Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 15 de xaneiro de 1996 Páx. 388

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 2 de xaneiro de 1996 sobre expositores.

A Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia, considera a figura do expositor dentro dos establecementos auxiliares de cultivos mariños situados en establecementos de hostelería, supermercados e peixerías, á vista do público, dedicados á estabulación de crustáceos.

As peculiares características deste tipo de establecementos aconsellan que a súa regulación se faga mediante unha orde que desenvolva expresamente tanto as súas características como a tramitación administrativa relativa a eles. Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1º

De acordo co establecido no artigo 9.2º da Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia, enténdese por expositor todo depósito dedicado ó mantemento de crustáceos vivos para a súa venda directa ó consumidor, que estea situado en establecementos de hostelería, supermercados, peixerías e á vista do público.

Artigo 2º

2.1. Os expositores poderán almacenar ata un máximo de 25 (vintecinco) kg de crustáceos sen que o seu volume poida supera-los 500 (cincocentos) litros e a superficie de piscinas non poderá ser superior a 1,25 m.

2.2. Poderá autorizarse un número máximo de 2 (dous) expositores por cada establecemento matriz.

2.3. Os expositores construiranse dun material adecuado para manter vivos os crustáceos nas mellores condicións posibles, debendo recibir auga dunha calidade tal que non transmita organismos ou substancias nocivas ós ditos crustáceos.

Funcionarán en circuíto cerrado e dispoñerán de sistemas autónomos de filtración e aireación.

Artigo 3º

3.1. Os titulares de establecementos que desexen instalar expositores deberán solicita-la correspondente habilitación á Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, de conformidade co modelo que figura no anexo á presente orde.

3.2. As solicitudes, que serán dirixidas ó delegado territorial da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura correspondente á localización do establecemento, presentaranse no rexistro da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, nos das súas delegacións territoriais e comarcais ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administraciones públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 4º

As solicitudes do título habilitante irán acompañadas da seguinte documentación:

a) Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade do solicitante, se é persoa física, ou escritura acreditativa da personalidade e fotocopia compulsada do documento nacional de identidade do seu representante, se é persoa xurídica.

b) Documentación acreditativa do establecemento onde se encontra instalado, incluíndo a pertinente autorización sanitaria.

c) Planos e características do expositor.

d) Xustificación do aboamento da taxa correspondente.

Artigo 5º

O prazo para resolver será de tres meses. De non dictarse resolución no prazo anteriormente establecido, entenderase estimada a solicitude, de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O outorgamento do título habilitante será acordado mediante resolución do delegado territorial correspondente, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.

Artigo 6º

O permiso de actividade do expositor outorgarase por tempo indefinido mentres se encontre en funcionamento o establecemento matriz.

O cambio de titularidade do establecemento onde se sitúe o expositor, que suporá o cambio de titularidade deste, será preceptivamente comunicado mediante escrito dirixido á Delegación Territorial da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura correspondente, no prazo máximo de seis meses desde que se faga legalmente efectivo.

No caso de incumprimento da obriga mencionada no parágrafo anterior, a Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, poderá revoga-lo título no seu día outorgado.

Artigo 7º

Para a obtención ou modificación do título habilitante será requisito imprescindible que o solicitante non teña sanción firme en vía administrativa,

imposta pola comisión de calquera das infraccións tipificadas na Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a orde da Consellería de Pesca do 27 de setembro de 1988 (DOG nº 194 do 7 de outubro) sobre expositores de crustáceos.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facultase o director xeral de Marisqueo e Acuicultura para dicta-las disposicións necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 1996.

Juan Caamaño Cebreiro

Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

96-7792