Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 185 Mércores, 25 de setembro de 2002 Páx. 14.025

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2002, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de ámbito provincial para a empresa Bombones Suguimar.

Visto o texto do convenio colectivo para a empresa Bombones Suguimar (código 2700692), da provincia de Lugo, asinado o día 13 de maio de 2002, pola representación da citada empresa e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90, números 2º e 3º, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

Esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la inscrición do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo.-Remiti-lo texto do citado convenio colectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 5 de xuño de 2002.

Manuel Teijeiro Álvarez

Delegado provincial de Lugo

Convenio colectivo da empresa

Bombones Suguimar de Lugo

Artigo 1º.-Ámbito persoal.

As estipulacións do presente convenio colectivo obrigarán á empresa e ós seus traballadores, que se rexerán, no non estipulado por este, pola ordenanza laboral para as industrias da alimentación.

Artigo 2º.-Ámbito territorial.

A eficacia e obrigatoriedade do presente convenio colectivo alcanza os límites territoriais de Lugo e

a súa provincia, quedando por iso afectadas a este cantos centros de traballo teña a empresa e aquelas sucursais que, dependendo dela, están domiciliadas dentro dos ditos límites, aínda que os traballadores pertencentes a ela estean domiciliados fóra dos ditos límites.

Artigo 3º.-Vixencia.

Este convenio entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2002 e rematará o 31 de decembro de 2002, con independencia da súa publicación no BOP.

Artigo 4º.-Absorción e compensación.

Tódalas melloras económicas e de traballo que se implanten en virtude do presente convenio colectivo serán compensadas e absorbibles ata onde alcancen os aumentos e melloras e coas que proceda establecer mediante disposición legais que no futuro se promulguen, sexa cal fora o seu concepto.

Artigo 5º.-Comisión paritaria.

A comisión mixta paritaria que interpretará e vixiará o cumprimento do pactado neste convenio estará composta por:

-Tres representantes da empresa.

-Tres representantes dos traballadores de Unión Xeral de Traballadores.

En caso de non chegar a acordos na dita comisión, ámbalas partes someteranse á competencia do Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC) de Lugo e á xurisdicción laboral competente da mesma provincia.

Artigo 6º.-Salarios de convenio.

Os salarios de convenio establecidos para cada categoría profesional son os que figuran na táboa do anexo I.

Artigo 7º.-Denuncia e rescisión.

Cunha antelación mínima dun mes á data de remate do convenio, deberá ser denunciado por calquera das partes. A ausencia desta denuncia significará, en todo caso, a súa prórroga por un ano, en termos iguais ós do presente texto articulado, agás o referente á táboa salarial, que deberá ser negociada pola comisión mixta paritaria.

Artigo 8º.-Antigüidade.

Devengaranse ata dez trienios na contía do seis (6) por cento do soldo mensual do convenio que para cada categoría profesional se detalla no anexo I deste convenio, todo isto sen prexuízo do establecido no artigo 25.2º do Estatuto dos traballadores, Lei 8/1980, do 10 de marzo.

Artigo 9º.-Gratificacións extraordinarias.

Con carácter de complemento salarial, aboaranse dúas gratificacións extraordinarias, o 25 de xullo e Nadal, na contía, cada unha delas, de trinta días de salario e antigüidade, debendo facerse efectivas o día laborable inmediato ó 24 de xullo e 22 de decembro, na forma que establece a ordenanza laboral.

Artigo 10º.-Complementos de participación en beneficios.

Con carácter de participación en beneficios, as empresas aboaranlles ós seus traballadores unha gratificación equivalente a trinta días de salario máis antigüidade, o seu pagamento efectuarase no primeiro trimestre de 2002.

Artigo 11º.-Devengo extrasalarial por accidentes de traballo e intervención cirúrxica.

As empresas aboaranlle ó traballador de baixa por IT por accidente de traballo, logo de presentación de documento acreditativo de baixa, e a partir do primeiro día de producirse este a ata os dezaoito meses de duración da dita baixa, o 100 por 100 do salario regulamentario de cotización.

Todo traballador, cun mínimo de dous anos de antigüidade na empresa, e logo de presentación da baixa, que se encontre hospitalizado, percibirá un devengo extrasalarial consistente na diferencia entre a cantidade percibida do seguro de enfermidade do INSS e o 100 por 100 do total resultante da suma de retribución do convenio e maila antigüidade, todo iso durante un período de corenta e cinco días naturais, unha vez ó ano.

Artigo 12º.-Vacacións.

O persoal abranguido no presente convenio colectivo desfrutará dun período natural de trinta e un días (31) de vacacións, que serán distribuídas preferentemente de xuño a setembro.

Artigo 13º.-Exposición do calendario de vacacións.

Tódalas empresas afectadas polo presente convenio colectivo exporán antes do mes de maio o calendario de vacacións. Calquera discrepancia para o efecto será resolta pola comisión mixta paritaria.

Artigo 14º.-Roupa de traballo.

Con carácter xeral, as empresas suxeitas a este convenio proverán ó persoal que polo seu traballo o necesite, de maneira obrigatoria e dúas veces por ano, de batas, cofias e gorras, fundas e panos.

Artigo 15º.-Liquidación por cesamento.

Cando o traballador cause baixa na empresa, aboaráselle o importe da liquidación de salarios que legalmente corresponda, incluído o importe das gratificacións extraordinarias e de vacacións en proporción ó tempo traballado desde que se devengou a correspondente gratificación ou se desfrutaron as oportunas vacacións.

Igualmente, no suposto que acredite dez anos de permanencia na empresa, percibirá como premio de constancia no traballo o importe de dúas mensualidades das súas retribucións vixentes na data da baixa.

Exclúense do cobramento das cantidades anteriores os supostos de extinción por falecemento do traballador ou empresario, invalidez ou xubilación do empresario, despedimentos procedentes e aquelas

extincións en que o traballador teña dereito ó cobramento de indemnizacións previstas no Estatuto dos traballadores.

Artigo 16º.-Condicións máis beneficiosas.

Respectaranse aquelas situacións persoais que con carácter global excedan do pactado, manténdose estrictamente ad personam, non sendo absorbibles as diferencias que se viñeron percibindo con respecto ó convenio do ano anterior.

Para todo o previsto neste convenio observarase o disposto na xornada laboral de alimentación.

Artigo 17º.-Xornada de traballo.

A xornada de traballo será de corenta horas semanais de luns a venres.

Artigo 18º.-Modalidades de contratación.

Os contratos formalizados ó abeiro do artigo 15.1º b) do TRETA para atender a circunstancias do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos, poderán ter unha duración máxima de doce meses e medio, dentro dun período de dezaoito meses.

Artigo 19º.-Vinculación á totalidade.

As condicións pactadas neste convenio forman un todo orgánico indivisible para efectos da súa aplicación e serán consideradas globalmente no seu conxunto anual. No suposto que a autoridade laboral, en uso das súas facultades, non aprobase algún dos pactos contidos no presente convenio, as partes asinantes considerarán se é válido, por si só, o resto do texto aprobado ou ben é necesaria nova e total negociación.

Artigo 20º.-Cláusula de revisión salarial.

No caso de que o índice de prezos ó consumo (IPC), establecidos polo Instituto Nacional de Estatística, rexistrase o 31 de decembro de 2002 un incremento superior ó 3,5% respecto do 31 de decembro de 2001, efectuarase unha revisión salarial, tan pronto como se constate a dita circunstancia, no exceso sobre a cifra indicada.

A revisión salarial ten carácter retroactivo con efectos do 1-1-2002. Esta revisión aboarase nunha soa paga durante o primeiro trimestre do ano 2003.

Artigo 21º.-Permisos retribuídos.

Serán tres os días con permiso retribuído, que serán desfrutados a libre disposición dos traballadores.

Artigo 22º.-Póliza de seguros.

A empresa subscribirá unha póliza que, en caso de accidente laboral con falecemento do traballador/a, será percibida, nunha contía de 1.500.000 pesetas, polo seu cónxuxe ou herdeiros legais e, en caso de invalidez permanente total ou absoluta, será o traballador o que perciba 2.000.000 de pesetas.

Disposición derradeira

De conformidade co que establece o Real decreto lei 14/1981, do 20 de agosto, e para o caso de tra

balladores con 64 anos cumpridos que opten por acollerse á xubilación sen mingua dos seus dereitos, as empresas incluídas neste convenio obrigaranse a substituír a cada traballador que opte pola xubilación por outro traballador que sexa titular de dereito de calquera das prestacións económicas por desemprego ou mozo demandante de primeiro emprego, mediante un contrato da mesma natureza có extinguido.

ANEXO I

Táboas de salarios definitivas 2001 (pesetas)

Categoría profesionalSoldo

mensual

Soldo

anual

Ant. mensual

(por trienios)

Encargado117.0731.756.0957.024

Oficial 1ª e viaxante113.9961.709.9406.840

Oficial 2ª112.2751.684.1256.737

Peón e axudante108.3961.625.9406.504

Aux. administrativo113.9961.709.9406.840

Aprendices (ano 2001)72.6251.089.375

Táboas de salarios definitiva 2001 (euros)

Categoría profesionalSoldo

mensual

Soldo

anual

Ant. mensual

(por trienios)

Encargado703,6210.554,3442,22

Oficial 1ª e viaxante685,1310.276,9541,11

Oficial 2ª674,7910.121,840,49

Peón e axudante651,479.772,139,09

Aux. administrativo685,1310.276,9541,11

Aprendices (ano 2001)436,496.547,35

ANEXO II

Táboas de salarios definitiva 2002 (euros)

Categoría profesionalSoldo

mensual

Soldo

anual

Ant. mensual

(por trienios)

Encargado728,2510.923,7943,69

Oficial 1ª e viaxante709,1110.636,6542,55

Oficial 2ª698,4110.476,0941,9

Peón e axudante674,2810.114,1340,45

Aux. administrativo709,1110.636,6542,55

Aprendices (ano 2002)442,206.633

CONSELLERÍA DE FAMILIA E PROMOCIÓN DO EMPREGO,

MULLER E XUVENTUDE