Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Martes, 06 de agosto de 1996 Páx. 7.487

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 319/1996, do 26 de xullo, polo que se modifica o Decreto 294/1992, do 10 de setembro, polo que se regula o diploma de directivo.

A Lei 4/1991, do 8 de marzo, de reforma da Lei 4/1988, do 26 de marzo, da función pública de Galicia, crea no seu artigo 27.2º o diploma de directivo como requisito necesario para o desempeño de determinados postos de traballo de libre designación, regulándose o dito diploma polo Decreto 294/1992, do 10 de setembro, que reservaba a posibilidade de realiza-lo curso necesario para a obtención do diploma ós funcionarios de carreira dos grupos A ou B da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante o Decreto 1/1995, do 12 de xaneiro, modifícase o referido Decreto 294/1992, do 10 de setembro, co fin de amplia-lo ámbito de destinatarios dos cursos precisos para a obtención do diploma de directivos, permitíndolle a súa participación ó persoal de calquera das administracións públicas existentes en Galicia, así como eliminando o carácter condicionado que tiña a participación nel do persoal docente e sanitario que presta servicios na Administración autonómica.

A experiencia obtida nas sucesivas convocatorias do curso necesario para a obtención do diploma, aconsella no momento actual reformula-lo ámbito dos seus posibles destinatarios, esixindo uns requisitos necesarios e comúns para a súa participación, e fixando as porcentaxes de prazas que quedan reservadas no curso ás diferentes clases de funcionarios da Administración autonómica e das demais administracións públicas existentes en Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, no uso das atribucións que lle confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, oída a Mesa Xeral de Negociación e a Comisión de Persoal, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modifícase o artigo 4 do Decreto 294/1992, do 10 de setembro, polo que se regula o diploma de directivo, na súa redacción dada polo Decreto 1/1995, do 12 de xaneiro, que queda redactado como segue:

Artigo 4º.-A convocatoria de cada curso, a duración, os horarios, o lugar de realización, as datas, así como o número de prazas, serán anunciados no Diario Oficial de Galicia pola Escola Galega de Administración Pública.

Serán requisitos necesarios para a realización do curso:

a) Estar na data da convocatoria en posesión do título de ensinanza superior ou diplomatura universitaria.

b) Ser funcionario de carreira ou persoal estatutario fixo do Servicio Galego de Saúde, dos grupos A ou B en situación de servicio activo ou servicios especiais en calquera das administracións públicas existentes en Galicia.

c) Ter prestado un mínimo de tres anos de servicios na Administración pública ou cinco anos no caso de diplomados.

Nas convocatorias, dous tercios do total das prazas quedarán reservados ó persoal da Administración autonómica que estea comprendido no ámbito de aplicación da lei 4/1988, do 26 de maio, así como ó persoal comprendido no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, que estea ocupando postos de traballo de xestión sanitaria que non teñan carácter asistencial.

Ás prazas do tercio restante poderá opta-lo seguinte persoal:

-O restante persoal comprendido no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro.

-O persoal estatutario fixo do Servicio Galego de Saúde.

-O persoal docente ó servicio da Comunidade Autónoma de Galicia.

-O persoal funcionario de calquera outra das restantes administracións públicas existentes en Galicia.

Disposición derradeira

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

9605630