Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 18 de marzo de 1997 Páx. 2.422

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA, GANDERÍA E MONTES

ORDE do 17 de febreiro de 1997 pola que se fixan os prezos derivados dos servicios xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes, referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiros, sementes e piñas de sequeiro e especies cinexéticas.

A Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, establece no artigo 6 que os prezos pri

vados serán fixados pola consellería correspondente e publicados no Diario Oficial de Galicia.

En cumprimento do dito precepto por orde desta consellería do 4 de setembro de 1995 fixáronse os prezos privados dos servicios xestionados por ela, referente a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, sementes e piñas de sequeiro e especies cinexéticas, que no caso dalgunhas plantas e sementes cómpre modificar atendendo ás condicións e circunstancias do mercado no que operan; aínda que por razóns de técnica normativa para facilita-lo seu coñecemento por parte dos administrados se considera conveniente manter nun só texto os prezos de tódolos servicios sinalados na Orde do 4 de setembro de 1995 que, por esta razón se derroga expresa e totalmente e se substitúe por esta.

Por todo isto e logo do informe favorable da Consellería de Economía e Facenda,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. Os prezos esixibles polos servicios prestados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, sementes e piñas de sequeiro e especies cinexéticas son os que se fixan no anexo da presente orde.

2. As tarifas fixadas no anexo da presente orde entenderanse, se é o caso, con IVE incluído.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de inferior ou igual rango se opoñan ó disposto na presente, e expresamente á Orde do 4 de setembro de 1995, pola que se fixan os prezos privados dos servicios xestionados pola Consellería de Agricultura, Gandería e Montes referentes a doses seminais, determinacións analíticas, plantas e sementes de viveiro, sementes e piñas de sequeiro e especies cinexéticas.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 1997.

Tomás Pérez Vidal

Conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes

ANEXO

I. Venda de doses seminais producidas no Centro de Selección e Reproducción Animal de Fontao (Esperante-Lugo). Código 36.16.00.

I.1. Sementais de raza frisona:

Categoría A: 530 ptas./dose.

Categoría B: 318 ptas./dose.

Categoría C: 106 ptas./dose.

Categoría D: 53 ptas./dose.

I.2. Sementais de raza rubia galega:

Categoría A: 265 ptas./dose.

Categoría B: 180 ptas./dose.

II. Prezo de análises físicas, químicas e fisicoquímicas realizadas nos laboratorios agrario e enolóxico da Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Código 36.17.00.

II.1. Pensos e forraxes.

Análise informativa de pensos: 1.000 ptas.

Análise completa de ensilados: 1.800 ptas.

Determinacións de humidade e materia seca: 100 ptas.

Ídem de cinzas e materia orgánica: 100 ptas.

Ídem de proteína bruta: 200 ptas.

Ídem de graxa bruta: 300 ptas.

Ídem de fósforo: 300 ptas.

Ídem de amidón: 200 ptas.

Ídem de azucres totais reductores (cada un): 350 ptas.

Ídem de arsénico: 300 ptas.

Ídem de cloruros: 150 ptas.

Ídem de carbonatos: 150 ptas.

Ídem de urea: 200 ptas.

Ídem de actividade ureásica: 250 ptas.

Ídem de micotoxinas (cada unha): 150 ptas.

Ídem de solubilidade do leite en po: 150 ptas.

Ídem de lactosa: 250 ptas.

Ídem de acidez da graxa: 150 ptas.

Ídemdo índice de peróxidos: 250 ptas.

Ídem de vitaminas (cada unha): 500 ptas.

Ídem de calcio: 200 ptas.

Ídem de magnesio: 200 ptas.

Ídem de ferro: 200 ptas.

Ídem de cobre: 200 ptas.

Ídem de zinc: 200 ptas.

Ídem de fluor en fosfatos: 300 ptas.

Ídem de pH: 150 ptas.

Ídem de fibra bruta (FB): 300 ptas.

Ídem de fibra en deterxente ácido (FAD): 300 ptas.

Ídem de fibra en deterxente neutro (FND): 300 ptas.

Ídem de lignina en deterxente ácido (LAD): 300 ptas.

Ídem de nitróxeno tota: 400 ptas.

Ídem de nitróxeno amoniacal: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno soluble (ensilados): 200 ptas.

Ídem de ácidos volátiles (acético, butírico, láctico, etc.) cada un: 150 ptas.

Ídem de cinzas insolubles en ClH: 150 ptas.

