Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Martes, 28 de xullo de 1998 Páx. 8.611

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 1998, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón o rexistro, depósito e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Seragua-FCC, S.A. UTE Lei 18/1982.

Visto o expediente do convenio colectivo para a empresa Seragua-FCC, S.A. UTE Lei 18/1992, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 12-6-1998, subscrito en representación da parte económica por unha representación da empresa, e da

parte social, polo comité de empresa e os delegados de persoal, con data do 11-6-1998, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, que consta nesta delegación provincial, e a notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 16 de xuño de 1998.

Antonio Coello Bufill

Delegado provincial de Pontevedra

Convenio colectivo anos 1998/1999/2000

Normas xerais

Artigo 1º.-Ámbito de aplicación.

O presente convenio colectivo será de aplicación a todo o persoal da UTE Seragua-Fccsa, concesionaria do Servicio de Abastecemento e Saneamento de Augas de Vigo, aínda que quedarán excluídos expresamente do dito convenio o xerente e o director económico-financeiro.

Artigo 2º.-Ámbito temporal.

Este convenio entrará en vigor o día primeiro de xaneiro de 1998 (1-1-1998), sexa cal sexa a data da súa publicación. Terá unha vixencia de tres anos, que finalizará o 31 de decembro de 2000.

Artigo 3º.-Denuncia.

Ámbas partes consideran automaticamente denunciado o presente convenio ó final da súa vixencia, é dicir, o 31-12-2000, comprometéndose a inicia-la negociación do próximo convenio un mes antes da finalización da vixencia do actual.

Artigo 4º.-Cláusula contractual.

Por ter este convenio un carácter contractual entre os representantes da empresa e os traballadores, non se poderán modifica-las súas condicións sen un previo acordo entre as partes contratantes, sen prexuízo das modificacións do cadro de persoal acordadas polo órgano de dirección competente, sen menoscabo dos dereitos recollidos neste convenio.

Artigo 5º.-Condicións máis beneficiosas.

As condicións máis beneficiosas que viñesen desfrutándose individualmente, con anterioridade a este convenio, serán respectadas.

Artigo 6º.-Lexislación subsidiaria.

En todo o non recollido neste convenio, rexerase polo Estatuto dos traballadores e demais normas vixentes aplicables.

Artigo 7º.-Categorías profesionais.

As categorías profesionais nas que deben estar encadrados, a título simplemente enunciativo, os traballadores acollidos a este convenio, serán:

-Persoal titulado e técnico:

Director de departamento.

Xefe de departamento, T.G.S., T.G.M. con xefatura.

Encargado de departamento, T.G.M.

Xefe de servicio con dirección, T.G.S. junior.

Xefe de servicio.

Encargado de sección.

Inspector de obra.

Delineante.

Analista de laboratorio.

-Persoal administrativo:

Xefe de sección/negociado.

Subxefe de sección/negociado.

Oficial 1ª administrativo.

Oficial 2ª administrativo.

Auxiliar administrativo.

Encargado de cobradores-lectores.

Inspector de subministración e inspector de saneamento.

Cobrador-lector, cobrador e lector.

Almaceneiro.

Telefonista.

-Persoal operario:

Encargado xeral.

Subencargado xeral.

Capataz.

Subcapataz.

Oficial 1ª operario.

Oficial 2ª operario.

Oficial 3ª operario.

Peón especialista.

Peón.

-Persoal subalterno:

Conserxe.

Ordenanza.

Porteiro vixilante-garda-sereno.

Limpadora.

-Persoal sanitario:

Médico (xornada de dúas horas).

ATS (xornada de tres horas diarias).

Artigo 8º.-Ingresos.

O ingreso na empresa efectuarase de acordo coa normativa vixente, mediante a correspondente oferta de emprego perante o organismo competente e posterior superación das correspondentes probas de acceso.

Artigo 9º.-Ascensos e vacantes.

As vacantes e ascensos que se produzan en tódalas categorías encadradas no grupo de persoal titulado e técnico, as categorías de xefe de sección/negociado e subxefe de sección/negociado do grupo de persoal administrativo e as categorías de encargado xeral, subencargado xeral e capataz do grupo de persoal operario, serán cubertas libremente pola dirección da empresa, de acordo coa normativa laboral vixente.

Cando se produza un ascenso ou unha vacante nas restantes categorías, cubrirase entre o persoal fixo da empresa, mediante concurso-oposición. No caso de non cubrirse a vacante na primeira convocatoria co persoal fixo do cadro de persoal, a dirección da empresa procederá nos termos establecidos para o sistema de ingresos.

Consideraranse vacantes aquelas prazas non cubertas, con excepción das que a empresa considere amortizables, sen prexuízo dos dereitos do comité de empresa.

Para a cobertura das vacantes, a dirección da empresa, e dentro dos dous meses seguintes, procederá a convoca-lo respectivo concurso-oposición, coa publicación das bases do concurso, no que se farán consta-las características da praza que se vai cubrir, programa do concurso e a constitución do tribunal cualificador. No prazo máximo de catro meses, a raíz da publicación da convocatoria, a empresa procederá a cubri-la citada vacante.

As bases e programas dos concursos-oposicións serán fixados polo tribunal cualificador.

A composición do tribunal será a seguinte:

-Un presidente e catro vocais ( e os seus suplentes). O presidente e dous vocais serán designados pola dirección da empresa.

-Os outros dous vocais serán designados polo comité de empresa.

Para os efectos do concurso consideraranse méritos preferentes:

-Antigüidade: 0,05 puntos por ano de servicio.

-Idoneidade para o posto: ata 0,50 puntos.

-Responsabilidade e capacitación profesional: ata 1 punto.

Calquera outro mérito, a xuízo do tribunal: ata 1 punto.

O tribunal cualificará por separado o concurso de méritos e as probas selectivas. Estas últimas serán cualificadas de cero (0) a (10) puntos. A vacante

será cuberta polo que acade a maior puntuación total.

Artigo 10º.-Estructura salarial.

A estructura das retribucións do persoal acollido a este convenio axustarase ós seguintes conceptos:

-Salario base.

-Complementos salariais.

Artigo 11º.-Salario base.

Ano 1998: salario base convenio é o fixado na táboa anexa número I.

Cláusula de revisión.

No caso de que o índice de prezos de consumo (IPC) establecido polo INE rexistrase o 31-12-1998 un incremento superior ó IPC previsto polo goberno para o ano 1998, efectuarase unha revisión salarial, no exceso sobre a indicada cifra, tan pronto se constate oficialmente esta circunstancia.

O seu aboamento producirase ó mes seguinte da súa constatación oficial, con carácter retroactivo desde o 1-1-1998.

Ano 1999: salario base é o fixado na táboa salarial definitiva do ano 1998 incrementada no IPC previsto polo Goberno para o ano 1999.

Cláusula de revisión.

No caso de que o índice de prezos de consumo (IPC) establecido polo INE rexistrase o 31 de decembro de 1999 un incremento superior ó IPC previsto polo goberno para o ano 1999, efectuarase unha revisión salarial, no exceso sobre a indicada cifra, tan pronto se constate oficialmente esta circunstancia.

O seu aboamento producirase ó mes seguinte da súa constatación oficial, con carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro de 1999.

Ano 2000: salario base convenio é o fixado na táboa salarial definitiva do ano 1999 incrementada no IPC previsto polo Goberno para o ano 2000.

Cláusula de revisión.

No caso de que o índice de prezos de consumo (IPC) establecido polo INE rexistrase o 31-12-2000 un incremento superior ó IPC previsto polo goberno para 2000, efectuarase unha revisión salarial, no exceso sobre a indicada cifra, tan pronto se constate oficialmente esta circunstancia.

O seu aboamento producirase ó mes seguinte da súa constatación oficial con carácter retroactivo desde o 1-1-2000.

Artigo 12º.-Complementos salariais.

Todo o persoal percibirá os correspondentes complementos salariais de acordo co establecido nos seguintes artigos.

Artigo 13º.-Antigüidade.

Tódolos traballadores que ingresaran na empresa no ano 1998 ou anteriores percibirán sobre os salarios fixados na táboa anexa I en concepto de anti

güidade, as porcentaxes establecidas na táboa anexa II.

Tódolos traballadores que ingresaran na empresa no ano 1999 ou posterior percibirán, en concepto de antigüidade, os importes establecidos na táboa anexa III.

Artigo 14º.-Participación en beneficios.

O persoal acollido a este convenio percibirá por tal concepto o 19% do importe de doce mensualidades de salario base e antigüidade, segundo corresponda á súa categoría.

Calendario de aboamento:

-Mes de abril: o 50% da paga de beneficios, o cálculo corresponde ó 2º semestre do ano anterior.

-Mes de agosto: o 50% da paga de beneficios, o cálculo corresponde ó 1º semestre do ano en curso.

O persoal de novo ingreso, ou que cese durante o ano, percibirá unicamente a parte proporcional que corresponda ó tempo efectivamente traballado.

Artigo 15º.-Pagas extraordinarias.

O persoal acollido a este convenio percibirá catro pagas extraordinarias de devengo trimestral, por un importe cada unha delas dunha mensualidade, calculadas sobre o salario base máis a antigüidade, sendo efectivas o 28 de febreiro, 30 de xuño, 30 de outubro e 21 de decembro.

O cómputo efectuarase do seguinte modo:

TrimestreAboamento

Decembro, xaneiro, febreirofebreiro

Marzo, abril, maioxuño

Xuño, xullo, agostooutubro

Setembro, outubro, novembrodecembro

O persoal de novo ingreso, ou que cese durante o primeiro semestre do ano, percibirá unicamente a parte proporcional da pagas extraordinarias de febreiro e xuño que corresponda ó tempo efectivamente traballado. Idéntico criterio se aplicará para aquel persoal que ingrese ou cese na empresa no segundo semestre do ano, respecto das pagas extraordinarias de outubro e decembro.

Artigo 16º.-Plus de toxicidade.

O plus por traballos tóxicos fíxase nun vinte por cento (20%) do salario base de cada categoría. Aplicarase ós que efectúen cambios de contedores ou botellas de cloro ou reparen avarías nos aparellos de dosificación, así como a todos aqueles traballadores ós que lles corresponda segundo a lei vixente na materia.

Artigo 17º.-Plus de transporte.

-Ano 1998.

Aboarase a cada un dos traballadores da empresa a cantidade de quince mil trescentas cincuenta e catro pesetas (15.354 ptas.) mensuais por este concepto, entendéndose, en todo caso, absorbida calquera cantidade que puidese devengarse en concepto

de plus de distancia. O plus de transporte aboarase por mes efectivamente traballado.

-Ano 1999.

A cantidade que se aboará por este concepto será de dezasete mil cincocentas setenta e dúas pesetas (17.572 ptas.).

-Ano 2000.

A cantidade que se aboará será de vinte mil cento sesenta e nove pesetas (20.169 ptas.).

Artigo 18º.-Plus de puntualidade e asistencia.

-Ano 1998.

Todo traballador percibirá en concepto de plus de puntualidade e asistencia a cantidade de setecentas corenta e sete pesetas (747 ptas.) por día traballado.

Con independencia das medidas disciplinarias correspondentes, por cada falta de puntualidade inxustificada na entrada ó traballo descontarase o importe correspondente a dous días do dito plus.

