Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 239 Xoves, 12 de decembro de 2002 Páx. 17.071

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 3 de decembro de 2002 pola que se resolve a convocatoria pública de axudas ós estudiantes universitarios que cursen os seus estudios nalgunha universidade do sistema universitario de Galicia, así como para aqueles estudiantes universitarios que, tendo a súa residencia na Comunidade Autónoma de Galicia, cursen os seus estudios nalgunha universidade de fóra do sistema universitario de Galicia, interesados en solicita-los créditos bancarios para financiamiento dos seus estudios universitarios de 1º ciclo e 1º e 2º ciclo, e prorroga-los concedidos nas convocatorias anteriores.

Por Orde do 25 de xuño de 2002 (DOG do 8 de xullo) aprobáronse as bases que rexen a convocatoria pública de axudas ós estudiantes universitarios que cursen os seus estudios nalgunha universidade do sistema universitario de Galicia así como para aqueles estudiantes universitarios que tendo a súa residencia na Comunidade Autónoma de Galicia cursen os seus estudios nalgunha universidade de fóra do sistema universitario de Galicia, interesados en solicita-los créditos bancarios para financiamento dos seus estudios universitarios de primeiro ciclo e primeiro e segundo ciclo, e prorroga-los concedidos nas convocatorias anteriores.

As solicitudes admitidas para participar nesta convocatoria foron estudiadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria, que elaborou a correspondente proposta de resolución.

En consecuencia, atendendo á citada proposta, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a relación de posibles beneficiarios do préstamo subsidiado ós estudiantes universitarios de primeiro ciclo e primeiro e segundo ciclo, correspondentes ó curso 2002-2003 que se relacionan no anexo I da presente orde, e sempre que cumpran os requisitos do convenio asinado coas entidades financeiras, o que supón a cantidade de 10.026,60 euros correspondentes á partida orzamentaria 07.05.322C.480.2 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002.

Os estudiantes que figuran na relación de admitidos como pendentes de entrega-lo xustificante de matrícula, e que de acordo co establecido no artigo 7 letra d, da orde de convocatoria, presentaron a declaración xurada comprometéndose a entrega-lo xustificante de matrícula no prazo de dous días despois da súa formalización non poderán asina-lo contrato do préstamo coas entidades bancarias mentres non

presenten na Dirección Xeral de Universidades, antes do 31 de decembro, o mencionado xustificante. A Dirección Xeral de Universidades entregarálle-la correspondente autorización para que poidan asina-los contratos coa entidade bancaria.

Segundo.-Facer pública a relación de beneficiarios das prórrogas do préstamo subsidiado ós estudiantes universitarios de primeiro ciclo e primeiro e segundo ciclo correspondentes ó curso 2002-2003 que se relacionan no anexo II da presente orde, ós que se lles concedeu o préstamo nas convocatorias anteriores, e sempre que cumpran os requisitos do convenio asinado coas entidades financeiras, o que supón a cantidade de 5.942,68 euros correspondentes á partida orzamentaria 07.05.322C.480.2 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2002.

Os estudiantes que figuran na relación de admitidos como pendentes de entrega-lo xustificante de matrícula, e que de acordo co establecido no artigo 7 letra d, da orde de convocatoria, presentaron a declaración xurada comprometéndose a entrega-lo xustificante de matrícula no prazo de dous días despois da súa formalización non poderán ser beneficiarios de prórroga mentres non presenten na Dirección Xeral de Universidades, antes do 31 de decembro, o mencionado justificante. A Dirección xeral de Universidades entregaralles a correspondente autorización para que a entidade bancaria lles manteña a prórroga.

Terceiro.-Os solicitantes que figuran nos anexos I e II, como denegados, deberán considerar desestimada a súa solicitude polas causas que nel se especifican.

Cuarto.-Os posibles beneficiarios dos préstamos subsidiados desta convocatoria, que se relacionan no anexo I da presente orde, realizarán os trámites do préstamo coas entidades financeiras Banco Pastor, Caixa de Aforros de Galicia, Caixanova, Banco Gallego, Banco Simeón e Banco Etcheverría, asinantes do convenio de colaboración coa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, desde o día seguinte da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o día 31 de decembro de 2002.

