Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Venres, 04 de setembro de 1998 Páx. 9.996

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDE do 27 de agosto de 1998 pola que se establecen axudas para o fomento de actuacións destinadas á protección e defensa dos animais domésticos.

A Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, recolle os principios de respecto, protección e defensa dos animais que conviven no noso contorno, tal como figura nos convenios e tratados internacionais e na normativa dos países socialmente máis avanzados; para o cal establece as obrigas dos posuidores, que haberán de censa-los animais que regulamentariamente se determinen, así como o deber dos concellos de recollida dos animais abandonados. Pola súa parte, o Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve esta lei, concreta as obrigas dos posuidores, esixe o censado a nivel municipal de tódolos animais da especie canina, e dispón que os municipios ou entidades supramunicipais ós que se refire a Lei 5/1997, do 2 de xullo, de Administración local de Galicia, deberán dispoñer de polo menos un centro destinado á recollida de animais abandonados.

O Decreto 153/1998, do 2 de abril, aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

O Decreto 482/1997, do 26 de decembro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, atribúe á citada consellería, dentro das súas competencias, a aplicación da normativa sobre protección de animais domésticos e salvaxes en catividade.

Á vista da dita normativa, tan avanzada socialmente, estímase conveniente fomenta-las actuacións

por parte das asociacións de protección e defensa dos animais domésticos e dos concellos e entidades supramunicipais, dirixidas á súa difusión e ó cumprimento das súas obrigas e deberes que impón.

Na súa virtude, e en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto das axudas.

1. Favorece-la divulgación entre os cidadáns dos contidos da Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade e do Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, fundamentalmente no referente ás obrigas dos posuidores.

2. Mellora-la infraestructura e o funcionamento dos centros autorizados de recollida de animais abandonados existentes en Galicia, dependentes dos municipios competentes ou das asociacións de protección e defensa dos animais.

3. Fomenta-la creación de centros de recollida de animais abandonados, feito que corresponde ós concellos ou entidades supramunicipais.

Artigo 2º.-Beneficiarios.

Poderán acollerse a estas axudas as asociacións de protección e defensa dos animais, inscritas no Rexistro Xeral de Asociacións para á Protección e Defensa dos Animais Domésticos e Salvaxes en catividade de Galicia, e os concellos por si sós ou en asociación con outros en calquera das formas previstas na Lei 5/1997, do 2 de xullo, de Administración local de Galicia.

Artigo 3º.-Actuacións subvencionables.

Serán subvencionables as seguintes actuacións:

1. Divulgación entre os cidadáns dos contidos da Lei 1/1993, do 13 de abril, e do regulamento que a desenvolve, especialmente no referido ás obrigas dos posuidores, e na esixencia do censado dos animais da especie canina a nivel municipal.

2.1. Mellora da infraestructura dos centros de recollida de animais abandonados, autorizados e rexistrados, naqueles aspectos que favorezan o axeitado estado hixiénico-sanitario das instalacións e consecuentemente o estado sanitario e o benestar dos animais albergados.

2.2. Gastos de funcionamento, de alimentación e de atención hixiénico-sanitaria dos centros de recollida, autorizados e rexistrados, de animais abandonados.

3. Creación de centros de recollida de animais abandonados dependentes dos concellos, naqueles que non dispoñan dos medios axeitados.

Artigo 4º.-Importe das axudas.

En función das dispoñibilidades orzamentarias, a contía da subvención consistirá nunha porcentaxe

do custo total de cada actuación subvencionable cos límites indicados a continuación:

Actuación subvencionableOrzamento máximo% máximo

subvencionable (ptas.)de subvención

1. Divulgación dos contidos da500.000100%

Lei 1/1993, do 13 de abril, e

do Decreto 153/1998.

2.1. Obras encamiñadas á mellora3.000.00075%

da infraestructura dos centros de

recollida de animais abandonados.

2.2. Gastos de funcionamiento dos2.000.00075%

centros de recollida de animais

abandonados.

3. Obras para a creación de centros5.000.00075%

de recollida de animais abandonados.

As porcentaxes máximas de subvención anteriormente indicadas poderán verse incrementadas nun 10% nos seguintes casos:

a) Cando os beneficiarios sexan varios concellos.

b) Pola colaboración con programas desenvolvidos pola Consellería de Medio Ambiente.

c) Cando teñan un marcado carácter innovador.

Artigo 5º.-Exclusións.

Non serán subvencionables os seguintes investimentos:

a) Adquisición de terreos.

b) Adquisición de vehículos a motor, en xeral.

c) As obras iniciadas sen inspección previa.

Artigo 6º.-Criterios de avaliación.

