Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 61 Mércores, 27 de marzo de 2002 Páx. 4.010

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANUNCIO de información pública.

A Comisión de Goberno do concello, na sesión que tivo lugar o día 26 de novembro de 2001, aprobou inicialmente a delimitación e os estatutos e bases de actuación da xunta de compensación do polígono 4 das Fontiñas, promovidos pola comisión xestora dos propietarios do polígono.

A delimitación do polígono está comprendida entre a rúa de Berlín ó sur, as rúas de Lisboa e Cotaredo ó leste, A Fonte dos Concheiros e As Fontiñas ó norte, e nó dos Concheiros ó oeste, con exclusión dos terreos edificados con fronte ás citadas vías, ós que se outorgou a clasificación de solo urbano.

De conformidade co disposto nos artigos 121 e 102, que remite ó 133.4º, da Lei 1/1997, do solo de Galicia, os expedientes sométense a información pública durante o prazo de vinte días, contados a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. Durante este prazo, os interesados poderán consulta-lo expediente na Sección de Planeamento e Xestión e formular por escrito as alegacións que xulguen oportunas.

O texto íntegro dos estatutos e bases foi publicado no BOP número 57, do día 9 de marzo de 2002.

Edicto

De conformidade co previsto no artigo 121.1º da Lei do solo de Galicia, este anuncio serviralles de citación, en forma legal, ós propietarios que non poidan ser citados persoalmente ó trámite de información pública por descoñecerse a súa identidade ou o seu paradoiro. Para este fin insírese a seguir a relación de parcelas e propietarios afectados:

ParcelaPropietario

31Campvs, Soc. Coop. Ltda.

32Jaime Tarrío Yllobre

32.1José Castro Barreiro

33Campvs, Soc. Coop. Ltda.

34Campvs, Soc. Coop. Ltda.

35Purificación Lemos Castro

36Amadeo Miramontes Otero

37Dolores Míguez Domínguez

38Campvs, Soc. Coop. Ltda.

39Manuel Tarrío Illobre

39.1Manuel Tarrío Illobre

40Irmáns Súarez Camino

41.1Urbigal Uno, S.L.

41.2Urbigal Uno, S.L.

42Irmáns Suárez Camino

43.1Hros. Luís Vieiro Vieites

43.2Predios Gallegos, S.L.

44-ACampvs, Soc. Coop. Ltda.

44-BCampvs, Soc. Coop. Ltda.

44-CCampvs, Soc. Coop. Ltda.

ParcelaPropietario

44-DCampvs, Soc. Coop. Ltda.

44-ECampvs, Soc. Coop. Ltda.

45Hros. Luís Vieiro Vieites

46-AClementina Asorey Carril

46-BLuís Asorey Carril

46-CJosé Asorey Carril

47-ACampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-BCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-CCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-DCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-ECampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-FCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-GCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-HCampvs, Soc. Coop. Ltda.

47-ICampvs, Soc. Coop. Ltda.

48Luís Asorey Rial

49Alexandra García Fernández e fillos

50José Nande Milmande

51Jesús Rouco Buján

52Jesús Rouco Buján

53Jesús Bello López

54Jesús López Mariño

55Amelia Rey Parga e fillos

56Jesús López Mariño

57Irmáns López Mariño

58Clementina Asorey Carril

59Campvs, Soc. Coop. Ltda.

60Campvs, Soc. Coop. Ltda.

61Campvs, Soc. Coop. Ltda.

62.1Campvs, Soc. Coop. Ltda.

62Manuel Otero Carollo

63Luís Asorey Rial

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2002.

Luís Toxo Ramallo

Concelleiro delegado de Urbanismo