Quinto.-O incumprimento total ou parcial por parte dos posibles beneficiarios, tanto dos préstamos como das prórrogas, de calquera das condicións establecidas na orde de convocatoria do 25 de xuño de 2002, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro polo beneficiario ou solicitante, segundo o disposto no Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Sexto.-Contra a presente orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ó da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro),

de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2002.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

1º E 2º CICLO 1ª VEZ

CONCEDIDAS

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTECONT. SOLICIT.

2002/000078-032700049YA DE AMORIN ESPIÑEIRA,

ESPERANZA

6.010,12

2002/000077-032810490RABUIN PRIETO, M ANGELES3.005,06

2002/000013-033996406ZAGUIRRE VIGO, FERNANDO3.005,06

2002/000025-044831701DALDREY DONO, SABELA3.005,06

2002/000148-036148847TALONSO ESTEVEZ, FABIOLA3.005,06

2002/000183-032772226DALONSO GONZALEZ, ANGEL3.005,06

2002/000026-032834161MANCA PEREIRA, JOSE ALBERTO3.005,06

2002/000153-013937838EARAMBURU DIAZ, HUMBERTO3.005,06

2002/000111-046903224ZARDA FREIRE, ENRIQUE3.005,06

2002/000094-011076743NARMENTAL RUIZ, ABEL6.010,12

2002/000095-011076744JARMENTAL RUIZ, AURORA6.010,12

2002/000059-076926249NBARREIRO RODRIGUEZ, UXIA3.005,06

2002/000170-035466381JBORRAGEIROS MARIÑO, EVA6.010,12

2002/000062-035467115BBOUZAS SUAREZ, M. SILVIA3.005,06

2002/000061-035467114XBOUZAS SUAREZ, NOEMI3.005,06

2002/000008-033347105ABURGO LOPEZ, MARTA3.005,06

2002/000184-033331745FCABADAS CALOTO, EVA Mª3.005,06

2002/000079-044084841MCARBAJO MARTINEZ, PABLO3.005,06

2002/000160-033337325KCARREIRA FERNANDEZ, RAQUEL3.005,06

2002/000196-076863504BCASAL MARTINEZ, M. CRISTINA3.005,06

2002/000112-044471143ECASANOVA VELASCO, TAMARA3.005,06

2002/000113-044471144TCASANOVA VELASCO, YAIZA6.010,12

2002/000034-052937287GCASTRO CASTRO, IAGO EMILIO3.005,06

2002/000001-033323907NCASTRO FREIRE, MARIA JESUS3.005,06

2002/000050-044813129KCOCHO BERMEJO, ANA3.005,06

2002/000097-076418779ZCOELLO ALONSO, BIEITO6.010,12

2002/000171-036147970CCORBACHO QUINTELA, IRIA6.010,12

2002/000002-076727981GCUQUEJO QUEIMADELOS, JOSE LUIS3.005,06

2002/000065-046895425NDIAZ ARLUNA, FERNANDO3.005,06

2002/000003-036159830NDIAZ LONGA, ANTON3.005,06

2002/000098-046905320VDIAZ PAZ, RAFAEL3.005,06

2002/000134-044083485YDIAZ URETA, ELENA3.005,06

2002/000080-032825792PDIEGUEZ CASTELO, F. JAVIER6.010,12

2002/000066-035457072LDIOS GONZALEZ, SERGIO3.005,06

2002/000067-035428598LDIOS OUBIÑA, JUAN MANUEL3.005,06

2002/000165-033324419HEIRANOVA FERNANDEZ,

JOSE VICENTE

3.005,06

2002/000081-076926167EESTEVEZ BARREIRO, ANDREA3.005,06

2002/000115-076867214HESTEVEZ REINO, AMALIA MARIA3.005,06

2002/000068-047360587EETCHEVERS REBOLLO, ANA6.010,12

2002/000030-077402716BFDEZ. DA PONTE GARCIA, CARLOS6.010,12

2002/000150-046901840XFERNANDEZ CASAL, VANESSA3.005,06

2002/000069-036140885LFERNANDEZ FARIÑAS, NURIA3.005,06

2002/000135-044446045VFERNANDEZ MUÑOZ, M. DOLORES6.010,12

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTECONT. SOLICIT.

