Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 144 Martes, 28 de xullo de 1998 Páx. 8.623

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 1998 pola que se convoca concurso público para a provisión de diversas prazas de corpos docentes universitarios.

De acordo do establecido no artigo 38.2º da Lei 11/1983, do 25 de agosto, e o artigo 2.4º do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, resolvo convocar a concurso as prazas que se relacionan no anexo I da presente resolución, de acordo coas seguintes bases:

Primeira.-Os ditos concursos rexeranse polo disposto na Lei orgánica 11/1983, do 25 de agosto (BOE do 1 de setembro); no Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro (BOE do 26 de outubro), corrixido parcialmente polo Real decreto 1427/1986, do 13 de xuño; e na Orde do 28 de decembro de 1984 (BOE do 16 de xaneiro de 1985) e, no non previsto, pola lexislación xeral de funcionarios civís do Estado, e tramitaranse independientemente para cada unha das prazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido ós ditos concursos cómpren os seguintes requisitos xerais.

a) Ser español. Así mesmo, poderán acceder os nacionais dos países a que se refire o Real decreto 800/1995, que desenvolve a Lei 17/1993.

b) Estar en posesión da titulación suficiente ou estar en condicións de obtela na data en que remate o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte nas probas selectivas.

c) Non ter sido separado do servicio de ningunha Administración pública en virtude de expediente disciplinario nin atoparse inhabilitado por sentencia firme para o exercicio de funciós públicas.

d) Ter cumpridos os 18 anos de idade e non ter cumpridos os 70.

e) Cumpri-los requisitos para exerce-las funcións que dentro do corpo lle poidan ser encomendadas, conforme o previsto regulamentariamente.

Terceira.-Deberán reunir ademais as condicións específicas que se sinalan no artigo 4.1º ou 2º, do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, segundo a categoría das prazas e a clase de concurso.

Cando, estando en posesión do título de doutor, se concorra a prazas de catedrático de universidade, de acordo co previsto no artigo 4.1º c) do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, e non se pertenza a ningún dos corpos que nel mesmo se sinalan, os interesados deberán acreditar que son eximidos de tales requisitos.

Non poderá concursar a prazas de profesor titular de universidade quen estivera contratado durante máis de dous anos como axudante nesta universidade, salvo as excepcións previstas no artigo 37.4º da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria.

Cuarta.-Os aspirantes, por dereitos de exame e dentro do prazo de presentación de solicitudes, deberán aboar na conta corrente nº 2091-300-4-3110000482 da Caixa Galicia oficina principal de Santiago de Compostela (impreso modelo 48/2 «outros ingresos»), a cantidade de 4.000 ptas., en concepto de formación de expediente e por dereitos de exame. Non acredita-lo pagamento destes dereitos dentro do prazo de presentación de solicitudes será causa de exclusión.

Quinta.-Quen desexe tomar parte no concurso remitirá á corresponente instancia, debidamente cuberta, segundo o modelo que figura no anexo II, ó rector da Universidade de Santiago de Compostela, por calquera dos procedementos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de 20 días de labor a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado, achegando o xustificante do pagamento de dereitos de exame e os documentos que acrediten que reúne os requisitos para participar no concurso. A concorrencia dos ditos requisitos deberá estar referida sempre a unha data anterior á da fin do prazo fixado para solicitar a participación no concurso.

Sexta.-Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o rector da universidade, por calquera dos

procedementos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, remitirá a tódolos aspirantes unha relación completa de admitidos e excluídos, con indicación das causas de exclusión. Contra a dita resolución os interesados poderán presentar unha reclamación ante o rector no prazo de 15 días de labor contados desde o seguinte ó da notificación da relación de admitidos e excluídos.

Sétima.-O presidente da comisión, dentro do prazo habilitado regulamentariamente para a constitución, dictará unha resolución que deberá ser notificada a tódolos interesados cunha antelación mínima de quince días naturais respecto da data do acto para o que é citado, convocando a:

a) Tódolos membros titulares da comisión e, se é o caso, ós suplentes necesarios para efectua-lo acto de constitución dela.

b) Tódolos aspirantes admitidos a participar no concurso, para realizaren o acto de presentación dos concursantes fixando o seu día, hora e lugar de celebración.

