Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 23 de xuño de 1999 Páx. 8.029

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 1999 pola que se convocan probas selectivas para cubrir 19 prazas de oficial de laboratorio, (grupo IV), vacantes no cadro de persoal desta universidade.

Este rectorado, en uso das atribucións conferidas polo artigo 18 da Lei de reforma universitaria en relación co artigo 3.2º e) da mesma norma, así como nos estatutos desta universidade, resolve convocar probas selectivas para cubrir 19 prazas de oficial de laboratorio do grupo IV, vacante no seu cadro de persoal laboral, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

1. Normas xerais.

1.1. Convócanse probas selectivas para cubrir con persoal laboral fixo 19 prazas de oficial de laboratorio do grupo IV, do convenio colectivo do persoal

laboral das universidades públicas de Galicia (DOG do 18 de outubro de 1996), polos sistemas de promoción interna e de acceso libre.

1.2. A totalidade das prazas convocadas resérvanse na quenda inicial, á promoción interna.

1.3. As prazas que non sexan cubertas polo sistema anterior reservaranse para o acceso polo sistema libre.

1.4. Os seleccionados polo sistema de promoción interna terán preferencia sobre os da quenda libre para elección de prazas.

1.5. Os/as aspirantes só poderán participar nun dos dous sistemas de acceso.

1.6. O procedemento de selección dos aspirantes será o de concurso-oposición, do que as probas e valoracións se axustarán ó que se especifica no anexo I desta convocatoria.

1.7. A adxudicación das prazas ós aspirantes que superen o proceso selectivo, efectuarase de acordo coa puntuación total obtida sumando ámbalas dúas fases.

1.8. O programa que rexerá na fase de oposición especifícase no anexo II.

2. Requisitos dos aspirantes.

2.1. Para seren admitidos á realización das probas selectivas, os aspirantes deberán reuni-los seguintes requisitos na data de finalización da presentación de solicitudes e mantelos no momento de formalización do contrato:

a) Ser español ou nacional de calquera estado membro da Unión Europea.

b) Ter cumpridos dezaoito anos de idade.

c) Estar en posesión do titulo de graduado escolar, FP I ou equivalente.

d) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

e) Non ter sido separado do servicio de calquera das administracións públicas en virtude de expediente disciplinario, nin estar inhabilitado por sentencia firme para o exercicio da función pública.

2.2. Os aspirantes que concorran ás probas pola quenda de promoción interna deberán reunir, ademais, os seguintes requisitos:

a) Te-la condición de persoal laboral fixo de calquera das universidades públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Pertencer a distinta categoría que a das prazas convocadas na presente convocatoria.

c) Ter permanecido un mínimo de 6 meses na súa categoría profesional.

d) Poderán quedar exentos/as do requisito da titulación esixido para quenda libre, agás que na relación de postos de traballo a titulación sexa esixida preceptivamente.

3. Solicitudes.

3.1. Quen desexe tomar parte nestas probas selectivas deberá solicitalo ó rector da Universidade de Santiago de Compostela en instancia segundo o modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria, no prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Os/as aspirantes deberán facer constar na súa solicitude o sistema polo que se inscriben, libre ou promoción interna, segundo corresponda.

3.2. A instancia irá acompañada de fotocopia do DNI.

3.3. Os documentos xustificativos dos méritos que hai que valorar na fase de concurso, presentaranos no prazo improrrogable de 10 días contados a partir do seguinte á publicación das cualificacións do exercicio da fase específica, os aspirantes que o superaran da seguinte forma:

3.3.1. Certificación acreditativa dos servicios prestados, expedida pola unidade de persoal da universidade pública de Galicia onde se prestaron os servicios referidos na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.

3.3.2. Fotocopia dos diplomas dos cursos de formación e cualificación profesional.

3.3.3. A experiencia profesional acreditarase mediante certificación da correspondente xerencia ou unidade de persoal da Administración onde se prestasen os servicios.

3.3.4. A certificación acreditativa dos extremos indicados na base 3.3.1., 3.3.2. (certificaranse os cursos que constan no expediente) e 3.3.3. expedirase de oficio para os aspirantes que presten ou prestasen servicios na Universidade de Santiago de Compostela e engadirase á solicitude do aspirante.

3.3.5. En calquera momento a universidade poderá requirir dos/as candidatos/as os orixinais ou copias debidamente compulsadas dos documentos que se correspondan coas simples presentadas.

3.4. A presentación de solicitudes e da documentación indicada nos parágrafos anteriores farase nos rexistros xerais da universidade situados no Rectorado da Universidade de Santiago de Compostela (Colexio de San Xerome. Praza do Obradoiro s/n), na Vicexerencia de Lugo (servicios administrativos, edificio da Biblioteca Intercentros, Avda. Bernardino Pardo Ouro, s/n. Lugo), ou nas restantes formas previstas no artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3.5. Os dereitos de exame serán de 2.500 pesetas, que se ingresarán na conta de Caixa Galicia «Oposicións» número: 2091-0388-90-3110000646. Para realiza-lo ingreso deberá utilizarse por triplicado o modelo de solicitude que figura como anexo IV.

En ningún caso a presentación e pagamento na entidade bancaria suporá a substitución do trámite de presentación, en tempo e forma, da solicitude.

3.5.1. Unicamente procederá a devolución dos dereitos de exame ós/ás aspirantes que sexan excluídos definitivamente destas probas selectivas e para tal efecto o reintegro realizarase de oficio, para o que terán que facer constar a entidade bancaria e o número de conta no recadro que para tal efecto figura na solicitude. De non figuraren estes datos, entenderase que renuncia á devolución dos dereitos de exame.

3.6. Os aspirantes con minusvalidez deberán indicalo na súa instancia e solicita-las posibles adaptacións de tempo e medios para a realización dos exercicios nos que a adaptación sexa necesaria.

4. Admisión de aspirantes.

4.1. Rematado o prazo de admisión de solicitudes o rector da Universidade de Santiago de Compostela dictará resolución, no prazo dun mes, pola que se aproba a lista provisional de admitidos e excluídos, na que consten as causas da exclusión e o prazo para reparalas. Esta resolución publicarase no taboleiro de anuncios do rectorado.

Para repara-los defectos que motivaran a exclusión ou omisión das devanditas relacións, os aspirantes disporán dun prazo de dez días contados a partir do seguinte ó da publicación da devandita resolución. Os aspirantes que, dentro do prazo sinalado, non reparasen a exclusión ou omisión, serán definitivamente excluídos da realización das probas.

A resolución que aprobe a lista definitiva de admitidos e excluídos esgotará a vía administrativa.

5. Tribunal.

5.1. O tribunal cualificador destas probas é o que figura como anexo III a esta convocatoria e terá a categoría cuarta das recollidas no Real decreto 236/1988, do 4 de marzo (BOE 19 de marzo), modificado pola Resolución do 22 de marzo de 1993 da Subsecretaría de Economía e Facenda e para as Administracións Públicas, pola que se modifican as contías das indemnizacións establecidas (BOE do 26-3-1993) e no Decreto 299/1990, do 24 de maio (DOG do 1 de xuño), modificado polo Decreto 21/1994, do 4 de febreiro (DOG do 14 de febreiro).

O procedemento de actuación do tribunal axustarase en todo momento ó disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

5.2. Os membros do tribunal deberán absterse de intervir notificándollo ó rector da universidade, cando concorran neles as circunstancias previstas nos artigos 28 e 29 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

O presidente poderá solicitar dos membros do tribunal declaración expresa de non se encontraren incursos nas circunstancias previstas nos devanditos artigos.

Así mesmo os/as aspirantes poderán recusa-los membros do tribunal cando concorran as circunstancias antes citadas.

5.3. A partir da súa constitución o tribunal, para actuar validamente, requirirá a presencia da maioría absoluta dos seus membros, titulares ou suplentes.

5.4. Dentro da fase de oposición o tribunal resolverá tódalas dúbidas que puidesen xurdir na aplicación destas normas así como o que se deberá facer nos casos non previstos.

5.5. O tribunal poderá dispo-la incorporación ós seus traballos de asesores especialistas para as probas correspondentes dos exercicios que coide pertinentes, limitándose os ditos asesores a presta-la súa colaboración nas súas especialidades técnicas. A designación destes asesores deberá comunicárselle ó rector da universidade. O nomeamento dos asesores farase público, e seranlles de aplicación as causas de abstención e recusación igual que ós membros do tribunal.