Ídem de nitratos: 200 ptas.

Ídem de nitritos: 200 ptas.

Ídem de iodo: 250 ptas.

Ídem de selenio: 300 ptas.

Ídem de xofre: 250 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 3.000 ptas.

II.2. Solos.

Análise para determinación de fertilidade: 1.750 ptas.

Ídem con determinación de nitróxeno, relación C/N e textura: 2.800 ptas.

Determinación de pH na auga: 150 ptas.

Ídem de pH en ClK: 200 ptas.

Ídem de conductividade eléctrica: 150 ptas.

Ídem de carbono orgánico oxidable: 300 ptas.

Ídem de nitróxeno total: 400 ptas.

Ídem de nitróxeno orgánico: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno nítrico: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno amoniacal: 200 ptas.

Ídem de fósforo asimilable: 300 ptas.

Ídem de potasio asimilable: 200 ptas.

Ídem de calcio de cambio: 200 ptas.

Ídem de magnesio de cambio: 200 ptas.

Ídem de sodio de cambio: 200 ptas.

Ídem de acidez cambiable: 250 ptas.

Ídem de coeficiente de intercambio catiónico: 350 ptas.

Ídem de cloruros: 150 ptas.

Ídem de sulfatos: 150 ptas.

Ídem de calcaria total: 100 ptas.

Ídem de calcaria activa: 200 ptas.

Ídem de ferro extractable: 200 ptas.

Ídem de cobre extractable: 200 ptas.

Ídem de manganeso extractable: 200 ptas.

Ídem de zinc extractable: 200 ptas.

Ídem de boro: 500 ptas.

Ídem de chumbo: 500 ptas.

Ídem de mercurio: 500 ptas.

Ídem de arsénico: 500 ptas.

Ídem de humidade: 100 ptas.

Ídemdo equivalente de humidade: 300 ptas.

Ídem de capacidade de campo: 300 ptas.

Ídemdo coeficiente de murchamento (pF=4,2): 300 ptas.

Ídem de densidade aparente: 100 ptas.

Ídem de densidade real: 100 ptas.

Ídem de textura (area, limo, arxila): 650 ptas.

Ídem de textura (area, limo fino, limo groso, arxila): 750 ptas.

Ídem de textura (area grosa, area fina, limo, arxila): 750 ptas.

Ídem de textura (area moi grosa, area grosa, area media,area fina, area moi fina, limo, arxila): 1.300 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 3.000 ptas.

II.3. Fertilizantes.

Determinación de humidade: 100 ptas.

Ídem de materia orgánica: 100 ptas.

Ídem de materia mineral (cinza): 100 ptas.

Ídem de materia mineral (cinza) Insoluble en ClH: 150 ptas.

Ídem de nitróxeno nítrico: 200 ptas.

Ídemnitróxeno amoniacal: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno total: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno úrico: 400 ptas.

Ídem de fósforo soluble en auga e citrato amónico: 350 ptas.

Ídem de fósforo soluble en auga: 300 ptas.

Ídem de fósforo soluble en citrato amónico: 350 ptas.

Ídem de fósforo total: 400 ptas.

Ídem de fósforo soluble en ácidos minerais: 350 ptas.

Ídem de potasio soluble en auga: 200 ptas.

Ídem de potasio total: 250 ptas.

Ídem de calcio total: 250 ptas.

Ídem de calcio soluble en auga: 200 ptas.

Ídem de calcio soluble en ácido: 200 ptas.

Ídem de magnesio total: 250 ptas.

Ídem de magnesio soluble en auga: 200 ptas.

Ídem de oligoelementos individuais (Zn, Cu, Fe, Mn, Co) cada un: 200 ptas.

Ídem de boro total: 450 ptas.

Ídem de boro soluble en auga: 400 ptas.

Ídem de grao de finura de moenda: 150 ptas.

Materia orgánica total (por calcinación): 100 ptas.

Materia orgánica total (por oxidación): 300 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 3.000 ptas.

II.4. Augas.

Análise de auga de rega: 1.110 ptas.

Análise química de potabilidade: 2.040 ptas.

Contaminación en augas e lodos.

Determinación de pH: 150 ptas.

Ídem de conductividade eléctrica: 150 ptas.

Ídem de demanda bioquímica de osíxeno (D.B.O.): 500 ptas.

Ídem de demanda química de osíxeno (D.Q.O.): 300 ptas.

Ídem de sulfatos: 110 ptas.

Ídem de cloruros: 110 ptas.

