Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 110 Mércores, 05 de xuño de 1996 Páx. 5.447

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ORDE do 29 de maio de 1996 pola que se declara a alienabilidade do inmoble denominado «Refuxio Turístico de Ribasaltas», sito na parroquia de Ribasaltas, concello de Monforte de Lemos.

O Concello de Monforte de Lemos solicitou a cesión de uso do inmoble citado no encabezamento.

O inmoble foi desafectado por Decreto da Xunta do 17 de maio do presente ano, publicado no DOG nº 105 do 29 de maio de 1996.

Á vista dos artigos 24 da Lei 3/1985, do 12 de abril, e 60 e ss. do seu regulamento, o alleamento por calquera título dos bens inmobles do patrimonio da Comunidade Autónoma require a previa declaración da súa alienabilidade.

En virtude do anteriormente exposto, por proposta da Secretaría Xeral e do Patrimonio, logo de informe da Secretaría Xeral para o Turismo da Consellería da Presidencia e Administración Pública,

DISPOÑO:

Artigo único.

Declárase a alienabilidade do «Refuxio Turístico de Rivasaltas», sito sobre a parcela que a seguir se describe:

Terreo de 254 m de superficie que linda por tódolos seus lados co campo da festa de Ribasaltas, concello de Monforte.

O inmoble figura inscrito no Rexistro da Propiedade de Monforte de Lemos no tomo 615, libro 226 de Monforte de Lemos, folio 144, finca 20.318, inscrición 3ª.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 1996.

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda

4190