Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Martes, 01 de abril de 1997 Páx. 2.868

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ORDE do 3 de marzo de 1997 pola que se aproba o novo modelo de declaración complementaria na xestión da taxa por inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas, carnes de aves de curral e coellos.

A modificación dos tramos de aplicación do tipo de gravame e a introducción da posibilidade de deducción dos gastos administrativos suplidos e dos gastos por auxiliar veterinario e axudantes, debido á necesaria adaptación á normativa europea, levada a cabo a través da Lei 11/1996, do 30 de decembro, de presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, obriga á modificación do modelo de declaración complementaria da taxa por inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes fescas, carnes de aves de curral e coellos. Por todo iso,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Modifícase o terceiro parágrafo do artigo 4 da Orde do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo

de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e establécese a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servicios administrativos de compulsa de documentos e de verificación da suficiencia de poderes e documentos acreditativos de lexitimación, quedando como segue:

«Ademais, no caso da taxa establecida no artigo 23, número 08 do Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polas inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes fescas, carnes de aves de curral e coellos, os suxeitos pasivos substitutos do contribuínte presentarán ó servicio xestor desta o modelo de declaración complementaria que figura como anexo II da presente orde».

Artigo 2º

Substitúese o anexo II da orde devandita polo anexo desta orde.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 1997.

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda

ANEXO II

Declaración complementaria da taxa pola inspección e control sanitario oficial de carnes frescas, carnes de aves de curral e coellos

Número impreso autoliquidación

PeríodoTrimestre Ano de taxas a que correspondeA -

a presente declaración

Nome ou razón socialNIF ou CIF
EnderezoCódigo postal
ConcelloProvincia

Sacrificio

Especie P. CanalUdes.T. gravame

(pt/animal)

Cota

tributaria

Gastos Admtvos.

suplidos

Custos suplidos

por aux. veterinarios

Por ud. sacrif.por ud. sacrif.

Bovino+218 kg
-218 kg
Solípedos e équidosindefinido
Porcino+12 kg
-12 kg
Porcino ib. cruzadoindefinido
Ovino+18 kg
12-18 kg
-12 kg
Caprino+18 kg
12-18 kg
-12 kg
Total 0 1 0 2
+5 kg
Aves de curral2,5-5 kg
-2,5 kg
Galiñas de reposic.indefinido
Coellosref. e -2,5 kg
2,5-5 kg
+5 kg

Total sacrificio0 3Total0 4Total0 5

Nº de toneladas Tipo de gravame

ptas./ tonelada Cota tributaria

Salas de despezamento0 6

Op. de almacenam.0 7

Total 0 3 + 0 6 + 0 70 8

¿Proceden deduccións por gastos administrativos suplidos SI NON e por custos suplidos por auxiliares veterinarios SI NON?. (Risque o que non proceda).

Deducción por gastos administrativos suplidos

Número total de toneladas sacrificadas

X (cifra de ptas. por tonelada máxima)=9

Deducción por custos suplidos por auxiliares veterinarios

Número de toneladas sacrificadas por gando de abasto

X (cifra de ptas. por tonelada máxima)=10

Nº de toneladas sacrificadas de aves de curral e coellos

X (cifra de ptas. por tonelada máxima)=11

Para ingresar en modelo A de autoliquidación

TOTAL (08)

1. DEDUCCIÓNS

1.1. Gtos. Admtvos. (01+04)0 9

1.2. Custos suplidos

Aux. veterinarios

1.2.1. Gando de abasto (02)1 0

1.2.2. Aves de curral e coellos (05)1 1

As cantidades que proceda deducir será en cada caso a menor

PARA INGRESAR

de de 199

(Sinatura do declarante)

2240