Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 126 Luns, 03 de xullo de 1995 Páx. 5.232

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 1995, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación no Diario Oficial de Galicia da revisión salarial do convenio colectivo do sector de mármores e pedras.

Visto o expediente de revisión salarial do convenio colectivo para o sector de mármores e pedras, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 27-4-1995, subscrito en representación da parte económica pola Asociación Provincial de Empresarios de Materiales para la Construcción, e da parte social polas centrais sindicais C.I.G., CC.OO e U.G.T., o día 20-4-1995. De conformidade co disposto no artigo 12 do texto do convenio colectivo, artigo 90.2º e 3º, da Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia,

en materia de traballo, esta delegación da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da provincia de Pontevedra,

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e a notificación ás representacións económica e social da Comisión Negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (S.M.A.C.).

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 2 de maio de 1995.

Antonio Coello Bufill

Delegado provincial de Vigo (Pontevedra)

Táboa de salarios 1994(actualizada IPC)

Salario base

mensual

Pagas extras

xuño, Nadal e

mes vacacións

Art. 15

plus de

asistencia

Art. 16

incentivo

Art. 17

plus de

transporte

Total

anual

Persoal técnico medio
Arquitectos e enxeñeiros técnicos e os que posúan títulos expedidos por escolas especiais, institutos ou outros organismos108.730156.4275.008 ptas./mes *412 ptas./día **585 ptas./día***
Profesores mercantís, técnicos titulados de topografía e debuxo. Graduados sociais108.730156.427
Axudantes técnicos sanitarios. Mestres de ensino, mestres industriais105.230151.562

Administrativos
Xefe de primeira106.430153.229
Xefe de segunda95.429137.938
Oficial de primeira88.282128.004
Oficial de segunda81.146118.085
Auxiliares telefonista76.593111.754
Aspirantes59.82988.455

Técnicos non titulados
Encargado xeral102.472147.726
Delineante superior95.429137.938
Delineante de primeira88.282128.004
Delineante de segunda83.012120.678
Calcador76.593111.754

Salario base

mensual

Pagas extras

xuño, Nadal e

mes vacacións

Art. 15

plus de

asistencia

Art. 16

incentivo

Art. 17

plus de

transporte

Total

anual

Subalternos
Ordenanza, porteiro, garda xurado76.690111.891
Persoal de limpeza76.690111.891
Xefe de almacén76.690111.891
Mozo dos recados de 16 anos52.01477.591
Mozos dos recados de 17 anos56.56283.911
Almaceneiro76.690111.891
Salario

diario

Operarios
Encargado de obra xefe taller2.8564.260
Capataz-capataz de cuadrilla2.7594.124
Contramestre2.7114.058
Oficial de primeira2.6914.031
Oficial de segunda2.6403.959
Oficial de terceira axudante2.5963.896
Peón especialista2.5713.862
Peón2.5593.845
Aprendiz ou pinche de 16 anos1.8382.843
Aprendiz ou pinche de 17 anos1.8792.901

* Que percibirán as categorías profesionais

**Que percibirán as categorías de operarios

*** Que percibirán tódalas categorías profesionais

Táboa de salarios 1994(marmorerías)

Salario base

mensual

Pagas extras

xuño, Nadal e

mes vacacións

Art. 15

plus de

asistencia

Art. 16

incentivo

Art. 17

plus de

transporte

Total

anual

Persoal técnico medio
Arquitectos e enxeñeiros técnicos e os que posúan títulos expedidos por escolas especiais, institutos ou outros organismos108.730156.4275.008 ptas./mes *83 ptas./día **585 ptas./día***
Profesores mercantís, técnicos titulados de topografía e debuxo. Graduados sociais108.730156.427
Axudantes técnicos sanitarios. Mestres de ensino, mestres industriais105.230151.562

Administrativos
Xefe de primeira106.430153.229

Salario base

mensual

Pagas extras

xuño, Nadal e

mes vacacións

Art. 15

plus de

asistencia

Art. 16

incentivo

Art. 17

plus de

transporte

Total

anual

Xefe de segunda95.429137.938
Oficial de primeira88.282128.004
Oficial de segunda81.146118.085
Auxiliares telefonista76.593111.754
Aspirantes59.82988.455

Técnicos non titulados
Encargado xeral102.472147.726
Delineante superior95.429137.938
Delineante de primeira88.282128.004
Delineante de segunda83.012120.678
Calcador76.593111.754
Subalternos
Ordenanza, porteiro, garda xurado76.690111.891
Persoal de limpeza76.690111.891
Xefe de almacén76.690111.891
Mozo dos recados de 16 anos52.01477.591
Mozos dos recados de 17 anos56.56283.911
Almaceneiro76.690111.891
Salario

diario

Operarios
Encargado de obra xefe taller2.8564.170
Capataz-capataz de cuadrilla2.7594.034
Contramestre2.7113.968
Oficial de primeira2.6913.940
Oficial de segunda2.6403.869
Oficial de terceira axudante2.5963.807
Peón especialista2.5713.773
Peón2.5593.755
Aprendiz ou pinche de 16 anos1.8382.753
Aprendiz ou pinche de 17 anos1.8792.811

* Que percibirán as categorías profesionais

**Que percibirán as categorías de operarios

*** Que percibirán tódalas categorías profesionais

95-3312