5.6. O tribunal cualificador adoptará as medidas precisas naqueles casos nos que resulte necesario, de forma que os aspirantes con minusvalidez gocen de similares condicións para a realización dos exercicios có resto dos participantes. Neste sentido, estableceranse para as persoas con minusvalidez que o soliciten na forma prevista na base 3.6 as adaptacións posibles en tempo e medios para a súa realización.

5.7. O tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios escritos sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade dos/as aspirantes. O tribunal excluirá aqueles opositores que consignen o seu nome nas follas de exame, trazos, marcas ou signos que permitan coñece-la súa identidade.

5.8. En ningún caso o tribunal poderá declarar que superaron as probas selectivas un número superior de aspirantes que o das prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido será nula de pleno dereito.

5.9. Para os efectos de comunicación e demais incidencias, o tribunal terá a súa sede no rectorado da Universidade de Santiago de Compostela.

5.10. O tribunal, de conformidade co previsto no artigo 22.2º do convenio colectivo, poderá preve-la constitución de listas de espera, segundo a orde de puntuación acadada nas probas, cos aspirantes que non as superaron, coa finalidade de atender, mediante contratacións temporais as vacantes e necesidades que poidan producirse ata a realización da próxima convocatoria.

6. Desenvolvemento dos exercicios.

6.1. A orde de actuación dos opositores iniciarase alfabeticamente polo primeiro da letra «G», de con

formidade co establecido na Resolución do 23 de febreiro de 1999 da Consellería da Presidencia e Administración Pública.

6.2. En calquera momento os aspirantes poderán ser requiridos polo tribunal para que acrediten a súa identidade.

6.3. Os aspirantes serán convocados para cada exercicio nun só chamamento, sendo excluídos das probas aqueles que non comparezan, agás nos casos de forza maior, debidamente xustificados, e libremente apreciados polo tribunal.

6.4. O día, hora e lugar de realización do primeiro exercicio faranse públicos na resolución que aprobe a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos.

6.5. A publicación dos sucesivos anuncios de celebración dos demais exercicios efectuarase nos locais onde se fixera o primeiro deles así como no rectorado da universidade, ou por calquera outro medio que se considere conveniente para asegura-la súa máxima divulgación, cunha antelación de polo menos vintecatro horas á sinalada para a súa iniciación.

6.6. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tivese coñecemento de que algún dos/as aspirantes carece dos requisitos esixidos pola presente convocatoria, logo da audiencia ó interesado, deberá propoñe-la súa exclusión ó rector da Universidade de Santiago de Compostela, comunicándolle tamén as inexactitudes e falsidades formuladas polo/a aspirante na súa solicitude para os efectos procedentes.

7. Lista de aprobados.

7.1. Concluído cada un dos exercicios da fase de oposición, o tribunal cualificador fará pública a relación dos aspirantes seleccionados en cada un deles, con indicación da puntuación obtida.

7.2. A lista coa valoración de méritos da fase de concurso farase pública unha vez celebrado o derradeiro exercicio da fase de oposición.

7.3. A cualificación final do concurso-oposición virá determinada pola suma aritmética das puntuacións correspondentes á fase de oposición maila obtida na fase de concurso de méritos, na forma establecida no anexo I. En caso de empate, daráselle preferencia á maior puntuación obtida na fase de oposición. De persisti-lo empate dirimirase a prol do candidato que obtivese a maior puntuación na fase de coñecementos específicos. O tribunal fará pública, para cada sistema de acceso, a lista dos aspirantes que, segundo a orde da puntuación total acadada por cada un deles, fosen seleccionados, e que en ningún caso poderá conter un número de candidatos superior ó das prazas convocadas. A devandita relación, que será elevada polo tribunal ó rector da universidade xunto coa proposta de con

tratación a favor dos aspirantes que figuren nela, será publicada no taboleiro de anuncios do rectorado.

8. Presentación de documentos.

8.1. No prazo de 20 días naturais a partir do día seguinte a aquel no que se fixesen públicas as relacións definitivas de aprobados no rectorado da universidade, os/as aspirantes que figuren nelas deberán presentar no Servicio de Planificación e Programación de PAS (Casa da Balconada, Rúa Nova, 6 de Santiago de Compostela) a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI ou pasaporte.

b) Fotocopia compulsada do título esixido.

c) Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública e de non acharse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas, nin realizar actividade ou actividades suxeitas a incompatibilidades.

Os nacionais doutros estados membros da Unión Europea deberán acreditar igualmente non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida no seu estado o acceso á función pública.

d) Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade nin defecto físico que o imposibilite para o servicio.

e) Os aspirantes con minusvalidez con grao de discapacidade igual ou superior ó 33% deberán acreditar tal condición, se obtivesen praza, mediante certificación dos órganos competentes da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais e, se é o caso, da Administración correspondente.

8.2. Os que tivesen a condición de persoal laboral fixo de calquera universidade pública de Galicia estarán exentos de xustificar documentalmente as condicións e demais requisitos xa probados para acceder ó seu anterior posto, debendo presentar certificación da universidade correspondente para acreditar tal condición, de non tela presentado con anterioridade.

8.3. Ante a imposibilidade, debidamente xustificada, de presenta-los documentos expresados na base anterior, poderá acreditarse que se reúnen as condicións esixidas na convocatoria mediante calquera medio de proba admitido en dereito.

8.4. Quen dentro do prazo fixado, e salvo o caso de forza maior, non presentase a documentación ou do seu exame se deducise que carece dalgún dos requisitos sinalados na base 2, non poderá ser nomeado como persoal laboral fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrese por falsidade na solicitude inicial.

9. Disposición derradeira.

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contado a partir do día seguinte da súa publicación, de conformidade cos artigos 46 e 10.1º a) da Lei da xurisdicción contencioso-administrativa, aprobada por Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Non obstante, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que o dictou. Neste caso non se poderá interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo anteriormente indicado mentres non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ó abeiro dos artigos 116 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 1999.

Darío Villanueva Prieto

Rector da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO I

DENOMINACIÓN DAS PRAZAS: OFICIAL DE LABORATORIO. GRUPO IV

Procedemento de selección.

O procedemento de selección será o de concurso-oposición.

1. O concurso-oposición constará das fases que a continuación se indican:

1.1. Primeira fase, de carácter eliminatorio: (para sistemas de promoción interna e acceso libre) constará de dous exercicios:

Primeiro exercicio: consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas tipo test, con tres respostas alternativas das que só unha será a correcta, propostas polo tribunal, baseada no contido do programa específico que se relaciona no anexo II.

O tempo máximo deste exercicio será dunha hora.

A puntuación será de 0 a 30 puntos, sendo necesario para aprobar obter un mínimo de 15 puntos.

Segundo exercicio: consistirá no desenvolvemento por escrito dun suposto práctico con respostas alternativas, relacionado coas materias do temario específico.

O tempo máximo deste exercicio será de dúas horas.

A puntuación será de 0 a 30 puntos, sendo necesario para aprobar obter un mínimo de 15 puntos.

1.2. Segunda fase:

Quenda de promoción interna.

Proba de galego: terá carácter selectivo e non eliminatorio. Constará de dúas probas:

Primeira: consistirá na traducción, sen diccionario, dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre tres propostos polo tribunal.

Segunda: consistirá na traducción, sen diccionario, dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo de entre tres propostos polo tribunal.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de dúas horas.

A puntuación será de 0 a 10 puntos.

Quenda de acceso libre.

Terá carácter selectivo non eliminatorio, constará de dúas partes:

Primeira: consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de preguntas tipo test, con tres respostas alternativas das que só unha será a correcta, propostas polo tribunal e correspondentes á parte non específica do programa.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será dunha hora. Valorarase de 0 a 10 puntos

Segunda: constará de dúas probas:

Primeira: consistirá na traducción sen diccionario, dun texto do castelán para o galego, elixido por sorteo de entre tres propostos polo tribunal.

Segunda: consistirá na traducción, sen diccionario, dun texto do galego para o castelán, elixido por sorteo de entre tres propostos polo tribunal.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será dunha hora. Terá carácter selectivo e non eliminatorio. A puntuación será de 0 a 10 puntos.

Os aspirantes deberán presentarse para a realización dos exercicios provistos de bolígrafo, lapis do nº 2 e goma de borrar.

1.3. Terceira fase: concurso.

Quenda de promoción interna: máximo 30 puntos

a) Antigüidade: máximo 10 puntos, por cada mes traballado 0,069 puntos.

b) Experiencia: máximo 15 puntos. Valorarase a razón de 0,21 puntos mes na mesma categoría en universidades públicas.

Cursos de formación e perfeccionamento, dispensados por centros ou organismos oficiais e que estean directamente relacionados co contido da praza. Máximo 5 puntos, que puntuarán do seguinte xeito:

-Cursos de formación recibidos:

Cursos de aptitude: 0,02 puntos/hora.

Cursos de asistencia: 0,01 puntos/hora.

Curso de iniciación da lingua galega: 0,01 puntos/hora.

Curso de perfeccionamento lingua galega: 0,02 puntos/hora.

No caso de teren os cursos de iniciación e perfeccionamento de galego, só puntuará o de perfeccionamento.

-Cursos de formación impartidos: 0,03 puntos/hora.

Nos cursos nos que non figure o número de horas, a puntuación farase polo mínimo de 10 horas.

Quenda de acceso libre: máximo 15 puntos.

Valorarase o seguinte:

a) Experiencia: máximo 11 puntos. Valorarase do seguinte xeito:

-Na mesma categoría en universidades públicas, 0.15 puntos por mes traballado.

-Na mesma categoría noutras administracións públicas 0.076 puntos por mes traballado.

-Outras categorías nas universidades públicas 0.076 puntos por mes traballado.

Cursos: valoraranse igual que na quenda de promoción interna ata un máximo de 4 puntos.

ANEXO II

DENOMINACIÓN DAS PRAZAS: OFICIAL DE LABORATORIO. GRUPO IV

Programa.

I. Fase: coñecementos específicos

1. Material típico de laboratorio en química.

2. Preparación de disolucións químicas.

3. Métodos de separación e purificación de substancias químicas.

4. Nocións de química instrumental: espectrofotometría e polarimetría.

5. Material típico de laboratorio en bioloxía.

6. Preparación de reactivos xerais en bioloxía.

7. Medidas eléctricas: potencia e enerxía eléctricas. Multímetros e osciloscopios.

8. Medidas térmicas: capacidade calorífica. Propagación da calor. Termómetros.

9. Tecnoloxía mecánica: soldaduras de circuítos electrónicos.

10. Seguridade e hixiene nos laboratorios e nos talleres.

II. Fase: coñecementos non específicos

1. Dereitos fundamentais e liberdades públicas do título primeiro da Constitución española.

2. III convenio colectivo do persoal laboral das universidades públicas de Galicia.

3. Universidade de Santiago de Compostela (USC). Estatutos.

4. USC. Clases e réxime xurídico do persoal de Administración e servicios.

5. Centros e servicios da USC. Denominación.

ANEXO III

DENOMINACIÓN DAS PRAZAS: OFICIAL DE LABORATORIO. GRUPO IV

Tribunal cualificador.

Titulares:

-Presidente:

Emilio Quiñoá Cabana, catedrático do Departamento de Química Orgánica da Universidade de Santiago de Compostela.

-Representantes da universidade:

José Luis Sánchez López, profesor titular do Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular da Universidade de Santiago de Compostela.

Carlos Herrero Latorre, profesor titular do Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

-Representantes do comité de empresa:

Xosé Tadeo Barcala González, grupo IV do cadro de persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela.

Ezequiel Vázquez Fernández, grupo IV do cadro de persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela.

-Secretario: Lourdes Díaz Sánchez, funcionaria de carreira da escala auxiliar da Universidade de Santiago de Compostela, que actuará con voz pero sen voto.

Suplentes:

-Presidente:

Ramón Leis Fidalgo, vicerrector de Investigación e Terceiro Ciclo da Universidade de Santiago de Compostela.

-Representantes da universidade:

Laura Sánchez Piñón, profesora titular do Departamento de Bioloxía Fundamental da Universidade de Santiago de Compostela.

Pedro Ortego Gil, catedrático do Departamento de Dereito Público Especial da Universidade de Santiago de Compostela.

-Representantes do comité de empresa:

Francisco Castro Alvaredo, grupo V do cadro de persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela.

Manuel Buján Gómez, grupo IV do cadro de persoal laboral da Universidade de Santiago de Compostela.

-Secretario: Manuel Boquete Botana, funcionario de carreira da escala administrativa da Universidade de Santiago de Compostela, que actuará con voz pero sen voto.