Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.433

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 1999, sobre autorización de apertura dun novo establecemento da axencia de viaxes Carlson Wagonlit Travel Viajes de Empresa, S.A., sita na rúa Naturalista López Seoane, 21-23 entresollado A, de Ferrol.

Visto o expediente instruído a instancia de Pedro Tejedor Martín, na súa calidade de representante

da entidade mercantil CWT Viajes de Empresas, S.A., en solicitude da autorización de apertura dun novo establecemento, en Ferrol, na rúa Naturalista López Seoane, 21-23, entresollado A, da axencia de viaxes Carlson Wagonlit Travel Viajes de Empresa, S.A., do grupo maiorista-minorista, co código identificativo CIC MA nº 958, que ten a súa casa central en Madrid, na rúa Condesa Venadito, 1-7º.

Resultando que o interesado xunto coa solicitude acompañou toda a documentación a que fai referencia o artigo 10 do Regulamento das axencias de viaxes de Galicia, aprobado mediante o Decreto 155/89, do 22 de xuño.

Resultando que na tramitación do expediente se observaron tódolos requisitos e formalidades establecidas regulamentariamente.

Considerando que na empresa solicitante e no novo establecemento da axencia de viaxes, concorren tódalas condicións esixidas polo mencionado regulamento para a obtención da súa autorización.

Vistos o Real decreto 2086/1983, do 1 de setembro, de traspaso de funcións e servicios do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de turismo, a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, o Decreto 155/1989, do 22 de xuño, polo que se aproba o Regulamento das axencias de viaxes de Galicia, e a Orde do 12 de xaneiro de 1998 da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, pola que se delega no director xeral de Turismo a competencia para autoriza-los novos establecementos e dependencias auxiliares das axencias de viaxes xa autorizadas, esta dirección xeral de turismo,

RESOLVE:

Autorizarlle á axencia de viaxes Carlson Wagonlit Travel Viajes de Empresa, S.A., sita en Madrid, na rúa Condesa Venadito, 1-7º, da que é titular a entidade mercantil CWT Viajes de Empresa, S.A., a apertura dun novo establecemento en Ferrol, na rúa Naturalista López Seoane, 21-23 entresollado A, de Ferrol, que será inscrito no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Comunidade Autónoma galega.

Contra esta resolución, o interesado poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 1999.

P.D. (Orde 12-1-1998)

Aurelio Miras Portugal

Director xeral de Turismo