Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Luns, 12 de agosto de 1996 Páx. 7.667

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 1996, da Dirección Xerencia do Hospital Montecelo, pola que se anuncia o concurso público para a adquisición de aparellos e dispositivos con destino a cubrir necesidades no servicio de hematoloxía e medicina interna do Hospital Montecelo, polo procedemento aberto e trámite de urxencia. (Expediente número 28/96).

A Dirección Xerencia do Hospital Montecelo, en virtude das atribucións que lle foron delegadas conforme o establecido no artigo 7 da Orde do 22 de maio de 1996 (DOG do 6 de xuño), da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, convoca o concurso público nº 28/96, polo procedemento aberto e trámite de urxencia seguinte:

1. Obxecto e orzamento: a adquisición de aparellos e dispostivos con destino ó servicio de hematoloxía e medicina interna, por un orzamento de vintecinco millóns, cen mil (25.100.000) pesetas. Imposto sobre o valor engadido, incluído.

2. Prazo de execución: os bens obxecto do presente concurso público entregaranse no prazo de corenta días contados a partir da data de formalización do contrato.

3. Documentos de interese para os licitadores: o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas, e demais documentación complementaria, poderá ser solicitada na sección de concursos do Hospital Montecelo, lugar de Mourente, s/n, C.P. 36071 de Pontevedra, nos días laborables desde as 9 ata as 14 horas, ou por teléfono (986) 80 00 17, ou fax (986) 80 00 01, durante o prazo de admisión das proposicións.

4. Fianzas: o dous por cento do orzamento de licitación, que se constituirá conforme o disposto no prego de cláusulas administrativas particulares.

5. Solvencia económica e financeira: as empresas licitadoras acreditarán a súa solvencia económico-financeira por calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 13/1995, de contratos das administracións públicas.

6. Solvencia técnica: acreditarase por algún dos medios previstos no artigo 18 da Lei 13/1995, de contratos das administracións públicas.

7. Criterios de adxudicación: os especificados no prego de cláusulas (p. 11).

8. Clasificación: non se esixe.

9. Presentación das proposicións: as proposicións presentaranse en man, en sobres pechados e asinados polo licitador ou persoas que o represente, no rexistro xeral do Hospital Montecelo, antes das catorce horas do décimo terceiro día natural contado a partir do seguinte ó da publicación desta resolución no DOG; ou por correo na forma indicada no artigo 100 do Regulamento xeral de contratos do Estado.

10. Apertura das proposicións: a apertura das proposicións admitidas será realizada pola mesa de contratación, reunida en acto público na sala de xuntas do Hospital Montecelo, ás dez horas do décimo primeiro día natural contado a partir do seguinte a aquel no que remate o prazo de presentación de ofertas. No caso de que o dito día coincida en sábado ou festivo, a apertura das proposicións terá lugar no día hábil seguinte.

11. Documentación que deberán achega-los licitadores: os documentos que figuran no prego de cláusulas administrativas particulares.

12.- Variantes: admitirase a presentación de dúas variantes ou alternativas por cada concepto.

13. Anuncios: o importe dos anuncios do presente concurso público serán por conta dos adxudicatarios.

Pontevedra, 5 de xullo de 1996.

Rafael Pérez-Santamarina Feijóo

Director xerente do Hospital de Montecelo

9605759