-Ano 1999.

A cantidade que se aboará por este concepto será de oitocenttas cincuenta e seis pesetas (856 ptas.).

-Ano 2000.

A cantidade que se aboará por este concepto será de novecentas oitenta e catro pesetas (984 ptas.).

Artigo 19º.-Traballo por quendas.

Os traballadores que realicen ou deban realiza-la súa xornada laboral polo sistema de quendas, xa sexa, por futuras contratacións ou por necesidades da empresa, percibirán por tal concepto un plus do trinta por cento (30%) do seu salario base, incrementado nun cinco por cento (5%) cando faga a xornada en quenda de noite, quedando absorbidos respecto a estes traballadores a específica retribución por traballos nocturnos.

Artigo 20º.-Quebranto de moeda.

A empresa non exime da obriga de repoñer posibles perdas de diñeiro a aqueles traballadores os cales teñan unha función que leve ímplícito o manexo de diñeiro.

Non obstante, como compensación do anterior, aboaráselles a cada un destes traballadores a cantidade de sete mil seiscentas sesenta e cinco ptas. (7.665 ptas.) por mes efectivamente traballado.

-Ano 1999.

Aplicarase o mesmo criterio de recisión có establecido para o salario base.

-Ano 2000.

Aplicarase o mesmo criterio de revisión có establecido para o salario base.

Artigo 20º bis.-Quilometraxe.

-Anos 1998 e 1999.

Todo traballador que utilice o vehículo da súa propiedade por conta da empresa, percibirá a cantidade de trinta e tres pesetas/km (33 ptas./km). Será necesaria a aprobación do gasto por parte do director correspondente.

-Ano 2000.

Todo traballador que utilice o vehículo da súa propiedade por conta da empresa percibirá a cantidade de trinta e catro pesetas/km (34 pesetas/km). Será necesaria a aprobación do gasto por parte do director correspondente.

Enténdese que as melloras pactadas serán de aplicación a partir da data do asinamento do convenio colectivo.

Artigo 21º.-Horas extraordinarias.

Con motivo de favorece-la creación de emprego, reducirase ó máximo a realización de horas extraordinarias, suprimindo todas aquelas que non sexan debidas a causas de forza maior, ou a necesidades de reparar sinistros ou outros danos extraordinarios urxentes.

As horas extraordinarias estructurais por forza maior necesarias por acumulación de tarefas, ausencias imprevistas, cambios de quendas e outras circunstancias de carácter estructural, por causa da natureza do traballo que hai que executar, poderanse realizar cando non sexa posible a súa substitución por contratacións temporais previstas pola lei.

Entregarase mensualmente a relación especificada do número de horas realizadas ó comité da empresa, facendo consta-la clase de traballo realizado.

O valor da hora extra será o reflectido na táboa anexa IV.

Artigo 22º.-Xornada de traballo.

A xornada de traballo será de 37,5 horas (37 horas e 30 minutos) semanais para tódolos traballadores da empresa sen flexibilidade.

Para o persoal acollido ó sistema de quendas, o horario ó longo do ano será o seguinte:

-Persoal de quendas:

Quenda de mañás: de 7 horas a 15 horas.

Quenda de tarde: de 15 horas a 23 horas.

Quenda de noite: de 23 horas a 7 horas.

-Persoal con xornada continuada:

De luns a venres: de 7.30 a 15 horas.

-Persoal de limpeza:

De luns a venres: desde as 15 horas ata as 22.30 horas.

Quedan excluídos deste horario, aqueles contratos de traballo que pola función específica, deban rea

liza-lo seu traballo noutro horario distinto ó establecido na empresa para as categorías e funcións actuais.

Todo o persoal desfrutará de tres pontes ó ano; o persoal de quendas acomodarase de acordo co calendario existente, negociándose entre a dirección e o comité de empresa na última quincena do ano anterior, sempre que antes desta data se publicase o calendario laboral incluíndo as festas locais.

Dentro do horario desfrutarase unha pausa de trinta minutos. Esta pausa levarase a cabo en quendas sucesivas, de forma que os servicios non queden desatendidos, e dentro do horario que a dirección sinale para cada grupo de traballadores.

Artigo 23º.-Quendas.

Ó face-las quendas rotativas, teranse en conta os seguintes criterios:

1. Rotatividade de tódolos traballadores que estean inmersos neste.

2. Constitución dun calendario anual que estableza a xornada semanal e os descansos de cada traballador.

3. Igualdade de descansos para desfrute dos sábados, domingos e festivos.

4. O cadrante anual de quendas, confeccionado cos criterios establecidos, publicarase no taboleiro de anuncios da empresa na última quincena do ano anterior.

5. O dito cadrante conterá o cómputo da xornada anual, días que hai que traballar e descansos, así como os compoñentes dos equipos e a súa asignación ás quendas.

Se por necesidade da empresa se establecese ou ampliase o sistema de quendas, cubriranse preferentemente con traballadores fixos da empresa, e sempre que non exista impedimento legal. En caso contrario, a empresa procederá á contratación externa.

Artigo 24º.-Vacacións.

Tódolos traballadores terán dereito a un período de vacacións anuais de 25 días laborables (vintecinco) que desfrutarán preferentemente no período comprendido entre o primeiro de abril e o trinta e un de outubro.

Para o desfrute das vacacións fixarase un calendario rotativo, dentro de cada servicio, en función do período de desfrute previsto, que garanta que ningún traballador poida verse discriminado. Sen embargo, o calendario definitivo recollerá aquelas modificacións propostas polos traballadores e libremente pactadas entre eles, sempre que non afecten significativamente ó servicio ou sección ó que estean asignados.

A retribución en período vacacional será de salario base máis antigüidade máis os pluses de puntualidade e asistencia, transporte e traballo a quendas,

no caso de que o traballador estea acollido ó sistenma de quendas.

Artigo 25º.-Festas.

Terán consideración de festas, todas aquelas que regulamentariamente estean determinadas, tamén o día 1 de xuño, día da patrona. Se o 1º de xuño fose día non laborable, cambiaríase polo laborable inmediatamente anterior ou posterior.

Artigo 26º.-Premio de permanencia.

Tódolos traballadores afectados por este convenio percibirán por este concepto:

-Ó cumprir 10 anos de antigüidade na empresa, o importe dunha paga extraordinaria.

-Ó cumprir 20 anos de antigüidade na empresa, dúas pagas e media extraordinarias.

-Ó cumprir 30 anos de antigüidade na empresa, tres pagas e media extraordinarias.

Terán dereito a percibi-la parte proporcional do premio que puidese corresponderlle, en función dos anos de antigüidade na empresa, os herdeiros dos traballadores que teñan un contrato que se extinga polo seu falecemento.

No momento da xubilación practicarase a liquidación da parte proporcional do premio que puidese corresponderlle en función dos anos de antigüidade na empresa.

Artigo 27º.-Xubilación.

a) Ó cumprir sesenta anos de idade, un traballador se ten prestados trinta anos de servicio na empresa, esta ou o traballador poderá propo-la xubilación anticipada.

Aceptada e concedida esta pola Seguridade Social, a empresa completará a diferencia entre a prestación por xubilación e o cento por cento (100%) do salario que tivese o traballador no momento de xubilarse anticipadamente ata que o traballador cumpra os sesenta e cinco anos de idade.

b) O traballador acollido ós criterios de xubilación voluntaria fixados neste artigo non poderá exercer cargo nin posto de traballo retribuído en ningunha empresa. No caso de que así o fixera, deixaría de percibi-lo complemento de xubilación.

c) Co obxecto de favorece-la xubilación anticipada, a empresa estudiará a fórmula de atenuar parcialmente a perda do complemento de xubilación ó cumpri-los sesenta e cinco anos de idade, ós traballadores acollidos ó sistema de xubilación anticipada.

d) A xubilación será obrigatoria ó cumpri-lo traballador a idade de sesenta e cinco anos. Non obstante, esta idade considérase sen prexuízo de que todo traballador poida completa-los períodos de carencia para a xubilación, e neste suposto a xubilación obrigatoria produciríase ó completa-lo tra

ballador os ditos períodos de carencia na cotización á Seguridade Social.

Artigo 28º.-Anticipos reintegrables.

Todo o persoal suxeito a este convenio poderá solicitar, con cargo ó fondo establecido neste artigo, anticipos reintegrables, que serán concedidos por unha comisión paritaria, empresa-traballadores, que se creará para o efecto. En caso de falta de acordo, na citada comisión decidirá a dirección da empresa.

A forma de amortización será:

-Unha mensualidade para amortizar en doce meses.

-Dúas mensualidades para amortizar en vintecatro meses.

Establécense catrocentas mil ptas. (400.000 ptas.) como cantidade máxima que se pode solicitar por anticipo e solicitante.

Agás mellor criterio da comisión, as solicitudes atenderanse por estricta orde de petición.

A empresa destinará, para este fin, a cantidade de:

-Trece millóns catrocentas mil pesetas (13.400.000 de ptas.) durante o ano 1998.

-Trece millóns seiscentas mil pesetas (13.600.000 ptas.) durante o ano 1999.

-Trece millóns oitocentas mil pesetas (13.800.000 ptas.) durante o ano 2000.

Consideraranse incluídas no fondo de cada ano as cantidades pendentes de reintegrar dos anticipos concedidos nos exercicios anteriores.

A comisión estudiará as solicitudes fundadas en necesidades moi graves e de carácter imprevisto (falecemento, enfermidade moi grave do traballador ou dos achegados directos que convivan con el), co obxecto de fixa-la prioridade sobre a establecida. A comisión de anticipos reintegrables está facultada para esixir xustificación de que o anticipo concedido sexa destinado para o fin para o que foi solicitado. Se o traballador non o xustifica debidamente, deberá reintegra-la cantidade concedida no prazo máximo dun mes, a partir da data de petición da xustificación por parte da comisión.

Artigo 29º.-Ferramentas e roupa de traballo.

Subministraránselle a todo o persoal as necesarias ferramentas e útiles e pezas de roupa de traballo.

Así mesmo, a empresa facilitaralles ós traballadores as pezas de roupa de traballo habituais, quedando determinada a súa entrega na forma seguinte:

-Servicio médico, laboratorio e persoal de limpeza.

Batas: 2 ó ano.

Zocos: 1 par ó ano.

* O persoal de limpeza será provisto, adicionalmente, dunha peza de roupa de inverno impermeable cada dous anos.

-Persoal que dirixe ou realiza traballos na rúa.

Anorak: 1 cada dous anos.

-Conserxe, ordenanza, lectores-cobradores, inspectores e porteiros V.G.S.

Camisa de manga curta: 2 ó ano.

Camisa de manga longa: 2 ó ano.

Pantalón de verán: 1 ó ano.

Pantalón de inverno: 1 ó ano.

Xersei: 1 ó ano.

Zapatillas, zapato verán: 1 par ó ano.

Zapato inverno: 1 par ó ano.

Anorak: 1 cada dous anos.

-Chóferes, persoal operario da rede, estacións depuradoras, presas, porteiros VGS, almaceneiros e persoal de contadores.

Funda (buzo ou peza de roupa similar): 1 ó ano.

Conxunto de dúas pezas en mahón ou algodón: 1 ó ano.

Camisa en manga curta: 2 ó ano.

Roupa de auga (cando o posto de traballo así o requira): 1 ó ano.

Botas de seguridade (cando o posto de traballo o requira): 1 ó ano.

Botas poceiras (cando o posto de traballo así o requira): 1 par ó ano.

Toallas: 2 ó ano.

Anorak: 1 cada dous anos.

En casos especiais, cando pola realización do traballo se producise unha rápida deterioración das pezas de roupa de traballo, a empresa fará entrega doutras novas.

Como norma xeral, será obrigatoria a utilización das pezas de roupa de traballo durante a xornada laboral.

As datas de entrega serán aproximadamente o primeiro de outubro para as pezas de roupa de inverno e o un de xuño para as pezas de roupa de verán.

Artigo 30º.-Compensación por comidas fóra de casa.

-Anos 1998 e 1999.

Para o persoal que, por necesidades da empresa, teña que comer ou cear fóra do seu domicilio e dentro do termo municipal, aboaráselle a cantidade de dúas mil trescentas pesetas (2.300 ptas.), por cada unha das comidas que se vexa obrigado a realizar fóra da casa.

-Ano 2000.

Para o persoal que, por necesidades da empresa, teña que comer ou cear fóra do seu domicilio e dentro do termo municipal, aboaráselle a cantidade de dúas

mil catrocentas pesetas (2.400 ptas.) por cada unha das comidas que se vexa obrigado a realizar fóra da casa.

Enténdese que as melloras pactadas serán de aplicación a partir da data do asinamento do convenio colectivo.

Artigo 31º.-Fondo social.

-Ano 1998.

O importe do fondo social para axuda de estudios, cultura, deporte, turismo social, etc., será de catro millóns seiscentas mil pesetas (4.600.000 ptas.), anuais con destino a tódolos traballadores.

-Ano 1999.

O importe do fondo social para axuda de estudios, cultura, deporte, turismo social, etc, será de catro millóns setecentas mil pesetas (4.700.000 ptas.), anuais con destino a tódolos traballadores.

-Ano 2000.

O importe do fondo social para axuda de estudios, cultura, deporte, turismo social, etc., será de catro millóns oitocentas mil pesetas (4.800.000 ptas.) anuais con destino a tódolos traballadores.

Unha comisión mixta paritaria, formada pola dirección da empresa ou persoas en quen delegue e os representantes dos traballadores aprobarán os criterios e programas vixiando a distribución destes fondos e a contía que hai que aplicar en cada caso.

Artigo 32º.-Licencias e permisos.

O traballador, logo do aviso e posterior xustificación, poderá ausentarse do traballo con dereito a remuneración, por algún dos motivos e períodos seguintes:

20 días naturais en caso de matrimonio.

7 días naturais en caso de falecemento do cónxuxe ou fillos.

5 días naturais en caso de enfermidade grave de fillo ou cónxuxe.

5 días naturais por nacemento de fillo.

3 días naturais en caso de interrupción legal do embarazo.

3 días naturais en caso de falecemento de pais, avós, netos ou irmáns do traballador ou do seu cónxuxe.

2 días por traslado de domicilio.

2 días por asuntos propios (logo do aviso de 72 horas).

2 días naturais por enfermidade grave de pais, avós, netos ou irmáns do traballador ou do seu cónxuxe.

As licencias enténdense vinculadas ó feito causante, debéndose desfrutar ó producirse este.

Artigo 33º.-Situación de incapacidade transitoria.

A empresa aboará a tódolos traballadores durante a situación de IT e desde o primeiro día a diferencia entre as prestacións da Seguridade Social e o 100% (cento por cento) do salario base máis antigüidade, plus de asistencia e plus de traballo por quendas, se é o caso.

Artigo 34º.-Extinción do contrato por causas obxectivas.

Se por calquera motivo, a empresa, no seu libre dereito de aplicación da lexislación vixente, pretendese facer uso ós traballadores da empresa acollidos ó convenio da extinción do contrato por causas obxectivas, con carácter obrigatorio, iniciaríase un expediente contradictorio no que, no prazo de quince (15 días) terá que emitir informe motivado e razoado ó comité de empresa e sindicato ó que o traballador estivese afiliado. Se despois dos informes emitidos polo comité e o sindicato correspondente, a postura da empresa fose oposta a ámbalas entidades representativas, o traballador afectado, de acordo coa Lei de procedemento laboral, poderá recorrer contra a dita resolución. Se o traballador non estivese afiliado a ningún sindicato, o informe sería emitido unicamente polo comité de empresa.

Artigo 35º.-Formación profesional.

Considérase do maior interese a formación e capacitación das persoas que integran o seu cadro de persoal, en especial, para canto permita o perfeccionamento profesional sen descoidar aqueles aspectos intelectuais, culturais e humanísticos que conforman a lexítima aspiración do home como persoa.

Para iso, a dirección estudiará co comité de empresa e os delegados sindicais, un plan de formación que ten como obxecto determina-las necesidades específicas.

Programaranse cursos, dentro ou fóra da empresa, dirixidos a proporcionarlle ó persoal os coñecementos de carácter xeral ou profesional adecuados ás esixencias de cada posto. O contido destes cursos versará, fundamentalmente, sobre os seguintes aspectos:

-Formación sobre novas tecnoloxías e métodos de traballo ou perfeccionamento dos actuais.

-Técnicas de motivación, integración en obxectivos e exercicio do mando.

-Cursos de reconversión e readaptación profesional.

O plan de formación prestará atención especial a facilita-lo acceso a aqueles coñecementos que, facilitando a obtención de mellores rendementos, fagan posible o ascenso profesional dos traballadores máis capaces.

A dirección da empresa informará o comité sobre a reconversión tecnolóxica. As posibles reciclaxes que se deriven desta serán estudiadas na comisión de formación profesional, para os efectos de esta

blece-las accións concretas de tipo formativo que resulten máis adecuadas.

A comisión de formación profesional estará constituída por unha representación da empresa, comité de empresa e delegados sindicais.

Nos casos nos que a formación profesional teña lugar na xornada ordinaria será obrigatoria para o traballador a asistencia a esta.

No caso de que a formación tivera lugar fóra da xornada, a asistencia a esta será voluntaria.

Artigo 36º.-Excedencia.

De acordo co establecido na norma vixente sobre a materia, o traballador que estea en situación de excedencia incorporarase na primeira vacante que exista na súa categoría profesional, logo da solicitude formal do traballador. De non existir tal praza a empresa destinarao, se así o solicitase o traballador, á que xulgue máis idónea profesionalmente. O prazo para solicita-lo reingreso será de trinta días (30).

Concederanse excedencias de seis meses por maternidade, ingresando a dito termo de forma inmediata, logo do cumprimento dos requisitos en canto a solicitude por escrito e prazo, debendo ser destinada a traballadora a un posto da categoría que desempeñaba no momento de causa-la excedencia e sen mingua das súas condicións laborais.

Artigo 37º.-Condicións especiais.

Cando con motivo do exercicio da súa función profesional na empresa, lle retirasen o título profesional a calquera traballador da empresa, a dirección poderá adaptalo a outro posto de traballo por un período máximo de tres meses, sen menoscabo nin prexuízos para a empresa e coa reserva, en todo caso, das facultades inherentes da dirección da empresa.

O traballador percibirá o salario establecido para a categoría á que se lle adapte. Restituído o título profesional, o traballador reintegrarase de inmediato ó seu posto de traballo.

Artigo 38º.-Seguridade e saúde laboral.

O comité de seguridade e saúde laboral exercerá o seu labor, de acordo coa lexislación vixente nesta materia.

Todo traballador será recoñecido, polo menos unha vez ó ano. O resultado destes recoñecementos facilitaráselle a cada traballador de forma clara e lexible para este.

Cando por razóns médicas non sexa aconsellable a permanencia dun traballador no seu posto de traballo por entrañar risco para a súa saúde, o médico da empresa remitirá informe á dirección e ó comité de empresa, que deberán adopta-las medidas necesarias para o seu traslado a outro posto de traballo, seguindo as recomendacións da normativa vixente nesta materia.

Artigo 39º.-Domiciliación bancaria.

Tódolos traballadores percibirán a nómina, así como os anticipos por conta do salario, a través dunha entidade bancaria ou de aforro.

Artigo 40º.-Comité de empresa.

Será o órgano representativo de tódolos traballadores da empresa na defensa dos intereses xerais e comúns, e estará especialmente capacitado para a denuncia, iniciación e deliberación da negociación e todas aquelas facultades establecidas pola lei.

Serán funcións do comité de empresa:

a) De representación.

Desempeñará a representación de tódolos traballadores adscritos ós respectivos centros de traballo para a defensa dos seus intereses, intervindo nas cuestións que se susciten en relación co persoal ó que representen.

b) De información.

Será informado pola empresa nos casos seguintes:

-Cun mes de antelación da implantación ou restructuración de servicios e sistemas de traballo.

-Plan de creación de novos postos de traballo.

-Non superación polo persoal do período de proba ós que sexan sometidos nos casos de novo ingreso e concurso.

-Da iniciación de expedientes por faltas graves, moi graves e despedimentos de traballadores que desempeñen representación sindical.

-De complementos de carácter persoal e extrasalariais.

-Antes de inicia-la sanción de calquera tipo dun vocal do comité darán coñecemento previo ó comité de empresa.

-Antes de impor sanción a calquera traballador, será comunicado ós representantes dos traballadores.

-Relación nominal de horas extraordinarias mensuais.

-Cambios definitivos de postos de traballo.

c) De proposta.

Terán dereito a proporlle á dirección de empresa con carácter xeral melloras e, en particular, sobre os aspectos seguintes:

-Relación de postos de traballo que se consideren apropiados para os traballadores con capacidade diminuída e relación dos que poidan ser destinados a outros.

-Solución respecto ós conflictos que puidesen suscitarse no seo da empresa.

-Creación e definición de novas categorías profesionais que afecten ó persoal regulado por este convenio.

d) De participación.

O comité de empresa participará coa dirección no seguinte:

-Comité de seguridade e saúde no traballo.

-Asistencia dun membro do comité de empresa con voz e sen voto nas reunións do consello de administración, declárase en suspenso por non ser de aplicación na UTE Seragua-Fccsa.

-Tribunais de concurso-oposición e probas de aptitude para a selección e promoción profesional de promoción interna.

-Visado de novos contratos de traballo.

e) De vixilancia.

Exercerá un labor de vixilancia nas seguintes materias:

-Cumprimento das normas vixentes en materia laboral e da Seguridade Social, formulando, se é o caso, as accións legais oportunas ante a empresa e os organismos ou tribunais competentes.

-Condicións de seguridade e saúde laboral no traballo.

Artigo 41º.-Medios á disposición dos representantes dos traballadores para o cumprimento das súas funcións.

-Cando o traballador teña cargo sindical e fose convocado regulamentariamente pola empresa a unha reunión, terá dereito á licencia retribuída polo tempo preciso. Para o exercicio das funcións detalladas nos puntos anteriores, cada membro disporá de trinta horas mensuais.

