Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Martes, 18 de xuño de 1996 Páx. 5.966

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 2 de febreiro de 1996, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se ratifican os estatutos da Federación Galega de Esquí Náutico.

Vistos os estatutos da federación Federación Deportiva Galega de Esquí Náutico e a acta de aprobación da súa asemblea xeral extraordinaria do 7-12-1995.

Visto o informe da Sección de Rexistro de Clubs e Asuntos Xurídidos, a Orde do 28 de xullo de 1995 de desenvovemento do Decreto 228/1994 do 14 de xullo, regulador das federacións deportivas galegas, a Lei 10/1990, xeral do deporte e demáis normativa aplicable,

RESOLVO:

Ratificar con efectos desde a aprobación da súa asemblea os estatutos aprobados de conformidade co artigo 8 da Orde do 28 de xullo de 1995 e autoriza-la publicación dos estatutos no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 1996.

Eduardo Lamas Sánchez

Secretario xeral para o Deporte

Estatutos da Federación Galega de Esquí Náutico

Título I

Disposicións xerais

Capítulo I

Denominación, natureza xurídica, obxecto social e domicilio

Artigo 1º

A Federación Galega de Esquí Náutico é unha entidade privada, con personalidade xurídica propia, sen ánimo de lucro, o seu ámbito de territorialidade comprende a Comunidade Autónoma de Galicia no desenvolvemento das competencias que lle son propias, e está integrada polas entidades deportivas, deportistas, técnicos, adestradores, xuíces e árbitros e outros colectivos dedicados á práctica do deporte do esquí náutico.

A Federación Galega de Esquí Náuticoademais das competencias que lle son propias, exerce por delegación funcións públicas de carácter administrativo actuando como axente colaborador da Administración Pública.

Artigo 2º

Federación Galega de Esquí Náutico organízase orgánica e funcionalmente de forma democrática e representativa, con personalidade xurídica e patrimonio propio e independente do dos seus asociados, e plena capacidade de obrar, coas limitacións sinaladas pola lei e disposicións vixentes, e pode adquirir, para os seus propios fins bens de todas clases, mobles e inmobles, contratar e obrigarse para o cumprimento das suas finalidades e está suxeita ás suas propias responsabilidades.

A Federación Galega de Esquí Náutico encóntrase integrada na Federación Española de Esquí Náutico ostentando de maneira exclusiva a representación esta dentro da Comunidade Autónoma de Galicia no referente ó deporte do esquí náutico, conservando en tal integración a súa personalidade xurídica, o seu patrimonio propio e diferenciado, o seu orzamento e o seu réxime xurídico particular.

Artigo 3º

A Federación Galega de Esquí Náutico ten como obxeto social promocionar, dirixir e ordenar exclusivamente dentro de Galicia, sen prexuízo das competencias concurrentes das distintas administracións públicas, as actividades propias da sua modalidade deportiva, en coordinación cos organismos correspondentes da Xunta de Galicia, e rexirase por estes estatutos e os seus regulamentos, polos da Federación Española de Esquí Náutico, no que lle sexan aplicables,e polas disposicións que dicte a Xunta de Galicia e, supletoriamente, a Administración do Estado.

A Federación Galega de Esquí Náutico é a única entidade competente dentro da Comunidade Autónoma de Galicia para promocionar, regulamentar, organizar, xestionar e controla-las competicións ofi

ciais de clásicas (slalom, figuras e saltos), carreiras, skibus e tódalas propias deste deporte.

Artigo 4º

A Federación Galega de Esquí Náutico, dentro da sua actividade na Comunidade Autónoma de Galicia, ademais das súas funcións propias de promoción, goberno, administración, xestión e organización do esquí náutico exercerá, baixo a coordinación e a tutela da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, as seguintes funcións públicas de carácter administrativo:

a) A promoción e divulgación do esquí náutico en tódalas súas facetas.

b) Dirixi-los deportistas á práctica do esquí náutico mediante os oportunos cursos de iniciación, formación e perfeccionamento.

c) Respaldar técnica e administrativamente a práctica do esquí náutico velando ante os organismos competentes polo apoio a esta modalidade deportiva dentro de Galicia.

d) Cualificar e organiza-las actividades e competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico galego.

e) Exerce-la potestade disciplinaria sobre os integrantes da federación nos termos previstos pola lei.

f) Exerce-lo control das subvencións que asignan as asociacións e entidades deportivas nas condicións que fixe a Secretaría Xeral para o Deporte.

g) Executar, se ó caso, as resolucións do Comité Galego de Disciplina Deportiva.

h) Calquera outra que lle sexan atribuídas pola lexislación vixente ou que acorde no ámbito da sua competencia a asemblea xeral.

Os actos realizados pola Federación Galega de Esquí Náutico no exercicio das funcións públicas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso ante o conselleiro da Presidencia e Administración Pública, as súas resolucións esgotan a vía administrativa.

Artigo 5º

O domicilio social da Federación Galega de Esquí Náutico establécese na r/ Curros Enríquez 24, 4º Esq. Ourense.

A comisión delegada, por maioría dos seus membros e cando as circunstancias o aconsellen, poderá acorda-lo cambio do domicilio social dentro da mesma localidade. Para o traslado do domicilio a outra localidade, que deberá ser sempre dentro do territorio da Comunidade Autónoma galega, será necesario o acordo maioritario da asemblea xeral; en ámbolos casos, o traslado do domicilio social deberá serllo notificado os afiliados e á Secretaría Xeral para o Deporte.

Por acordo da asamblea xeral, e para efectos puramente de organización interna, poderanse estable

cer delegacións da federación nas localidades de Galicia que decida a citada asemblea.

