Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Xoves, 08 de agosto de 2002 Páx. 12.148

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DECRETO 251/2002, do 18 de xullo, polo que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Escolar de Galicia.

De conformidade co disposto no artigo 6 da Lei 3/1986, do 18 de decembro, de consellos escolares de Galicia, no artigo 7 do Decreto 44/1988, do 11 de febreiro, polo que se desenvolve a dita lei, e no artigo 14 do Decreto 87/1992, do 26 de marzo, polo que se aproba o regulamento do réxime interno do Consello Escolar de Galicia, e no que se establece que se ten que proceder á renovación por metades dos conselleiros de cada un dos grupos que integran o consello, e logo da designación dos seus representantes polas entidades enumeradas no artigo 4.1º da citada lei autonómica, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria e logo de deliberación do Consello da Xunta

de Galicia, na súa reunión do día dezaoito de xullo de dous mil dous,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Que cesen como membros do Consello Escolar de Galicia as seguintes persoas:

1. En representación dos profesores nos niveis educativos correspondentes ó ámbito do ensino non universitario de Galicia:

a) Ensino público:

Consuelo Campos Acedo (Confederación Intersindical Galega).

Jesús Otero Calvo (Federación de Traballadores do Ensino-Unión Xeral de Traballadores).

María Teresa López Pardo (Sindicato Independente ANPE Galicia).

b) Ensino privado:

Obdulia Manso Cupeiro (Federación de Traballadores do Ensino-Unión Xeral de Traballadores)

2. En representación de pais de alumnos propostos polas confederacións de asociacións de pais de alumnos, en proporción á súa representatividade:

a) Ensino público:

Nuria Martínez Pigueiras (Confederación Galega de APAs de Centros Públicos).

b) Ensino privado:

Manuel Gandoy Rodríguez (Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos).

Belén Martín González (Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos).

3. En representación dos alumnos propostos polas federacións ou confederacións de asociacións de alumnos en proporción á súa representatividade:

Pablo Cameselle Martínez (Federación de Asociacións de Xoves Estudiantes Galegos).

Cristóbal Vidal Fernández (Comités Abertos de Estudiantes).

Miguel Villaverde Creo (Comités Abertos de Estu-

diantes).

4. En representación do persoal de administración e servicios propostos polas centrais sindicais máis representativas:

Mª Concepción Camiña Garrido (Unión Xeral de Traballadores).

5. En representación de titulares de centros privados designados polas organizacións empresariais correspondentes máis representativas:

José Antonio Moar Armas (Federación do Ensino Privado de Galicia).

6. En representación das centrais sindicais que, de acordo coa lexislación vixente, teñan a consideración de máis representativas en Galicia:

Xosé Barral Sánchez (Comisións Obreiras).

7. En representación das organizacións empresariais proposto pola Confederación de Empresarios de Galicia:

José Luis Liñares Louzao.

8. En representación de profesores propostos polos movementos de renovación pedagóxica de Galicia legalmente recoñecidos e en atención á súa representatividade:

Raúl Gómez Farto (Federación Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica).

Xerardo Rodríguez Roca (Coordinadora Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica).

9. En representación da Administración educativa designados polo conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria:

Ángel González Fernández.

Jesús Pablo González Moreiras.

10. En representación da Administración local propostos pola Federación Galega de Municipios e Provincias:

Francisco Gil Zamora.

José Manuel Martínez García.

Antonio Lagares Pérez.

Rafael Mouzo Lago.

11. En representación da universidade proposto polo seu máximo órgano de goberno:

Miguel Anxo Santos Rego.

12. En representación de personalidades de recoñecido prestixio no campo da educación, propostos polo conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria:

Fernanda Paulina Valcarce Pestaña.

13. En representación do Seminario de Estudios Galegos:

Antón Costa Rico.

14. En representación do Consello da Xuventude de Galicia:

José Manuel Lage Tuñas.

Artigo 2º

Noméanse membros do Consello Escolar de Galicia, nas condicións determinadas no articulado da Lei 3/1986, do 18 de decembro, de consellos escolares de Galicia, as seguintes persoas:

1. En representación dos profesores nos niveis educativos correspondentes ó ámbito do ensino non universitario de Galicia:

a) Ensino público:

Consuelo Campos Acedo (Confederación Intersindical Galega).

Jesús Otero Calvo (Federación de Traballadores do Ensino-Unión Xeral de Traballadores).

Licerio España Galego (Sindicato Independente ANPE Galicia).

b) Ensino privado:

Obdulia Manso Cupeiro (Federación de Traballadores do Ensino- Unión Xeral de Traballadores).

2. En representación de pais de alumnos propostos polas confederacións de asociacións de pais de alumnos, en proporción á súa representatividade:

a) Ensino público:

Nuria Martínez Pigueiras (Confederación Gallega de APAs de Centros Públicos).

b) Ensino privado:

Manuel Gandoy Rodríguez (Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos).

Mª Idoya Múgica Franco de Medinaceli (Confederación Galega de Asociacións de Pais de Alumnos).

3. En representación dos alumnos propostos polas federacións ou confederacións de asociacións de alumnos en proporción á súa representatividade:

Emilio Martínez Blanco (Federación de Asociacións de Xoves Estudiantes Galegos).

Xabier Pérez Igrexas (Comités Abertos de Estudiantes).

Yurena Cano Vidal (Comités Abertos de Estudiantes).

4. En representación do persoal de administración e servicios propostos polas centrais sindicais máis representativas:

Mª Concepción Camiña Garrido (Unión Xeral de Traballadores).

5. En representación de titulares de centros privados designados polas organizacións empresariais correspondentes máis representativas:

José Antonio Moar Armas (Federación do Ensino Privado de Galicia).

6. En representación das centrais sindicais que, de acordo coa lexislación vixente, teñan a consideración de máis representativas en Galicia:

Xosé Barral Sánchez (Comisións Obreiras).

7. En representación das organizacións empresariais proposto pola Confederación de Empresarios de Galicia:

José Luis Liñares Louzao.

8. En representación de profesores propostos polos movementos de renovación pedagóxica de Galicia legalmente recoñecidos e en atención á súa representatividade:

Raúl Gómez Farto (Federación Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica).

Mercedes Espiño Amil (Coordinadora Galega de Movementos de Renovación Pedagóxica).

9. En representación da Administración educativa designados polo conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria:

Ángel González Fernández.

Jesús Pablo González Moreiras.

10. En representación da Administración local propostos pola Federación Galega de Municipios e Provincias:

Francisco Gil Zamora.

José Manuel Martínez García.

Antonio Lagares Pérez.

Rafael Mouzo Lago.

11. En representación da universidade proposto polo seu máximo órgano de goberno:

Miguel Anxo Santos Rego.

12. En representación de personalidades de recoñecido prestixio no campo da educación, propostos polo conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria:

Fernanda Paulina Valcarce Pestaña.

13. En representación do Seminario de Estudios Galegos:

Antón Costa Rico.

14. En representación do Consello da Xuventude de Galicia:

José Manuel Lage Tuñas.

Disposición derradeira

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezaoito de xullo de dous mil dous.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA