Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Venres, 13 de xullo de 2001 Páx. 9.543

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita. (Expediente IN407A 00/320-1).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de

execución da instalación eléctrica que a continuación se cita.

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15000 A Coruña.

Denominación: L.M.T.S., C.T.C. Marazo I.

Situación: Oza dos Ríos.

Descricións técnicas: recuamento da liña eléctrica de media tensión, a 15 kV, ó seu paso sobre campo de fútbol, en Oza dos Ríos, consistente en implantar dous novos apoios de formigón para paso aéreo a subterráneo, entre os puntos en que a liña deriva a C.T. Oza Ponte e C.T. madeiras Hernández, con conductor R.H.V: 12/20 kV de 3(1x240) mm Al de 265 m de lonxitude. Centro de transformación en caseta prefabricada de 250 kVA e tensións de 15/0,380-0,220 kV, denominado C.T. Marazo I, ó lado do pavillón polideportivo. Oza dos Ríos.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e nos capítulos III e IV do Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sobre autorización de instalacións eléctricas, esta delegación provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das devanditas instalacións, das que as características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.

Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Industria e Comercio no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén se poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ó seu dereito.

A Coruña, 30 de maio de 2001.

Manuel Estévez Mengotti

Delegado provincial da Coruña en funcións