Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 101 Xoves, 28 de maio de 1998 Páx. 5.862

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE OURENSE

ANUNCIO (79/1998).

Anúnciase que a Comisión Municipal de Goberno, en sesión ordinaria celebrada o día 8 de abril de 1998 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

1. Aprobar inicialmente o estudio de detalle de aliñacións en rúa Tenencia no núcleo de Tarascón.

2. Somete-lo expediente a información pública polo prazo dun mes mediante anuncios no DOG, e nun dos diarios de maior circulación da provincia, con citación persoal dos donos afectados.

De conformidade co disposto na artigo 44.3º da Lei 1/1997, do 24 de marzo de 1997, do solo de Galicia, sométese o citado expediente a exposición pública polo prazo dun mes, que empezará a contar a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no DOG para que tódalas persoas interesadas poidan achega-las alegacións que estimen pertinentes.

Este anuncio suple as circunstancias que poidan concorrer no disposto no artigo 59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Ourense, 17 de abril de 1998.

Manuel J. Cabezas Enríquez

Alcalde-presidente

4016