Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Luns, 08 de xaneiro de 2001 Páx. 256

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA

ORDE do 8 de novembro de 2000 pola que se regula a obtención dos certificados de cualificación necesarios para optar ós permisos de explotación de mariscador a pé e de recursos específicos.

O Decreto 116/1987, do 14 de maio, que establecía a obriga de estar en posesión do certificado de mariscador para poder obte-lo carné de mariscador, foi un punto de inflexión no camiño que conduce á profesionalización das actividades marisqueiras en Galicia. A creación deste certificado, que é semellante ó tradicional certificado de competencia de

mariñeiro, rapidamente aceptado polo colectivo de mariscadores, non só supuxo contar cun instrumento de formación e información ó sector, se non cunha ferramenta de coñecemento dos problemas e inquietudes que existían neste colectivo.

A publicación dos Decretos 428/1993 e 425/1998, do 17 de decembro, polos que se refunde a normativa en materia de formación náutico pesqueira e sobre o permiso de explotación para exerce-la actividade pesqueira e marisqueira respectivamente, actualiza o marco normativo xeral destes certificados de cualificación e da súa esixencia, que se completa nas ordes que o desenvolven. A evolución do marisqueo provocada por esta regulamentación coa creación dos permisos de explotación, os plans de explotación e o réxime de explotación dos recursos específicos, fixeron varia-los obxectivos e por tanto os contidos da formación, que aínda manténdose nos parámetros básicos que establece a Orde do 19 de abril de 1988 pola que se regula o curso de formación para a obtención do carné de mariscador, fai conveniente, logo do tempo transcorrido, modificar para facelos concordantes coa situación actual, adaptándoos tanto para o marisqueo como para os recursos específicos.

A análise das necesidades formativas á vista dos obxectivos de profesionalización e de pesca responsable aplicables ó sector fai que se orienten os programas atendendo non só os aspectos biolóxicos e productivos como facía a regulación existente, senón enmarcando estes no contexto dunha explotación sustentable e responsable, no que os aspectos de organización e comercialización teñen un papel fundamental en conseguila. Esta nova orientación non estaría completa se a preocupación por aqueles aspectos de seguridade e de prevención de riscos laborais, non se reflectisen no programa, que ten en conta módulos específicos de seguridade e hixiene.

Na determinación dos programas e contidos dos diferentes certificados regulados nesta orde, traballouse a prol da simplificación e da maior universalidade posible de cada un deles, polo que a programación se realiza baseándose nun tronco común a tódolos certificados, que se completa con módulos específicos para cada un deles en relación cos aspectos productivos, normativos e de seguridade que lle son singulares, co que se consegue, a máis dun corpus común de coñecementos entre tódolos que teñen actividades semellantes, que poida existi-la posibilidade de obte-los outros certificados coa única realización dos módulos específicos.

Tendo en conta a recente públicación do Decreto 210/2000, do 21 de xullo, polo que se regulan as certificacións profesionais para a extracción de recursos mariños con tecnicas de mergullo, no que se deslinda a actividade de extracción de recursos mariños da de mergullo profesional, e orienta a formación especificamente a esta actividade, faise necesario establecer un mecanismo para que aqueles mergulladores profesionais que desexen acceder á explotación de recursos complementen os seus coñecementos naqueles aspectos organizativos e biolóxi

cos que non están presentes nos programas de formación do mergullo profesional, mediante o certificado de mariscador a mergullo.

Por outra banda, ter unha formación básica sobre os recursos marisqueiros, sobre a súa explotación e organización non só é preciso para o exercicio da actividade extractiva, senón que xa é necesaria para poder participar no proceso de optar a un permiso de explotación, sendo polo tanto necesario poñela ó alcance de todos aqueles que poidan estar interesados aínda que logo non acaden o dito permiso. Isto implica un labor de extensión da formación a todo aquel que a solicite, transformado así esta nun elemento de divulgación e concienciación das poboacións litorais sobre o marisqueo responsable e a súa profesionalización.

Polo exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1º

A obtención dos certificados de cualificación para o exercicio do marisqueo a pé (certificado de mariscador), da extracción de percebe (certificado de percebeiro), ou da extracción de recursos mariños mediante técnicas de mergullo (certificado de mariscador a mergullo), realizarase consonte o disposto na presente orde.

Artigo 2º

Para obter calquera dos certificados de cualificación, os aspirantes deberán asistir con regularidade ós cursos de formación que se impartan e supera-las probas de avaliación que se realicen, consonte o regulado no anexo I.

Artigo 3º

Os aspirantes a participar nos cursos acreditarán documentalmente que cumpren os seguintes requisitos:

1. Ser maiores de 16 anos.

2. Ter rematada a escolarización obrigatoria.

Os aspirantes ó certificado de mariscador a mergullo deberán acreditar unicamente estar en posesión dunha titulación de mergullo profesional.

Artigo 4º

Ós aspirantes que superen esas probas seralles emitida a correspondente certificación acreditativa.

Artigo 5º

A duración, programación e contidos teóricos e prácticos dos cursos de formación axustarase ó establecido no anexo II. O programa común será adaptado mediante a incorporación dos módulos específicos establecidos.

Artigo 6º

Para a organización dos cursos seguirase o procedemento establecido nos artigos 8º a 13º da Orde do 8 de setembro de 1998, pola que se regula o procedemento para a obtención dos títulos de competencia de mariñeiro, radiotelefonista naval restrinxido, patrón local de pesca e patrón costeiro poli

valente na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 188, do 28 de setembro), en concordancia co establecido na presente orde.

Os organizadores garantirán a información ós interesados mediante a publicación no taboleiro de anuncios da confraría ou entidade ou por calquera outro medio que permita a maior difusión, da celebración do curso, coa data límite de celebración e inscrición nel.

Disposicións adicionais

Primeira.-Os recolectores en apnea ou submarinos que teñan a súa certificación profesional obtida consonte o Decreto 210/2000, do 21 de xullo, están exentos de realiza-lo curso de certificado de mariscador a mergullo para a súa obtención.

Segunda.-Créase no Negociado de Titulacións Náutico Pesqueiras o Rexistro de Certificados de Cualificación en Actividades Marisqueiras, no que serán anotados tódolos certificados emitidos ós aspirantes que superen os requisitos establecidos na presente orde.

Disposicións transitorias

Primeira.-A tódalas persoas que na data de entrada en vigor desta orde estivesen en posesión do certificado de mariscador seralles validado de oficio e anotado no rexistro correspondente.

Segunda .-A tódalas persoas que na data de entrada en vigor desta orde estivesen en posesión dun permiso de explotación para o percebe seralles emitido o certificado correspondente unha vez realizado o modulo de seguridade.

Disposición derrogatoria

Única.-Derrógase a Orde do 19 de abril de 1988, pola que se regula o curso de formación para a obtención do carné de mariscador.

Disposicións derradeiras

Primeira.-A presente orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Segunda.-Facúltase a Dirección Xeral de Formación Pesqueira e Investigación para a publicación daquelas disposicións necesarias para o desenvolvemento da presente orde.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2000.

Amancio Landín Jaraiz

Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

ANEXO I

Estructura e avaliación

1. A carga lectiva dos cursos de formación será a seguinte:

40 horas lectivas, segundo a seguinte distribución horaria:

Módulo de producciónParte común8 horas lectivas.

Parte específica 4 horas lectivas.

Módulo de organizaciónParte común12 horas lectivas.

Módulo de comercializaciónParte común 6 horas lectivas.

Módulo de xestión Parte común 4 horas lectivas.

Módulo de seguridade Parte específica 5 horas lectivas.

AvaliaciónProba de avaliación 1 hora.

Os cursos de certificado de mariscador a mergullo terá a mesma programación e distribución horaria agás que non se incluirá o modulo de seguridade cun total de 35 horas lectivas.

2. Para acceder á proba de avaliación será preciso ter asistido ó 75% do horario lectivo.

3. A proba de avaliación comprenderá a resposta a un cuestionario dun mínimo de 5 preguntas tipo test ou de resposta curta, por cada un dos módulos do programa, debendo responderse correctamente un 50%.

Realizaranse avaliacións continuas ó longo do curso, facendo media cos resultados da proba de avaliación para determina-la cualificación final de apto ou non apto.

ANEXO II

Programa

1. Módulo de producción.

A. Parte común.

1. O marisqueo como actividade económica en Galicia.

2. Xeneralidades sobre o medio mariño.

3. O marisqueo e as especies mariñas de interese marisqueiro.

4. Evolución dun banco natural: a explotación racional do recurso. Os plans de explotación.

5. O PERMEX e a Lei de infraccións en materia de protección de recursos.

B. Parte específica.

1. Mariscador.

1. Os moluscos: ecoloxía, anatomía, bioloxía e principais especies.

2. O cultivo de moluscos mariños de interese comercial.

2. Percebeiro.

1. Os crustáceos. O percebe

2. A explotación racional deste recurso.

3. Mariscador a mergullo.

1. Os recursos mariños extraídos con técnicas de mergullo.

2. A explotación racional deste recurso.

3. Normas de calidade.

2. Módulo de organización.

1. A organización. Estructura, normas e participación.

2. As confrarías.

3. As Organizacións de Productores Pesqueiros (OPP).

4. Órganos da Comunidade Autónoma. A Administración autonómica.

3. Módulo de comercialización.

1 A comercialización dos recursos mariños.

2. A primeira venda. As lonxas.

3. A comercialización.

4. O proceso comercial.

4. Módulo de xestión.

1. Marisqueo e xestión.

2. O imposto do valor engadido (IVE).

3. O imposto das persoas físicas (IRPF).

4. O sistema español de Seguridade Social.

5. Módulo de seguridade.

1. Mariscador.

1. Principios xerais de seguridade e saúde laborais. A prevención de riscos laborais.

2. Principais riscos laborais do marisqueo.

3. Os equipos de protección individual (EPI).

4. Primeiros auxilios.

2. Percebeiro.

1. Principios xerais de seguridade e saúde laborais. A prevención de riscos laborais.

2. Principais riscos laborais no proceso extractivo.

3. Os equipos de protección individual (EPI).

4. O compañeiro como base principal da seguridade.

5. Primeiros auxilios.