Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Xoves, 18 de abril de 2002 Páx. 5.251

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

DECRETO 131/2002, do 4 de abril, polo que se acepta a cesión, a título gratuíto, dun terreo situado no concello de Celanova (Ourense), destinado á construcción dunha estación de autobuses.

O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Celanova, reunido en sesión que tivo lugar o día 7 de xuño de 2001, acordou ceder á Comunidade Autónoma de Galicia o predio situado nas proximidades da avda. de San Rosendo, destinado á construccción dunha estación de autobuses.

A Secretaría Xeral e do Patrimonio tramitou o correspondente expediente de aceptación de cesión, de conformidade co disposto nos artigos 16, 17 e 23 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e 33, 34 e 38 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o regulamento para a execución da dita lei.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, feita nos termos nos que o Concello de Celanova acordou a cesión e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día catro de abril de dous mil dous,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Acéptase a cesión, feita polo Concello de Celanova, a título gratuíto, do predio de 1.500 m, situado nas proximidades da avda. San Rosendo, e cos seguintes lindeiros; ó norte, camiño do muíño; ó sur, Sofía Quiroga Vergara e fillos; ó leste, Sofía Quiroga Vergara e fillos, e ó oeste, camiño do muíño.

Inscrito no Rexistro da Propiedade de Celanova no tomo 772, libro 123, folio 105, predio nº 15.959.

Artigo 2º

O predio cedido destinarase á construcción dunha estación de autobuses.

Artigo 3º

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á formalización da cesión no correspondente documento público e á inscrición do ben no Rexistro da Propiedade a nome da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo tódolos trámites necesarios para a efectividade deste decreto.

Santiago de Compostela, catro de abril de dous mil dous.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda