Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Martes, 03 de agosto de 1999 Páx. 9.940

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 1999, da Delegación Provincial da Coruña, de comunicación de suspensión provisional de funcións.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle a Ángel Adolfo Vicente González, funcionario da escala de axentes forestais do corpo de auxiliares técnicos da Xunta de Galicia, que non conseguindo practica-la notificación persoal, con esta data resolvín publica-la Resolución do 6 de maio de 1999, do secretario xeral, que acordou a suspensión provisional das súas funcións, durante a tramitación do expediente disciplinario que lle foi incoado o 17 de marzo de 1999, con efectos desde o 6 de maio de 1999.

O que se lle comunica, indicándolle que o expediente está á súa disposición nesta delegación provincial, que a presente resolución pon fin á vía administrativa e que contra ela cabe interpoñer recurso de reposición con carácter potestativo perante o conselleiro de Medio Ambiente, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó desta publicación, ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, de conformidade co disposto na Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

A Coruña, 30 de xuño de 1999.

Rogelio Aramburu Núñez

Delegado provincial da Coruña

ANEXO

Interesado: Ángel Adolfo Vicente González.

DNI: 11.715.750 X.

Ultimo enderezo coñecido: Agro da Magdalena, 1-2º D, Milladoiro-Ames.

Resolución de suspensión provisional durante a tramitación do expediente disciplinario incoado o 17 de marzo de 1999.