Oitava.-No acto de presentación, os e as concursantes entregarán ó presidente da comisión a documentación sinalada nos artigo 9 e 10 do Real decreto 1888/1984, do 26 de setembro, corrixido polo Real decreto 1427/1986, do 13 de xuño, se é o caso, segundo se trate de concurso ou concurso de méritos.

Novena.-Os candidatos e candidatas que se propoñan para a provisión das prazas deberán presentar na Secretaría Xeral da Universidade, nos quince días de labor seguintes ó de concluí-la actuación da comisión, por calquera dos medios sinalados no artigo 38.4º da lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os seguintes documentos:

a) Fotocopia compulsada do documento nacional de identidade.

b) Declaración xurada de que non foi separado da Administración do Estado, institucional ou local, nin das administracións das comunidades autónomas, en virtude do expediente disciplinario e non acharse inhabilitado para o exercicio da función pública.

Os que tiveren a condición de funcionarios públicos de carreira estarán exentos de xustificar tales documentos e requisitos, pero deberán presentar unha certificación do ministerio ou organismo do que dependan, que acredite a súa condición de funcionarios e cantas circunstancias consten na folla de servicios.

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 1998.

Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1573/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: toxicoloxía.

Departamento ó que está adscrita: Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias da área. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1574/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: toxicoloxía

Departamento ó que está adscrita: Anatomía Patóloxica e Ciencias Forenses.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias da área. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1575/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: bioloxía celular.

Departamento ó que está adscrita: Bioloxía Fundamental.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: citoloxía e histoloxía vexetal e animal. Santiago de Compostela

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1576/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: comunicación audiovisual e publicidade.

Departamento ó que está adscrita: Ciencias da Comunicación.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: proxección e xestión de medios audiovisuais. Santiago de Compostela

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1577/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: xornalismo.

Departamento ó que está adscrita: Ciencias da Comunicación.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: xornalismo especializado. Santiago de Compostela

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1578/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: ciencias morfolóxicas.

Departamento ó que está adscrita: Ciencias Morfolóxicas.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: anatomía humana. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1579/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: cirurxía.

Departamento ó que está adscrita: Cirurxía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: cirurxía cardiovascular. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1580/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: estomatoloxía.

Departamento ó que está adscrita: Cirurxía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: cirurxía oral. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1581/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: estomatoloxía.

Departamento ó que está adscrita: Cirurxía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: medicina oral e maxilofacial. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1582/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: didáctica da matemática.

Departamento ó que está adscrita: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: didáctica do cálculo, didáctica da medida. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1585/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: economía financeira e contabilidade.

Departamento ó que está adscrita: Economía Financeira e Contabilidade.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: economía financeira e contabilidade. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1586/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: ciencias da computación e intelixencia artificial.

Departamento ó que está adscrita: Electrónica e Computación.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: informática. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1587/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: enxeñería agroforestal.

Departamento ó que está adscrita: Enxeñería Agroforestal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: dasometría e inventariación forestal. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1588/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: enxeñería agroforestal.

Departamento ó que está adscrita: Enxeñería Agroforestal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: proxectos e planificación. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1589/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: enxeñería agroforestal.

Departamento ó que está adscrita: Enxeñería Agroforestal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: proxectos. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1590/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: estatística e investigación operativa.

Departamento ó que está adscrita: Estatística e Investigación Operativa.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias da área. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1591/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filoloxía italiana.

Departamento ó que está adscrita: Filoloxía Francesa e Italiana.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: lingua italiana como segunda lingua. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1592/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filoloxía románica.

Departamento ó que está adscrita: Filoloxía Galega.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: lingua e literatura romanesa. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1593/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filoloxía alemana.

Departamento ó que está adscrita: Filoloxía Inglesa e Alemana.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: gramática alemana. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1594/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filoloxía alemana.

Departamento ó que está adscrita: Filoloxía Inglesa e Alemana.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: historia da lingua alemana. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1595/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filoloxía inglesa.

Departamento ó que está adscrita: Filoloxia Inglesa e Alemana.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: gramática inglesa. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1596/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: historia da arte.

Departamento ó que está adscrita: Historia da Arte.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: historia da arte antiga e medieval. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1597/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: historia da arte.

Departamento ó que está adscrita: Historia da Arte.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: historia da arte moderna e contemporánea. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1598/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: historia e institucións económicas.

Departamento ó que está adscrita: Historia e Institucions Económicas.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: historia económica. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1599/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: historia medieval.

Departamento ó que está adscrita: Historia Medieval e Moderna.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias da área. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1600/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: filosofía moral.

Departamento ó que está adscrita: Lóxica e Filosofía da Ciencia, Filosofía do Dereito, Moral e Política.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: filosofía moral. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1601/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: economía aplicada.

Departamento ó que está adscrita: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: matemáticas. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1602/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: economía aplicada.

Departamento ó que está adscrita: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: econometría. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1603/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: economía aplicada.

Departamento ó que está adscrita: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: econometría. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1604/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: métodos de investigación e diagnóstico en educación.

Departamento ó que está adscrita: Métodos e Técnicas de Investigación en Ciencias do Comportamento e da Educación.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: orientación profesional. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1605/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: microbioloxía.

Departamento ó que está adscrita: Microbioloxía e Parasitoloxía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: microbioloxía. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1606/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: producción vexetal.

Departamento ó que está adscrita: Producción Vexetal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: silvicultura, repoboacións forestais. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1607/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: producción vexetal.

Departamento ó que está adscrita: Producción Vexetal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: protección de cultivos, pragas e enfermidades forestais. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1608/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: tecnoloxía dos alimentos.

Departamento ó que está adscrita: Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias de área. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1609/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: ciencia política e da administración.

Departamento ó que está adscrita: Socioloxía e Ciencia Política e da Administración.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: ciencia política. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1610/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de universidade.

Área de coñecemento á que corresponde: análise xeográfica rexional.

Departamento ó que está adscrita: Xeografía.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: xeografía rexional do mundo. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1611/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: ecoloxía.

Departamento ó que está adscrita: Bioloxía Fundamental.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: materias da área. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1612/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: didáctica das ciencias experimentais.

Departamento ó que está adscrita: Didáctica das Ciencias Experimentais.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: coñecemento do medio natural e a súa didática. Educación Ambiental. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1613/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: didáctica e organización escolar.

Departamento ó que está adscrita: Didáctica e Organización Escolar.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: deseño e desenvolvemento curricular. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso de méritos.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1614/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: economía financeira e contabilidade.

Departamento ó que está adscrita: Economía Financeira e Contabilidade.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: economía financeira e contabilidade. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1615/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: economía financeira e contabilidade.

Departamento ó que está adscrita: Economía Financeira e Contabilidade.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: economía financeira e contabilidade.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1616/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: física aplicada.

Departamento ó que está adscrita: Física Aplicada.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: fundamentos físicos da enxeñería. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1617/98.

Corpo ó que pertence a praza: catedrático de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: producción vexetal.

Departamento ó que está adscrita: Producción Vexetal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: fruticultura. Lugo.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1618/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de escola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: didáctica da expresión musical.

Departamento ó que está adscrita: Didáctica da Expresión Musical, Plástica e Corporal.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: didáctica da educación musical. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

Número de prazas: 1.

Praza nº: 1619/98.

Corpo ó que pertence a praza: profesor titular de ecola universitaria.

Área de coñecemento á que corresponde: economía financiera e contabilidade.

Departamento ó que está adscrita: Economía Financiera e Contabilidade.

Actividades que debe realizar quen obteña a praza: economía financeira e contabilidade. Santiago de Compostela.

Clase de convocatoria: concurso.

6676