2002/000117-033325541JFERREIRA FERNANDEZ, Mª ALICIA6.010,12

2002/000082-034264816ZFERREIRO PENA, PAULA3.005,06

2002/000083-044811663GFERRER OZORES, ESTHER3.005,06

2002/000099-046904482FFRANCO BAO, JIMENO6.010,12

2002/000161-033323402JFRANCO VAZQUEZ, DEBORA3.005,06

2002/000174-036174899QGANDARA VIDAL, FRANCISCO J.6.010,12

2002/000019-044474783MGARCIA DIAZ, PATRICIA3.005,06

2002/000118-044459991WGARCIA FERNANDEZ, ANA ISABEL6.010,12

2002/000084-044832755MGESTO PARGA, NATALIA3.005,06

2002/000119-046903933XGIL RAMOS, SANDRA3.005,06

2002/000036-044811999HGOMEZ FERNANDEZ, CARMEN3.005,06

2002/000154-033348881PGOMEZ LENZA, AMALIA3.005,06

2002/000085-044817880BGONZALEZ GARCIA, IRIA GEMMA3.005,06

2002/000185-036173679SGONZALEZ PEREZ, ADAN BORJA3.005,06

2002/000070-036114467MGONZALEZ RODRIGUEZ, ISRAEL6.010,12

2002/000015-036164830KGONZALEZ RODRIGUEZ, OLALLA6.010,12

2002/000086-032629578FGONZALEZ SEOANE, Mª ROSARIO1.500,00

2002/000100-047360319FGONZALEZ VICENTE, RUBEN3.005,06

2002/000011-01310194EHARTMAN, JANET MARIA3.005,06

2002/000091-01789793WHASSAN MEHANNA, WISAM3.005,06

2002/000167-079106291EIBAÑEZ ATIENZA, M LUISA3.005,06

2002/000087-076416178NIGLESIAS MANDIA, IVAN3.005,06

2002/000044-044829478VJIMENEZ SORIANO, PILAR3.005,06

2002/000121-077596242SLAGE NEIRA, M. ALICIA3.005,06

2002/000088-076824056PLAMAS CABALEIRO, MIGUEL ANGEL3.005,06

2002/000089-034898268TLISTA DIAZ, MANUEL JOSE3.005,06

2002/000102-033536199ZLOPEZ BARREIRO, BEATRIZ3.005,06

2002/000172-053175887WLOPEZ ESCALANTE, MARIA ISABEL3.005,06

2002/000122-047367335PLOPEZ SANJURJO, E. JAVIER6.010,12

2002/000123-076623672TMACEDA GALLEGO, JOSE3.005,06

2002/000045-044474503RMARNOTES DOMINGUEZ, SILVIA3.005,06

2002/000040-044480272CMARTIN SEARA, ALDARA3.005,06

2002/000177-036142789ZMARTINEZ COMESAÑA, LUCIA3.005,06

2002/000072-036172308RMARTINEZ PRIETO, UXIA6.010,12

2002/000090-032298579RMASAGUER TORRES, PABLO6.010,12

2002/000140-044087681QMORALES EIRIZ, MARIA3.005,06

2002/000141-044087682VMORALES EIRIZ, PAULA3.005,06

2002/000166-032680823PMORON SOTO, LUIS MANUEL3.005,06

2002/000005-052931715KMUÑIZ DOMINGUEZ, ANA6.010,12

2002/000142-044810400YNIMO NAVEIRO, ALBERTO C.6.010,12

2002/000012-044838464XNOVOA PEREZ, MARIA6.010,12

2002/000009-044828044DNOYA ARGIBAY, JORGE3.005,06

2002/000152-033331074ANUÑEZ LUACES, VANESSA3.005,06

2002/000125-045553585SORDAX RODRIGUEZ, LUIS3.005,06

2002/000186-032825261YOTERO LOSADA, DIEGO3.005,06

2002/000103-032837623VOTERO REAL, CARLOS LUIS3.005,06

2002/000016-032693624KPARDO CEREIJO, ANA BELEN6.010,12

2002/000047-053168630JPENA POSSE, PABLO3.005,06

2002/000054-078735386SPEQUEÑO SALGUEIRO, SARA6.010,12

2002/000023-052497128LPEREZ BAHAMONDE, OSCAR6.010,12

2002/000104-076817125TPEREZ IGLESIAS, JOSE3.005,06

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTECONT. SOLICIT.

2002/000006-034978195WPEREZ PASCUAL, VICTOR3.005,06

2002/000151-033996726NPEREZ ROUCO, ANDRES3.005,06

2002/000187-033348500HPEÑA GAVIEIRO, ANTONIO3.005,06

2002/000055-046916410KPITA GALAN, PAULA3.005,06

2002/000143-044474516ZPIÑA GONZALEZ, SILVIA1.000,00

2002/000188-032822168HPONTE ROBLES, BEATRIZ3.005,06

2002/000022-032603135ZPRIEGUE IGLESIAS, EMILIA3.005,06

2002/000155-033349297XREBOLO RODRIGUEZ, ALBA MARIA3.005,06

2002/000048-044829419GREY BLANCO, MARTA MARIA3.005,06

2002/000101-036133246QREY GONZALEZ, GUILLERMO3.005,06

2002/000073-053182284MRIVAS FERNANDEZ, ALEJANDRO6.010,12

2002/000156-077596217JRODRIGUEZ GARCIA, JOSE MANUEL3.005,06

2002/000130-032826673SRODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE LUIS3.005,06

2002/000041-036164311PRODRIGUEZ RIVADA, DAVID3.005,06

2002/000189-034985874ERODRIGUEZ RODRIGUEZ, PABLO3.005,06

2002/000164-076901905WRODRIGUEZ VILA, ALMUDENA3.005,06

2002/000178-036168221PROUCO VELASCO, CARMEN FUENCISL6.010,12

2002/000057-033350862BROVIRA CASAL, BARBARA3.005,06

2002/000058-033340467NROVIRA CASAL, ISAAC3.005,06

2002/000169-033333185KSALGADO PORTO, MARCOS6.010,12

2002/000162-051941530DSANCHEZ FERNANDEZ,

MONTSERRAT

3.005,06

2002/000107-052493659TSANMARTIN DOMINGUEZ, CARLOS3.005,06

2002/000028-035471334KSENIN RICO, MINIA3.005,06

2002/000074-032683036JSERANTES FERNANDEZ, IGNACIO3.005,06

2002/000109-023005499WSUBIELA LIDON, JOSE ANTONIO3.005,06

2002/000033-036144803GTABOAS LOBATO, JUAN3.005,06

2002/000179-036157227PTRONCOSO CORTIÑAS, CRISTINA3.005,06

2002/000032-044448063BURRUTIA SOBRINO, IGNACIO3.005,06

2002/000146-033294308ZVARELA RODRÍGUEZ, E. RUTH3.005,06

2002/000131-032837532HVAZQUEZ GARCIA, GABRIEL JUAN3.005,06

2002/000007-078792465PVAZQUEZ GARCIA, JUDITH3.005,06

2002/000049-046901915QVAZQUEZ VAZQUEZ, LIDIA3.005,06

2002/000037-076414643HVAZQUEZ VECILLA, IRIA CARLA3.005,06

2002/000181-036157882LVELASCO CANDUELA, JAIME3.005,06

2002/000075-076928307TVIDAL VEIGA, ANGEL3.005,06

2002/000159-033535812HVILARES MARRONDO, PATRICIA3.005,06

2002/000110-034894647JVILLAR LARROSA, CESAR6.010,12

2002/000076-076823367DVILLAR QUINTELA, JAIME ALBERTO3.005,06

CONCEDIDAS PENDENTES DE ENTREGA-LA MATRICULA

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTECONT. SOLICIT.

