Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Luns, 02 de agosto de 1999 Páx. 9.852

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

DECRETO 223/1999, do 15 de xullo, polo que se acepta a cesión a título gratuíto á Comunidade Autónoma de Galicia de tres terreos de 1.043, 1.160 e 1.028 m, sitos na parroquia de Bembibre, termo municipal de Val do Dubra (A Coruña), para a construcción dun centro de educación secundaria.

O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Val do Dubra, reunido en sesións realizadas os días 26 de novembro de 1998 e o 31 de marzo de 1999, acordou cederlle á Comunidade Autónoma de Galicia tres terreos, situados na parroquia de Bembibre, no termo municipal de Val do Dubra (A Coruña), para a construcción dun centro de educación secundaria.

Conforme os artigos 17.1º da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de galega, e 34 do seu regulamento aprobado polo Decreto 50/1989, do 9 de marzo, a adquisición pura e simple de bens a título gratuíto ou lucrativo requirirá decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da Consellería de Economía e Facenda.

Así mesmo, os artigos 23.1º da mesma lei e 38.1º do regulamento establecen que non se poderán adquirir bens ou dereitos a título lucrativo cando o valor dos gravames, cargas ou afeccións impostos sobre eles exceda do seu valor intrínseco; aínda que non se consideran carga, gravame ou afección os investimentos que teña que realiza-la Comunidade Autónoma para da-lo destino de uso xeral ou servicio público da súa competencia que fixe o cedente ou doador.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, feita nos termos nos que o Concello de Val do Dubra acordou a cesión e logo de deli

beración do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día quince de xullo de mil novecentos noventa e nove,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Acéptase a cesión gratuíta de tres terreos situados na parroquia de Bembibre, no termo municipal de Val do Dubra (A Coruña), que a seguir se describen:

1. Terreo segregado das parcelas A e B do terreo chamado Ribas, coñecido por Agra de Canle ou Socortes, que corresponde á parte do terreo nº 163 do plano de concentración parcelaria de Bembibre; ocupa esta parcela a superficie de 1.043 m Linda: norte, resto segregado do terreo matriz e Consuelo Iglesias Cornes, (158); sur, Dolores Pumar Rodríguez e camiño; leste, Carmen Varela Iglesias; oeste, peche do colexio público de Bembibre e Dolores Pumar Rodríguez.

Inscrita en favor do Concello de Val do Dubra, no Rexistro da Propiedade de Ordes, no tomo 658, libro 80 de Ordes, folio 171, predio nº 13.897.

2. Terreo parcela C do terreo Ribas, coñecido por Agra de Canle ou Socortes, que corresponde á parte de terreo nº 163 do plano de concentración parcelaria de Bembibre, destinada a labradío, que mide a superficie de 1.160 m Limita: norte, Consuelo Iglesias Cornes; sur, núcleo urbano de Casal (Manuel Abelenda Oreiro); leste, Manuel Abelenda Iglesias (159), e Pedro Abelenda Cornes (497); oeste, a parcela B que se lle adxudicou ó seu irmán José Varela Iglesias.

Inscrita en favor do Concello de Val do Dubra, no Rexistro da Propiedade de Ordes, no tomo 658, libro 80 de Ordes, folio 169, predio nº 13.895.

3. Terreo polo leste do predio nº 164 do plano de concentración parcelaria de Bembibre. Sequeiro, no sitio de Ribas, que mide unha superficie de 1.028 m Linda: norte, José Varela Iglesias; sur, núcleo urbano de Casal; leste, núcleo urbano de Casal e José Iglesias Varela; oeste, resto do predio matriz, (hoxe terreos do Colexio Público de Bembibre).

Inscrito en favor do Concello de Val de Dubra no Rexistro da Propiedade de Ordes no tomo 677, libro 83 de Ordes, folio 45, predio número 13.440.

Artigo 2º

Os inmobles cedidos destinaranse á construcción dun centro público de educación secundaria.

Artigo 3º

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á formalización da cesión no correspondente documento público e á inscrición do ben no Rexistro da Propiedade a nome da Comunidade Autónoma.

Disposición derradeira

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo tódolos trámites necesarios para a efectividade deste decreto.

Santiago de Compostela, quince de xullo de mil novecentos noventa e nove.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda