Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 62 Mércores, 29 de marzo de 2000 Páx. 4.327

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 15 de marzo de 2000 pola que se regula a concesión de axudas a organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento (ONGDs), para a execución de proxectos.

Na Lei de presupostos desta Comunidade Autónoma para o ano 2000 establécese unha partida específica destinada a facer fronte ás axudas económicas

que se dirixan a organizacións non gobernamentais de cooperación ó desenvolvemento (ONGDs). Para a súa concesión faise necesario racionaliza-los procesos económico-administrativos que, para o seu outorgamento e control, se requiran, simplificándoos e normalizándoos, e para tal fin,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxectivo desta orde.

A presente orde ten por obxecto regula-las axudas económicas que, con cargo ós orzamentos de 2000,

destine a Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de actuacións de cooperación ó desenvolvemento promovidas por organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, establecidas en Galicia, e con sede que sexa o centro efectivo das decisións relativas ás accións cofinanciadas pola Xunta de Galicia.

Quedarán excluídas das axudas previstas no parágrafo anterior as actuacións que leven a cabo asociacións ou fundacións que non estean inscritas no Rexistro Galego de Organizacións non Gobernamentais de Cooperación ó Desenvolvemento, creado por orde desta consellería do 4 de abril de 1994, con alomenos un ano de antigüidade na data na que remate o prazo de solicitude da subvención e as que, tendo recibido subvencións en anos anteriores, non as xustifica debidamente.

Artigo 2º.-Obxectivos das axudas ós programas de desenvolvemento.

Serán susceptibles de axuda aquelas actuacións que, non estando incursas en causa de exclusión, tivesen como obxectivo concreto:

a) Incentiva-la realización de programas para a explotación rendible por parte das poboacións dos países en vías de desenvolvemento dos seus propios recursos naturais, técnicos e humanos.

b) Fomenta-lo desenvolvemento integral das poboacións da zona na que se materialice a axuda.

c) Contribuír ó autoabastecemento das necesidades básicas de desenvolvemento económico e social das poboacións máis desfavorecidas naquelas zonas máis necesitadas dos países menos desenvolvidos.

d) Potencia-la realización de proxectos de mellora da producción, con especial atención ó desenvolvemento de cooperativas de producción e de servicios, tanto no ámbito agropecuario como pesqueiro ou urbano.

e) Evita-la invasión cultural e respecta-la idiosincrasia das comunidades beneficiarias, idioma, relixión e ambiente.

f) Incrementa-la capacidade de desenvolvemento endóxeno dos beneficiarios.

g) Facer partícipes os beneficiarios, en calidade de socios, en tódalas súas fases: concepción, realización, xestión e funcionamento posterior ó esgotamento do cofinanciamento outorgado.

h) Busca-los mecanismos de viabilidade necesarios, de forma que o seu impacto continúe cando cese a axuda exterior.

i) Identificar contrapartes e beneficiarios locais precisos sobre os que reverta a responsabilidade da xestión dos recursos e as realizacións programadas con eles.

Artigo 3º.-Requisitos para acceder ás axudas.

A eventual concesión das axudas reguladas na presente orde para cofinancia-las actuacións proxec

tadas, quedaría suxeita ó cumprimento dos seguintes requisitos, que terán o carácter de imprescindibles:

a) Ser cofinanciadas, polo menos nun 10%, por recursos alleos á axuda solicitada á Xunta de Galicia, procurando que, na medida do posible, sexan de orixe privada.

b) Consistir en accións cunha repercusión práctica e cuantificable na satisfacción das necesidades básicas dos sectores de poboación das zonas máis desfavorecidas de países en vías de desenvolvemento.

c) Que sexan actuacións que se inicien dentro dos seis meses seguintes ó da concesión de axuda, para incentiva-la realización de novas actuacións, e non ó cofinanciamento retroactivo de proxectos que na data de solicitude do financiamento estean xa rematados.

d) Que non sexan accións que teñan como único obxectivo o financiamento de servicios públicos de saúde, a educación regrada, a investigación oficial, os seminarios, e as viaxes de estudio, salvo se responden a unha necesidade imperativa.

e) Que o proxecto se adecue tanto á realidade como á capacidade de xestión da ONGD así como da contraparte, para asegurar que aqueles proxectos financiados poidan ser executados. Para iso presentarase a documentación necesaria da contraparte, para garanti-la viabilidade do proxecto:

1. Medios humanos e materiais da contraparte.

2. Outros proxectos que se puxesen en marcha.

3. Formalización legal da contraparte, se a houber.

Artigo 4º.-Accións prioritarias.

Prestaráselles atención prioritaria ás accións que se encontren dentro dos seguintes supostos:

a) Que sexan emprendidas por ONGDs asociadas en consorcios, compartindo responsabilidades e medios para lograr unha maior eficacia e sinerxía do movemento non gobernamental de Galicia. Nese caso deberá achegarse, ademais da memoria das actuacións nas que colaboraron conxuntamente, a explicitación do grao de participación de cada ONGD que forma parte do grupo, relativa ó financiamento do proxecto, actividades que se desenvolverán nel e distribución da subvención prevista.

b) Que se trate de proxectos de desenvolvemento nos países máis desfavorecidos implementados por estructuras e organizacións locais non institucionais. Tamén serán susceptibles de axuda aqueles proxectos de apoio a accións humanitarias cando a situación da área na que se pretende actuar así o aconselle.

c) Que estean enfocadas ó desenvolvemento humano (educación, organización, producción e atención primaria) que teñan como obxecto os sectores máis vulnerables da poboación.

d) Que promovan a igualdade entre o home e a muller.

e) Consideraranse especialmente prioritarias, atendendo ós especiais vínculos históricos e cul

turais, aquelas que se desenvolvan en países de América Latina.

Artigo 5º.-Contribucións financeiras.

A contía máxima das axudas á que se refire o artigo 1º desta orde non superará, en ningún caso, o límite do 90% do orzamento da actuación proxectada pola organización solicitante. Un obxectivo da ONGD ten que se-la captación progresiva de contribucións de orixe privada ás súas accións, para o fortalecemento da súa propia autonomía e da solidariedade do pobo galego cos países en vías de desenvolvemento. Por esta razón, daráselles prioridade a aqueles proxectos que obteñan unha parte importante do seu financiamento desde os fondos propios da ONGD solicitante. En todo caso, aquela parte do financiamento do proxecto que se solicite como subvención a outras institucións distintas da Xunta de Galicia deberá estar confirmada no momento no que se comunique a subvención concedida pola Xunta de Galicia á ONGD. De non ser así, a ONGD deberá suplila con fondos propios ou renunciar á subvención concedida pola Xunta de Galicia.

En todo caso, e dentro das posibilidades do límite orzamentario, as contías concedidas pola Xunta de Galicia ó amparo desta orde importarán a totalidade do solicitado ou, en todo caso, unha porcentaxe suficientemente importante para garantir que o proxecto poida ser levado a cabo por contar co financiamento suficiente.

Para os efectos de determinación do límite establecido no parágrafo anterior, soamente se terán en conta os custos tanto directos como indirectos consignados no orzamento económico da actuación.

Artigo 6º.-Custos directos admisibles.

Entenderase por custos directos, para os efectos do artigo anteiror, as partidas que, figurando no orzamento económico da actuación, estean destinadas a lles facer fronte ós seguintes gastos.

a) Os de análise e desenvolvemento técnico do proxecto, considerándose como tales os custos dos estudios realizados por profesionais externos ou membros da organización para a identificación e elaboración do anteproxecto técnico-económico da acción, durante os 12 meses anteriores á data de solicitude de cofinanciamento á Xunta de Galicia. O importe máximo aceptable por este concepto será do 5% do total do proxecto.

b) Os correspondentes á adquisición de materiais e subministracións para a construcción, así como os demais custos directos asociados á construcción de edificios que poderán ser considerados como integrantes do proxecto presentado.

c) Os de compra e transporte de equipos, materiais e subministracións, así como o custo dos técnicos que a empresa provedora necesite desprazar para o adestramento, posta en marcha e funcionamento da maquinaria.

d) Os de persoal, nos que se incluirán os dos beneficiarios que participen directamente e os daqueles técnicos a que se refire o parágrafo precedente.

e) Os de funcionamento da acción a nivel local, cando sexan xustificados, quedando excluídos os correspondentes á propia organización local asociada que non sexan imputables á execución do proxecto cofinanciado.

Artigo 7º.-Custos indirectos.

Para os efectos do disposto no artigo 5º, consideraranse custos indirectos as partidas que figuren no orzamento económico da actuación destinadas a satisface-los gastos asociados á administración da organización solicitante, xestión, supervisión, difusión e sensibilización social da acción, que non excedan do 10% do total dos custos directos orzados conforme o artigo 6º.

Artigo 8º.-Valoración de contribucións en especie ós custos directos.

Unha parte que se determinará dos custos directos poderá ser efectuada en especie, relativa a infraestructuras locais, equipos, materiais, subministracións e persoal. Nese caso, estableceranse os documentos xustificativos e identificativos (certificados, proformas, escrituras, etcétera).

Artigo 9º.-Presentación, prazos e formalización das solicitudes.

Poderán solicita-las axudas reguladas nesta orde, as organizacións non gobernamentais galegas de cooperación ó desenvolvemento, con alomenos un ano de antigüidade na data na que remate o prazo de solicitude da subvención, por medio de escrito formalizado de solicitude, segundo modelo formalizado que figura como anexo desta orde.

