Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 135 Xoves, 12 de xullo de 2001 Páx. 9.474

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

CÉDULA do 1 de xuño de 2001, da Xerencia do Complexo Hospitalario Juan Canalejo-Marítimo Oza da Coruña, pola que se lles notifica ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e executivo, por servicios sanitarios prestados neste centro.

Pola presente cédula, e debido a que os debedores comprendidos na relación, que se insire a continuación, non puideron ser atopados nos domicilios que figuran nos rexistros deste centro ou se alegaron distintas causas para non recibi-las notificacións polas persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas, comunícase que:

Deberán ingresa-lo importe da débeda na conta bancaria 00460101610040119748, do Banco Galego Sucursal 0101, rúa Concepción Arenal nº 19, da Coruña, nos prazos sinalados no artigo 20 do Real decreto 1684/1990, do 20 de decembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación (RXR).

Se se realiza o ingreso unha vez transcorridos os prazos establecidos no dito artigo 20 do RXR, esixi

rase os correspondentes xuros de demora, (artigo 21 de la Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia).

Transcorridos 6 meses desde a finalización sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderán interpoñer, no prazo de 15 días, desde o seguinte a esta notificación, recurso de reposición perante o órgano emisor ou reclamación económico-administrativa ante o Tribunal Económico Administrativo da Comunidade Autónoma.

Para que conste e sirva de notificación ó interesado e en cumprimento do disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e sello esta cédula.

A Coruña, 1 de xuño de 2001.

Jesús Caramés Bouzán

Director xerente do Complexo Hospitalario

Juan Canalejo-Marítimo Oza da Coruña

Suxeito pasivoDNI/NIFConceptoPeríodoDébeda

Cebro Carreira, Bárbara33262097Asistencia sanitaria2-11-200035.840 ptas.

Uñaguazo Medina, Betty070403565 (pasaporte)Asistencia sanitaria1/5-1-2001270.472 ptas.

Muñoz Ramírez, VivianaCc38461645 (pasaporte)Asistencia sanitaria27-8-200035.840 ptas.

Agudelo Gaviria, NellyCc39186190 (pasaporte)Asistencia sanitaria25-11-200035.840 ptas.

Caldaras, Adam02855205 (pasaporte)Asistencia sanitaria20-12-200035.840 ptas.

Campo, Sandra PatriciaCc66837225 (pasaporte)Asistencia sanitaria24-10-2000/17-1-200171.680 ptas.

Toledo Carreño, Luz Mirian76783659Asistencia sanitaria1-5-200035.840 ptas.

Teixeira Seara, ArmindoX1504014k (residente)Asistencia sanitaria26-1-200135.840 ptas.

Zhou, JunlingX2126439 (residente)Asistencia sanitaria18-2-200135.840 ptas.