Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 20 de xuño de 2001 Páx. 8.343

VI. ANUNCIOS

OUTROS ANUNCIOS

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.

ANUNCIO do 28 de maio de 2001 para a convocatoria de dúas prazas de persoal laboral fixo para a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A.

A Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A., anuncia convocatoria para a contratación laboral fixa das seguintes prazas:

Centro superior de hostalería de Galicia.

A. Posto: profesor de idiomas (Ref. ING-0401).

1. Funcións principais: dependendo do responsable do departamento, participará na preparación das materias de inglés, incluíndo o material docente, así como na impartición de clases e avaliación de alumnos.

2. Prazas: 1 (tempo parcial).

3. Requisitos:

-Titulación universitaria.

-Dominio oral e escrito do idioma inglés.

-Experiencia docente mínima de 6 meses.

-Estadía de 6 meses en países onde o inglés sexa o idioma oficial.

4. Valorarase:

-Currículo.

-Aptitude docente.

-Coñecementos de ofimática para Windows.

-Francés.

-Capacidade de integración en equipos de traballo.

5. Probas que se van realizar:

-Exame oral e escrito de inglés (eliminatorio).

-Impartición dunha clase.

-Planificación docente.

-Proba práctica de Microsoft Word 2000.

-Exame oral e escrito de francés.

-Cuestionario de personalidade.

-Entrevista persoal.

A1.-Documentación que hai que presentar:

-Solicitude indicando a referencia do posto ó que se opta, dirixida ó director do CSGH (A Barcia. Estrada Santiago de Compostela-Noia, km 3. Apartado 578. 15896 Santiago de Compostela).

-Currículo.

-Acreditación orixinal dos méritos refletidos no C.V. Os títulos oficiais obtidos no estranxeiro deberán estar validados en España.

-Certificación académica que indique as cualificacións obtidas na titulación requirida e o número de convocatorias por materia.

A2. Prazo de presentación de solicitudes:

-O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Promoción turística.

B. Posto: auxiliar da Oficina de Turismo de Madrid (Ref.: AOT-MAD).

1. Funcións principais: atención ó visitante facilitándolle toda a información turística que se lle solicite, así como labores propios administrativos.

2. Prazas: 1 (xornada completa).

3. Requisitos:

-FP II ou equivalente.

-Coñecementos de informática a nivel usuario.

-Dominio, falado e escrito, dos idiomas inglés e galego.

-Profundo coñecemento dos recursos turísticos de Galicia. (anexo I).

-Ter realizados cursos específicos no sector turístico.

4. Valorarase:

-Currículo.

-Coñecementos doutro idioma.

-Capacidade de integración en equipos de traballo.

5. Probas que se van realizar:

-Exame oral e escrito, dos idiomas inglés e galego.

-Proba de Word, Excel e Access 2000.

-Exame de coñecementos dos recursos turísticos de Galicia. O temario recóllese no anexo I.

-Entrevista persoal.

B1. Documentación que hai que presentar:

-Currículo.

-Fotografía tamaño carné.

-Documentación orixinal ou fotocopia compulsada que acredite a titulación esixida, así como a formación e/ou experiencia que se desexe xuntar para ser valorada.

B2. Lugar e prazo de presentación de solicitudes:

-As solicitudes faranse chegar a Turgalicia-Área Económica e de Persoal. Estrada Santiago de Compostela-Noia, km 3. A Barcia. 15896 Santiago de Compostela, indicando no sobre a referencia do posto ó que se opta.

-O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

C. Selección:

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, o comité de selección designado para cada unha das prazas ofertadas publicará as listas previas de admitidos e excluídos no proceso de selección.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2001

Heriberto Verdes Vilaseca

Director xerente de Turgalicia, S.A.

ANEXO I

Auxiliar de oficina de turismo de Madrid

Recursos turísticos de Galicia

1. Espacios naturais. Situación e características xerais.

2. Xeografía costeira de Galicia. Principais accidentes xeográficos.

3. Xeografía interior de Galicia. Principais accidentes xeográficos.

4. Arquitectura relixiosa en Galicia. As catedrais. Os mosteiros.

5. Arquitectura civil e popular. Usos e estilos.

6. Historia de Galicia. Principais feitos históricos.

7. Infraestructura turística. Turismo rural, interior e de costa.

8. Infraestructura turística. Turismo de negocios e termal.

9. Rutas turísticas. Cidades e vilas históricas de Galicia. O Camiño Francés e outros tramos galegos do Camiño de Santiago.