Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Martes, 17 de setembro de 1996 Páx. 8.440

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 336/1996, do 13 de setembro, sobre asunción de funcións e servicios transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de asociacións e espectáculos públicos, respectivamente, polos reais decretos 1639/1996 e 1640/1996, ámbolos dous do 5 de xullo, e a súa asignación á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.

A Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, levou a cabo unha ampliación de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia entre as que se inclúen as relativas ás materias de asociacións e espectáculos públicos. Como consecuencia disto, mediante os reais decretos 1639/1996 e 1640/1996, ámbolos dous do 5 de xullo, traspásanselle á Comunidade Autónoma de Galicia as funcións e servicios que, dentro do seu territorio, viña desempeñando a Administración do Estado nas referidas materias.

Procede, en virtude do citado traspaso, asumir de forma expresa as funcións e servicios, nos termos e condicións especificados nos acordos da Comisión Mixta de Transferencias e asignalas ós órganos correspondentes da Administración galega.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro da Presidencia e Administración Pública, logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día trece de setembro de mil novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Asunción do traspaso.

1. Quedan asumidas as funcións e servicios, bens, dereitos e obrigas así como o persoal e créditos orzamentarios, traspasados pola Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do Real decreto 1639/1996, do 5 de xullo, en materia de asociacións, nos termos e condicións especificados no acordo da Comisión Mixta de Transferencias do 25 de xuño de 1996, publicado como anexo ó citado real decreto.

2. Quedan asumidas as funcións e servicios, bens, dereitos e obrigas así como o persoal, traspasados pola Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en virtude do Real decreto 1640/1996, do 5 de xullo, en materia de espectáculos públicos, nos termos e condicións especificados no acordo da Comisión Mixta de Transferencias do 25 de xuño de 1996, publicado como anexo ó citado real decreto.

Artigo 2º.-Asignación de funcións e servicios.

Asígnanselle á Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais as funcións, servicios e medios asumidos de conformidade co disposto no artigo

anterior. As referidas funcións serán exercidas pola Dirección Xeral de Interior.

Artigo 3º.-Efectividade do traspaso.

A asunción de funcións e servicios obxecto deste decreto terá efectividade a partir do día l de outubro de 1996, de acordo co disposto nos anexos dos reais decretos 1639/1996 e 1640/1996, respectivamente.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais para dictar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento do presente decreto e para adopta-las medidas precisas para a plena efectividade e executividade práctica das funcións traspasadas.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trece de setembro de mil novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Dositeo Rodríguez Rodríguez

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

96-6725