Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 21 de xaneiro de 2000 Páx. 839

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 1999, da Delegación Provincial de Pontevedra, pola que se dispón o rexistro, depósito e publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo da empresa Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa).

Visto o expediente do convenio colectivo para a empresa Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa), con nº de código 3600542, que tivo entrada nesta delegación provincial o día 2-12-1999, subscrito en representación da parte económica pola representación da empresa, e da parte social, polo comité de empresa, o 24-11-1999. De conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de traballo, esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo, existente nesta delegación provincial, e a notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.

Segundo.-Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 7 de decembro de 1999.

Antonio Coello Bufill

Delegado provincial de Pontevedra

Convenio colectivo Elnosa, anos 1999-2000

Capítulo I

Ámbito de aplicación

Artigo 1º.-Interveñen.

Dunha parte, en representación do persoal, os membros do comité de empresa, dos que a idoneidade se xustifica no anexo I.

Doutra parte e en representación da empresa, Alberto González Rodríguez, de quen a representación aparece acreditada no anexo II.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.

O presente convenio colectivo regula as relacións laborais entre a empresa Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa) e os seus traballadores.

Artigo 3º.-Ámbito persoal.

O presente convenio afecta a tódolos traballadores fixos pertencentes ó cadro de persoal da empresa.

O persoal con contratos de traballo especiais e individuais, nas condicións económicas seguirá sometido ás normas polas que actualmente se rexe e baixo este suposto, exclusivamente, non queda afectado por este convenio salvo naqueles apartados en que se especifique a súa inclusión.

Artigo 4º.-Ámbito temporal.

O presente convenio entrará en vigor o 1 de xaneiro de 1999, salvo nos puntos en que se fixe outra data e terá unha duración de dous anos, é dicir, ata o 31 de decembro de 2000, calquera que sexa a data do seu rexistro pola autoridade laboral competente.

Artigo 5º.-Denuncia ou aviso previo.

De non existir denuncia ou aviso por algunha das partes cun mes de antelación á data de terminación do presente convenio, este considerarase tacitamente prorrogado por períodos anuais.

Artigo 6º.-Condicións máis beneficiosas.

En todo o establecido neste convenio respectaranse as condicións máis beneficiosas ad personam existentes, sempre que, no seu conxunto e en cómputo anual, sexan superiores ás establecidas neste convenio.

Artigo 7º.-Absorción e compensación.

O conxunto de condicións pactadas neste convenio absorberá e compensará en cómputo anual calquera mellora parcial que, no futuro, puidese establecerse xa sexa por disposición legal ou pactada ou por calquera orixe que fose.

Artigo 8º.-Vinculación á totalidade.

O presente convenio constitúe unha unidade indivisible polo que non poderá pretenderse a aplicación dunha ou varias das súas normas, desbotando o resto, senón que sempre deberá ser aplicado e observado na súa integridade e considerado globalmente.

Artigo 9º.-Comisión paritaria.

Existirá unha comisión paritaria que estará composta por catro membros designados pola dirección da empresa e catro designados polo comité de empresa. A dita comisión paritaria será o órgano para interpretar, vixiar, conciliar e arbitra-lo disposto no presente convenio.

Os membros da comisión posúen os mesmos dereitos e obrigas e, en particular, a facultade de opinar en calquera asunto que sexa sometido a este órgano. Cada un deles terá dereito a un voto e os acordos serán por maioría entre os asistentes de cada unha das representacións.

As resolucións tomadas pola comisión paritaria obrigan a ámbalas partes.

En caso de empate seguiranse os trámites legais correspondentes.

A comisión paritaria reunirase cando existan asuntos que reclamen atención ou cando o solicite calquera das partes, sendo este trámite de carácter pre

vio, antes de acudir á autoridade ou xurisdicción competente.

A comisión paritaria elaborará a súa propia normativa.

Capítulo II

Organización do traballo

Artigo 10º.-Organización do traballo.

A organización práctica do traballo será competencia da dirección con suxeición á lexislación laboral vixente e, polo tanto, élle potestativo adoptar cantos sistemas de renovación, automatización, mecanización e modernización xulgue preciso, así como a reestructuración dos departamentos e seccións e, en xeral, canto poida conducir ó progreso técnico da empresa, sempre que non se opoña ó establecido nas disposicións vixentes na materia.

En todo iso a empresa poderá solicita-lo asesoramento do comité de empresa.

Artigo 11º.-Normas de mantemento do sistema de valoración de postos de traballo.

Con data do 22-2-1989 realizouse o estudio técnico de actualización das valoracións de tódolos postos de traballo e o seu axuste horizontal que quedou recollido no acordo asinado entre os representantes da empresa e do comité de empresa.

A forma na que se levou a cabo a indicada actualización da valoración dos postos de traballo, as escalas que corresponden a cada un dos postos, as normas para a valoración de novos postos de traballo e da revisión da valoración daqueles dos que o contido variase substancialmente, así como a situación do persoal sobre clasificado, recóllense nunha norma asinada entre a dirección da empresa e o comité de empresa.

Capítulo III

Condicións de traballo

Sección 1ª

Xornada de traballo e horarios

Artigo 12º.-Xornada de traballo.

1. A xornada de traballo para todo o persoal incluído no ámbito deste convenio será de 1.768 horas en 1999 e no ano 2000, 1.758 horas anuais de traballo efectivo, tanto en xornada ordinaria como en xornada continuada.

2. As horas de traballo efectivo computaranse de forma que tanto ó comezo como ó final da xornada diaria cada traballador debe encontrarse no seu posto de traballo. O tempo de bocadillo, desprazamento a bancos, etc., non será considerado como tempo efectivo de traballo.

3. Para o persoal que traballe a tres quendas, incluídos os domingos e festivos, así como para o persoal que traballe a dúas quendas, as quendas seguirán como ata o momento, sen prexuízo de que entre a dirección e o comité de empresa poidan pactarse modalidades diferentes.

O dito persoal deberá traballa-los días que lle corresponda polo calendario de quendas, con independencia do número de horas fixado con carácter xeral para todo o persoal. O exceso de horas que poida realizar este persoal sobre a xornada xeral, logo de acordo entre a empresa e o traballador, aboaránselle en días de descanso, horas extraordinarias ou outro sistema.

4. Non obstante o anterior, respectarase a xornada menor en calquera modalidade delas que se realice á entrada en vigor do presente convenio.

5. O traballador, logo de aviso e xustificación, poderá ausentarse do traballo con dereito a remuneración, por algún dos motivos e polo tempo seguinte:

a) Quince días naturais en caso de matrimonio.

b) Dous días nos casos de nacemento ou enfermidade grave ou falecemento de parentes ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade. Cando, con tal motivo, o traballador necesite facer un desprazamento para o efecto, o prazo será de catro días.

c) Un día por traslado de domicilio habitual.

6. A empresa e o comité consideran de grande importancia a formación continuada dos traballadores, polo que se comprometen a que ámbalas partes realicen as achegas de recursos que sexan necesarias: a empresa achegará os recursos económicos e os traballadores, o tempo necesario.

Artigo 13º.-Modalidades de horario.

Para efectos de cómputo do número total de hroas de traballo efectivo anual, os representantes do persoal e a dirección establecerán os horarios nos que se recolla a distribución do número total de horas anuais. Para iso terase en conta o seguinte:

a) En ningún caso se poderá realizar máis de 9 horas ordinarias de traballo efectivo, salvo acordo entre a empresa e o comité respectando en todo caso o descanso entre xornadas.

b) Entre o final dunha xornada e o comezo da seguinte mediarán como mínimo 12 horas.

c) Semanalmente existirá un descanso de día e medio ininterrompido.

d) Nos traballos a quenda poderanse computar por períodos de ata catro semanas os descansos de 12 horas entre xornada e de día e medio semanal a que se refiren os apartados b) e c) anteriores.

e) Nos postos de traballo a tres quendas, nos que se traballen as 24 horas do día, incluídos os domingos e días santos, terase en conta a rotación deles e que ningún traballador estará de noite máis de dúas semanas consecutivas, salvo adscrición voluntaria.

Sección 2ª

Horas extraordinarias

Artigo 14º.-Horas extraordinarias.

Ante a grave situación de paro existente e co obxecto de fomentar unha política social solidaria que

favoreza a creación de emprego, acórdase a supresión das horas extraordinarias habituais.

As horas extraordinarias considéranse divididas en tres grupos: habituais, necesarias (estructurais) e de forza maior.

a) Horas extraordinarias habituais:

Son as realizadas cando se supera a xornada legal que non respondan ós supostos das horas extras de forza maior ou necesarias.

b) Horas extraordinarias necesarias (estructurais):

Son as que se realizan por períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de quenda ou por motivos de carácter estructural derivados da natureza do traballo de que se trate. Todo iso, sempre que non poidan ser substituídos por contratacións temporais ou a tempo parcial previstas pola lei.

c) Horas extraordinarias de forza maior:

Son as que se efectúan para evitar avarías ou outros danos extraordinarios ou urxentes, así como en caso de risco de perda de materias primas auxiliares, producción, etc., por causas alleas á vontade das partes. A súa realización será obrigatoria.

A Dirección da empresa informará periodicamente ó comité de empresa do número de horas extraordinarias realizadas e do carácter delas.

As horas extraordinarias sinaladas nos apartados b) e c) non se terán en conta para efectos da duración máxima da xornada ordinaria laboral nin para o cómputo do número máximo das horas extraordinarias autorizadas, sen prexuízo do aboamento como horas extraordinarias. En canto ás cotizacións á Seguridade Social, aplicarase a lexislación vixente.

As horas extraordinarias regularanse pola norma de dirección aprobada para o efecto, de acordo co comité de empresa.

Sección 3ª

Vacacións

Artigo 15º.-Vacacións.

1. A duración, para efectos só do desfrute, será de 30 días naturais. O persoal que cause alta ou baixa durante o ano terá dereito a un número de días en proporción ó tempo traballado.

2. As normas que regulan todo o relacionado coas vacacións están recollidas no procedemento «Vacacións do persoal» co nº P-07-02 GEN, aprobado pola dirección e o comité de empresa.

Capítulo IV

Condicións económicas

Artigo 16º.-Consideracións previas.

1. Porcentaxe de subidas e revisión salarial.

a) Porcentaxe de subida.

A porcentaxe que se aplicará será dun 2% para o ano 1999 e dun 2% para o ano 2000 sobre tódolos

conceptos fixos agás a antigüidade (situación persoal) que está conxelada.

b) Revisión salarial.

Non haberá revisión salarial.

2. Tódalas cantidades, calquera que sexa o seu concepto, que dimanen da aplicación do presente convenio, así como calquera outra percepción que puidese existir, considéranse necesariamente nos seus importes brutos e sometidos ó gravame que a cada cal corresponda, segundo as circunstancias persoais e familiares.

3. Os impostos e cotizacións oficiais soportaraos a parte que legalmente lle corresponda e na proporción legalmente establecida en cada momento.

4. O total do percibido, en concepto de salario convenio (soldo base e complemento salarial), situación persoal, e pagas extraordinarias denominadas paga do padroeiro, paga de sinatura de convenio, paga de asiduidade e complemento de presencia e complemento persoal correspóndese a 1.768 e 1.758 horas de traballo efectivo para o ano 1999 e 2000 respectivamente.

Artigo 17º.-Salario convenio.

1. O salario convenio devengarase por xornada e rendemento normais.

2. O dito salario convenio estableceuse no ano 1981, e é o resultado da globalización dos seguintes conceptos salariais existentes no ano 1980: soldo de valoración (composto de soldo base, plus de actividade e aumento voluntario), compensación lineal, compensación conxelada e o 25% da prima de producción devengada no ano 1980, incrementados no 15%, porcentaxe de incremento pactado para o ano 1981.

3. O salario convenio para 1997 compúñase de: soldo base, complemento salarial e complemento social.

O salario convenio a partir de 1998 componse soamente de soldo base e o complemento salarial, xa que o complemento social pasou a integrarse no novo concepto denominado complemento persoal, que se trata no artigo 18º. Os importes correspondentes ó salario convenio para os anos 1999 e 2000 recóllense nos anexos IV (1999) e IV (2000).

4. As cantidades indicadas para o salario convenio nos anexos IV (1999) e IV (2000) aparecen no seu importe anual. O importe mensual ou por día obtense dividindo o importe anual entre 14 ou entre 425, é dicir, polo número de meses ou días do ano máis o que corresponde ás pagas extraordinarias de xullo e Nadal.

5. As gratificacións extraordinarias regulamentarias de xullo e Nadal percibiranse mensualmente a doceava parte de cada unha delas.

O persoal que ingrese ou cause baixa durante o ano, o eventual e o interino, percibirá o seu importe proporcionalmente ó tempo de permanencia no cadro da empresa.

Artigo 18º.-Complemento persoal.

A partir do 1 de xaneiro de 1998 incorporouse ás retribucións este novo concepto salarial, que se compón das seguintes partidas:

-Complemento social de 1997 incrementado nun 2,1%.

-50.000 ptas. que se trasvasan da bolsa de vacacións do ano 1998.

-Paga de beneficios de 1996 incrementada nun 1,5% máis un 2,1%.

-Gratificacións espciais individualizadas existentes ata o 31-12-1997.

En 1999 trasvásanse da bolsa de vacacións 37.669 ptas. Tamén se inclúen os importes por compensación de horario, o persoal de oficinas e mantemento 57.304 ptas./persoa e o persoal de envases, 156.078 ptas./persoa, desde o momento no que se pase a cumpri-los novos horarios.

Este complemento, como o seu nome indica, ten carácter persoal e, polo tanto, a cantidade que lle corresponde a cada traballador está calculada en función das súas retribucións individuais.

Os importes persoais por este concepto para os anos 1999 e 2000 están indicados nos anexos VI (1999) e VI (2000) respectivamente. Esta cantidade será percibida polos traballadores sinalados no dito anexo VI e non por ningún outro.

Artigo 19º.-Complemento de productividade.

1. De acordo co previsto no punto 3 deste mesmo artigo, e dado que se modificaron os medios de producción e que esta modificación será efectiva desde o 1 de novembro de 1999, o importe real mensual que percibirá cada traballador será, ata o 1 de novembro de 1999, o resultado de multiplica-la fracción Ce/1.417 pola producción real de cloro do mes expresada en t; a partir do 1 de novembro, a fracción que se utilizará para o cálculo será de Ce/1.476. Ce representa o coeficiente de escala que figura nos anexos V (1999) e V (2000) para cada un dos anos de vixencia deste convenio.

2. Devengarase mensualmente por día traballado.

3. Este procedemento terá vixencia mentres non se modifiquen os medios de producción. Calquera variación significativa destes levará aparellada a oportuna adaptación.

Artigo 20º.-Incentivo de calidade.

A partir de 1996 establécese un incentivo á mellora da calidade no seu sentido máis amplo: de producto, medioambiental, da seguridade industrial, etc., cun importe mensual que se calculará en función dos resultados obtidos no cumprimento dos obxectivos fixados.

Para os anos 1999 e 2000 os obxectivos, os seus valores críticos e a fórmula de cálculo detállanse nun documento específico asinado pola dirección e o comité de empresa.

O importe deste incentivo de calidade será unha porcentaxe do complemento de productividade de cada persoa, da que o máximo é do 10%.

Artigo 21º.-Pagas extras.

1. Con rateo.

1.1. Enumeración das pagas.

-Paga do pradroeiro.

Distribuirase de forma lineal a todo o persoal valorado, sendo o seu importe por traballador de 133.945 ptas. para 1999 e 136.624 ptas. para 2000.

-Paga sinatura convenio.

Os importes que se percibirán por escala son os que figuran nos anexos VII (1999) e VII (2000).

-Paga de asiduidade.

Os importes que se percibirán por escala son os que figuran no anexo VIII (1999) e VIII (2000).

1.2. Dereito á percepción.

As ditas pagas percibiraas o persoal que estea de alta na empresa no momento do seu pagamento. O que ingresase durante o ano percibiraas en proporción ó tempo que leve de alta na empresa.

1. 3. Data da súa percepción.

O mesmo día que se liquide a nómina mensual e por doceavas partes de cada unha das citadas pagas.

2. Sen rateo.

-Complemento de presencia.

Co fin de mante-lo interese xeral respecto a que o absentismo en fábrica diminúa o máis posible e co fin de mellora-la productividade e dada a negativa incidencia daquel sobre esta, percibirase un complemento de presencia na contía que se indica nos anexos IX (1999) e IX (2000).

Descontaranse os tres primeiros días de baixa por enfermidade ou accidente, a non ser que a dita baixa sexa superior a quince días; nese caso o dito desconto non se producirá. Aboarase en dúas pagas coas nóminas de xuño e novembro.

Artigo 22º.-Complemento retributivo por traballar en réxime continuado ou non stop.

1. Definición do réxime non stop.

1.1. Entenderase como réxime continuado non stop o sistema de producción dos traballadores que serven as instalacións productivas da factoría, necesarias para permiti-lo funcionamento ininterrompido destas.

1.2. Este réxime de traballo aplícase ó persoal que traballa en tres quendas rotativas de oito horas (mañá, tarde e noite), incluíndose domingos e fes

tivos que desfruta dos descansos compensatorios establecidos na lexislación vixente.

2. Xornada de traballo e sistema de relevos.

2.1. A xornada laboral para este réxime de traballo será a normal establecida no presente convenio.

2.2. Os traballadores en réxime de quendas, salvo imposibilidade manifesta, deberán comunicarlle ó seu mando inmediato superior coa máxima antelación e dilixencia, calquera incidencia (ausencia, atrasos, etc.) que afecte o réxime de relevos do seu posto de traballo e, no seu defecto, confirmar este extremo o antes posible, aínda que comezase a xornada que lle corresponda.

Nos postos de traballo a quendas, o traballador saínte que teña que ser relevado non abandonará o seu posto sen que chegue o seu substituto ou sexa debidamente relevado. Para este fin, o mando inmediato superior deberá dispor dos seus relevos ou convir co interesado a prolongación da xornada. A substitución debe realizarse de acordo coa norma aprobada pola dirección o 28-12-1989.

2.3. Establécese a mobilidade funcional, en especial de correquendas, de forma que respectando o seu nivel profesional e propiciando a súa preparación en postos diferentes do propio, poida cubrir baixas de forma xeral e preferentemente na súa sección ou departamento, tendo en conta o disposto no artigo 39 do Estatuto dos traballadores.

3. Contía e forma de percepción.

3.1. Nos anexos X (1999) e X (2000) indícanse os importes que se percibirán mensualmente por cada escala de cualificación (12 mensualidades) e correspondentes a unha xornada diaria de oito horas de traballo para os dous tipos de non stop:

A) Postos de traballo con 5 homes.

B) Postos de traballo con 4 homes.

3.2. O dito importe é o resultado da globalización anual do que o persoal viña percibindo no ano 1983 por nocturnidade (traballo de 22 a 6 horas), quendas ou compensación por xornada continuada e horas de festivo, é dicir, os conceptos que diferencian o persoal que traballa en réxime continuado do que traballa en réxime de xornada partida ou normal.

3.3. Calquera cantidade que a lexislación vixente en cada momento poida adscribir a este persoal para diferencialo do de xornada normal por calquera concepto considerarase absorbida nos valores da táboa acordada ata os valores absolutos dos conceptos diferenciados, considerados no seu conxunto e en cómputo anual non superen os da táboa.

3.4. Este complemento é de índole funcional, polo que se percibirá soamente se se ocupa un posto de traballo nas condicións anteriormente indicadas, non tendo carácter consolidable. A escala que se aplicará de non stop será a que lle corresponda ó posto os labores do cal se están desempeñando, con independencia da escala á que pertenza a persoa.

Artigo 23º.-Horas extraordinarias.

Os valores de retribución das horas extraordinarias indícanse nos anexos XI (1999) e XI (2000) para os anos 1999 e 2000, respectivamente, manténdose as normas actuais de funcionamento e bonificación.

Artigo 24º.-Antigüidade.

As cantidades que corresponden a cada traballador figurarán no recibo de salarios co título de «Situación persoal», e non poden sufrir incremento ningún por ningún concepto, polo que se considera conxelado o seu importe e a título persoal.

Estas cantidades indícanse nos anexos XIII (1999) e XIII (2000).

O persoal de novo ingreso non percibirá ningunha cantidade por este concepto.

Artigo 25º.-Paga extraordinaria segundo cash-flow.

1. Xeral.

En función do cash-flow xerado nos exercicios 1999 e 2000 establécese unha paga extraordinaria de aplicación a tódolos traballadores fixos do cadro de persoal, incluídos os de contrato individual, nas seguintes condicións:

Para efectos desta paga o concepto de cash-flow enténdese como a suma alxebraica do resultado despois de impostos máis a dotación para a amortización do inmobilizado e a dotación ó fondo de reversión.

O salario fixo sobre o que se calcula a dita paga é a retribución bruta anual fixa realmente obtida por cada traballador. Forman parte da retribución bruta fixa os seguintes conceptos:

-Salario convenio.

-Pagas extras.

-Complemento non stop.

-Paga de situación persoal.

-Complemento persoal (a partir do 1-1-1998).

A contía que corresponde por esta paga establécese coma unha porcentaxe do salario fixo e de forma proporcional ó cash-flow obtido, de acordo cunha liña quebrada con catro tramos que a continuación se definen mediante as seguintes ecuacións nas que X representa o valor do cash-flow en millóns de pesetas e Y a porcentaxe de salario fixo.

Primeiro tramo: está comprendido para un cash-flow entre 0 e 70 Mpts. Fórmula: Y=(1/70xX)x1,05.

Segundo tramo: está comprendido para un cash-flow entre 70 e 200 Mpts. Fórmula: Y=(7/130xX-36/13)x1,05.

Terceiro tramo: está comprendido para un cash-flow entre 200 e 500 Mpts. Fórmula: Y=(1/150xX+100/15)x1,05.

Cuarto tramo: para un cash-flow superior a 500 Mpts. a porcentaxe de salario fixo a distribuír mantense constante nun 10%.

A dita paga percibirase no mes de marzo, tan pronto como sexa coñecido o resultado da empresa. En caso de causar baixa ou alta na empresa, durante o ano, percibirán o seu importe por doceavas partes ós meses de permanencia ó servicio da empresa.

Esta paga ten o carácter de non consolidable e poderá ser modificada por dúas causas, a primeira, o seu imprescindible axuste en función da deflación da moeda e a segunda, a súa completa modificación necesaria en caso de cambia-la estructura do negocio.

2. Aplicación práctica para os anos 1999 e 2000.

2.1. A paga de cash-flow correspondente ós anos 1999 e 2000 será a suma das cantidades resultantes de aplica-las seguintes porcentaxes:

a) En 1999, o 60% da porcentaxe que resulte da aplicación da fórmula de cash-flow prevista no convenio de Elnosa, e no ano 2000, o 70%.

b) En 1999, o 40% da porcentaxe que resulte da aplicación da fórmula base b=0 do cash-flow prevista no convenio de ENCE-PO, e no ano 2000, o 30%.

2.2. Á cantidade resultante en 1999 aplicaráselle un incremento dun 5,88% e á cantidade resultante no 2000 aplicaráselle un incremento dun 5%.

Artigo 26º.-Gratificacións Nadal e fin de ano.

Ós traballadores a quendas que lles corresponda traballar as noites dos días 24 e 31 de decembro e as mañás dos días 25 de decembro e 1 de xaneiro corresponderalles unha gratificación de acordo coa táboa dos anexos XII (1999) e XII (2000).

A empresa poderá decidir se se traballa ou non nestes días e en qué quendas.

Capítulo V

Beneficios sociais

Artigo 27º.-Seguros de vida e accidentes.

A empresa manterá con Musini os seguros de vida colectivos a favor dos seus traballadores que voluntariamente o soliciten nas seguintes condicións xerais:

A) Seguro de vida póliza nº 41.053.220.

O capital asegurado a cada traballador é de 890.000 ptas. en caso de falecemento por enfermidade ou incapacidade permanente absoluta e de 1.780.000 ptas. se o falecemento é por accidente.

A partir do 1-7-1995 este seguro cobre tamén a invalidez permanente en grao total. O custo da prima adicional á asumido ó 50% pola empresa e os traballadores.

O reparto dos custos das primas desta póliza é o seguinte:

-87,5% da empresa.

-12,5 dos traballadores.

b) Seguros de vida e accidente, 50% con cargo á empresa e 50% ós traballadores

O capital asegurado a cada traballador é o que figura na póliza nº 41.053.176 e liquidarase en caso de morte natural e invalidez permanente absoluta.

A partir da data do 13-6-1995 tamén se liquida por invalidez permanente en grao de total, segundo as condicións fixadas no correspondente suplemento da dita póliza.

Se a causa é por accidente, o capital é o dobre do que figura na dita póliza.

A relación do persoal, cos seus capitais individualizados, está en poder do comité de empresa, así como unha copia das pólizas.

A póliza de accidentes é a nº 31.000.347.

O 50% da prima correspondente a esta póliza é a cargo da empresa, sendo a cargo dos traballadores o outro 50%.

A prima específica de cada traballador é a sinalada por Musini, S.A. en lista individualizada.

A idade límite será ó termo da anualidade en que o asegurado cumpra 65 anos.

Artigo 28º.-Plan social.

a) Prestacións.

a.1) Sempre e cando os resultados o permitan, a empresa seguirá atendendo os diversos actos sociais que se celebran con motivo das festas de Nadal e día do padroeiro.

a.2) Con respecto ó comedor a empresa seguirá facéndose cargo da diferencia entre o aportado polo traballador e o custo total.

Dado o seu reducido custo, tratarase de que o persoal de fábrica o utilice cando teña que vir realizar traballos.

b) Medicina asistencial.

Comprende este capítulo a axuda que a empresa pode prestar ós traballadores naquelas circunstancias económicas polas que atravesen, debido a causas de enfermidade e outras. Estas axudas fixaranse en cada caso atendendo as especiais circunstancias do solicitante e as posibilidades da empresa.

c) Complementos de enfermidade ou accidente.

Nas situacións de baixa por enfermidade ou accidente a empresa complementará as prestacións de Seguridade Social ata o 100% nos seguintes conceptos salariais:

-Soldo base.

-Complemento salarial.

-Complemento persoal.

-Pro rata de pagas extras.

Para obter este beneficio será condición indispensable o cumprimento das seguintes condicións:

1. Notifica-la ausencia coa máxima antelación posible e presenta-la baixa dentro do prazo das vintecatro horas seguintes.

2. O tempo de duración da percepción do complemento estará en función do tempo de baixa por enfermidade ou accidente que estivese o traballador durante os doce meses anteriores á baixa presentada, de acordo coa seguinte táboa:

Tempo baixa

12 meses anterioresTempo de pagamento

do complemento

0 días12 meses

1-7 días8 meses

8-14 días6 meses

15-21 días2 meses

Máis de 21 días0

Esta escala será de aplicación para a primeira baixa do ano natural. En caso dunha segunda baixa, o tempo de pagamento do complemento será a metade, e a partir da terceira baixa non se cobrará complemento.

Para a determinación do tempo de baixa por enfermidade ou accidente, consultaranse os partes diarios de traballo correspondentes.

A dirección e comité de empresa conxuntamente poderán acordar un pagamento do complemento que mellore o indicado na táboa, naqueles casos especiais nos que a xuízo dos citados se puidese xustificar.

3. No caso de que a baixa dun traballador desemboque no recoñecemento dunha invalidez permanente total ou absoluta con efectos económicos desde a data de comezo da baixa, o traballador deberá devolverlle á empresa as cantidades percibidas en concepto de complemento de enfermidade ou accidente.

Artigo 29º.-Indemnización por xubilación anticipada.

A cantidade que se percibirá como indemnización por xubilación anticipada será negociada directamente pola empresa con cada interesado, se ben establécense como cantidades mínimas de indemnización de xubilación anticipada as seguintes:

Anos de idadePesetas

Ano 1999Ano 2000

603.010.2803.070.486
612.633.9952.686.675
622.006.8542.046.991
631.630.5691.663.180
641.254.2831.279.369

Artigo 30º.-Plan de pensións mixto.

A empresa, de forma alternatirva ós seguros de vida e accidentes descritos no artigo 27º, ofrece a posibilidade de incluírse nun plan de pensións mixto, que será formalizado o antes posible. O capital asegurado corresponde a 14 mensualidades do salario convenio.

As contribucións ó plan de pensións por parte da empresa son as recollidas no preacordo asinado o 17 de novembro de 1999.

O custo das primas do seguro e as contribucións ó plan de pensións repartiranse ó 50% entre a empresa e os traballadores, sendo as cantidades recollidas no preacordo mencionado a contribución máxima por parte da empresa.

Capítulo VI

Actuación sindical na empresa

Artigo 31º.-Actuación sindical na empresa.

1. A actuación sindical na empresa rexerase polas disposicións vixentes en cada momento.

2. A empresa facilitará o labor que teñan que desenvolve-los representantes do persoal, pondo ó seu dispor os medios necesarios.

3. No anexo III indícanse as funcións e garantías do comité de empresa e os dereitos sindicais dos traballadores.

Capítulo VII

Disposicións adicionais

Primeira.-Reducción do absentismo.

As partes asinantes do convenio comprométense a continuar, de común acordo, os estudios necesarios, co fin de reduci-lo absentismo.

Segunda.-Productividade.

As partes asinantes comprométense a realizar conxuntamente os estudios que procedan, co fin de mellorar en todo o posible os valores actuais de productividade.

Terceira.-Mobilidade funcional.

A mobilidade funcional é a consecuencia da facultade da dirección para organiza-lo traballo co fin de logra-la plena ocupación e o pleno emprego de todos e cada un dos traballadores, así como a consecuencia dunha mellor e máis racional explotación da fábrica.

A empresa e os representantes dos traballadores son conscientes da necesidade de mellora-la calidade dos productos e os custos da empresa.

Os traslados que sexan necesarios realizaranse informando ó comité de empresa sobre as causas que os producen.

O dito comité de empresa ademais de coñece-las causas anteditas, coñecerá e será oído en relación cos plans de formación que se programen para adapta-los traballadores ós seus novos cometidos, se estes plans fosen necesarios, ademais de recibir información

sobre o aproveitamento e os resultados dos ditos cursos.

1. Se como consecuencia da mobilidade funcional se realizasen funcións superiores por período superior a seis meses durante un ano ou a oito durante dous anos, o traballador poderá reclamar ante a dirección da empresa que se proceda á cobertura da vacante correspondente ás funcións por el realizadas conforme o disposto en materia de ascensos.

2. O prazo indicado no apartado anterior non será de aplicación en casos de substitución, por servicio militar, incapacidade laboral transitoria, invalidez provisional, vacacións, licencias e excedencias, dos que a concesión sexa obrigatoria para a empresa. Nestes últimos supostos, a substitución comprenderá todo o tempo que duren as circunstancias que a motivasen sen que outorguen dereito á consolidación do posto; pero si á percepción da diferencia económica durante a substitución se esta existise.

3. Se o cambio do posto de traballo tivese orixe por petición do traballador, asignaránselle as percepcións que corresponden ó novo posto.

4. Non se considerarán traballos de nivel inferior os realizados polo traballador para a conservación e limpeza da zona de traballo, maquinaria, instalacións e utensilios que utilice, por considerarse este labor propio das súas funcións.

Cuarta.-Seguridade e hixiene.

En cantas materias afecten á seguridade e hixiene no traballo serán de aplicación as disposicións contidas na ordenanza xeral de seguridade e hixiene no traballo, aprobada por orde ministerial do 9 de marzo de 1971 e normativa concordante así como na Lei de prevención de riscos laborais. Para estes efectos, ámbalas partes acordan aborda-la aplicación do parágrafo anterior en consonancia cos criterios e declaracións xerais do convenio xeral para as industrias químicas.

Quinta.-Medio ambiente.

As partes asinantes deste convenio consideran necesario que a empresa actúe de forma responsable e respectuosa co medio ambiente e prestando gran atención á súa defensa e protección de acordo cos intereses e preocupacións da sociedade.

Para estes efectos, a empresa debe adoptar unha actitude permanente, responsable e visible en materia de medio ambiente e ó mesmo tempo conseguir que o esforzo que estea desenvolvendo a industria neste campo, e o que se realice no futuro, así como os seus resultados, sexan coñecidos adecuadamente valorados pola sociedade e as administracións competentes.

Considérase fundamental para estes fins a realización de actividades tendentes a consegui-los seguintes obxectivos:

-Promover e conseguir unha actuación responsable en materia de medio ambiente, concretando as medidas que hai que adoptar.

-Establecer uns obxectivos cualitativos e cuantitativos de mellora co fin de facer visible, respecto a eles, o progreso que se consiga.

-Demostrarlle á sociedade o comportamento responsable da empresa, mediante o emprego de técnicas de boa xestión medioambiental e a comunicación dos resultados obtidos.

-Mellora-la credibilidade da empresa e aumenta-la confianza da sociedade e das administracións públicas mediante demostracións e feitos concretos.

Todo iso debe ser obxecto de permanente e compartida preocupación, tanto da dirección da empresa como dos representantes dos traballadores.

Capítulo VIII

Disposicións derradeiras

Primeira.-En todo o non previsto e regulado no presente convenio será de aplicación o disposto no convenio xeral de industrias químicas e nas normas oficiais vixentes sobre a materia de que se trate.

Segunda.-A validez deste convenio colectivo queda supeditada ó seu rexistro pola autoridade laboral competente. A empresa acepta que entre en vigor desde o momento da súa sinatura e con efectos desde a data indicada no artigo 4º.

Se o convenio non fose rexistrado, as cantidades que supoñan a aplicación deste convenio serán, en todo caso, consideradas a conta da que corresponda segundo o convenio definitivo.

E en proba de conformidade, asínase polas partes, na representación que ostentan, en Pontevedra o 24 de novembro de 1999.

ANEXO I

En Pontevedra o 2 de xaneiro de 1999, reunidos os membros do comité de empresa de Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa), constituído legalmente tralas eleccións celebradas o 11 de xaneiro de 1999.

Recoñece e certifica, mediante o presente escrito, que o comité está plenamente facultado para a negociación e sinatura do convenio colectivo que terá vixencia do 1-1-1999 ó 31-12-2000. O dito comité está formado polas seguintes persoas:

José Luis Montes Iglesias

Antonio Torres Abal

Mercedes González Millares

Rosendo Rodríguez Fernández

Alberto Cordero Placer.

E para que conste e produza os efectos oportunos, asínase o presente escrito en Pontevedra na data anteriormente citada.

ANEXO II

José M. Seoane García, director xeral de Elnosa, certifica:

O acordo de encomendarlle a Alberto González Rodríguez, director de operacións, a negociación e,

se é o caso, resolución, dentro das directrices dimanadas do propio consello de administración do convenio colectivo que regule as relacións laborais durante o período comprendido entre o 1-1-1999 ó 31-12-2000.

E para que conste, expido a presente certificación en Pontevedra o dous de xaneiro de mil novecentos noventa e nove.

ANEXO III

I. Comité de empresa.

1. Funcións.

Sen prexuízo dos dereitos e facultades concedidos polas leis, recoñécense ó comité de empresa as seguintes funcións:

1.1. Ser informado pola dirección:

1.1.1. Trimestralmente, sobre a evolución xeral do sector económico ó que pertence a empresa, sobre a evolución dos negocios e a situación da producción e vendas, sobre o seu programa de producción e evolución probable do emprego na empresa.

1.1.2. Anualmente, coñecer e ter ó seu dispor o balance, a conta de resultados, a memoria e cantos documentos se dean a coñecer ós socios.

1.1.3. Con carácter previo á súa execución pola empresa, sobre as reestructuracións de cadro de persoal, cerramentos totais ou parcial das instalacións empresariais e sobre os plans de formación profesional da empresa.

1.1.4. En función da materia de que se trata:

1.1.4.1. Sobre a implantación ou revisión de sistemas de organización do traballo e calquera das súas posibles consecuencias: estudios de tempos, establecementos de sistemas de primas ou incentivos e valoración de postos de traballo.

1.1.4.2. Sobre a fusión, absorción ou modificación do status xurídico da empresa, cando iso supoña calquera incidencia que afecte ó volume de emprego.

1.1.4.3. Facilitarase ó comité de empresa o modelo ou modelos de contrato de traballo que habitualmente se utilicen, estando lexitimado o comité para efectua-las reclamacións oportunas ante a empresa e, se é o caso, a autoridade laboral competente.

1.1.4.4. Sobre sancións impostas por faltas moi graves, e en especial en supostos de despedimento.

1.1.4.5. No referente ás estatísticas sobre o índice de absentismo e as súas causas, os accidentes de traballo e enfermidades profesionais e as súas consecuencias, os índices e sinistrabilidade, o movemento de ingresos, cesamentos e os ascensos.

1.2. Participar, como regulamentariamente se determine, na xestión de obras sociais establecidas na empresa en beneficio dos traballadores ou dos seus familiares.

1.3. Exercer un labor de vixilancia sobre as seguintes materias:

1.3.1. Cumprimento das normas vixentes en materia laboral e de Seguridade Social, así como o respecto dos pactos, condicións ou usos de empresa en vigor, formulando se é o caso as accións legais oportunas ante a empresa e os organismos ou tribunais competentes.

1.3.2. A calidade da docencia e da efectividade dela nos centros de formación e capacitación da empresa.

1.3.3. As condicións de seguridade e hixiene no desenvolvemento do traballo na empresa.

1.4. Colaborar coa dirección para consegui-lo cumprimento de cantas medidas procuren o mantemento e o incremento da productividade da empresa.

1.5. Recoñécese ó comité de empresa capacidade procesual, como órgano colexiado, para exercer accións administrativas ou xudiciais en todo o relativo ó ámbito da súa competencia.

1.6. Os membros do comité de empresa, e este no seu conxunto, observarán sixilo profesional en todo o referente ós apartados 1.1.1. e 1.1.2. deste artigo, aínda despois de deixar de pertencer ó comité de empresa, e en especial en todas aquelas materias sobre as que a dirección sinale expresamente o carácter reservado.

1.7. O comité velará non só porque nos procesos de selección de persoal se cumpra a normativa vixente, senón tamén polos principios de non discriminación, igualdade de sexo e fomento dunha política racional de emprego.

2. Garantías

2.1. Ningún membro do comité de empresa poderá ser despedido ou sancionado durante o exercicio das súas funcións, nin dentro do ano seguinte ó seu cesamento, salvo que este se produza por revogación ou demisión, e sempre que o despido ou a sanción se baseen na actuación do traballador no exercicio legal da súa representación. Se o despido ou calquera outra sanción por supostas faltas graves ou moi graves obedecesen a outras causas deberá tramitarse expediente contradictorio no que serán oídos, á parte do interesado, o comité de empresa e o delegado do sindicato ó que pertenza, no suposto de que se achase recoñecido como tal na empresa.

Posuirán prioridade de permanencia no centro de traballo respecto ós demais traballadores, nos supostos de suspensión ou extinción por causas tecnolóxicas ou económicas.

2.2. Non poderán ser discriminados na súa promoción económica ou profesional por causa ou razón do desempeño da súa representación.

2.3. Poderán exerce-la liberdade de expresión no interior da empresa, nas materias propias á súa representación, podendo publicar ou distribuír sen perturba-lo normal desenvolvemento do proceso productivo, aquelas publicacións de interese laboral ou

social, comunicando todo iso previamente á empresa, e exercendo tales tarefas de acordo coa norma legal vixente para o efecto.

2.4. Disporán do crédito de horas retribuídas que a lei determine.

Os membros do comité de empresa poderán renunciar a parte destas horas ou a todas elas, acumulándose nun ou en varios destes membros do comité, sen supera-lo máximo total que determina a lei. Se esta acumulación acadase o número de horas anuais de traballo, podrán ser relevados del sen prexuízo da súa remuneración.

Tódolos afectados por estas renuncias asinarán unha acta dela na que constará a aceptación daquel ou aqueles en que se acumulen, e faraa chegar á dirección da empresa. As renuncias e as conseguintes acumulacións terán unha duración mínima dun ano.

Así mesmo, non se computará dentro do máximo legal de horas o exceso que sobre el se produza con motivo da designación de membros do comité como compoñentes de comisións negociadoras de convenios colectivos nos que sexan afectados, e polo que se refire á celebración de sesións oficiais a través das cales transcorran tales negociacións e cando a empresa en cuestión se vexa afectada por ámbito de negociación referido.

2.5. Sen supera-lo máximo legal, poderán ser consumidas as horas retribuídas de que dispoñen os membros de comités, co fin de preve-la asistencia deles a cursos de formación organizados polos seus sindicatos, institutos e formación e outras entidades.

En relación co indicado nos apartados 2.4 e 2.5 a dirección deberá saber coa suficiente antelación os días nos que polos motivos que se sinalan non se vai asistir ó traballo, debendo ademais xustificar debidamente as ausencias.

II. Actuación sindical.

1. A empresa.

1.1. Respectará o dereito de tódolos traballadores a sindicárense libremente.

1.2. Admitirá que os traballadores afiliados a un sindicato poidan celebrar reunións, recadar cotas e distribuír información sindical fóra de horas de traballo e sen perturba-la actividade normal da empresa.

1.3. Non poderán suxeita-lo emprego dun traballador á condición de que non se afilie ou renuncie na súa afiliación sindical, e tampouco despedir un traballador ou prexudicalo de calquera outra forma a causa da súa afiliación ou actividade sindical.

2. Os sindicatos poderán remitir información á empresa se dispoñen de suficiente e apreciable afiliación, co fin de que esta sexa distribuída, fóra das horas de traballo, e sen que, en todo caso, o exercicio de tal práctica puidese interrompe-lo desenvolvemento do proceso productivo.

3. Existirán taboleiros de anuncios nos que os sindicatos debidamente implantados poderán inserir comunicacións; para iso dirixirán copias delas previamente á dirección.

4. Excedencia.

Poderá solicita-la situación de excedencia aquel traballador en activo que ostentase cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de secretario do sindicato respectivo, e nacional en calquera das súas modalidades. Permanecerá en tal situación mentres se atope no exercicio do dito cargo, e reincorporarase á empresa se o solicitase no termo dun mes ó finaliza-lo desempeño del.

5. Participación nas negociacións de convenios colectivos.

Ós delegados sindicais ou cargos de relevancia nacional das centrais recoñecidas no contexto do presente convenio implantadas nacionalmente, e que participen nas comisións negociadoras de convenios colectivos, que sexa traballador en activo do centro de traballo de oficinas centrais seranlles concedidos permisos retribuídos, co fin de facilitarlle-lo seu labor como negociadores e durante o transcurso da antedita negociación, sempre que Electroquímica del Noroeste, S.A. (Elnosa) estea afectada pola negociación en cuestión.

6. Prácticas antisindicais.

En canto ós supostos de prácticas que, a xuízo dalgunha das partes, caiba cualificar de antisindicais, rexerá o disposto nas leis.

ANEXO IV (1999)

Salario convenio ano 1999

Ano

EscalaSoldo baseComplemento salarialTotalPaga

AnoDíaAnoDíaXullo ou Nadal

B936.4852.203431.2261.0151.367.71096.544

C954.8492.247481.4891.1331.436.338101.389

D974.0702.292532.7561.2541.506.826106.364

E994.1662.339587.6341.3831.581.800111.656

F1.013.3702.384646.9791.5221.660.349117.201

G1.033.4652.432709.0941.6681.742.559123.004

H1.054.4672.481775.6761.8251.830.143129.187

I1.075.4022.530845.1101.9881.920.512135.566

J1.097.2612.582919.0112.1622.016.272142.325

K1.119.0872.633997.4292.3472.116.516149.401

L1.126.8692.6511.080.3972.5422.207.266155.807

Mes

EscalaSoldo baseComplemento salarialTotal

MesDíaMesDía

B66.8922.23030.8021.02797.694

C68.2042.27334.3921.146102.596

D69.5762.31938.0541.268107.630

E71.0122.36741.9741.399112.986

F72.3842.41346.2131.540118.596

G73.8192.46150.6501.688124.469

H75.3192.51155.4051.847130.724

I76.8142.56060.3652.012137.179

J78.3762.61365.6442.188144.019

K79.9352.66471.2452.375151.180

L80.4912.68377.1712.572157.662

ANEXO IV (2000)

Salario convenio ano 2000

Ano

EscalaSoldo baseComplemento salarialTotalPaga

AnoDíaAnoDíaJullo ou Nadal

B955.2142.248439.8501.0351.395.06598.475

C973.9462.292491.1181.1561.465.064103.416

D993.5522.338543.4111.2791.536.963108.492

E1.014.0492.386599.3871.4101.613.436113.890

F1.033.6382.432659.9191.5531.693.556119.545

G1.054.1342.480723.2761.7021.777.410125.464

H1.075.5562.531791.1901.8621.866.746131.770

I1.096.9102.581862.0122.0281.958.922138.277

J1.119.2062.633937.3912.2062.056.597145.172

K1.141.4692.6861.017.3782.3942.158.847152.389

L1.149.4062.7041.102.0052.5932.251.411158.923

Mes

EscalaSoldo baseComplemento salarialTotal

MesDíaMesDía

B68.2302.27431.4181.04799.647

C69.5682.31935.0801.169104.647

D70.9682.36638.8151.294109.783

E72.4322.41442.8131.427115.245

F73.8312.46147.1371.571120.968

G75.2952.51051.6631.722126.958

H76.8252.56156.5141.884133.339

I78.3512.61261.5722.052139.923

J79.9432.66566.9572.232146.900

K81.5332.71872.6702.422154.203

L82.1002.73778.7152.624160.815

ANEXO V (1999)

Complemento de productividade

Coeficiente de escala ano 1999

EscalaAnualMensualAno/díaMes/día

B281.45823.455771782

C297.59324.799815827

D309.06125.755847859

E321.32526.777880893

F334.38727.866916929

G348.03629.003954967

H362.87430.2399941.008

I378.29931.5251.0361.051

J394.91332.9091.0821.097

K412.22634.3521.1291.145

L452.90537.7421.2411.258

ANEXO V (2000)

Complemento de productividade

Coeficiente de escala ano 2000

EscalaAnualMensualAno/díaMes/día

B287.08723.924787797

C303.54525.295832843

D315.24226.270864876

E327.75227.313898910

F341.07528.423934947

G354.99729.583973986

EscalaAnualMensualAno/díaMes/día

H370.13130.8441.0141.028

I385.86532.1551.0571.072

J402.81133.5681.1041.119

K420.47035.0391.1521.168

L461.96338.4971.2661.283

ANEXO VI (1999)

Complemento persoal ano 1999

NomeDíaMesAno

Camiña Martínez, Manuel1033.13937.669

Rodríguez González, Manuel1033.13937.669

Ramírez González, Sebastián56017.036204.432

Otero Fernández, José99530.277363.319

García Rodríguez, Francisco99530.277363.319

Bermúdez González, Antonio99530.277363.319

González Bastón, Vicente99530.277363.319

Poceiro García, Manuel99530.277363.319

Touves González, Salustiano99530.277363.319

Sanmartín Couso, Fernando1.01030.729368.744

Lorente Díaz, Ricardo1.01030.729368.744

Rodríguez Bouzas, Manuel1.01030.729368.744

Cordero Vázquez, Manuel1.01030.729368.744

Iglesias Amoedo, Marcial1.01030.729368.744

Quintan Sánchez, Francisco1.01030.729368.744

López Carreiro, Manuel1.01030.729368.744

Corral Mora, Rogelio1.02631.206374.467

Iglesias Acuña, Guillermo1.02631.206374.467

Bujia Torrente, Constantino1.02631.206374.467

Castro Pazos, Raimundo1.02631.206374.467

Ramírez Álvarez, Sebastián1.09332.782393.389

González Millares, Mercedes1.16835.052420.623

García López, Fernando1.16735.504426.048

Cordero Placer, Alberto1.16735.504426.049

Tomé Rivas, Jaime1.19935.981431.771

Rodríguez Fernández, Rosendo1.18335.981431.771

Fontán Varela, Mª Elisa1.19935.981431.771

Mejuto Pérez, Mª Teresa1.19935.981431.771

Araújo Lastra, Mercedes1.19935.981431.771

Raposo Escudero, Juan José1.18335.981431.771

Olañeta Couselo, José Luis1.18335.981431.771

Farto Curras, Jesús1.18335.981431.771

González Bastón, Manuel1.18335.981431.771

Regueiro Míguez, Aníbal1.21136.337436.043

Montes Iglesias, José Luis1.21136.337436.043

Osorio Montero, José Antonio1.21136.337436.043

Vázquez Gregorio, Onésimo1.21136.337436.043

Lorente Díaz, Fernando1.21636.480437.755

Martínez Juncal, José1.19936.480437.755

Romero Fernández, Francisco1.21636.480437.755

Rodríguez García, Manuel1.21636.480437.755

Collazo Canda, Celso1.21737.003444.037

Torres Abal, Antonio1.23337.003444.037

Vilar Ramírez, Francisco Javier1.27238.153457.831

Cordero Bravo, Jesús1.30939.264471.169

Sánchez Pérez, Félix1.43843.735524.822

Pombo Pombo, Raúl1.43843.735524.822

Montes Pazos, José Manuel1.52645.735549.467

ANEXO VI (2000)

Complemento persoal ano 2000

NomeDíaMesAno

Rodríguez González, Manuel1053.20238.422

Camiña Martínez, Manuel1053.20238.422

NomeDíaMesAno

Ramírez González, Sebastián57117.377208.520

Otero Fernández, José1.01530.882370.586

Bermudez González, Antonio1.01530.882370.586

González Bastón, Vicente1.01530.882370.586

García Rodríguez, Francisco1.01530.882370.586

Poceiro García, Manuel1.01530.882370.586

Rodríguez Bouzas, Manuel1.03031.343376.119

Iglesias Amoedo, Marcial1.03031.343376.119

López Carreiro, Manuel1.03031.343376.119

Lorente Díaz, Ricardo1.03031.343376.119

Sanmartín Couso, Fernando1.03031.343376.119

Quintan Sánchez, Francisco1.03031.343376.119

Castro Pazos, Raimundo1.04631.830381.956

Bujia Torrente, Constantino1.04631.830381.956

Corral Mora, Rogelio1.04631.830381.956

González Millares, Mercedes1.19235.753429.036

García López, Fernando1.19136.214434.569

Cordero Placer, Alberto1.19136.214434.570

Tomé Rivas, Jaime1.22336.700440.406

Raposo Escudero, Juan José1.20736.701440.406

Rodríguez Fernández, Rosendo1.20736.701440.406

Araújo Lastra, Mercedes1.22336.701440.406

Mejuto Pérez, Mª Teresa1.22336.701440.406

González Bastón, Manuel1.20736.701440.406

Farto Curras, Jesús1.20736.701440.406

Fontán Varela, Mª Elisa1.22336.701440.406

Olañeta Couselo, José Luis1.20736.701440.406

Regueiro Míguez, Aníbal1.23537.064444.763

Vázquez Gregorio, Onésimo1.23537.064444.763

Osorio Montero, José Antonio1.23537.064444.763

Montes Iglesias, José Luis1.23537.064444.763

Lorente Díaz, Fernando1.24037.209446.510

Rodríguez García, Manuel1.24037.209446.510

Romero Fernández, Francisco1.24037.209446.510

Martínez Juncal, José1.22337.209446.510

Collazo Canda, Celso1.24137.743452.918

Torres Abal, Antonio1.25837.743452.918

Vilar Ramírez, Francisco Javier1.29738.916466.988

Cordero Bravo, Jesús1.33540.049480.592

Pombo Pombo, Raúl1.46744.610535.319

Sánchez Pérez, Félix1.46744.610535.319

Montes Pazos, José Manuel1.55746.705560.457

ANEXO VII (1999)

Paga sinatura de convenio ano 1999

EscalaAnualMensual

B102.6498.554

C107.8878.991

D113.3139.443

E119.0989.925

F125.14010.428

G131.48010.957

H138.15911.513

I145.19412.100

J152.54912.712

K160.28013.357

L168.41014.034

ANEXO VII (2000)

Paga sinatura de convenio ano 2000

EscalaAnualMensual

B104.7028.725

C110.0459.170

D115.5809.632

E121.48010.123

F127.64310.637

G134.11011.176

H140.92311.744

I148.09812.341

J155.60012.967

K163.48613.624

L171.77814.315

ANEXO VIII (1999)

Paga de asiduidade ano 1999

EscalaAnualMensual

B125.03410.420

C131.52610.961

D133.23511.103

E137.69611.475

F142.37811.865

G147.27812.273

H152.41812.702

I158.41213.201

J163.53013.628

K169.48114.123

L175.64814.637

ANEXO VIII (2000)

Paga de asiduidade ano 2000

EscalaAnualMensual

B127.53510.628

C134.15711.180

D135.90011.325

E140.45011.704

F145.22612.102

G150.22312.519

H155.46712.956

I161.58013.465

J166.80113.900

K172.87014.406

L179.16114.930

ANEXO IX (1999)

Plus de presencia ano 1999

EscalaAno

B107.259

C111.196

D115.280

E119.778

EscalaAno

F124.465

G129.354

H134.553

I139.945

J145.662

K151.499

L157.571

ANEXO IX (2000)

Plus de presencia ano 2000

EscalaAno

B109.404

C113.420

D117,586

E122.174

F126.954

G131.941

H137.244

I142.744

J148.575

K154.529

L160.723

ANEXO X (1999)

Non-stop ano 1999

Quenda continua/Non-stop

EscalaTipo A (5 traballadores)Tipo B (4 traballadores)

Ptas./anoPtas./mesPtas./díaPtas./anoPtas./mesPtas./día

B466.62738.8861.278583.28448.6071.598

C483.36540.2801.324604.20650.3501.655

D504.09742.0081.381630.12152.5101.726

E524.52243.7101.437655.65254.6381.796

F550.87045.9061.509688.58757.3821.887

G576.35848.0301.579720.44860.0371.974

H604.33150.3611.656755.41362.9512.070

I633.56452.7971.736791.95565.9962.170

J665.93152.4941.824832.41469.3682.281

K699.38658.2821.916874.23372.8532.395

L734.52561.2102.012918.15676.5132.515

ANEXO X (2000)

Non-stop ano 2000

Quenda continua/Non-stop

EscalaTipo A (5 traballadores)Tipo B (4 traballadores)

Ptas./anoPtas./mesPtas./díaPtas./anoPtas./mesPtas./día

B475.96039.6631.304594.95049.5791.630

C493.03241.0861.351616.29051.3581.688

D514.17942.8481.409642.72353.5601.761

E535.01244.5841.466668.76555.7301.832

F561.88746.8241.539702.35958.5301.924

G587.88648.9901.611734.85761.2382.013

H616.41751.3681.689770.52264.2102.111

I646.23553.8531.771807.79467.3162.213

J679.25056.6041.861849.06270.7552.326

K713.37459.4481.954891.71874.3102.443

L749.21562.4352.053936.51978.0432.566

ANEXO XI (1999)

Retribución horas extraordinarias ano 1999

EscalaPtas. horas base

B639

C662

D884

E978

F1.047

G1.079

H1.100

I1.193

J1.241

K1.283

L1.407

ANEXO XI (2000)

Retribución horas extraordinarias ano 2000

EscalaPtas. horas base

B652

C675

D902

E997

F1.068

G1.101

H1.122

I1.217

J1.266

K1.308

L1.435

ANEXO XII (1999)

Gratificación persoal de quenda ano 1999

Quenda de 22 a 6 horasQuenda de 6 a 14 horasQuenda de 14 a 22 horas

SecciónNº traballadoresDías 24 e 31 de decembroDías 25 e 1 de xaneiroDías 25 e 1 de xaneiroTotal pesetas

PesetasDíasTotalPesetasDíasTotalPesetasDíasTotal

Encargados135.003270.00732.412264.82424.220248.440183.271

Celdas129.832259.66427.219254.43820.353240.706154.807

Hipoclorito129.832259.66427.219254.43820.353240.706154.807

Compresores129.832259.66427.219254.43820.353240.706154.807

Salmuera129.832259.66427.219254.43820.353240.706154.807

Elec. quenda129.832259.66427.219254.43820.353240.706154.807

368.325337.012251.970957.307

ANEXO XII (2000)

Gratificación persoal de quenda ano 2000

Quenda de 22 a 6 horasQuenda de 6 a 14 horasQuenda de 14 a 22 horas

SecciónNº traballadoresDías 24 e 31 de decembroDías 25 e 1 de xaneiroDías 25 e 1 de xaneiroTotal pesetas

PesetasDíasTotalPesetasDíasTotalPesetasDíasTotal

Encargados135.703271.40733.060266.12124.704249.409186.937

Celas130.428260.85727.763255.52620.760241.520157.903

Hipoclorito130.428260.85727.763255.52620.760241.520157.903

Compresores130.428260.85727.763255.52620.760241.520157.903

Salmoira130.428260.85727.763255.52620.760241.520157.903

Elec. quenda130.428260.85727.763255.52620.760241.520157.903

375.691343.753257.009976.454

ANEXO XIII (1999)

Situación persoal ano 1999

NomeDíaMesAno

Bermúdez González, Antonio1985.94072.270

Iglesias Amoedo, Marcial36110.830131.765

González Bastón, Vicente40812.240148.920

Montes Pazos, José Manuel41512.450149.400

Sánchez Pérez, Félix48714.610177.755

Torres Abal, Antonio51115.330183.960

Araújo Lastra, Mercedes56216.860202.320

Lorente Díaz, Ricardo56516.950206.225

González Millares, Mercedes62918.870226.440

Sanmartín Couso, Fernando65819.740240.170

Rodríguez Bouzas, Manuel65819.740240.170

López Carreiro, Manuel66319.890241.995

Regueiro Míguez, Aníbal67120.130241.560

García López, Fernando68320.490249.295

Castro Pazos, Raimundo70621.180257.690

Rodríguez Fernández, Rosendo71421.420260.610

Farto Curras, Jesús75222.560274.480

Bujia Torrente, Constantino76322.890278.495

Quintan Sánchez, Francisco76622.980279.590

Lorente Díaz, Fernando78423.520282.240

Osorio Montero, José Antonio78923.670284.040

Mejuto Pérez, Mª Teresa81724.510294.120

Raposo Escudero, Juan José84225.260307.330

Pombo Pombo, Raúl84825.440309.520

García Rodríguez, Francisco85425.620311.710

Olañeta Couselo, José Luis85825.740313.170

Cordero Vázquez, Manuel86125.830314.265

Torres González, Salustiano86225.860314.630

Rodríguez García, Manuel86625.980311.760

Martínez Juncal, José86726.010316.455

Poceiro García, Manuel87726.310320.105

González Bastón, Manuel88126.430321.565

Corral Mora, Rogelio89426.820326.310

Collazo Canda, Celso89426.820326.310

Vilar Ramírez, Francisco Javier89726.910322.920

Iglesias Acuña, Guillermo90527.150330.325

Fontan Varela, Mª Elisa90827.240326.880

Ramírez Álvarez, Sebastian93628.080336.960

Romero Fernández, Francisco93628.080336.960

Vázquez Gregorio, Onésimo96228.860346.320

Montes Iglesias, José Luis96528.950347.400

Cordero Bravo, Jesús1.00030.000360.000

ANEXO XIII (2000)

Situación persoal ano 2000

NomeDíaMesAno

Bermúdez González, Antonio1985.94072.270

Iglesias Amoedo, Marcial36110.830131.765

González Bastón, Vicente40812.240148.920

Montes Pazos, José Manuel41512.450149.400

Sánchez Pérez, Félix48714.610177.755

Torres Abal, Antonio51115.330183.960

Araújo Lastra, Mercedes56216.860202.320

Lorente Díaz, Ricardo56516.950206.225

González Millares, Mercedes62918.870226.440

Sanmartín Couso, Fernando65819.740240.170

Rodríguez Bouzas, Manuel65819.740240.170

López Carreiro, Manuel66319.890241.995

Regueiro Míguez, Aníbal67120.130241.560

García López, Fernando68320.490249.295

Castro Pazos, Raimundo70621.180257.690

Rodríguez Fernández, Rosendo71421.420260.610

Farto Curras, Jesús75222.560274.480

Bujia Torrente, Constantino76322.890278.495

Quintan Sánchez, Francisco76622.980279.590

Lorente Díaz, Fernando78423.520282.240

Osorio Montero, José Antonio78923.670284.040

Mejuto Pérez, Mª Teresa81724.510294.120

Raposo Escudero, Juan José84225.260307.330

Pombo Pombo, Raúl84825.440309.520

García Rodríguez, Francisco85425.620311.710

Olañeta Couselo, José Luis85825.740313.170

Rodríguez García, Manuel86625.980311.760

Martínez Juncal, José86726.010316.455

Poceiro García, Manuel87726.310320.105

González Bastón, Manuel88126.430321.565

Corral Mora, Rogelio89426.820326.310

Collazo Canda, Celso89426.820326.310

Vilar Ramírez, Francisco Javier89726.910322.920

Fontan Varela, Mª Elisa90827.240326.880

Romero Fernández, Francisco93628.080336.960

Vázquez Gregorio, Onésimo96228.860346.320

Montes Iglesias, José Luis96528.950347.400

Cordero Bravo, Jesús1.00030.000360.000