Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Xoves, 27 de maio de 1999 Páx. 6.452

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE VILA DE CRUCES

ANUNCIO.

Aprobado pola Comisión de Goberno en sesión do 22 de abril de 1999, o prego de condicións técnicas e de cláusulas económico-administrativas que han de rexer no concurso para a adquisición de tractor equipado con pa-retroescavadora, exponse ó público durante o prazo de oito días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no BOP, para efectos de reclamacións.

Simultaneamente anúnciase o correspondente concurso, se ben este se aprazaría, de resultar necesario, no caso de que se formulen reclamacións contra o prego de condicións.

Obxecto: contratación por concurso da adquisición de tractor equipado con pa e retroescavadora, para o Servicio de Vías e Obras.

Tipo de licitación: 10.000.000 de ptas.

Prazo de entrega: un mes desde a notificación da adxudicación.

Exame do expediente: na secretaría do concello, de 9 a 13 horas, durante o prazo de presentación de proposicións.

Fianza: a provisional establécese en 200.000 ptas, e a definitiva igual ó 4% do importe da adxudicación.

Presentación de proposicións: na Secretaría Municipal, de 9 a 13 horas, durante o prazo de 26 días naturais contados a partir do día seguinte ó da última publicación deste anuncio no BOP ou DOG.

Apertura de plicas: terá lugar ás dez horas do primeiro día hábil seguinte ó que remate o prazo de presentación de proposicións. Se este coincidise en sábado, terá lugar o primeiro día hábil seguinte.

Criterio de adxudicación: serán os fixados na cláusula XIII do prego de condicións.

Modelo de proposición: o recollido na correspondente cláusula do prego. Os licitadores presentarán simultaneamente coa proposición, en sobre á parte, os documentos que se indican na referida cláusula.

Gastos: serán por conta do adxudicatario os gastos de anuncios e impostos que procedan, incluídos o IVE, e tódolos demais que orixine o expediente.

Vila de Cruces, 26 de abril de 1999.

O alcalde-presidente

Rubricado