Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 01 de febreiro de 2002 Páx. 1.263

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2001, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica que se cita. (Expediente IN407A 01/101-2, 5684 A.T.).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a continuación se cita:

Solicitante: Unión Fenosa.

Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 A Coruña.

Denominación: L.M.T., C.T. e R.B.T. en Brañas.

Situación: As Nogais.

Descricións técnicas: L.M.T. aérea núa a 20 kV cunha lonxitude de 0,561 km con orixe na P-77 da L.M.T. As Nogais-Pedrafita conductor tipo LA-56/54,6 mm e final no C.T. Brañas. C.T. intemperie cunha potencia de 50 kVA e unha relación de transformación de 20.000/380-220 V. L.B.T. aérea cunha lonxitude de 0,295 km con orixe no C.T. de Brañas conductor tipo R.Z. e apoios de formigón.

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro, e no capítulo VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sobre autorización de instalacións eléctricas, esta delegación provincial resolve:

Autorizar e aproba-lo proxecto de execución das devanditas instalacións, das que as características que se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.

Contra esta resolución pódese interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Industria e Comercio no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da, notificación. Tamén se pode interpor calquera outro recurso que se considere pertinente ó seu dereito.

Lugo, 12 de decembro de 2001.

Jesús Bendaña Suárez

Delegado provincial de Lugo