Estas horas serán acumulativas no conxunto do comité de empresa. A acumulación das ditas horas terá que basearse na comunicación á empresa por parte do comité, e con motivo de desenvolve-la súa función sindical: asistir a asembleas, congresos, cursos de formación sindical e outros actos similares organizados polos respectivos sindicatos ou derivados de organismos oficiais.

-A dirección da empresa seguirá facilitando un local ó comité de empresa, para que esta poida exerce-lo dereito de reunión que lle é propio. O dito local estará disposto para funcionar tanto en horas de traballo como fóra delas.

-Co obxecto de que o comité de empresa poida exerce-lo dereito que o asiste de comunicación e información ós traballadores, a dirección da empresa porá á súa disposición os medios necesarios, tales como taboleiros de anuncios en cada un dos obradoiros ou plantas das distintas dependencias de traballo, así como todos aqueles medios que necesiten para o desenvolvemento normal das súas funcións.

-En casos excepcionais e logo da autorización da empresa, poderán exerce-lo dereito de comunicación e información ós traballadores de forma directa

e en horas de traballo, sen que iso poida prexudica-la realización deste.

Acción sindical.

-Os afiliados ós sindicatos con implantación na empresa e agrupados nas respectivas seccións sindicais poderán requirir da empresa o desconto en nómina da cota correspondente.

-Son funcións das seccións sindicais, ademais das que por lei lle correspondan, as seguintes:

-Fixar nos taboleiros de anuncios todo tipo de comunicacións, convocatorias, e, en xeral, calquera documento do sindicato.

-As seccións sindicais poderán utiliza-los mesmos locais habituais que use o comité de empresa, logo do acordo entre ambos.

Aquela central sindical que teña unha representación do 10% no comité de empresa contará cun delegado sindical que disporá de trinta horas retribuídas mensuais.

Artigo 42º.-Asemblea de traballadores.

a) Os traballadores de calquera centro de traballo terán dereito a reunirse en asemblea, que poderá ser convocada polo comité de empresa ou seccións sindicais.

O ámbito de reunión poderá ser:

-A totalidade do cadro de persoal, sección, planta, departamento, obradoiro, nave, etc.

-A asemblea será presidida en todo caso polo comité de empresa ou sindicato convocante, que serán responsables do normal funcionamento desta.

-O órgano convocante comunicará con 48 horas de antelación, que será reducido a 24 en casos urxentes, á dirección da empresa a convocatoria e acordará con esta as medidas oportunas para evitar prexuízos na actividade normal da empresa.

O lugar de reunión será o centro de traballo. A empresa habilitará para este fin o local adecuado para a celebración desta. Se a empresa non dispuxese de local adecuado no centro de traballo, habilitará outro fóra del. Cada traballador terá dereito a permanecer en asemblea en horas de traballo un total de 12 horas anuais.

Artigo 43º.-Garantías fronte a medidas disciplinarias.

Todo traballador que teña representación sindical das reguladas nos artigos anteriores, non poderá ser despedido ou sancionado durante o exercicio das súas funcións, nin dentro do ano seguinte ó seu cesamento, sempre que o despedimento ou sanción se basee en actuación do traballador en exercicio legal da súa representación.

Se o despedimento ou calquera outra sanción por suposta falta grave ou moi grave obedecese a outras causas, deberá tramitarse expediente contradictorio con audiencia do traballador e comunicación cunha

antelación de polo menos 5 días ó órgano representativo ó que pertenza.

Artigo 44º.-Autorregulación da folga.

Ámbalas partes conveñen expresamente en que durante o período de vixencia do presente convenio non se producirá ningunha conflictividade social nin laboral en canto ós acordos alcanzados, sempre e cando ambas partes cumpran os compromisos contraídos.

Se os traballadores en defensa dos seus lexítimos intereses exercesen o dereito constitucional de folga, os órganos ou órgano convocante desta constituiranse automaticamente en comité de folga, onde seguirán exercendo a súa función representativa con motivo de garantir un interlocutor válido entre os traballadores e a empresa.

Tendo en conta o carácter da empresa, a dirección desta e o órgano convocante constituiranse en comité mixto paritario, que acordará os servicios mínimos que en todo momento deberán ser cubertos.

Os traballadores designados polo comité mixto terán a obriga inherente de exerce-la súa función profesional.

Ámbalas partes poderán incorporar ó comité asesores e técnicos sindicais.

Artigo 45º.-Reunións do comité de empresa e a dirección.

O comité de empresa e a dirección reuniranse para estudia-los futuros problemas que poidan xurdir por motivos laborais e outros relacionados cos traballadores da empresa, sempre que unha das partes o solicite. A estas reunións poderán asisti-los delegados das seccións sindicais.

Artigo 46º.-Comisión mixta interpretativa do convenio.

Cantas dúbidas xurdan en relación coa interpretación do convenio poderán ser sometidas á comisión paritaria, que estará constituída por tres (3) representantes designados polo comité de empresa, tres (3) pola dirección da empresa, poderán asisti-los delegados das seccións sindicais con voz e sen voto.

Alomenos un dos representantes da dirección da empresa e do comité da empresa deberá formar parte da comisión negociadora respectiva no convenio.

Artigo 47º.-Seguro de accidentes.

A empresa comprométese a subscribir unha póliza de accidentes de traballo que garanta a cada traballador as seguintes indemnizacións:

a) En caso de falecemento por accidente de traballo ou enfermidade profesional: 1.500.000 ptas.

b) No caso de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, derivadas de accidente de traballo ou enfermidade profesional: 2.000.000 de ptas.

Disposición derradeira

Son partes asinantes do presente convenio colectivo:

-Pola parte económica:

José Luis García Ibáñez.

Andrés F. Mariño Vilar.

Luis de Francisco Fronteriz.

-Pola parte social:

Luis Rodríguez Pérez: presidente comité.

