Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 44 Xoves, 04 de marzo de 1999 Páx. 2.509

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 1999, da Delegación Provincial de Ourense, pola que se anuncia o concurso público, polo procedemento aberto, trámite de urxencia, para a contratación dos servicios de cafetería dos centros de servicios sociais de Verín e Ponte Pelamios (Ourense).

De conformidade co establecido na Orde do 21 de abril de 1998, sobre delegación de atribucións nos órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais e unha vez cumpridos os trámites administrativos correspondentes, esta delegación provincial resolve anunciar concurso por procedemento aberto e trámite de urxencia para a contratación dos servicios de cafetería nos seguintes centros:

* Centros de servicios sociais de Verín e Ponte Pelamios.

* Canon mínimo de explotación: cincuenta mil pesetas (50.000 ptas.) e vintecinco mil pesetas (25.000 ptas.) anuais respectivamente.

* Prazo de execución: 1 ano prorrogable por períodos anuais.

* Clasificación do contratista: non se esixe.

* Garantía provisional: non se esixe.

* Forma de tramitación: urxente.

1. Exposición da documentación: os pregos de cláusulas administrativas particulares e demais documentación técnica, poderán ser examinados nas

delegacións provinciais da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 10 a 14 horas nos días hábiles.

2. Solvencia económica, financeira e técnica: os licitadores terán que acredita-la solvencia económica, financeira e técnica, en calquera das formas previstas na Lei de contratos das administracións públicas.

3. Lugar: a presentación de propostas farase no rexistro da Delegación Provincial de Ourense, Avda. Zamora nº 13, en sobres pechados ou por correo con xustificación da data de imposición e a comunicación o mesmo día ó órgano de contratación mediante telegrama ou telefax.

4. Prazo de presentación de propostas: comezará o día seguinte ó da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará ós 13 días naturais ás 14 horas.

5. Documentación que deberán presenta-los licitadores: o licitador presentará, en sobre pechado e asinados por el, a solicitude para participar, así como a documentación persoal e referencias técnicas descritas no punto 8 do prego de cláusulas administrativas particulares.

6. Criterios de adxudicación: os definidos na cláusula 10 do prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o presente concurso.

7. Apertura de propostas: será realizada pola mesa de contratación o décimo primeiro día natural seguinte ó do final do prazo de presentación de propostas na sala de xuntas da Delegación Provincial de Ourense na Avda. Zamora nº 13, ás 10 horas en acto público.

Se coincidise ese día en sábado ou festivo, reuniranse o primeiro día hábil seguinte.

8. O pagamento deste anuncio será por conta dos adxudicatarios.

Ourense, 9 de febreiro de 1999.

Armando González López

Delegado provincial de Ourense