Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 95 Xoves, 18 de maio de 2000 Páx. 7.834

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE LALÍN

ANUNCIO.

A comisión de goberno, en sesión do 28-4-2000, acordou inicia-los trámites para a contratación dunha póliza de responsabilidade civil, e para tal efecto aprobou o correspondente prego de cláusulas administrativas particulares, que se expón xunto con este polo prazo de oito días para reclamacións, e ordenou anuncia-lo seguinte cocurso público:

Entidade adxudicataria: Concello de Lalín. Praza do Concello, nº 1. 36500-Lalín. Teléfono: 986 78 06 38.

Obxecto: contratación dunha póliza de responsabilidade civil.

Orzamento: máximo 3.000.000 de pesetas para cada anualidade de vixencia do contrato de seguro.

Duración do contrato: por anualidades prorrogables ata un máximo de 10 anos.

Modalidade de adxudicación: concurso público, procedemento aberto e tramitación ordinaria.

Garantía provisional: 2% de orzamento (60.000 pesetas).

Exame do expediente: os licitadores poderán examina-lo expediente na secretaría xeral do concello en horas de oficina, de luns a venres, e ata o día anterior ó do remate do prazo de presentación de proposicións.

Lugar e prazo de presentación de proposicións: o presente anuncio será publicado no DOG e as proposicións presentaranse no rexistro xeral do concello, dentro do prazo de 26 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio indicado e en horario de nove a trece horas; se o último día do cómputo do prazo fose inhábil, este será ampliado ata o seguinte día hábil. As ofertas manteranse durante tres meses.

Apertura de proposicións: a apertura das proposicións terá lugar na casa do concello, ás doce horas do seguinte día hábil ó da finalización do prazo de presentación de ofertas; para estes efectos considéranse os sábados como días inhábiles.

O pagamento deste anuncio será por conta do adxudicatario.

Lalín, 8 de maio de 2000.

Camilo González Bodaño

Alcalde accidental