Manuel J. Sande Pardal: secretario comité.

Gustavo Álvarez Díaz.

Jesús Casal García.

Guillermo García Hermida.

Luis Gayo Rivas.

José M. Pereira Valles.

Manuel Rodríguez Río.

Manuel Rodríguez Rodríguez.

Antonio A. Rey Breijo: delegado sindical (CC.OO).

José Antonio Seijas Ron: delegado sindical (UGT).

Luis A. Clavo Iglesias: delegado sindical (CIG).

ANEXO I

Retribucións dos traballadores

CategoríasImporte

-Persoal titulado e técnico:

Director de departamento334.449.

Xefe de departamento, T.G.S., T.G.M. con xefatura288.695.

Encargado de departamento, T.G.M.249.198.

Xefe de servicio con dirección, T.G.S. Junior189.947.

Xefe de servicio180.072.

Encargado de sección170.198.

Inspector de obra160.325.

Delineante160.325.

Analista de laboratorio160.325.

-Persoal administrativo:

Xefe de sección/negociado170.198.

Subxefe de sección/negociado160.325.

Oficial 1ª administrativo150.448.

Oficial 2ª administrativo140.576.

Auxiliar administrativo130.699.

Encargado de cobradores-lectores140.576.

Inspector subministracións-Insp. saneamento140.576.

Cobrador-lector, cobrador e lector130.699.

Almaceneiro125.765.

Telefonista120.825.

-Persoal operario:

Encargado xeral170.198.

Subencargado xeral160.325.

Capataz150.448.

Subcapataz140.576.

Oficial 1ª operario130.699.

Oficial 2ª operario125.765.

Oficial 3ª operario123.295.

Peón especialista120.825.

Peón115.891.

-Persoal subalterno:

Conserxe135.640.

Ordenanza130.699.

Porteiro-vixilante-garda-sereno125.765.

Limpadora110.950.

-Persoal sanitario:

Médico (xornada de dúas horas diarias)99.474.

ATS (xornada de tres horas diarias)98.357.

ANEXO II

Táboa de antigüidades

2 anos4%.

4 anos8%.

6 anos12%.

8 anos16%.

10 anos20%.

12-15 anos25%.

16 anos32%.

18 anos36%.

20 anos40%.

22 anos44%.

24 anos48%.

26 anos52%.

28 anos56%.

30 anos60%.

ANEXO III

Retribución de antigüidade para o persoal de novo ingreso a partir do 1-1-1999

Táboa de antigüidades

Categorías1 Quinq.2 Quinq.3 Quinq.4 Quinq. 5 Quinq.6 Quinq.

Todas5.000 mes7.500 mes10.000 mes12.500 mes15.000 mes20.000 mes
Anual91.400137.100182.800228.500274.200365.600

ANEXO IV

Valor horas extraordinarias anos 1998, 1999 e 2000

CategoríasH. diurnaNocturnaH. festiva

Persoal titulado técnico
Director de Depto.7.8158.9329.155
Xefe de Depto. T.G.S. T.G.M. con xefatura6.7307.6917.884
Encargado de Depto. T.G.M.5.8096.6396.805
Xefe servicio con Dción., T.G.S. Junior4.4395.0735.199
Xefe de servicio4.1984.7974.917
Encargado de sección3.9684.5344.648
Inspector de obra3.7374.2714.378
Delineante3.7374.2714.378
Analista de laboratorio3.7374.2713.378

Persoal administrativo
Xefe sección/negociado3.9684.5344.648
Subxefe de sección/negociado3.7374.2714.378
Oficial 1ª administrativo3.5074.0084.108
Oficial 2ª administrativo3.2773.7453.839
Auxiliar administrativo3.0473.4823.569
Encargado de lectores3.2773.7453.839
Insp. subministracións/Insp. saneamto.3.2773.7453.839
Cobrador-lector/cobrador/lector3.0473.4823.569
Almaceneiro2.9323.3513.434
Telefonista2.8173.2193.299

Persoal operario
Encargado xeral3.9684.5344.648
Subencarg. xeral3.7374.2714.378
Capataz3.5074.0084.108
Subcapataz3.2773.7453.839
Oficial 1ª operario3.0473.4823.659
Oficial 2ª operario2.9323.3513.434
Oficial 3ª operario2.8743.2853.367
Peón especialista2.8173.2193.299
Peón2.7023.0873.165

Persoal subalterno
Conserxe3.1623.6143.704
Ordenanza3.0473.4823.569
Porteiro-vixilante-garda-sereno2.9323.3513.434
Limpadora2.5862.9563.030

Persoal sanitario
Médico (xornada 2 h. diarias)2.3192.6502.716
ATS (xornada 3 h. diarias)2.2932.6202.686

Acta final

Reunidos na sala de reunións da UTE Seragua-Fccsa, sita na rúa Cantabria, s/n, a comisión negociadora do convenio colectivo, composta polas persoas que a continuación se relacionan, acordan aproba-lo texto do convenio colectivo que se xunta, e en proba de conformidade, asinan a presente acta en Vigo o 11 de xuño de 1998.

-Pola parte económica:

José Luis García Ibáñez.

Andrés F. Mariño Vilar.

-Pola parte social:

Luis Rodríguez Pérez: presidente comité.

Manuel J. Sande Pardal: secretario comité.

Gustavo Álvarez Díaz.

Jesús Casal García.

Guillermo García Hermida.

Luis Gayo Rivas.

José M. Pereira Valles.

Manuel Rodríguez Río.

Manuel Rodríguez Rodríguez.

Antonio A. Rey Breijo: delegado sindical (CC.OO.).

José A. Seijas Ron: delegado sindical (UGT).

Luis A. Clavo Iglesias: delegado sindical (CIG).

6881