Capítulo II

Requisitos para ser membro da federación, dereitos e deberes

Artigo 6º

As entidades deportivas poderán integrarse, a petición propia, na Federación Galega de Esquí Náutico sempre que teñan o seu domicilio social e desempeñen a sua actividade en Galicia e se encontren constituídas conforme ós requesitos esixidos para cada modalidade pola lexislación vixente e inscritos no Rexistro de Clubs, Federacións e Asociacións Deportivas da Xunta de Galicia, debendo comprometerse a cumpri-los Estatutos e regulamentos da Federación Galega de Esquí Náutico e someterse á autoridade dos órganos federativos, en relación coas materias da sua competencia.

Os mesmos criterios e requesitos, no que sexa de aplicación, rexirán para a integración na federación dos deportistas, técnicos, adestradores, xuíces e árbitros e outros colectivos interesados, se os houber.

Artigo 7º

A integración na federación levará consigo a integración automática e para tódolos efectos na federación española da mesma especialidade deportiva.

Artigo 8º

A integración na federación producirase mediante a expedición por parte desta da correspondente licencia federativa ou documento de afiliación ou inscrición. A dita expedición será acordada pola xunta directiva da federación galega.

Contra a denegación, que deberá ser motivada, caberá recurso ante a asemblea xeral.

En todo caso, para a participación en actividades ou competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico será preciso estar en posesión, da licencia ou documento de afiliación expedido pola federación.

Artigo 9º

Tódolos membros da federación teñen dereito a recibi-la tutela desta con respecto ós seus intereses deportivos comúns e individuais, así como o de participar nas súas actividades e no funcionamento dos seus órganos, de acordo cos presentes estatutos e cos regulamentos internos daquela. Os membros da federación teñen pola súa vez o deber de acata-los acordos dos seus órganos, sen que isto obste ó seu dereito de recorrer, ante as instancias federativas competentes e, no seu caso, ante os tribunais de Xustiza ou Secretaría Xeral para o Deporte, segundo proceda, aquelos que consideren contrarios a dereito, e sen prexuízo de acudir á conciliación extraxudicial ou arbitraxe nos térmos previstos.

Capítulo III

Estructura territorial

Artigo 10º

A federación estructúrase territorialmente en delegacións.

Cada delegación quedará integrada polas entidades deportivas, deportistas, adestradores e xuíces/árbitros e outros colectivos, que correspondan ó ámbito territorial fixado pola asemblea xeral para cada delegación.

Artigo 11º

As delegacións axustarán a súa actividade ás normas dictadas pola federación a través dos órganos que correspondan e, directamente, do seu presidente.

Artigo 12º

Os titulares das delegacións serán nomeados e censados polo presidente da federación, de acordo co artigo 32º dos presentes estatutos.

A composición do equipo directivo da delegación e a competencia deste será de libre facultade do titular da delegación, o cal dará conta ó presidente da federación.

Título II

Dos órganos de goberno e representación

Capítulo I

Normas xerais

Artigo 13º

Son órganos de goberno e representación da federación a asamblea xeral e o presidente.

No seo da asamblea xeral deberá constituírse unha comisión delegada de asistencia a esta.

Artigo 14º

1. Serán órganos electivos da federación o presidente, a asamblea xeral e a comisión delegada no ámbito das suas respectivas competencias.

Os membros dos demais órganos e comités,serán designados e revogados libremente polo presidente coas excepcións previstas nos presentes estatutos.

2. O nomeamento ou a renovación dos membros dos órganos de goberno e representación, dos órganos complementarios, e dos que poideran crearse dentro da federación, deberán serlles comunicados a todolos membros da asemblea xeral e a Secretaría Xeral para o Deporte nun prazo mínimo de quince días a partir da data do nomeamento.

3. Os órganos de goberno e representación reuniranse na forma e termos establecidos nestes estatutos; os seus acordos, salvo disposición expresa que dispoña o contrario adoptaranse por maioría simple; en caso de empate, o presidente terá voto de calidade. Os acordos poderán ser impugnados de conformidade co disposto na lexislación aplicable e nos presentes estatutos.

4. A responsabilidade dos membros dos órganos da federación no exercicio das súas funcións será esixida no ámbito disciplinario de conformidade co disposto no Real decreto 1591/1992, do 23 de decembro e nos ámbitos civil e penal de acordo coa lexislación xeral de aplicación.

5. Son requisitos xerais para ser membro de calquera órgano da Federación Galega de Esquí Náutico, sen prexuízo do establecido regulamentariamente, os seguintes:

a) Te-la condición de cidadán de Galicia, segundo o disposto no artigo 3 da Lei orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia.

b) Ser maior de idade e estar en pleno uso dos dereitos civís.

c) Non estar suxeito a corrección disciplinaria de carácter deportivo que o inhabilite.

d) Non ter sido condenado mediante sentencia penal firme que leve anexa pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.

e) Non estar incurso en ningunha causa de incompatibilidade establecida legalmente ou nos presentes estatutos.

f) Reuni-los requisitos específicos propios de cada estamento deportivo.

Capítulo II

Da asamblea xeral

Sección primeira

Natureza, composición, nomeamento e cese

Artigo 15º

A asemblea xeral é o órgano superior de goberno e representación da Federación Galega de Esquí Náutico.

Artigo 16º

A asemblea xeral estará constituída polo presidente da federación e polos representantes das entidades deportivas, os deportistas, técnicos-entrenadores, os xuices-árbitros, e outros colectivos se os houbera.

As entidades deportivas non poderán ser membros da asamblea xeral, se no momento da convocatoria das eleccións non figuran inscritos no Rexistro de Clubs, Federacións e Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

Os compoñentes da xunta directiva, por esta característica só poderán asistir ás reunións da asemblea con dereito a voz pero sen voto.

Artigo 17º

A asemblea xeral estará integrada por dez membros, e a representación dos estamentos sinalados anteriormente responderá ás seguintes proporcións:

-Entidades deportivas: (entre o 60 e o 75%) correspondendo 6 membros.

-Deportistas: (máximo 20%) correspondendo 2 membros.

-Entrenadores/técnicos: (máximo 5%) correspondendo 1 membro.

-Xuíces/árbitros: (máximo 5%) correspondendo 1 membro.

Artigo 18º

A convocatoria de eleccións deberá indicar expresamente o número de membros da asemblea xeral e de cada un dos estamentos.

Artigo 19º

Os membros da asemblea xeral e a comisión delegada cesarán polas seguintes causas:

a) Defunción.

b) Disolución da entidade á que representa.

c) Expiración do mandato para o que foi elixido.

d) Renuncia voluntaria ou demisión.

e) Estar incurso en causa de inelixibilidade ou incompatibilidade legal ou estatutaria.

f) Sanción disciplinaria imposta en forma regulamentaria que implique o cesamento no cargo que ostenta.

g) Perda dos requisitos polos que foron elixidos no seu respectivo estamento.

Artigo 20º

As vacantes que se produzan na asemblea xeral antes das seguintes xerais a esta serán cubertas, dentro de cada estamento e de maneira sucesiva, polos candidatos que no proceso electoral obtivesen maior número de votos despois dos que resultasen electos e, na falta destes, mediante a realización de eleccións parciais sempre que, neste último caso, as vacantes superen o 20% dos membros da asemblea.

Os elixidos para ocupa-las vacantes ás que se refire o apartado anterior ostentarán o seu mandato polo tempo que falte para a celebración das seguintes eleccións xerais.

Sección segunda

Réxime de funcionamento

1. Competencias.

Artigo 21º

A asemblea xeral, en canto órgano máximo de goberno e de representación da federación, pode adoptar calquera decisión sobre esta, con sometemento ás regras de competencia e procedemento. Especialmente son competencias da asemblea xeral as seguintes:

1. Aprobación e modificación dos estatutos da Federación Galega de Esquí Náutico.

2. A elección mediante sufraxio libre, igual, directo e secreto do presidente e da comisión delegada

da Federación Galega de Esquí Náutico, así como o cesamento e a moción de censura do presidente.

3. Aprobación e liquidación do orzamento anual da Federación Galega de Esquí Náutico.

4. Aprobación do programa ou calendario deportivo anual a desenvolver pola Federación Galega de Esquí Náutico e das bases e regulamentos que rexirán a competición.

5. Aprobación da creación de órganos territoriais da Federación Galega de Esquí Náutico.

6. Aprobación do Regulamento de eleccións á asemblea, presidente e da comisión delegada da Federación Galega de Esquí Náutico.

7. Aprobación de Regulamento sobre conciliación extraxudicial ou arbitraxe.

8. Aprobación do Regulamento de disciplina deportiva.

9. Calquera outra competencia da federación que non lle estéa expresamente atribuída polos presentes estatutos a outro órgano.

2. Convocatoria.

Artigo 22º

A asemblea xeral será convocada polo presidente da Federación Galega de Esquí Náutico,cun mínimo de dez días naturais de antelación á data da súa celebración no taboleiro de anuncios da federación, debendo incluír necesariamente os puntos da orden do día a tratar, ademais da notificación individual a cada un dos membros a dirección que deberá constar na federación trinta días antes da data da convocatoria; a notificación remitirase por calquera medio que permita ter constancia da recepción cunha antelación mínima de 48 horas. Os defectos formais na convocatoria non darán lugar a asemblea sempre e cando os membros desta recibisen a convocatoria coa orde do día no prazo establecido e,en todo caso a asemblea será válida sin necesidade de ningún outro requisito, sempre que concorran a totalidade dos membros desta.

A orde do día poderá ser modificada no sentido de incorporar novos puntos, a petición fundada dunha quinta parte dos membros da asemblea xeral e sempre que esta incorporación se solicite cunha marxe de tempo suficiente para que poida ser notificada a todolos membros da asemblea xeral mediante a notificación e a publicación no taboleiro de anuncios da Federación Galega de Esquí Náutico cunha antelación mínima de tres días á data da celebración.

Artigo 23º

O Presidente da Federación Galega de Esquí Náutico deberá convocar unha asemblea xeral ordinaria anualmente antes do inicio da nova tempada deportiva para trata-los asuntos propios da xestión ordinaria e, como mínimo, para a aprobación da memoria anual de actividades, aprobación do novo presu

posto e a liquidación do anterior, aprobación do calendario deportivo e das reglas que rexirán a competición e o examen e consideración das propostas que formulen os membros da asemblea, da comisión delegada, da xunta directiva e o presidente.

Tódalas demáis asembleas terán carácter extraordinaria e serán convocadas polo presidente da Federación Galega de Esquí Náutico sempre que o consideren oportuno ou a petición dun número de membros que integren a asemblea non inferior a un 25%. Neste caso os solicitantes deberán formular unha petición por escrito dirixida o presidente da federacion, indicando os puntos que compoñerán a orde do día. O presidente, no prazo máximo de dez días naturais desde a entrada da petición no rexistro da Federación Galega de Esquí Náutico deberá convoca-la asemblea xeral con carácter extraordinario, cos requisitos de forma sinalados nestos estatutos, e coa orde do día solicitada, sen incluir ningún outro punto a celebrar nun prazo non superior a vinte días naturais desde a convocatoria. Caso de negativa expresa do presidente a efectuar a convocatoria ou pasados dez días desde que a solicitude fose efectuada sen ter sido respondida, os solicitantes deberán facer uso dos dereitos que a lexislación

vixente establece, ante a Secretaría Xeral para o Deporte para a convocatoria dos órganos colexiados de goberno.