As solicitudes, dirixidas á Dirección Xeral de Relacións Institucionais da Consellería da Presidencia e Administración Pública, presentaranse directamente en calquera dos rexistros de entrada da Consellería da Presidencia e Administración Pública. Tamén se poderán remitir en calquera das formas previstas no artigo 38.4º da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, por un período de corenta e cinco días, desde ó día seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

A solicitude deberá ir xunto coa documentación que segue:

1. Orzamento económico.

2. Memoria de actividades desenvolvidas na Comunidade Autónoma galega que, tendo carácter de requisito imprescindible, será obxecto de especial valoración. Nela debe consta-lo balance de operacións, as fontes de financiamento e o número de socios da ONGD na actualidade.

3. Memoria ou proxecto de execución da actuación para a que se solicita axuda, na que deberá facerse constar, polo menos:

a) Obxectivos claros e realistas da acción, así como as actividades e estratexias concretas para conseguilos.

b) Medios persoais e materiais que se utilizarán para a execución da actuación proxectada.

c) Data estimada do comezo da actuación.

d) Calendario de actuacións.

e) Data estimada de remate da actuación.

f) Identificación precisa dos beneficiarios.

g) Compromiso de cesión dos bens mobles e inmobles que resulten da execución do proxecto ós beneficiarios ou ó socio local cando remate a acción, con especificación deste.

h) Presentación de información socioeconómica adecuada e actualizada sobre a situación existente no contexto local no que se prevé actuar.

i) Orzamento xeral de gastos, clasificado segundo partidas do artigo 6º.

j) Orzamento xeral de cofinanciamento, por fontes e partidas, identificando estas.

k) Identificar algúns mecanismos de viabilidade da acción despois do cofinanciamento.

l) Xuntar documentación de soporte técnico como mapas, planos, proformas, certificados, convenios, escrituras, estudios, cálculos de rendibilidade, regulamentos, etcétera, segundo o demande a natureza do proxecto.

m) Xuntar solicitude de cofinanciamento dirixida á Xunta de Galicia en relación ó proxecto proposto, segundo os termos do artigo 10º.

n) Declaración de estar ó día, no caso de ter recibidas axudas con anterioridade, no cumprimento dos requisitos establecidos na convocatoria na que foi concedida a subvención, sempre que vencesen os prazos sinalados nela.

4. Identificación da contraparte:

a) Medios humanos e materiais.

b) Outros proxectos que puxesen en marcha.

c) Formalización legal da contraparte, se a houber.

Debido á súa aplicación cada vez máis xeneralizada, a Xunta de Galicia recomenda que as ONGDs, na medida das súas posibilidades, utilicen o método do marco lóxico por obxectivos nos seus expedientes.

Os peticionarios das axudas presentarán, coa solicitude inicial, unha declaración de conxunto de tódalas solicitudes efectuadas ou concedidas, para un mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes.

Artigo 10º.-Resolución das solicitudes.

Logo de solicita-los informes que se coiden pertinentes da Comisión Técnica de Actividades de Desenvolvemento, a resolución correspóndelle á Comisión de Avaliación de Actividades de Desenvolvemento, constituída polo conselleiro da Presidencia e Administración Pública, o director xeral de Relacións Intitucionais, o secretario xeral da Presidencia, un funcionario da Consellería da Presidencia e Administración Pública, que actuará de secretario, e un técnico asesor designados polo con

selleiro da Presidencia e Administración Pública e logo da fiscalización.

Serán subvencionados aqueles proxectos dos que a súa avaliación, de acordo cos criterios desta orde, sexa a máis positiva. En todo caso, a Xunta de Galicia achegará ós proxectos mellor valorados a totalidade da cantidade solicitada ou unha porcentaxe elevada desta, e sempre dentro dos límites orzamentarios. Aqueles proxectos nos que a cantidade solicitada non estea en consonancia coa valoración recibida quedarán sen atender.

A resolución das subvencións seralles notificada ós solicitantes nun período de tres meses, contados desde a finalización do prazo de presentación das solicitudes.

Artigo 11º.-A Comisión Técnica de Actividades de Desenvolvemento.

A Comisión Técnica de Actividades de Desenvolvemento, citada no artigo anterior, é un órgano asesor e estará constituído polo director xeral de Relacións Institucionais, 5 vocais, nomeados pola Coordinadora Galega de Organizacións non Gobernamentais de Cooperación ó Desenvolvemento, e 2 vocais nomeados polo director xeral de Relacións Institucionais.

Os informes emitidos pola comisión técnica non terán carácter vinculante.

Artigo 12º.-Compromiso de aceptación.

Unha vez notificada a concesión da axuda, e no caso de non terse concedida a totalidade da contía solicitada, a ONGD deberá presentar xustificación suficiente na que conste que está en condicións de achegar, directamente ou por financiamento de terceiros, a diferencia entre o custo total do proxecto e a subvención concedida, nun prazo de 15 días. No mesmo prazo deberá xustificar que as subvencións solicitadas a outras institucións lles foron concedidas, de acordo co artigo 5º da presente orde. De non ser así, o dito importe pasará a un fondo que será repartido entre aquelas ONGDs que obtivesen a cualificación máis idónea.

Artigo 13º.-Información das ONGDs sobre os proxectos cofinanciados.

As organizacións beneficiarias de axudas reguladas na presente orde deberán poñer en coñecemento da Dirección Xeral de Relacións Institucionais, por escrito:

a) Data do comezo efectivo da actuación.

b) Toda circunstancia que poida afectar substancialmente á execución do proxecto, para efectos de preve-los eventuais reembolsos de recursos non gastados.

c) En particular, toda circunstancia que implique retrasos no pagamento de gastos de execución ou variación no custo total do proxecto, para efectos da súa eventual reprogramación.

Artigo 14º.-Control das axudas e obrigas das ONGDs.

As organizacións beneficiarias de axuda deberán remitir á Dirección Xeral de Relacións Institucionais, no prazo dun ano desde a notificación da concesión:

a) Memoria das actividades desenvolvidas con indicación das metas conseguidas e o grao de consecución dos obxectivos planificados.

b) Copia de comprobante de ingresos obtidos para a execución da actuación das diferentes fontes de cofinanciamento.

c) Relación de gastos efectuados para a execución da actuación subvencionada.

d) Copia dos documentos de transferencia dos recursos pola ONGD ó seu socio local.

e) Copia dos recibos desas transferencias por parte dos socios locais.

f) Un informe final no caso de accións de duración inferior a dous anos. No caso de actuacións que se vaian executar nun prazo superior, procederase á remisión dun informe cara á metade do prazo de execución e un segundo ó rematar este.

Así mesmo, a ONGD queda obrigada a dispoñer na súa sede das facturas correspondentes ó período xustificado, por se a Administración autonómica necesitase verificalas. No caso de existiren dificultades xustificadas para o cumprimento deste trámite, as facturas orixinais poderían estar na sede da contraparte local e na sede da ONGD galega, deberán estar copias autentificadas das facturas.

Artigo 15º

A realización e xestión dunha actuación cofinanciada, así como o sistema de funcionamento da ONGD, poderán ser examinados en calquera momento por responsables designados pola Dirección Xeral de Relacións Institucionais, ou polos órganos de control económico específicos da Administración autonómica galega, tanto a nivel da sede da ONGD en Galicia, como na sede do socio local e dos beneficiarios das actuacións.

A ONGD queda obrigada a levar ó día a contabilidade xeral e, dentro desta, a contabilidade específica de cada proxecto cofinanciado, conforme a lexislación correspondente en vigor.

Artigo 16º

As organizacións non gobernamentais beneficiarias de axudas comprométense ó reintegro das cantidades recibidas, cos correspondentes xuros de demora, nos seguintes casos:

a) Por incumprimento da obriga de xustificación.

b) Por obte-la subvención sen reuni-las condicións requiridas.

c) Por incumprimento da finalidade para a que foi concedida a subvención.

d) Por modificación substancial dos proxectos subvencionados sen autorización expresa da Dirección Xeral de Relacións Intitucionais.

e) Por non levarse a cabo os gastos por calquera causa.

Artigo 17º

A contía global destinada ás axudas reguladas por esta orde fíxase na cantidade de cento dous millóns (102.000.000) de pesetas, con cargo á partida orzamentaria 04.13.121.A.490.0.

Artigo 18º

O prazo de vixencia destas axudas será ata o 31 de decembro de 2000.

Disposicións adicionais

Primeira.-No non previsto nesta orde aplicarase o establecido pola Lei 7/1999, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da nosa Comunidade Autónoma para o ano 2000 e pola Lei 8/1999, do 30 de decembro, de medidas fiscais e orzamentarias e de función pública e actuación administrativa e polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Segunda.-De conformidade co establecido na Lei 7/1999, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidad Autónoma de Galicia para o ano 2000, artigo 37, unha vez tramitado o correspondente expediente administrativo, e se é o caso, logo de acordo do Consello da Xunta de Galicia, poderá acordarse no momento da concesión da axuda un anticipo de pagamento. O resto librarase no momento da completa xustificación por parte dos beneficiarios do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a axuda e demais condicións esixidas na presente disposición.

Así mesmo, no momento da xustificación da execución total do proxecto e en calquera caso antes do derradeiro pagamento, o peticionario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para un mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Relacións Institucionais para dicta-las resolucións precisas no desenvolvemento da presente orde.

Segunda.-A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2000.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia e Administración Pública