Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 34 Venres, 16 de febreiro de 2001 Páx. 2.102

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 25 de xaneiro de 2001 pola que se regulan as probas de acceso á universidade para os alumnos e as alumnas que cursaron as ensinanzas de bacharelato previstas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, establece como competencia plena da Comunidade Autónoma de Galicia a regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro (BOE do 19 de xaneiro de 1988, DOG do 17 de febreiro de 1988) transferiulle á Comunidade Autónoma competencia en materia de universidades. Estas competencias foron asumidas pola Comunidade Autónoma e asignadas á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no Decreto 62/1988, do 17 de marzo (DOG do 8 de abril). A Lei 11/1989, do 20 de xullo (DOG do 16 de agosto), de ordenación do sistema universitario de Galicia (LOSUG), determina a constitución do sistema universitario de Galicia con tres universidades: a de Santiago de Compostela, a da Coruña e a de Vigo.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, define as características básicas do bacharelato, os seus obxectivos xerais, a súa organización en materias comúns, materias propias de modalidade e materias optativas. Así mesmo, no seu artigo 29º.2, establece que será necesaria a superación dunha proba para que os alumnos e as alumnas que obtivesen o título de bacharelato accedan ós estudios universitarios.

O Real decreto 986/1991, do 14 de xuño (Boletín Oficial del Estado do 25), establece no seu artigo 23º.1 que as administracións educativas adoptarán as medidas necesarias para que a estructura e o currículo das ensinanzas organizadas con carácter experimental, ó abeiro do Real decreto 942/1986, do 9 de maio (Boletín Oficial del Estado do 14), comecen a ser adaptadas no curso 1992-1993 á nova ordenación do sistema educativo.

O Real decreto 1178/1992, do 2 de outubro (Boletín Oficial del Estado do 21), establece as ensinanzas mínimas do bacharelato.

De acordo coa distribución de competencias que se deriva da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia e conforme o establecido no artigo 4º da Lei orgánica 1/1990, correspóndelles ás comunidades autónomas establece-lo currículo dos distintos niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades do sistema educativo.

En consecuencia co anterior e co artigo 5 do Real decreto 1178/1992, a Comunidade Autónoma de Galicia establece polo Decreto 275/1994, do 29 de xullo (Diario Oficial de Galicia do 31 de agosto) o currículo do bacharelato para esta Comunidade Autónoma.

O artigo 11º c) parágrafo 2º do Real decreto 69/2000, do 21 de xaneiro (BOE do 22 de xaneiro), polo que se regulan os procedementos para o ingreso nos centros universitarios, desenvolve o disposto no artigo 1º do Real decreto 1640/1999, do 22 de outubro (BOE do 27), dispoñendo que os estudiantes que teñan superado o segundo curso do bacharelato regulado na Lei orgánica 1/1990 (LOXSE) non poderán ser admitidos nos estudios universitarios sen a previa superación da correspondente proba de acceso.

Os exercicios da proba de acceso á universidade estructúranse tendo en conta o carácter unitario do bacharelato reflectido tanto nos seus obxectivos, comúns a tódalas modalidades, como nas materias comúns que tódolos alumnos e alumnas teñen que cursar e realizaranse en consonancia cos deseños curriculares base desta Comunidade Autónoma establecidos para toda a etapa que, respectando o establecido no artigo 57º.1 de Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, non prescriben unha secuencia das materias para o primeiro e segundo curso.

En virtude do exposto, por proposta conxunta da Dirección Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional, e facendo uso da autorización expresada na disposición derradeira segunda do Real decreto 1640/1999, do 22 de outubro de 1999 (BOE do 27),

DISPOÑO:

Artigo 1º

A proba de acceso á universidade para os alumnos que sigan ensinanzas de bacharelato, establecidas na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, valorará con carácter obxectivo, xunto coas cualificacións obtidas no bacharelato, a madurez académica dos alumnos e os coñecementos adquiridos nas ensinanzas desta etapa.

Artigo 2º

A proba de acceso á universidade, que se realizará en chamamento único por convocatoria, calquera que sexa a modalidade cursada, versará sobre os contidos das materias do bacharelato.

Artigo 3º

1. Poderán participar na proba de acceso á universidade os alumnos que estean en posesión do título de bacharelato, de acordo co establecido nos artigos 29.1, 41.2 e 53.4 da Lei orgánica 1/1990, de ordenación xeral do sistema educativo.

2. Anualmente celebraranse dúas convocatorias: ordinaria e extraordinaria. Cada alumno disporá dun número máximo de catro convocatorias para a superación da proba e considerarase superada cando o sexa por algunha das vías previstas no artigo 4º.1. da presente orde. Non se considerará consumida convocatoria cando o alumno non se presentase a ningún dos exercicios.

Artigo 4º

1. Os alumnos e as alumnas, para realizaren a proba de acceso á universidade, poderán escoller algunha das seguintes vías ás que están vinculadas as materias que se sinalan no artigo 5º, punto 3:

-Vía científico-técnica.

-Vía ciencias da saúde.

-Vía humanidades.

-Vía ciencias sociais.

-Vía artes.

2. A vinculación entre estas vías e os estudios universitarios establécese no anexo á presente orde. Así mesmo, no citado anexo establécese a relación entre as diferentes opcións de COU e os estudios universitarios.

Artigo 5º

1. As probas de acceso á universidade constarán de dúas partes.

2. A primeira parte, de carácter xeral, versará sobre as materias comúns do bacharelato, apreciará a formación xeral do alumno e estará concibida para avaliar destrezas académicas básicas, como a comprensión de conceptos, o manexo da linguaxe e as capacidades para analizar, relacionar e sintetizar, expresar ideas e, así mesmo, o coñecemento dunha lingua estranxeira. Esta parte constará de catro exercicios dunha hora e media de duración.

a) Composición dun texto sobre un tema ou cuestión de carácter histórico ou filosófico a partir de diversas fontes documentais incluídas na proposta de exame. A composición deberá integra-los coñecementos do alumno e a información facilitada. Na devandita proposta ofertaráselle ó alumnado dúas probas de entre as que elixirá unha.

b) Análise dun texto en idioma estranxeiro. A partir do texto proposto o estudiante realizará un comentario persoal e responderá a cuestións relacionadas co texto, que serán formuladas e respondidas por escrito no mesmo idioma, sen axuda de diccionario nin de ningún outro material didáctico. Na devandita proposta ofertaránselle ó alumnado dúas probas de entre as que elixirá unha.

c) Análise e comprensión dun texto de lingua castelá e literatura. A proposta, que consistirá en dúas probas das que o alumno elixirá unha, constará de tres partes, nas que se medirá: a capacidade de análise e síntese do contido do texto mediante a elaboración dun resumo e/ou esquema del; o comentario

crítico sobre o contido do texto e as respostas a un cuestionario de lingua castelá e literatura relacionadas co texto.

d) Análise e comprensión dun texto de lingua galega e literatura. A proposta, que consistirá en dúas probas das que o alumno elixirá unha, constará de tres partes, nas que se medirá: a capacidade de análise e síntese do contido do texto mediante a elaboración dun resumo e/ou esquema del; o comentario crítico sobre o contido do texto e as respostas a un cuestionario de lingua galega e literatura relacionadas co texto. Os alumnos e as alumnas que teñan exención en lingua galega non terán que facer este exercicio.

3. A segunda parte da proba, de carácter específico, versará sobre tres materias propias de modalidade. Entre elas, necesariamente incluiranse as dúas materias vinculadas a cada vía de acceso; a terceira será elixida libremente polo estudiante entre as propias de modalidade cursadas. Esta parte apreciará a formación especializada do alumno e estará concibida para avaliar destrezas básicas da especialidade, como a comprensión de conceptos, o manexo da linguaxe específica e as capacidades de analizar, relacionar e sintetizar.

Respecto a estas materias, o alumno necesariamente deberá examinarse das seguintes disciplinas vinculadas ás vías de acceso que se sinalan:

-Matemáticas e física: vía científico-técnica.

-Bioloxía e química: vía ciencias da saúde.

-Latín e historia da filosofía: vía humanidades.

-Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais e xeografía: vía ciencias sociais.

-Debuxo artístico e historia da arte: vía artes.

En cada unha destas materias ofertaránselle ó alumnado dúas opcións de entre as que elixirá unha ou un único exame con diversas posibilidades de resposta. Estes exames poderán incluír comentarios, cuestións ou repertorios de problemas ou preguntas.

A duración dos exercicios destas materias será de hora e media para cada un deles.

Artigo 6º

Para a superación da proba, os estudiantes poderán presentarse por unha ou dúas das vías de acceso previstas. Neste último caso deberán examinarse unicamente das catro materias vinculadas ás vías de acceso elixidas.

Como caso especial, neste curso 2000/2001, os alumnos que accedan pola vía de humanidades sen teren cursado a materia de historia da filosofía, ou pola vía de ciencias sociais sen teren cursado a materia de xeografía, deberán examinarse, en substitución da materia non cursada, doutra propia da modalidade elixida libremente.

Artigo 7º

A cualificación de cada un dos exercicios que compoñen a proba de acceso realizarase da maneira seguinte:

1. Cada exercicio cualificarase entre cero e dez puntos.

2. A cualificación da primeira parte da proba será a media aritmética dos catro exercicios.

3. A cualificación da segunda parte da proba obterase sumando o 40 por 100 das cualificacións obtidas en cada unha das materias vinculadas á vía e o 20 por 100 da materia de libre elección.

No caso dos alumnos das vías de humanidades e ciencias sociais, que por non teren cursado as materias de historia da filosofía e xeografía respectivamente, examinaranse doutra materia propia de modalidade en substitución das sinaladas anteriormente, a cualificación do segundo exercicio será a media aritmética das cualificacións de cada unha das materias.

4. A cualificación global da proba será a media aritmética das cualificacións obtidas nas dúas partes.

5. Cando se acceda por dúas vías, a cualificación do primeiro exercicio farase conforme se determina no punto segundo. Para o segundo exercicio haberá dúas cualificacións, unha para cada unha das vías, calculadas do seguinte modo: sumarase o 40 por 100 das cualificacións de cada unha das materias vinculadas á vía, e o 20 por 100 da cualificación máis alta das obtidas nas materias correspondentes á outra vía.

Para ser declarado apto por unha vía de acceso deberase obter, alomenos, catro puntos na cualificación global desa vía.

Artigo 8º

A cualificación definitiva para o acceso á universidade calcularase ponderando un 40 por 100 a cualificación global da proba e un 60 por 100 a nota media do expediente académico do alumno no bacharelato, obtida tal e como se indica nos artigos 9.4 e 9.5 da presente orde. Para considerar superada a proba de acceso á universidade por unha vía, deberase acadar unha puntuación de cinco ou superior na cualificación definitiva.

Artigo 9º

1. Os alumnos e as alumnas realizarán a inscrición e a proba de acceso nos lugares que determine a comisión organizadora designada para o efecto.

Unha vez coñecidas as cualificacións finais obtidas no bacharelato, o alumno comunicará, mediante escrito dirixido ó director ou directora do centro, e segundo o modelo facilitado pola comisión organizadora, a materia obxecto de exame no primeiro exercicio ó que se fai referencia no artigo 5º, punto 2 a), da presente orde, así como a terceira materia elixida libremente polo estudiante entre as propias de modalidade.

2. Os alumnos e as alumnas que desexen concorrer ás probas de acceso formalizarán a súa inscrición e aboarán as taxas correspondentes na mesma contía que está vixente para os alumnos e alumnas do curso de orientación universitaria (COU). Estes trámites realizaranse no centro segundo os prazos establecidos no número 3 deste artigo. A comisión organizadora facilitará modelos de solicitude e as entidades bancarias nas que os alumnos e as alumnas deberán realiza-lo ingreso.

3. Os centros de ensino secundario e as escolas de artes aplicadas e oficios artísticos remitiranlle á comisión organizadora, no prazo e segundo o procedemento que esta estableza, a información relativa ós alumnos e ás alumnas matriculados na convocatoria correspondente da proba de acceso.

A dita información incluirá, polo menos, os datos básicos e persoais do/a alumno/a; nota media do seu expediente de bacharelato; lingua estranxeira sobre a que versará a parte do primeiro exercicio regulada no artigo 5º.2 b); elección da materia -filosofía ou historia-sobre a que versará a análise do texto correspondente ó primeiro exercicio, conforme o regulado no artigo 5º.2 a), desta orde; a vía ou vías polas que concorre e, finalmente a materia propia de modalidade elixida libremente ata completa-las materias das que debe examinarse.

4. Para a obtención da nota media do expediente académico do alumno á que fai referencia o artigo 8º da presente orde, computaranse as cualificacións obtidas nas materias comúns, propias de modalidade e optativas dos dous cursos da modalidade de bacharelato cursada e consignarase un só decimal.

5. A nota media á que se fai referencia no número anterior non incluirá a cualificación obtida nas ensinanzas de relixión católica, de conformidade co disposto no artigo 16.3º do Real decreto 1700/1991, do 29 de novembro (Boletín Oficial del Estado do 2 de decembro), polo que se establece a estructura do bacharelato.

6. A elección de materias ou da vía de acceso realizadas para a convocatoria de xuño poderá modificarse nas sucesivas convocatorias ás que o alumno teña dereito. Para iso, o interesado deberá notificarlle a súa decisión por escrito ó director ou directora do centro con anterioridade ó prazo que estableza a comisión organizadora para que poida ser incluído na relación que se lle remite á universidade.

Artigo 10º

1. A organización das probas de acceso á universidade é competencia da comisión organizadora.

2. Será competencia da comisión organizadora para a organización das probas de acceso, adoptar, entre outros, os acordos procedentes sobre:

a) Definición dos criterios para a elaboración das propostas de exame.

b) Establecemento dos criterios xerais de avaliación das probas.

c) Adopción de medidas necesarias para garanti-lo segredo do procedemento de elaboración e selección dos exames, así como o anonimato dos exercicios realizados polos alumnos.

d) Adopción das medidas necesarias para garantir que os alumnos poidan utilizar calquera das linguas oficiais da Comunidade Autónoma para a realización dos exercicios.

e) Coordinación cos centros nos que se imparta bacharelato.

f) Designación e constitución dos tribunais

g) Resolución de reclamacións.

Para adopta-los acordos procedentes na letra b) deste artigo, a comisión organizadora contará co asesoramento dun vocal procedente do Servicio de Inspección Técnica e dun vocal procedente do Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.

3. A comisión organizadora poderalles solicitar ós servicios de Inspección Técnica de Educación copias das programacións elaboradas polos seminarios ou departamentos didácticos para as materias obxecto de exame nas probas de acceso.

4. A comisión organizadora informará os centros de bacharelato sobre a estructura e a organización das probas, e facilitaralles modelos de exame das distintas materias nos que se dará unha orientación sobre a puntuación máxima que se outorgará a cada parte, e os criterios de corrección.

5. Trala convocatoria de setembro, a comisión organizadora elaborará un informe no que, entre outros aspectos, se recollerán e avaliarán os resultados obtidos nas probas polos alumnos dos diferentes centros en relación coas cualificacións dos seus expedientes académicos, así como cantos datos, consideracións e propostas estimen convenientes para a adopción de medidas que contribúan á máxima garantía de obxectividade das probas. Este informe seralle remitido á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 11º

1. As probas deberán, en tódolos casos, axustarse ós deseños curriculares base establecidos polo Decreto 275/1994, do 29 de xullo (Diario Oficial de Galicia do 31 de agosto).

2. A comisión organizadora poderalles encarga-la elaboración das probas a especialistas da universidade, dos servicios de Inspección Técnica de Educación, dos centros de ensino secundario e das escolas de artes aplicadas e oficios artísticos, coñecedores do currículo do novo bacharelato, sendo de aplicación o disposto no título II, capítulo III, artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), referente á abstención e recusación.

3. As probas, elaboradas segundo os criterios que a comisión organizadora estableza, deberán incluír necesariamente os criterios xerais de corrección delas, especificando tanto o valor asignado a cada unha das partes como aqueloutras consideracións que poidan ser necesarias para realizar unha valoración obxectiva. Así mesmo, a comisión organizadora elaborará os criterios específicos de corrección que servirán de base para a corrección dos exercicios e para a resolución das reclamacións das probas que soliciten os alumnos.

Artigo 12º

1. A comisión organizadora constituirá o tribunal único e as comisións delegadas e de avaliación das probas de aptitude para o acceso ás facultades, escolas técnicas superiores e escolas universitarias de acordo cos criterios seguintes:

a) O presidente do tribunal e os das diferentes comisións delegadas serán nomeados polo presidente da comisión organizadora entre profesores dos corpos ós que se refire o artigo 33.1º da Lei orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de reforma universitaria.

b) O secretario do tribunal e os das diferentes comisións delegadas serán designados pola comisión organizadora.

c) Cada comisión delegada está integrada, ademais, exclusivamente por profesores especialistas das distintas materias que compoñen as probas.

Os membros das comisións de avaliación serán profesores especialistas designados en igual número entre profesores de universidade dos corpos mencionados na alínea anterior e profesores de ensino secundario que estean a imparti-la materia obxecto de exame, incluíndo tamén ós profesores de escolas de artes aplicadas e oficios artísticos, e corrixirán un número de exercicios non superior a douscentos.

2. Unha vez designados pola comisión organizadora o presidente e mailo secretario das distintas comisións delegadas e de avaliación, designaranse os vocais entre aqueles profesores que lle solicitasen ó presidente da comisión organizadora formar parte delas.

3. Co obxecto de garanti-la imparcialidade do proceso, os profesores que formen parte das comisións delegadas e de avaliación non poderán examinar ou avalia-los alumnos do seu centro de procedencia, tendo en conta o disposto no título II, capítulo III, artigos 28º e 29º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Un vocal designado por cada centro incorporarase á comisión delegada correspondente.

4. A comisión organizadora velará polo mantemento do anonimato do alumno durante o proceso de realización e de corrección dos exercicios das probas de acceso.

5. Os criterios xerais de corrección ós que se alude no artigo 11º.3 da presente orde deberán ser coñecidos polos membros das comisións delegadas e polos alumnos no momento da realización das probas. Os criterios específicos de corrección faranse públicos, unha vez realizadas estas, nos centros onde os alumnos finalizasen os seus estudios de bacharelato.

6. Unha vez corrixidos os exercicios, a comisión organizadora porá á disposición dos vocais designados polos centros os exames corrixidos para a súa revisión.

Artigo 13º

1. Os alumnos poderán solicitar perante o presidente do tribunal unha segunda corrección dos exercicios nos que se considere incorrecta a aplicación dos criterios xerais de avaliación e específicos de corrección ós que se fai referencia no artigo 11º.3 da presente orde.

O prazo de presentación desta solicitude será de tres días hábiles, contados a partir da data de publicación das cualificacións. Os exercicios sobre os que se solicitase esta segunda corrección serán avaliados por un profesor especialista distinto ó que realizou a primeira corrección.

A cualificación resultará da media aritmética de ámbalas correccións, agás nos casos de erros de suma, nos que a cualificación será a que resulte correcta e non a media aritmética. No suposto de que existise unha diferencia de tres ou máis puntos entre ámbalas cualificacións, un tribunal distinto efectuará unha terceira corrección, outorgando a cualificación que resolverá a revisión solicitada. Este procedemento efectuarase no prazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir da data de finalización do prazo establecido anteriormente.

2. Sobre a cualificación outorgada tralo proceso de dobre corrección establecido no punto anterior, resolución que xunto coas actas de cualificación farase pública no taboleiro da CIUG e nos LERD e que terá efectos de notificación oficial ós interesados, os alumnos poderán presentar reclamación ante a comisión organizadora, no prazo de tres días hábiles, contados a partir da data de publicación da resolución do tribunal á que se refire o número anterior. Así mesmo, os alumnos poderán presentar reclamación no mesmo prazo sinalado no punto primeiro, directamente ante a comisión organizadora sobre a cualificación outorgada trala primeira corrección, quedando excluída a posibilidade de solicita-la segunda corrección á que se refire o punto anterior.

A resolución adoptada pola comisión organizadora porá fin á vía administrativa.

En todo caso, contra a resolución adoptada pola comisión organizadora que porá fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante a propia comisión. Neste caso non se poderá interpoñe-lo recurso contencioso-administrativo en tanto non recaia reso

lución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición.

Artigo 14º

1. Os alumnos de música e danza que estean en posesión do título de bacharelato, obtido ó amparo do artigo 41.2º da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e desexen acceder a estudios universitarios, farano por unha ou dúas das vías previstas no artigo 4º.1. desta orde, elixidas libremente no momento da inscrición. Realizarán completa a primeira parte da proba; da segunda parte da proba examinaranse unicamente das materias vinculadas á vía ou vías elixidas.

2. A cualificación da primeira parte da proba será a media aritmética dos catro exercicios da mesma. A cualificación da segunda parte da proba de acceso para os alumnos de música ou danza será a media aritmética das materias vinculadas á vía. De acceder por dúas vías, haberá dúas cualificacións, unha para cada unha das vías. Para o cálculo da cualificación global e definitiva rexerá o disposto respectivamente no artigo 7º.4. e no artigo 8º da presente orde.

Artigo 15º

Para aqueles alumnos que no momento da súa inscrición xustifiquen debidamente algunha discapacidade que lles impida realiza-la proba de acceso cos medios ordinarios, a comisión tomará as medidas oportunas para que poidan facela nas condicións máis favorables.

Disposición adicional

Para o control do número de convocatorias ó que se fai referencia no artigo 3º.2, desta orde terase en conta o disposto na Orde do 9 de xuño de 1993 (BOE do 10 de xuño). Unha vez superada a proba, os alumnos poderán presentarse de novo en sucesivas convocatorias, ordinarias e extraordinarias, coa finalidade de mellora-la nota. A cualificación global obtida nas convocatorias para mellora-la nota será tida en conta unicamente se é superior á outorgada anteriormente. Cando se faga uso desta posibilidade, a proba realizarase por só unha das distintas vías de acceso previstas. A posibilidade de repetición das probas non será obstáculo para que o estudiante poida formaliza-la súa matrícula na universidade no ano académico en curso no que realice as devanditas probas.

Disposicións transitorias

Primeira.

1. Ata o curso escolar 2002-2003, os alumnos que teñan superado o curso de orientación universitaria ou que obtivesen a validación por el dos seus estudios estranxeiros poderán presentarse á proba de aptitude para o acceso para estudios universitarios pola súa normativa específica. A partir desta data, farano conforme se establece no Real decreto 1640/1999, do 22 de outubro, elixindo libremente unha ou dúas das vías previstas no seu artigo 8º.2.

2. Ata o curso escolar 2002/2003, as probas de acceso á universidade que realicen os alumnos que teñan superado o curso de orientación universitaria ou que obtiveran a validación por el dos seus estudios estranxeiros seralles de aplicación o establecido no artigo 13º e no artigo 8º da presente orde, entendéndose para estes efectos que a nota media do expediente académico do alumno será o termo medio das cualificacións obtidas nos cursos de bacharelato e no curso de orientación universitaria.

Segunda.-Para a presente convocatoria, as funcións da comisión organizadora á que se fai referencia no artigo 5 do Real decreto 1640/1999, de 22 de outubro (BOE do 27), serán desempeñadas pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), coincidindo a presidencia da comisión organizadora e os membros da mesma coa presidencia e membros da CIUG.

Se por causas accidentais ou sobrevidas, algúns dos membros designados non puidesen desempeña-la súa función, a Administración autonómica designará unha persoa ou persoas que os substitúan no seu labor dentro da comisión organizadora.

Terceira.-A comisión organizadora adoptará as medidas necesarias para garantir que os estudiantes

que concorran á proba polas dúas vías de acceso previstas poidan desenvolve-los exercicios da segunda parte da proba sobre as materias propias de modalidade cursadas no bacharelato, atendendo, en todo caso, ás opcións programadas polos centros no presente curso escolar.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Universidades e á Dirección Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional para que, dentro das súas respectivas competencias, dicten as disposicións que sexan precisas para a execución do establecido na presente orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, e será aplicable para o curso académico 2000/2001.

Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2001.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Director Xeral de Universidades

Director Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional

ANEXO I

TitulaciónOpcións COUVías LOXSE

ABCD12345

Administración e dirección de empresas (lic.)******

Arquitectura****

Belas artes (lic.)*********

Bioloxía (lic.)****

CC.da actividade física e deporte-INEF (lic.)*********

Ciencias do mar (lic.)****

Ciencias políticas e da administración (lic.)*********

Dereito (lic.)*********

Economía (lic.)******

Enxeñería de camiños, canais e portos****

Enxeñería industrial****

Enxeñería en informática**

Enxeñería de minas****

Enxeñería naval e oceánica****

Enxeñería química****

Enxeñería de telecomunicacións**

Farmacia (lic.)**

Filoloxía alemana (lic.)**

Filoloxía clásica (lic.) (S.L.)**

Filoloxía francesa (lic.) (S.L.)**

Filoloxía galega (lic.)**

Filoloxía hispánica (lic.) (S.L.)**

Filoloxía inglesa (lic.)**

Filoloxía italiana (lic.) (S.L.)**

Filoloxía portuguesa (lic.) (S.L.)**

Filoloxía románica (lic.) (S.L.)**

Filosofía (lic.) (S.L.)*********

Física (lic.)****

Historia (lic.)*****

Historia da Arte (Lic.)*****

TitulaciónOpcións COUVías LOXSE

ABCD12345

Humanidades (lic.)*********

Matemáticas (lic.)****

Medicina e cirurxía (lic.)**

Odontoloxía (lic.)**

Pedagoxía (lic.*********

Psicoloxía (lic.)*********

Publicidade e relacións públicas (lic.)*********

Química (lic.)****

Socioloxía (lic.)*********

Traducción e interpretación (lic.)*********

Veterinaria (lic.)**

Xeografía (lic.)*********

Xornalismo (lic.)*********

Arquitectura técnica****

Biblioteconomía e documentación (dipl.)*********

Ciencias empresariais (dipl.)******

Educación social (dipl.)*********

Enfermería (dipl.)**

Fisioterapia (dipl.)**

Logopedia (dipl.)*********

Máquinas navais (dipl.)****

Navegación marítima (dipl.)****

Óptica e optometría (dipl.)****

Podoloxía (dipl.)**

Relacións laborais (dipl.)*********

Terapia ocupacional (dipl.)*********

Traballo social (dipl.)*********

Turismo (dipl.) *********

Xestión e administración pública (dipl.)*********

E.T.agr.en explotacións agropecuarias****

E.T.agr.en hortofruticultura e xardinería****

E.T.agr.en industrias agrarias e alimentarias****

E.T.agr.en mecaniz.agraria e const.rurais****

E.T.forestal en explotacións forestais****

E.T.forestal en industrias forestais****

E.T.industrial en electricidade****

E.T.industrial en electrónica industrial****

E.T.industrial en mecánica****

E.T.industrial en química industrial****

E.T.en deseño industrial*****

E.T.en informática de sistemas**

E.T.en informática de xestión**

E.T.naval en estructuras mariñas****

E.T.naval en propulsión e serv.do buque****

Mestre en audición e linguaxe*********

Mestre en educación especial*********

Mestre en educación física*********

Mestre en educación infantil*********

Mestre en educación musical*********

Mestre en educación primaria*********

Mestre en lingua estranxeira*********

A vinculación das titulacións universitarias coa opción cursada no COU ou no bacharelato LOXSE, regúlase polas O.M. do 30 de maio de 1995 (BOE

do 7 de xuño), O.M. do 26 de decembro de 1996 (BOE do 10 de xaneiro de 1997), O.M. do 28 de agosto de 1998 (BOE do 9 de setembro), O.M. do

6 de maio de 1999 (BOE do 8 de maio), O.M. do 25 de novembro de 1999 (BOE do 30 de novembro) e O.M. do 27 de xuño de 2000 (BOE do 4 de xullo).

As opcións do curso de orientación universitaria (COU) e as vías de acceso do bacharelato LOXSE que figuran no cadro anterior son as seguintes:

*Opcións do COU:

A. Científico tecnolóxica.

B. Biosanitaria.

C. Ciencias sociais.

D. Humanidades.

*Vías de acceso do bacharelato LOXSE:

1. Científico técnica.

2. Ciencias da saúde.

3. Humanidades.

4. Ciencias sociais.

5. Artes.

Cando no conxunto de materias optativas cursadas polo alumno na súa opción de COU figuren as obrigatorias doutra, terá os dereitos de preferencia que conceden as dúas opcións.