Cando o presidente da federación aprecie a existencia dunha situación urxente que non permita demora na convocatoria da asemblea extraordinaria, poderá convocala sen suxeición a prazo nin requisito de forma ningunha salvo a citación persoal dos asambleístas que poidan ser localizados nos domicilios que consten na federación. En todo caso, a asemblea requirirá como mínimo a presencia de dous tercios dos seus membros e antes de analiza-la orde do día pronunciarase previamente, por maioría de asistentes, sobre a ausencia da convocatoria e a necesidade ou non da sua celebración. En todo caso nunha asemblea convocada desta forma non poderán modificarse os estatutos.

Artigo 24º

A asemblea xeral quedará validamente constituida en primeira convocatoria, cando a ela concorran a maioría dos seus membros.

En segunda convocatoria será válida sexa cal sexa o número de asistentes. Deberán mediar un mínimo de media hora entre a primeira e a segunda convocatoria.

3. Adopción de acordos.

Artigo 25º

Non será admisible en modo algún para a formación da vontade dos órganos colexiados da federación nin para o establecemento do seu quórum o voto por correo nin a delegación de voto sendo, por tanto, necesaria a presencia física dos membros

da asemblea xeral, se así se aprobase no Regulamento electoral.

Con carácter excepcional as entidades deportivas poderán ser representadas de conformidade os seus propios estatutos, pero o representante non poderá ser membro da asemblea xeral.

Ninguén poderá ostentar na asemblea xeral mais dunha delegación de voto.

Artigo 26º

As votacións no seo da asemblea xeral realizaranse na forma e pola orde que a presidencia estableza sendo esta a que decidirá se serán extraordinarias, nominais ou secretas; se o menos o 25% dos asistentes solicita unha modalidade determinada, a forma de votación decidirase por maioría simple dos membros da asemblea xeral.

Artigo 27º

A asemblea xeral será presidida polo presidente da federación, e o seu voto será de calidade en caso de empate. Os acordos adoptaránse por maioría simple de asistentes.

Os efectos de cómputo de quórums e maiorías, cando estes se conformen con un número inexacto de asembleístas, computaránse sempre por exceso e con referencias ó número de aqueles efectivamente existentes como membros da asemblea, descontadas as vacantes.

Artigo 28º

De tódolos acordos adoptados na asemblea xeral e comisión delegada, levantará acta polo secretario destas especificando o nome das persoas que interviñeron e as demais circunstancias que se consideren oportunas, contido dos acordos adoptados, o resultado da votación e, no seu caso, os votos particulares contrarios ó acordo adoptado.

Os votos contrarios ó acordo adoptado ou as abstencións motivadas eximirán a quen os emita de calquera responsabilidade derivada de tales acordos.

Artigo 29º

Os acordos da asemblea xeral e da comisión delegada, serán vinculantes e de obrigatorio cumprimento para a totalidade dos órganos, persoas e entidades que integran a federación e terán forza executiva a partir da data da sua adopción.

Artigo 30º

A asemblea xeral non poderá adoptar ningún acordo ou realizar ningún acto que poida comprometer de forma irreversible o seu patrimonio ou actividade que constitúe o obxecto propio da federación.

En caso de dúbida ou a petición dun 5% dos membros de dereito da asemblea, será requisito imprescindible a emisión dun informe favorable por parte dos organismos competentes da Xunta de Galicia.

Capítulo III

Da comisión delegada

Artigo 33º

A duración do cargo de presidente será de 4 anos.

No caso de que, excepcionalmente, quede vacante a presidencia antes de que transcorra o prazo para o que foi elixido, considerarase demisionaria toda a xunta directiva, constituíndose a comisión delegada en comisión xestora, presidida polo membro de maior idade. Convocará a asemblea xeral, e esta acordará unha nova elección do presidente para cubri-la vacante polo tempo que falte ata a terminación do prazo correspondente ó mandato ordinario. Se a vacante se produce por prosperar unha moción de censura, haberá que aterase ó disposto no artigo 36º destes estatutos.

Artigo 34º

O desempeño do cargo de presidente será causa de incompatibilidade coas seguintes actividades:

a) Ocupación de cargos directivos noutras federacións deportivas, exceptúase a federación española da mesma modalidade deportiva.

b) Desenvolvemento de actividades ou desempeño de cargos en asociacións deportivas ou clubs dependentes integrados na federación.

c) A persoa que resulte elixida como presidente da federación deberá cesar en todo tipo de actividades directivas no deporte específico e no ámbito territorial da federación.

Non existirá incompatibilidade,en ningún caso coa práctica activa do deporte.

Artigo 35º

O presidente cesará por:

a) Transcurso do prazo polo que foi elixido.

b) Demisión.

c) Incapacidade física ou psíquica para continuar no exercicio do seu cargo.

d) Aprobación dunha moción de censura pola asemblea xeral.

e) Por incorrer en causa de inelixibilidade, ou incompatibilidade. Neste último caso disporía dun prazo dun mes para que resulte incompatible co de presidente.

Artigo 36º

A moción de censura ó presidente poderá ser presentada polos membros da asemblea xeral que constituan ó menos un 25% desta mediante escrito presentado no rexistro da federación. Na dita petición deberán solicitar do presidente a convocatoria dunha asemblea xeral extraordinaria como único punto da orde do día así, como propoñer un candidato alternativo á presidencia.

Caso de prospera-la moción de censura, que se votará nun sistema de doble volta, debendo alcan

za-la maioría absoluta de membros que compoñen a asemblea na primeira ou maioría simple de asistentes na segunda, celebradas cunha hora de diferencia, o candidato quedará investido, cun mandato polo prazo que falte para conclui-lo periodo ordinario.