1. Nas actuacións de divulgación da lexislación de protección e defensa dos animais valorarase preferentemente a información impresa, e a divulgación nas zonas rurais onde a existencia de cans abandonados sexa elevada e causase no pasado danos ós bens particulares e/ou á fauna silvestre.

2.1. Nas obras encamiñadas á mellora da infraestructura dos centros de recollida de animais abandonados valorarase a antigüidade do centro de recollida, a súa traxectoria no pasado, o número de entradas de animais abandonados, os tratamentos sanitarios efectuados, as accións relacionadas para aumenta-la posibilidade de adopción dos animais, o número de animais cedidos en adopción e os seguimentos efectuados para valora-lo éxito das adopcións, así como a existencia de convenios de colaboración entre asociacións e concellos.

2.2. No tocante ás axudas para cubrir gastos de funcionamento de centros de recollida de animais abandonados teranse en conta as especificacións do apartado anterior e, en particular, os gastos orientados a manter un satisfactorio estado sanitario e un axeitado benestar animal.

3. No tocante ó investimento para a creación de centros de recollida de animais abandonados terase en conta o número de habitantes do concello, as actuacións realizadas a nivel municipal no pasado,

no marco da lexislación vixente de protección de animais, a existencia ou non dun centro de recollida cercano, a asociación con outros municipios veciños, a calidade do proxecto proposto, a adecuación das instalacións e do manexo dos animais así como os aspectos que melloren o benestar animal e a posibilidade de adopción.

Artigo 7º.-Solicitudes e documentación.

Os interesados deberán presentar, por duplicado, nas delegacións provinciais ou nos servicios centrais da Consellería de Medio Ambiente, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a seguinte documentación, por duplicado, dirixida ó conselleiro de Medio Ambiente:

-Solicitude asinada polo representante legal da entidade, acompañada do documento acreditativo da representación, dirixida ó conselleiro de Medio Ambiente, segundo modelo que figura no anexo I desta orde.

-Fotocopia do CIF/NIF da entidade destinataria da subvención.

-Certificación bancaria de ter aberta unha conta a nome do destinatario, segundo modelo que figura no anexo II desta orde.

-Declaración xurada do solicitante de estar ó día nas obrigas fiscais e de Seguridade Social e de non ter pendente ningunha débeda adquirida coa Administración da Comunidade Autónoma.

-Acreditación, de se-lo caso, da titularidade do solicitante do terreo onde se pretendan efectua-las obras.

-Autorización administrativa que, de se-lo caso, permita a realización das obras ou accións.

-Memoria explicativa das actuacións concretas que se queren emprender, orzamento detallado que se precisa e porcentaxe de subvención solicitada. No caso de obras, xuntarase croquis e proxecto.

-No caso de publicacións terá que presentarse un avance da maqueta delas.

-Calendario das actuacións e final previsto, que deberá ser anterior ó 30 de outubro de 1998, salvo que a natureza da actividade xustificase a concesión dunha prórroga por parte da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

No caso de que o solicitante sexa unha asociación de protección e defensa dos animais, deberá confirma-la súa inscrición no Rexistro Xeral de Asociacións de Protección e Defensa dos Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade. Ademais deberá presenta-las memorias anuais de actuación dos dous últimos anos, onde se inclúa a especificación de ingresos e gastos da asociación e o convenio de colaboración coa entidade municipal competente, de se-lo caso.

No caso de que o solicitante sexa un concello deberá presentar ademais unha memoria das actuacións realizadas, no pasado, para a protección e defensa dos animais, con especificación de gastos.

Artigo 8º.-Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo para a presentación das solicitudes será de 15 días naturais contados desde o día seguinte á publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. A solicitude presentada, en representación da asociación ou do concello correspondente, deberá estar acompañada do documento acreditativo da representación.

Artigo 9º.-Mellora e corrección da solicitude.

1. Na fase de iniciación do procedemento examinaranse as solicitudes e documentos anexos presentados. No caso de que sexan detectados erros ou omisións, requirirase o interesado para que sexan emendados os erros, ou presente a documentación preceptiva, no prazo de 10 días hábiles, con indicación de que, se así non o fixese, procederase á anulación da petición, arquivándose sen máis trámite posterior.

2. Con respecto ás obras, recibidas as solicitudes procederase á inspección previa para comproba-lo non inicio dos investimentos. Serán denegadas as solicitudes que correspondan a investimentos comezados.

3. Se no transcurso da realización do proxecto se vise a necesidade de introducir modificacións, solicitarase autorización da Consellería de Medio Ambiente, acompañando o proxecto oportuno reformado onde aparezan aquelas variacións do proxecto orixinal.

4. Nas publicacións divulgativas e actividades que se financien con cargo a estas axudas deberá consta-la colaboración da Consellería de Medio Ambiente, empregando logotipos oficiais da imaxe corporativa da Xunta de Galicia.

No caso de subvencións concedidas para divulgación a través de publicacións, a maqueta final terá que ser aprobada antes da súa publicación, ademais, deberá facerse entrega do 5% dos exemplares editados na Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

Artigo 10º.-Tramitación e concesión.

A Consellería de Medio Ambiente resolverá por proposta da Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural, en función das súas dispoñibilidades orzamentarias.

Unha vez recibida a comunicación, o beneficiario terá que enviar, no prazo de dez días hábiles, a súa aceptación das condicións especificadas na resolución da concesión, quedando sen efecto no caso contrario. O beneficiario comunicará igualmente a data de iniciación das actuacións.

En calquera momento, a Consellería de Medio Ambiente, poderá solicitar ó interesado as aclaracións ou xustificacións oportunas con respecto ós datos da documentación presentada e das actuacións realizadas.

As solicitudes que, unha vez transcorridos tres meses desde a súa presentación, non tivesen unha comunicación coa correspondente aprobación provisional ou definitiva, entenderase que son denegadas, non procedendo a súa concesión por silencio administrativo positivo.

Artigo 11º.-Procedemento de pagamento e xustificación.

1. Se a axuda estivese dividida en anualidades, os pagamentos destas faranse efectivos, unha vez executados os investimentos dentro dos prazos previstos para cada anualidade e cumpridos os trámites de xustificación que se determinan no apartado seguinte.

2. Executados os investimentos de acordo co programa aprobado, o beneficiario presentará á Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural a seguinte documentación:

-Solicitude de cobro da subvención.

-Relación ordenada dos investimentos e pagamentos efectuados, segundo o modelo do anexo III.

-Xustificantes dos investimentos realizados que consistirán, de forma xeral, nas fotocopias cotexadas das facturas orixinais e, de forma específica:

* Respecto á construcción de obras en xeral, presentarase o certificado de fin de obra, asinado por un técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional no que se reflicta fidedignamente a adaptación das accións realizadas ó proxecto presentado, así como o cumprimento das condicións técnicas e regulamentarias que lle sexan de aplicación. Así mesmo presentarase licencia municipal de actividade.

* Para honorarios de proxecto e dirección de obra presentaranse as correspondentes fotocopias compulsadas das facturas emitidas polo colexio profesional correspondente.

* Para material divulgativo presentaranse as correspondentes fotocopias compulsadas das facturas emitidas pola empresa de artes gráficas correspondente.

-Certificación do cumprimiento formal das obrigas fiscais e da Seguridade Social por parte do beneficiario, ata o momento do pagamento da subvención.

-Certificación de non ter débedas pendentes de liquidación coa Comunidade Autónoma a que se refire o artigo 79 da Lei 11/1992, do 17 de outubro, de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Vista a documentación presentada e despois das oportunas inspeccións, a Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural remitirá, xunto á documentación sinalada, a correspondente proposta, co fin de proceder ó pagamento efectivo da subvención.

Artigo 12º.-Disposicións comúns.

1. As axudas ós investimentos establecidos na presente orde serán compatibles con calquera outra destinada ós mesmos fins, sempre que o total das subvenciones non supere o custo total do subvencionado.

2. No caso de incumprimento das condicións establecidas nesta orde e as indicadas na resolución de subvención, procederase á anulación do correspondente expediente. Se se esgotase o prazo de execución de investimentos sen que estas se realizasen, poderase conceder unha ampliación, por solicitude do interesado, sempre que se xustifique plenamente e tendo presente as limitacións orzamentarias.

3. No caso de que se reducisen os investimentos mantendo os obxectivos iniciais, a subvención concedida veríase diminuída na contía proporcional correspondente, sempre que o conxunto do investimento cumpra os fins previstos inicialmente.

4. No caso de que a axuda estivese dividida en anualidades, se o beneficiario non finalizase o proxecto coa totalidade dos investimentos presentados ou non cumprise o establecido, ou os obxectivos iniciais propostos, deberán ser devoltas as cantidades percibidas en concepto de axudas, sen prexuízo das responsabilidades a que houbese lugar.

Disposición adicional

O aboamento das axudas fixadas na presente orde financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 15.02.342.A.760.2 para os concellos e con cargo á aplicación orzamentaria 15.02.342.A.780.2 para as asociacións de protección e defensa dos animais, cunha dotación inicial de 30.000.000 de ptas. e de 10.000.000 de ptas. respectivamente, podendo ser incrementadas a través das necesarias modificacións orzamentarias destas partidas.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Montes e Medio Ambiente Natural para dictar cantas disposicións complementarias considere oportunas para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 1998.

José Carlos del Álamo Jiménez

Conselleiro de Medio Ambiente

7007