Ídem de acidez: 150 ptas.

Ídem de alcalinidade: 150 ptas.

Ídem de metais solubles (Na, K, Mg, Ca, Cu, Zn, Pb, etc.) cada un: 110 ptas.

Ídem de metais totais (Na, K, Mg, Ca, Cu, Zn, Pb, etc.) cada un: 200 ptas.

Ídem de nitratos: 150 ptas.

Ídem de nitritos: 150 ptas.

Ídem de amoníaco total: 150 ptas.

Ídem de cloro residual total: 200 ptas.

Ídem de flúor: 150 ptas.

Ídem de boro: 200 ptas.

Ídem de mercurio: 250 ptas.

Ídem de residuo seco: 100 ptas.

Ídem de residuo calcinado: 100 ptas.

Ídem de turbidez: 100 ptas.

Ídem de sólidos en suspensión: 150 ptas.

Ídem de sólidos sedimentables: 150 ptas.

Ídem de fósforo total: 200 ptas.

Ídemdoutras formas de fósforo: 200 ptas.

Ídem de graxas e hidrocarburos: 200 ptas.

Ídem de nitróxeno total: 200 ptas.

Ídem de taninos: 200 ptas.

Ídem de fenois: 300 ptas.

Ídem de sulfuros: 200 ptas.

Ídem de materia orgánica: 150 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 3.000 ptas.

II.5. Pesticidas.

Identificación cualitativa: 1.000 ptas.

Cuantificación de acefato: 324 ptas.

Ídem de alacloro: 211 ptas.

Ídem de aldrín: 240 ptas.

Ídem de benalaxil: 259 ptas.

Ídem de bendiocarb: 165 ptas.

Ídem de benomilo: 231 ptas.

Ídem de bifentrín: 850 ptas.

Ídem de carbendazima: 165 ptas.

Ídem de cimoxanilo: 626 ptas.

Ídem de cipermetrín: 726 ptas.

Ídem de ciromazina: 727 ptas.

Ídem de clorfenvinfos: 156 ptas.

Ídem de clorpirifos: 179 ptas.

Ídem de clorprofan: 165 ptas.

Ídem de clotalonil: 207 ptas.

Ídem de diazinón: 165 ptas.

Ídem de diclofuanida: 165 ptas.

Ídem de p,p-DDD: 156 ptas.

Ídem de p,p-DDE: 207 ptas.

Ídem de p,p-DDT: 84 ptas.

Ídem de dieldrín: 212 ptas.

Ídem de dimetoato: 212 ptas.

Ídem de alfa-endosulfán: 267 ptas.

Ídem de beta-endosulfán: 267 ptas.

Ídem de endosulfán sulfato: 774 ptas.

Ídem de endrín: 320 ptas.

Ídem de fenitrotión: 165 ptas.

Ídem de fentión: 165 ptas.

Ídem de alfa-HCH: 52 ptas.

Ídem de beta-HCH: 212 ptas.

Ídem de imidacloprid: 291 ptas.

Ídem de isodrín: 165 ptas.

Ídem de heptacloro: 212 ptas.

Ídem de heptaclor epóxido: 903 ptas.

Ídem de lindano: 207 ptas.

Ídem de malatión: 165 ptas.

Ídem de mancozeb: 109 ptas.

Ídem de metamidofos: 223 ptas.

Ídem de metiocarb: 184 ptas.

Ídem de metiram: 94 ptas.

Ídem de metoxicloro: 165 ptas.

Ídem de paratión: 165 ptas.

Ídem de pirimicarb: 165 ptas.

Ídem de procimidona: 212 ptas.

Ídem de tiabendazol: 165 ptas.

Ídem de tiram: 165 ptas.

Ídem de vinclozolina: 207 ptas.

Ídem de ziram: 109 ptas.

II.6 Derivados de uva e similares.

Determinación de acetilmetilcarbinol: 700 ptas.

Ídem de acidez fixa: 200 ptas.

Ídem de acidez total: 150 ptas.

Ídem de acidez volátil: 200 ptas.

Ídem de acidez volátil (vinagres): 350 ptas.

Ídem de ácido benzoico: 500 ptas.

Ídem de ácido cítrico: 350 ptas.

Ídem de ácido sórbico: 350 ptas.

Ídem de ácidos orgánicos (cada un): 350 ptas.

Ídem de alcalinidade cinzas: 400 ptas.

Ídem de alcohois superiores (cada un): 350 ptas.

Ídem de aldehidos totais: 500 ptas.

Ídem de anhídrido sulfuroso libre: 150 ptas.

Ídem de anhídrido sulfuroso total: 150 ptas.

Ídem de azucres reductores: 250 ptas.

Ídem de azucres totais: 400 ptas.

Ídem de bromo orgánico: 700 ptas.

Ídem de bromo total: 700 ptas.

Ídem de cinzas: 250 ptas.

Ídem de cianuros: 700 ptas

Ídem de cloropicrina (Prod. degrad.): 700 ptas.

Ídem de cloruros: 250 ptas.

Ídem de colorantes artificiais: 600 ptas.

Ídem de densidade relativa: 100 ptas.

Ídem de edulcorantes artificiais (cada un): 700 ptas.

Ídem de ésteres totais: 500 ptas.

Ídem de extracto. aparente: 100 ptas.

Ídem de extracto real: 350 ptas.

Ídem de extracto seco primitivo: 200 ptas.

Ídem de extracto seco total: 100 ptas.

Ídem de ferrocianuro en suspensión: 110 ptas.

Ídem de flúor: 250 ptas.

Ídem de fructosa: 350 ptas.

Ídem de furfural: 400 ptas.

Ídem de glicerina: 450 ptas.

Ídem de glucosa: 350 ptas.

Ídem de grao alcohólico, (en bagazos, feces e lías): 250 ptas.

Ídem de grao alcohólico adquirido: 150 ptas.

Ídem de grao alcohólico total: 400 ptas.

Ídem de grao de fermentación: 200 ptas.

Ídem de hidroximetilfurfural: 400 ptas.

Ídem de índice de folin-ciocalteau: 350 ptas.

Ídem de índice de oxidación: 350 ptas.

Ídem de ións ferrocianuro disolución: 110 ptas.

Ídem de isotiocianato de alilo: 700 ptas.

Ídem de metais (cada un): 350 ptas.

Ídem de metanol: 350 ptas.

Ídem de pH: 250 ptas.

Ídem de presencia de híbridos: 600 ptas.

Ídem de procimidona: 700 ptas.

Ídem de proba biolóxica antifermentos: 700 ptas.

Ídem de sacarosa: 350 ptas.

Ídem de sodio excedentario: 600 ptas.

Ídem de sulfatos: 350 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 1.000 ptas.

II.7. Productos enolóxicos.

Determinación de humidade: 200 ptas.

Ídem de metais pesados: 350 ptas.

Ídem de perda por desecamento: 200 ptas.

Ídem de residuos insoluble: 200 ptas.

Ídem de sulfuros: 350 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 1.000 ptas.

II.8. Aceites e graxas.

Determinación de ácidos graxos: 1.000 ptas.

Ídem de densidade relativa: 100 ptas.

Ídem de esterois: 1.000 ptas.

Ídem de grao de acidez: 200 ptas.

Ídem de impurezas insol. et. petróleo: 200 ptas.

Ídem de índice de Bellier: 400 ptas.

Ídem de índice de iodo: 400 ptas.

Ídem de índice de saponificación: 400 ptas.

Ídem de índice peróxidos: 200 ptas.

Ídem de índice refracción: 200 ptas.

Ídem de K 232: 400 ptas.

Ídem de K 270: 400 ptas.

Ídem de metais (cada un): 350 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 3.000 ptas.

II.9. Meles.

Determinación de acidez libre: 400 ptas.

Ídem de act. diastásica: 400 ptas.

Ídem de azucres reductores: 250 ptas.

Ídem de cinzas: 250 ptas.

Ídem de hidroximetil-furfural: 400 ptas.

Ídem de humidade: 200 ptas.

Ídem de pH: 250 ptas.

Ídem de sacarosa aparente: 400 ptas.

II.10. Productos cárnicos.

Ídem de cinzas: 250 ptas.

Ídem de fósforo: 450 ptas.

Ídem de graxa total: 400 ptas.

Ídem de hidratos insolubles: 400 ptas.

Ídem de hidratos totais: 400 ptas.

Ídem de humidade: 200 ptas.

Ídem de nitratos: 400 ptas.

Ídem de nitritos: 400 ptas.

Ídem de proteína total: 400 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 1.500 ptas.

II.11 Productos lácteos.

Determinación de cinzas: 250 ptas.

Ídem de cloruros: 250 ptas.

Ídem de extracto: 100 ptas.

Ídem de fosfatasa: 400 ptas.

Ídem de graxa: 450 ptas.

Ídem de índice de Reichert: 400 ptas.

Ídem de índice Kirchner: 400 ptas.

Ídem de índice Polenske: 400 ptas.

Ídem de índice refracción graxa: 300 ptas.

Ídem de lactosa: 350 ptas.

Ídem de metais (cada un): 350 ptas.

Ídem de nitratos: 400 ptas.

Ídem de nitróxeno non caseinato: 450 ptas.

Ídem de proteína: 400 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 2.000 ptas.

II.12. Cafés, sucedáneos e alimentos estimultantes. (cacao e der. etc.)

Determinación de ácidos graxos: 1.000 ptas.

Ídem de cafeína: 500 ptas.

Ídem de cinzas: 250 ptas.

Ídem de humidade: 200 ptas.

Ídem de impurezas: 250 ptas.

Ídem de metais (cada un): 350 ptas.

Ídem de nitróxeno total: 400 ptas.

Outras determinacións, prezo segundo dificultade, ata un máximo de: 2.000 ptas.

II.13. Conservas de peixe.

Determinacións físicas:

Etiquetado, peso neto, formato envase, capacidade, etc. cada unha: 90 ptas.

Determinación de cinzas: 250 ptas.

Ídem de metais (cada un): 350 ptas.

Ídem de tipo aceite: 1.000 ptas.

Outras determinacións, prezos segundo dificultade, ata un máximo de: 1.500 ptas.

III Venda de plantas e sementes en viveiro. Código 36.18.00.

III.1. Pinus.

a) Pinaster, 1 zume raíz núa: 11.000 ptas./millar.

b) Radiata, 1 zume, raíz núa: 12.000 ptas./millar.

c) Radiata, 2 zumes, raíz núa: 14.000 ptas./millar.

d) Radiata, semente mellorada: 15.000 ptas./millar

e) Sylvestris, 2 zumes, raíz núa: 15.000 ptas./millar.

f) Uncinata, 3 zumes, raíz núa: 15.000 ptas./millar.

III.2. Pseudotsuga douglasii

a) 1 zume, raíz núa: 18.000 ptas./millar.

b) 2 zumes, raíz núa: 30.000 ptas./millar.

III.3. Castanea spp.

3.1 Castanea hybrida

a) Ata 1 m: 210.000 ptas./millar.

b) Máis de 1 m: 260.000 ptss./millar.

3.2. Castanea sativa.

a) Ata 1 m: 80.000 ptas./millar.

b) Máis de 1 m: 110.000 ptas./millar.

III 4. Juglans regia e nigra

a) Ata 1 m: 210.000 ptas./millar.

b) Máis de 1 m: 275.000 ptas./millar.

III.5. Quercus spp.

a) Ata 80 cm: 85.000 ptas./millar.

b) de 80 a 100 cm: 140.000 ptas./millar.

c) Máis de 100 cm: 225.000 ptas./millar.

III.6. Outras frondosas

a) de 2 a 4 zumes: 210.000 ptas./millar.

b) Máis de 4 zumes: 400.000 ptas./millar.

III.7. Outras resinosas

a) De 2 a 4 zumes: 45.000 ptas./millar.

III.8. Picea abies

a) De 4 a 5 zumes: 650 ptas./unidad.

b) De 5 a 7 zumes: 900 ptas./unidad.

c) Máis de 7 zumes: 1.500pts./unidad.

IV Venda de sementes e piñas en sequeiro. Código 36.19.00.

b) Sementes de Pinus radiata procedencia galega no ano da colleita: 4.000 ptas.(kg.

c) Os prezos anteriores reduciranse en: 1.000 ptas./kg. por ano de antigüidade a partir do ano da colleita ata un máximo de 2.000 ptas./kg.

V. Venda de especies cinexéticas. Código 36.20.00

b) Perdiz de 20 a 40 días. 400 ptas./unidade.

c) Perdiz, máis de 40 días. 600 ptas./unidade.

V.2. Colín: 250 ptas./unidade.

V.3. Faisán: 1.000 ptas./unidade.

V.4. Coello de monte: 600 ptas./unidade.

b) Corzo femia de 2 anos. 60.000 ptas./unidade.

b) Cervo macho menor de 2 anos (veado): 50.000 ptas./unidade.

c) Cervo femia de 2 anos: 50.000 ptas./unidade.

b) Muflón femia de 2 anos: 80.000 ptas./unidade.

1855