Para a convocatoria da asemblea xeral extraordinaria a que se refire este artigo, haberá que aterse ó disposto no artigo 22º destes estatutos. A sesión da asemblea xeral na que se debata a moción de censura, estará presidida polo membro de maior idade. Non será valido o voto por correo nin a asistencia por representación.

Se a moción de censura non prosperase, non poderá presentarse unha nova ata transcorridos seis meses da anterior, como tampouco poderá presentarse, caso de prosperar, contra o candidato investido na dita moción nese prazo.

Título III

Órganos complementarios dos de goberno e representación

Artigo 37º

Son órganos complementarios dos de goberno e representación da federación, para asistir-lo presidente.

a) A xunta directiva.

b) O secretario xeral.

c) O tesoureiro.

Artigo 38º

1. A xunta directiva é o órgano colexiado de xestión da federación, sendo os seus membros designados e revogados libremente polo presidente.

O número de membros será establecido pola asemblea xeral e non poderá ser inferior a 15.

O presidente elixirá entre os membros da súa xunta directiva un vicepresidente, que será tamén da federación, quen substituirá ó presidente por delegación, imposibilidade física ou ausencia temporal; un secretario que, pola súa vez, o será da federacion así como o tesoureiro. Tales cargos, en canto baseados na confianza poderán ser removidos polo presidente cando o considere conveniente.

Todolos cargos son honoríficos e no caso de establecerse unha compensación económica a favor dalgún dos seus membros da xunta directiva, deberá ser expresamente acordada pola asemblea xeral e constar dunha maneira diferenciada no orzamento. En ningún caso a compensación económica poderá ser satisfeita con cargo ás subvencións públicas que reciba federación.

2. O presidente da federación nomeará a un secratario, o cal exercerá as funciós de fedatario e asesor, e máis especificamente:

a) Levantar actas das sesións dos órganos de goberno e representación da federación, con indi

cación dos asistentes, temas tratados, os resultados das votacións e, se é o caso, os votos particulares contrarios o acordo adoptado.

b) Expedi-las certificacións oportunas das actas dos órganos de goberno e representación.

c) Remitirlle á Secretaría Xeral para o Deporte as actas das reunións da asemblea xeral e a comisión delegada no prazo de quince días desde a data da sua celebración, así como as convocatorias destas.

d) Cantas funcións lle encomenden os estatutos e regulamentos da federación, ou lle sexan delegadas polo presidente.

3. O tesoureiro da federacion e o órgano de administracion desta.

Exercerá como funcións propias:

a) Leva-la contabilidade da federacion.

b) Exerce-la inspección económica de tódolos órganos da federación.

c) Elaborar e presentarlle informes á comisión delegada do estado contable da federación.

Artigo 39º

Para ser membro da xunta directiva non será necesario formar parte da asemblea xeral, pero si da federación.

Artigo 40º

Os membros da xunta directiva polas seguintes causas:

a) Vacancía na presidencia, sen prexuízo da súa conversión en comisión xestora nos caso previstos nos estatutos.

b) Demisión.

c) Falecemento ou incapacidade física ou psíquica para continuar no exercicio do seu cargo.

d) Por incorrer por causa de inelixibilidade, ou incompatibilidade.

e) Cesados directamente polo presidente co cumprimento das comunicacións a que se refiren os presentes estatutos.

Artigo 41º

A xunta directiva como órgano colaborador do presidente non terá competencias propias e exercerá por delegación as que lle encomende o presidente que poderá avocar e revogar en calquera momento.

Artigo 42º

Os asuntos ordinarios de trámite serán despachados polo presidente e o secretario.

Título IV

Dos órganos técnicos e asesores

Capítulo I

Comisións en xeral

Artigo 43º

A federación poderá crear, logo de aprobación pola asemblea xeral, cantas comisións técnicas precise, ademais das seguintes:

a) Os comités de disciplina deportiva: comité de competición ou xuíz único, e comité de apelación.

b) Comite de xuíces árbitros.

c) A dirección técnica (opcional)

Tódalas comisións rexeranse polos seus respectivos regulamentos internos e, se é o caso, pola normativa nacional unificada emanada da federacion española da mesma modalidade, pola lexislación aplicable, e polo disposto nos presentes estatutos.

Tódolos presidentes dos comités serán nomeados polo presidente da federacion. O secretario da federación intervirá como secretario de todolos comités sen voz e sen voto, salvo que fose membro destes.

Capítulo II

Comite de xuíces a árbitros

Artigo 44º

No seo da federación constituirase, de maneira obligatoria, un comite de xuíces ou árbitros, no cal o presidente será designado polo presidente da federacion.

Este comité poderá adopta-la estructura territorial da federación.

Serán funcións deste comite:

a) Establece-los niveis de formación arbitral.

b) Clasificar tecnicamente ós xuíces ou árbitros, en función de criterios prefixados pola asemblea xeral, propoñendo a xunta directiva a adscrición ás categoríoas correspondentes. Estas clasificacións comunicaranse á asemblea xeral.

c) Propoñe-los candidatos a xuíces ou árbitros nacionais.

d) Propoñerlle á xunta directiva as normas administrativas que regulan a arbitraxe,para a súa posterior aprobación pola asemblea xeral.

e) Designa-los colexiados nas competicións oficiais de ámbito galego.

f) Colaborar cos órganos competentes da federación.

Título V

Réxime electoral

Capítulo I

Os censos

Artigo 45º

Compoñerán os censos correspondentes a cada estamento electoral tódolos membros da federación

que reúnan os requisitos establecidos para cada estamento nos presentes estatutos e no Regulamento electoral.

Capítulo II

Regulamento electoral

Artigo 46º

Os procesos electorais desenvolveranse conforme o Regulamento electoral que deberá ser aprobado pola asemblea xeral, por proposta do presidente, e regulará as seguintes cuestións:

1. Número de membros da asemblea xeral; circunscrición electoral e número de representantes que por cada circunscrición electoral corresponda a cada un dos elementos.

2. Calendario electoral.

3. Censo electoral.

4. Composición, competencias e funcionamento da xunta electoral.

5. Requisitos para a presentación e proclamación de candidatos. O término para a presentación de candidatos a presidente e membros da asemblea xeral non poderá ser inferior a dez días.

6. Procedemento de resolución de conflictos, impugnacións e reclamacións así como recursos electorais.

7. Regulación do voto por correo nas eleccións á asemblea xeral. Non se admitirá esta clase de voto nas eleccións á comisión delegada e presidente.

8. Composición, competencia, funcionamento e situación das mesas electorais.

9. Elección de presidentes.

10. Elección da comisión delegada.

O Regulamento electoral deberá ser ratificado pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Capítulo III

A comisión xestora

Artigo 47º

Acordada a convocatoria de eleccións pola asemblea xeral e aprobado o Regulamento electoral, o presidente procederá no prazo sinalado neste á convocatoria de eleccións á asemblea xeral. A partir de ese momento, a xunta directiva e o presidente constituiranse en comisión xestora, e someterán ó Regulamento electoral á ratificación pola Secretaría Xeral para o Deporte.

A comisión xestora garantirá a maxima difusión e publicidade das convocatorias de eleccións a asemblea xeral e presidente, así como, do Regulamento electoral coas medidas previstas nas disposicións federativas a través dun medio que permita asegura-la recepción de dita notificación. Deberá expoñerse o Regulamento electoral en cada circunscrición electoral o mesmo día da convocatoria.

A comisión xestora administrará a federación e convocará e realizará novas eleccións no prazo máximo de tres meses no caso de que non se presentara ningunha candidatura ou non fosen presentadas.

Capítulo IV

Circunscricion electoral

Artigo 48º

A circuscrición electoral será única.

Capítulo V

Xunta electoral

Artigo 49º

1. A xunta electoral estará composta por un representante de cada un dos estamentos pertencentes á asamblea anterior; entidades deportivas, deportistas, adestradores, xuíces-árbitros,, e se é o caso, outros colectivos, a través da asamblea xeral. Designaranse así mesmo os membros suplentes en igual número e condición cós titulares.

2. De entre os membros designados, o presidente, será o de maior idade, e actuará como secretario o que o sexa da federación, con voz pero sen voto.

3. Os membros da xunta electoral non poderán figurar como candidatos á asemblea xeral e a presidencia da federacion.

4. A xunta electoral controlará todo o proceso electoral e terá competencia para coñecer e resolve-las incidencias que se produzan sobre o censo electoral, presentación e proclamación de candidatos, proclamación de membros da asemblea xeral e comisión delegada e do presidente da federacion, así como a decisión de calquera outras cuestións que afecten directamente á celebración das eleccións e ós seus resultados. Unha vez finalizada a votación levantará acta da votación e do reconto e remitirá a acta á Secretaría Xeral para o Deporte no prazo máximo de tres días.

5. As decisións da xunta electoral son executivas e formaranse por maioría de votos. En casos de empate o voto do presidente ten carácter dirimente.

6. Unha vez concluído o proceso electoral da asemblea xeral, do presidente da federacion e da comisión delegada, a xunta electoral disolverase.

Capítulo VI

Mesas electorais

Artigo 50º

Para a elección dos distintos estamentos da asemblea xeral, do presidente e da comisión delegada, constituiranse unha ou varias mesas electorais na forma establecida no Regulamento electoral. Os membros destas mesas non poderán ser candidatos, axustándose no seu funcionamento ás normas que se establezan no Regulamento electoral.

Capítulo VII

Recursos

Artigo 51º

As reclamacións e impugnacións que se presenten contra calquera acto electoral dirixiranse á xunta electoral e contra o que esta resolva caberá recurso ante o Comite Galego de Disciplina Deportiva. Así mesmo caberá recurso ante o Comite Galego de Disciplina Deportiva, contra tódolos actos, acordos, ou resolucións da xunta electoral ou calquera outro órgano ou membro da federación en materia electoral.

Capítulo VIII

Eleccion da asemblea xeral

Artigo 52º

1. Os membros da asemblea xeral serán elexidos cada catro anos coincidindo cos Xogos Olímpicos de inverno mediante o sufraxio libre, secreto, igual e directo entre e polos compoñentes dos distintos estamentos da federación.

2. As eleccións a asemblea xeral serán acordadas por esta que aprobará a convocatoria con tódolos requisitos que se establecerán no Regulamento electoral, que así mesmo se aprobe.

3. Acordada pola asemblea xeral a convocatoria de eleccións, o acordo será formalmente executado polo presidente da federacion quen asinará a mesma.

4. Desde a convocatoria para a celebración desta asemblea xeral a xunta directiva e o presidente constuituranse en comisión xestora, de acordo co disposto no artigo 47º dos presentes estatutos.

Artigo 53º

Para ser candidato a membro da asemblea xeral requírese o cumprimento dos requisitos establecidos con caracter xeral no artigo 14º.5 destes estatutos.

Os requisitos esixidos para ser electores ou elixibles deberán terse cumpridos no día no que se publique a convocatoria das eleccións.

Artigo 54º

As eleccións á asemblea xeral realizaranse para cada un dos postos correspondentes ós estamentos integrantes desta de acordo co previsto nestes estatutos.

Artigo 55º

Os representantes das entidades deportivas na asemblea xeral serán elixidos por e entre os representantes dos correspondentes a cada circunscrición electoral dos que integran o censo de entidades deportivas inscritas no rexistro público da federacion e no Rexistro de Clubs, Federacións e Asociacións Deportivas da Xunta de Galicia, no momento da convocatoria das eleccións e estivesen igualmente inscritos durante a tempada deportiva anterior, sempre que participasen en competicións ou actividades de caracter oficial organizadas pola

federación ou pola federación española da mesma modalidade coa aprobación ou intervención daquela.

Artigo 56º

Os representantes dos deportistas na asemblea xeral serán elexidos por e entre os maiores de 18 anos correspondentes a cada circunscrición electoral dos que teñan licencia en vigor expedida pola federación no momento da convocatoria das eleccións e tamén a tivesen, polo menos,durante a tempada deportiva anterior, sempre que participasen en competicións ou actividades de carácter oficial organizadas pola federación ou pola federación española da mesma especialidade, coa aprobación ou intervención daquela.

Artigo 57º

Os representantes dos técnicos-adestradores e dos xuices-arbitros na asemblea xeral serán elixidos por e entre os petencentes a cada estamento, calquera que sexa a sua categoría, dos que teñan licencia en vigor no momento da convocatoria das eleccións e que tamen tivesen, como mínimo, na tempada deportiva inmediatamente anterior, sempre que participasen en competición ou actividades de carácter oficial organizadas pola federación ou pola federación española da mesma modalidade, coa aprobación ou intervención daquela.

Capitulo IX

Elección de presidentes

Artigo 58º

Unha vez concluídas as eleccións a asemblea xeral, o presidente da comisión xestora, previo acordo da mesma, procederá inmediatamente á convocatoria de dita asemblea para elixir ó presidente e a comisión delegada da federacion.

O presidente será elexido para un período de catro anos, coincidindo cos anos en que se celebren os Xogos Olímpicos de inverno, pola asemblea xeral, mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto por tódolos membros de dita asemblea xeral. Os candidatos a presidente poderán non ser membros da asemblea xeral.

Artigo 59º

Será elixido presidente o candidato que obteña a maioría absoluta dos votos emitidos. No caso de que ningún candidato alcance esta maioría procederase a unha segunda votación entre os dos candidatos máis votados, resultando elixido o que obteña a maioría de votos.

No suposto de que se presentará un só candidato, non se efectuará votación, sendo proclamado presidente o único candidato pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Artigo 60º

Para poder ser candidato a presidente da federación, haberán de reunirse as condicións seguintes.

a) Te-la condición de cidadán de Galicia, segundo o que dispón o Estatuto de autonomía.

b) Ser maior de idade e estar en pleno uso dos dereitos civís.

c) Non estar incurso en ningunha sanción deportiva que o inhabilite, dictada polos órganos disciplinarios da federación ou polo Comite Galego de Disciplina Deportiva.

d) Non ter sido condenado mediante sentencia xudicial firme que leve anexa pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de cargos públicos.

Artigo 61º

A votación será libre, igual, secreta e directa, non admitíndose o voto por correo, nin por delegación das persoas físicas.

Capítulo X

Elección da comisión delegada

Artigo 62º

Na mesma asemblea xeral convocada para a elección de presidente, e unha vez realizada esta, procederase á elección dos membros da comisión delegada da asemblea xeral.

A comisión delegada estará composta por catro membros, e ademais o presidente da federaciÓn.

Os membros da comisión delegada serán elixidos por e entre os integrantes da asemblea xeral.

Serán elixidos membros da comisión elegada os que obteñan maior número de votos hasta cubri-lo número de membros correspondente á comisión delegada.

Título VI

Réxime económico

Artigo 63º

A federación está sometida ó réxime de administración, orzamento e patrimonio propio e caixa única.

O tesoureiro someterálle, á asemblea xeral ordinaria un balance de situación e as contas de ingresos e gastos, memoria económica, así como o orzamento para a tempada seguinte, balance e orzamento que deberá ser notificado á Secretaría Xeral para o Deporte.

Non poderá aprobarse un orzamento deficitario salvo autorización da Secretaría Xeral para o Deporte. Tampouco poderán repartirse beneficios entre os seus membros.

A federación elaborará unha memoria que analizará fielmente a actividade económica da federación, a súa adecuada actuación orzamentaria, o cumprimento dos obxectivos e os proxectos a desenvolver, e informará separadamente como mínimo sobre os seguintes aspectos:

1. Diferenciación dos ingresos e contribucións segundo:

a) Subvencións públicas.

b) Subvencións, donativos ou aportacións privadas.

c) Vendas de activos.

d) Ingresos procedentes de competicións organizadas.

e) Ingresos para servicios prestados pola federación, permisos, licencias e outros.

f) Ingresos financieiros.

2. Tamén constará o destino da totalidade dos recursos, distinguindo como mínimo os grupos de que conste ou investimentos seguintes:

a) Administración da federación.

b) Dirección e servicios da directiva, incluído viaxes.

c) Competicións.

d) Axudas a clubs e outras entidades.

e) Axudas para actos deportivos.

f) Construccións e outros inmobilizados.

g) Formación de deportistas e técnicos.

h) Deportes de élite e profesional.

i) Árbitros.

k) Órganos xurisdiccionais.

3. O importe das obrigas de pagamento que é necesario satisfacer noutros exercicios que non estean previstos no balance.

4. O importe das garantías e os avais comprometidos.

5. A liquidación do orzamento, que explique as variacións en relación co orzamento aprobado na asemblea anterior.

As contas anuais e os orzamentos estarán no domicilio social da federación cunha antelación mínima de quince días á data da celebración da asemblea xeral, a disposición das persoas ou entidades con dereito a voto, nela, as cales poderán pedir copia que se lles entregará antes da celebración da asemblea.

Artigo 64º

Constitúen os ingresos da federación:

a) As subvencións ordinarias e extraordinarias da Xunta de Galicia ou as que outras entidades públicas poidan concederlle, así como as provenientes, se e o caso, da federación española da mesma modalidade deportiva.

b) Os bens ou dereitos que reciba por herdanza, legado ou donación de persoas físicas ou entidades particulares, así como os premios que lle sexan outorgados.

c) As cotas dos seus afiliados.

d) As sancións pecuniarias que lles impoñan os seus afiliados dentro do exercicio da potestade disciplinaria.

e) Os froitos, rendas e xuros dos seus bens patrimoniais.

f) Os préstamos ou créditos que se lle concedan.

g) Os beneficios que produzan as actividades e competicións deportivas que organice, así coma os derivados dos contratos que realice.

h) Calquera outros que poidan serlle atribuídos por disposición legal ou en virtude de convenio.

Artigo 65º

A federación destinará a totalidade dos seus ingresos e patrimonio a consecución dos fins propios do seu obxecto social.

Artigo 66º

A xestión económica ordinaria correrá a cargo do tesoureiro, baixo a dirección do presidente, coidando das operacións de cobros e pagamento. Autorizará coa sinatura, mancomunada coa do presidente, ou coa do vicepresidente autorizado, tódolos documentos de movementos de fondos. Será responsable da levanza e custodia dos libros de contabilidade. Formulará os balances que anualmente deberán presentarse á asemblea xeral para a sua aprobación.

Título VII

Réxime documental

Artigo 67º

O réxime documental da federación comprenderá, como mínimo os seguintes libros debidamente dilixenciados:

a) Libro de rexistro de entrada e saída de documentos e comunicacións oficiais.

b) Libro de rexistro de clubs nos que constarán a denominación destes, domicilio social e número de inscrición no Rexistro de Clubs, Federacións e Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

c) Libros de actas que consignarán as reunións que celebren todolos órganos colexiados da federación, tanto de goberno e representación como complementarios e técnicos.

d) Libro de contabilidade.

e) Libro inventario de bens mobles e inmobles.

f) Rexistro dos membros da asemblea xeral e da comisión delegada, no que deberán consta-los nomes dos titulares ou representantes legais e os domicilios para as citacións e comunicacións.

Artigo 68º

O rexime documental da federación estará a cargo do secretario, a quen lle corresponde a custodia dos libros da federación, levantar actas das reunións dos órganos colexiados e, unha vez aprobadas, asinadas co visto e prace do presidente, expedir certificacións, remiti-las certificacións e acordos que procedan á Secretaría Xeral para o Deporte e, en

xeral, prepara-la resolución e despacho de tódolos asuntos.

No caso de ausencia ou imposibilidade física do secretario, as súas funcións serán desempeñadas polo propio presidente da federacion ou pola persoa en quen delegue.

Título VIII

Réxime disciplinario e xurisdiccional

Artigo 69º

A federación, en materia de disciplina deportiva ten potestade sobre tódalas persoas que formen parte da súa estructura orgánica, as entidades deportivas e os seus deportistas, técnicos e directivos, os xuíces e árbitros e, en xeral, todas aquelas persoas e entidades que, estando federados, desenvolvan a actividade deportiva que constitúe o seu obxecto social no ámbito territorial da Comunidade Autónoma galega.

Artigo 70º

Os órganos competentes en materia disciplinaria serán:

a) En primeira instancia, un comité de competición ou xuíz único.

b) En segunda instancia, un comité de apelación.

Ámbolos órganos rexeranse e aplicarán o disposto no Real decreto 1591/1992, de 23 de decembro sobre disciplina deportiva.

O comité de competición ou xuíz único de competición estará integrado por un número de membros entre 1 e 3, nomeados pola asemblea xeral de entre membros da federacion. O comité de apelación estará integrado por tres membros, así mesmo nomeados pola asemblea xeral entre os membros da federación.

A duración do cargo coincidirá coa da asemblea xeral que os nomease e durante o dito período só cesarán por renuncia ou demisión, falecemento, incapacidade física ou psíquica, perda da condición de membro da federación, e sanción que o inhabilite para o cargo.

Unha vez elixidos os membros dos comités, estos designarán os seus presidentes nas primeiras reunións que celebren.

A composición destes comités seralle comunicada á Secretaría Xeral para o Deporte na forma prevista nestes estatutos.

*(Os membros dos distintos comités disciplinarios poden ser ou non membros da federación; neste segundo caso no momento do nomeamento pola asemblea xeral, pertecen a esta).

Artigo 71º

As resolucións dictadas polo comite de apelación dentro das súas competencias, terán caracter definitivo no ámbito da federación e poderán ser recorri

das ante o Comité Galego de Disciplina Deportiva conforme á Lexislación Vixente.

Título IX

Da modificación dos estatutos e da disolución da Federación Galega de Esquí Náutico.

Artigo 72º

Os estatutos da federación só poden ser modificados pola asemblea xeral e de acordo co establecido nos presentes estatutos.

Artigo 73º

A proposta de modificación dos estatutos deberá ser acordada polo presidente ou comisión delegada da federacion, nomeándose seguidamente esta comisión técnica que realice os traballos necesarios para presentar á asemblea o novo texto que se someterá a aprobación.

Aprobada a reforma dos estatutos pola asemblea xeral, deberá ser ratificada pola Secretaría Xeral para o Deporte.

Artigo 74º

A federación extinguirase polas seguintes causas:

a) Por acordo da maioría de dous tercios dos membros da asemblea xeral, refrendado, por maioría absoluta, por todolos membros da federación a través de votación libre igual, directa e secreta.

b) Polas demais causas que determinen as leis.

Unha vez producida a liquidación, o patrimonio neto destinarase os fins de carácter deportivo que determine a Secretaría Xeral para o Deporte.

4620