Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Luns, 03 de xullo de 1995 Páx. 5.229

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

DECRETO 194/1995, do 16 de xuño, polo que se aproba o escudo heráldico do Concello de Vilar de Barrio.

O Concello de Vilar de Barrio considerou conveniente adopta-lo seu escudo heráldico para perpetuar, con simboloxía adecuada e conforme ás normas da heráldica, os feitos máis relevantes e peculiares do seu pasado histórico. Para iso, e de acordo coas facultades que lle confiren as disposicións vixentes, elevou o correspondente informe e memoria descritiva para a súa aprobación definitiva.

A competencia exclusiva en materia de adopción, modificación ou rehabilitación dos emblemas heráldicos e bandeiras dos concellos e doutras entidades locais, correspondelle á Comunidade Autónoma galega, segundo o disposto no artigo 27.2º do Estatuto de Autonomía de Galicia.

O expediente instruiuse conforme as normas do procedemento establecias na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, no Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real deccreto 2568/1986, do 28 de novembro, e mais no Decreto 258/1992, do 10 de setembro, da Xunta de Galicia, polo que se regula o procedemento e normas heráldicas para a adopción, modificación ou rehabilitación dos escudos e bandeiras das corporacións locais e doutras entidades locais.

Na súa virtude, visto o informe emitido pola Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia, e por proposta do conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco,

DISPOÑO:

Artigo único.-Aproba-lo escudo heráldico do Concello de Vilar de Barrio, que quedará organizado do seguinte xeito: partido. Primeiro: de azur, unha espada de prata, posta en barra e acompañada, na parte alta, dunha cruz cha e recortada de ouro e, na parte baixa, dunha vieira tamén de ouro. Segundo: de gules, unha xerra de prata coas azucenas del. O xefe de sinople, cunha coroa marquesal de ouro. Ó timbre, coroa real pechada.

Santiago de Compostela, dezaseis de xuño de mil novecentos noventa e cinco.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Juan Miguel Diz Guedes

Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

9504555