Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 174 Mércores, 08 de setembro de 1999 Páx. 11.036

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS SOCIAIS

ORDE do 3 de agosto de 1999 pola que se dispón o cesamento dun membro do Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia.

Os comités éticos de investigación clínica son os encargados de emitir informe sobre tódolos ensaios

clínicos que se fan dentro do seu ámbito territorial. A revogación da súa acreditación correspóndelle ó conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais, por proposta da dirección xeral do Servicio Galego de Saúde competente, segundo o disposto no artigo 13 do Decreto 32/1996, do 25 de xaneiro, polo que se regula a realización dos ensaios clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

En consecuencia, en virtude das facultades que me confire o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, reformada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e a disposición adicional primeira do Decreto 32/1996, do 25 de xaneiro, polo que se regula a realización de ensaios clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia, por proposta da División de Farmacia e Productos Sanitarios do Servicio Galego de Saúde,

DISPOÑO:

Artigo único.-Cesa como membro do Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia, creado pola Orde do 11 de xullo de 1996, a persoa que se relaciona no anexo.

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 1999.

José María Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

ANEXO

Persoa que cesa como membro do CEIC de Galicia: Francisco Manuel Martínez Otero.