaxe EntradaContratación administrativa e libre prestación de servizos na doutrina do TXUE. Antonio López Miño

Imaxe EntradaContratación dos entes instrumentais na lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público. Isabel Novo Castro

Imaxe EntradaAs directivas sobre contratación e o dereito da competencia: a STXUE PRESSETEXT. Antonio López Miño

01/04/08

Revista REXUGA nº 4

Imaxe EntradaA asistencia xúridica ás administración autonómicas no comezo do século XXI. Estudo da lexislación autonómica. Carlos Abuín Flores

Imaxe EntradaO amparo constitucional: un asunto de ¿nunca acabar?. Juan Manuel Alegre Ávila

Imaxe EntradaVixencia do procedemento abreviado. Ignacio Aranguren Pérez

Imaxe EntradaCodificación das medidas provisionais previas e coetáneas e das medidas definitivas nos procesos matrimoniais. Raquel Castillejo Manzanares

Imaxe EntradaO dereito ao aproveitamento urbanístico sobre bens de dominio público do estado. Oscar García Maceiras

Imaxe EntradaO consentimento interesado para o tratamento dos seus datos persoais na lei 14/2007, do 3 de xullo, de investigación biomédica. Ana Garriga Domínguez

Imaxe EntradaO outorgamento de creditos exclusivos a empresas encargadas de servizos de interese económico xeral en infracción do artigo 86.1 tce, en particular, a expansión a mercados conexos. Manuel Antonio López Miño

Imaxe EntradaHorizontes e desafíos do dereito administrativo no século XXI. Jaime Rodriguez-Arana Muñoz

Imaxe EntradaAs medidas cautelares nos delitos ambientais. A súa aplicación en Galicia. Antonio Roma Valdés

Imaxe EntradaConcesións administrativas de fomento: Enfiteuse. (s. Iii. Dc- s.vi dc). Guillermo Suárez Blázquez

Imaxe EntradaAs determinación que afectan os instrumentos de planeamento e o principio de sustentabilidade aplicado ao desenvolvemento urbano na lei estatal 8/2007, do 28 de maio, do solo. Patricia Valcárcel Fernández

01/12/06

Revista REXUGA nº 3

Imaxe EntradaAs disposicións do poder executivo con forza de lei. Marcos Almeida Cerreda

Imaxe EntradaOs convenios de colaboración: cuestións competenciais. Enrique Álvarez Romero

Imaxe EntradaO xurado de expropiación de Galicia. Ignacio Aranguren Pérez

Imaxe EntradaA representatividade sindical na concesión de subvencións, comentario á sentenza do tribunal constitucional 147/2001, do 27 de xuño. Óscar García Maceira

Imaxe EntradaPolicia xudicial, axentes forestais, nova lei de montes. Da policia xudicial e do carácter desta que postula a gardería forestal. Álvaro García Ortíz

Imaxe EntradaDemocracia e liberdades da comunicación. Enrique Gómez- Reino

Imaxe EntradaO proceso contencioso-administrativo. Solución da nosa lexislación nesta materia. Réxime legal vixente: a lei do 27 de decembro de 1956 e incidencia nesta da Constitución Española. A lei 29/1998 do 13 de xullo: características sistemáticas e novidades que introduce respecto da lexislación anterior. Juan José González Rivas

Imaxe EntradaAs medidas fiscais selectivas como axudas de estado á luz da sentenza do tribunal de xustiza das comunidades europeas. Cayetana Lado Castro-Rial

Imaxe EntradaA reforma dos estatutos de autonomía desde unha perspectiva xuridica: algunhas cuestións problemáticas. Luis Míguez Macho

Imaxe EntradaProtección xurídica das invencións biotecnolóxicas. Rafael A. Millán Calenti

Imaxe EntradaOs dereitos fundamentais nos novos estatutos de autonomía. María Isabel Novo Castro

Imaxe EntradaAcerca do réxime transitorio aplicable ás edificacións ilegais existentes no solo rústico de Galicia. Hipólito Pérez Novo

Imaxe EntradaO estado da ciencia e da técnica como suposto de exclusión da responsabilidade patrimonial da administración sanitaria. Luis Jesús Vázquez Forno

Imaxe Entrada1991-2006: 15 anos de vida da escala de letrados da Xunta. Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas

Imaxe EntradaLa nueva sociedad anónima pública. Diana Santiago Iglesia

01/01/06

Revista REXUGA nº 2

Imaxe EntradaParte I. Xurisprudencia.

Imaxe EntradaParte II. Comentarios Doutrinais.

Imaxe EntradaDo réxime xurídico das encomendas de execución á luz do novo artigo 3.1.1) do TRLCAP. Carlos Amoedo Souto

Imaxe EntradaO sistema de concesión de obra urbanizadora en Galicia. Mª Teresa Carballeira Rivera

Imaxe EntradaExecución, modificación e resolución dos contratos de consultoría, asistencia e servizos. Antonio Xavier Ferreira Fernández

Imaxe EntradaO Denunciante e a denuncia no procedemento sancionador. Enrique García Llovet

Imaxe EntradaA tutela cautelar na impugnación da sanción disciplinaria de traslado con cambio de residencia. Óscar García Maceiras

Imaxe Entrada¿Unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a Lei de montes? Álvaro García Ortiz

Imaxe EntradaA responsabilidade do contratista da administración por danos causados a terceiros. Fernando Jorge Mora

Imaxe EntradaAlteración da estrutura orgánica dos departamentos autonómicos e susbsistencia transitoria das ordes de delegación de competencias. Antonio Manuel López Miño

Imaxe EntradaO Decreto Lei autonómico. Luis Miguez Macho

Imaxe EntradaComentario á sentenza do Xulgado do contencioso administrativo de santiago de compostela do 8 de setembro de 2005; definición e elementos constitutivos do mobbing ou acoso laboral. Mª Isabel Novo Castro

Imaxe EntradaA casación na comunidade autónoma de Galicia: Lei 5/2005, de 25 de abril. José Ricardo Pardo Gato

Imaxe EntradaPacto de mellora e a transmisión do Dominio na Lei 4/1995, do 24 de maio,de dereito civil de Galicia. Angel Luis Rebolledo Varela

Imaxe EntradaBreve extracto da xurisprudencia verbo do delito contra a ordenación do territorio. Antonio Roma Valdés

Imaxe EntradaOs inicios da lexislatura no Parlamento de Galicia: aspectos xerais e de procedemento. Xosé Antón Sarmiento Méndez

Imaxe EntradaAlgunhas cuestións xurídico-penais na Lei orgánica de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Carlos Suárez Mira Rodríguez

Imaxe EntradaReflexións prospectivas sobre o control, en sede de administración consultiva, da potestade regulamentaria no cadro dun constitucionalismo de garantías. José Luis de la Torre Nieto

01/07/04

Revista REXUGA nº 1

Imaxe EntradaParte I. Xurisprudencia.

Imaxe EntradaParte II. Estudos

Imaxe EntradaRéxime xurídico aplicable aos danos sufridos polo persoal do servizo da administración como consecuencia do exercicio da súa profesión. ( 2° parte). Comentarios á sentenza DOTSXG do 22 de xaneiro de 2003. Sala do contencioso-administrativo. Sección primeira. Carlos Abuín Flores

Imaxe EntradaLa doctrina del "levantamiento del velo" en la legitimación pasiva del proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades mercantiles españolas. Mª Sonia Calaza López

Imaxe EntradaReforma legales del año 2003 en materia contencioso-administrativa, de contratación pública y expropiación forzosa. Francisco García Gómezdemercado

Imaxe EntradaLa interpretación razonable de la norma tributaria. Oscar García Maceiras

Imaxe EntradaLa segunda instancia en el proceso penal tras la última doctrina del Tribunal Constitucional. Antonio Roma Valdés

Imaxe EntradaValidación dos actos anulables ditados por órgano xerárquicamente incompetente. María del Carmen Silva López

Imaxe EntradaA información reservada no réxime disciplinario dos funcionarios. Pablo Valencia Vila

Imaxe EntradaA executividade das resolucións sancionadoras: efectos pola pendencia dun recurso administrativo. Santiago Valencia Vila

Imaxe EntradaA distribución competencial en materia urbanística. A leí de ordenación urbanística de Galicia. Rubén Vizcaíno Pena

01/01/03

Revista REXUGA nº 0

Imaxe EntradaParte I. Xurisprudencia.

Imaxe EntradaParte II. Estudos.

Imaxe EntradaComentarios á sentencia do Xulgado Contencioso Administrativo N° 1 de Santiago de Compostela, dobre consolidación do grao de persoal que pasa a presta-Ios seus servicios no ente público "Portos de Galicia". María Jesús Nóvoa Suárez

Imaxe EntradaA obrigatoriedade do aboamento de cotas colexiais no ámbito da Administración pública galega: análise das sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 25 de febreiro de 2002 e do Tribunal Supremo do 30 de setembro de 2002. Francisco Carballal Lugrís, Luis Jesús Vázquez Forno

Imaxe EntradaSentencia do Tribunal Superios de Xustiza de Galicia, Sala do Contencioso Administrativo do 13 de novembro de 2002, desestima recurso interposto contra resolución do SERGAS do 20 de marzo de 2001, sobre convocatoria de concurso-oposición para persoal estatutario do SERGAS. Problemática presentada: posible vulneración dos principios consagrados no artigo 23.2 da CE polo "efecto mochila" concedido ós servicios prestados previamente na administración. María José Macías Mourelle

Imaxe EntradaComentarios ás sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,sala do contencioso administrativo do 12 de xuño de 2001 e 30 de outubro de 2002. Carlos Abuín Flores

Imaxe EntradaA caducidade nos procedementos sancionadores: última xurisprudencia traía aparición da Lei 4/1999. Santiago Valencia Vila

Imaxe EntradaComentario á sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 10 de outubro de 2002, Autos 7/2002 (conflicto colectivo). Natalia Solar Jimeno

Imaxe EntradaA responsabilidade civil de menores na Lei orgánica 5/2002 e a súa aunción pola Administración públcia tutelante. Antonio Manuel López Miño

Imaxe EntradaContrato de interinidade no ámbito das relacións de emprego público. Marta Vega Lorenzo

Imaxe EntradaImposibilidade de execución de sentencia declarativa de nulidade de expropiación (STS 3-2-2001). Néstor valcaárcel Teijeiro

Imaxe EntradaComentarios á sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sala do contencioso administrativo do 30 de outubro de 2002. Breves comentarios sobre o consentimento informado. José María Barreiro Díaz

Imaxe EntradaComentarios á sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 9 de novembro de 2002, dictada no recurso de suplicación n° 2206/2002. José Rodríguez González

Imaxe EntradaEstudio relativo á posibilidade de campañas informativas, de publicidade, efectuadas polos poderes públicos durante o período electoral. Alfonso García Magariños

Imaxe EntradaResponsabilidade patrimonial da Administración derivada da presencia de substancias oleaxinosas da calzada. José Abelardo Blanco Serrano

Imaxe EntradaAlgunhas propostas sobre o estatuto xurídico e procesual do avogado do Estado. Juan José Vázquez Seija

Imaxe EntradaA tutela procesual do dereito de información do socio en sociedades mercantís. Rafael Álvaro Millán Calenti

Imaxe EntradaComentario ó Auto do 4 de novembro de 2002 do Xuzgado do contencioso administrativo n° 1 de Pontevedra polo que se resolve a peza separada de medidas cautelares, acordadando a suspensión da licencia obxecto do recurso contencioso-administrativo. Beatriz Rodríguez Fraga

Imaxe EntradaPregos tipo de cláusulas administrativas particulares da Xunta de Galicia. Manuel Pillado Quintáns