2002/000168-033343412JCELA SANTIN, M. DEL MAR3.005,06

2002/000063-035477647DCORES ABALO, ANA3.005,06

2002/000042-052934177EGARCIA FOLGAR, MONICA3.005,06

2002/000132-046914362CVILLAR DE LA RIERA, JOSE LUIS3.005,06

2002/000035-035467478YEIREA PEREZ, MAGDALENA3.005,06

2002/000147-00895823LVELAZCO FIGUEROA, I. JAVIER3.005,06

DENEGADAS

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTEMOTIVO DENEGACION

2002/000173-077402797TAGULLO CANDA, FRANCISCO J.FALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000096-032833216ACILLERO ARES, JESUS M.FALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000149-033340783YCORIA BLANCO, MARTAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000163-034997925KGARCIA GUERRA, HECTORFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000052-036149405YGUTIERREZ MONTENEGRO, CARLOSFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000138-017740807XLAHERA MOLANES, RAFAELFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000176-053175691JLAMAS DOMINGUEZ, ROIFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000139-035467257SLEIRO OZORES, ROBERTOFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000124-0NAVEIRA GARCIA, F ALBERTOFALTA DE DOCUMENTACIÓN

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTEMOTIVO DENEGACION

2002/000126-032663552XPANTIN PORTELA, CAROLINAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000105-032673384kPITA CABARCOS, IMELDOFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000144-034973051XPUGA PATIÑO, ALEJANDROFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000092-0QUINTANS LAGO, CRISTINAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000129-076870010PRODRIGUEZ FONTAN, GONZALOFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000194-032820008CRODRIGUEZ LOPEZ, CRISTINAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000145-036174788CRODRIGUEZ PAZOS, JUAN MANUELFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000106-032677700JSAAVEDRA BARCIA, PATRICIAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000157-076904708ESOBRINO EIRIZ, ELENAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000024-046913799DTEIXO BALIÑAS, TAMARAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000190-036167988MVAZQUEZ ALVAREZ, VICTORFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000191-076989645CDOCAMPO CABALEIRO, EVAFÓRA DE PRAZO

2002/000137-032705992SGRUEIRO VARELA, PATRICIAFÓRA DE PRAZO

2002/000192-034874810WIGLESIAS ALVAREZ, OLALLAFÓRA DE PRAZO

2002/000182-053175954TPEREZ AGUILERA, DANIELFÓRA DE PRAZO

2002/000195-046903424FSANTISO SANTISO, MONTSERRATFÓRA DE PRAZO

2002/000060-047363898KBARRIO PEREZ, IVANNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000014-071505368RCARRERA GARCIA, JULIO A.NON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000043-044466491QCARRION MARQUEZ, JOSE CARLOSNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000038-032696334VCASTRO AÑON, SABELANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000114-046901029GCERVIÑO TRILLO, LAURANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000064-044475437SDASILVA CID, CARLOSNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000116-034269846FFERNANDEZ LOPEZ, JACOBONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000158-033536981ZFERNANDEZ MOURIN, ROCIONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000031-033279967WGARCIA VILA, MANUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000020-034995640JGIL LOZANO, JOSE MANUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000051-076929498HGIL ROBLA, SILVIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000136-044085309JGOMEZ RODRIGUEZ, MANUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000120-044818511KGOMEZ VAZQUEZ, ANTONNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000010-01310189VHARTMAN , CARLOS WALTERNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000021-046905694TLOMBAN FERNANDEZ, YALAISANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000071-053169527JMARQUEZ QUIZA, LETICIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000004-034988880SMATO TEJADA, DIANANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000046-044487281ZMOREIRAS MARTINEZ, OLALLANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000053-078735374APEQUEÑO SALGUEIRO, ALBERTONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000127-032841449WPEREZ YAÑEZ, PATRICIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000017-034982524FPUENTE-DODD FERNANDEZ, ISRAELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000093-034897072TREY CASTRO, ISAURANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000018-034993948TRILO FERNANDEZ, MARIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000128-053164759YRIVAS TESTON, FERNANDONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000027-052495555XRODAL RIAL, M. JOSENON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000180-036157881HVELASCO CANDUELA, ESTHERNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000029-034264881XVIANA GONZALEZ, IAGONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000056-036158391EYAÑEZ FERNANDEZ, FERNANDONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

ANEXO II

1º E 2º CICLO PRORROGAS

CONCEDIDAS

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTE1ª PRORROGA2ª PRORROGA

2002/000093-036091840XALONSO ARAUJO, MARCOSSI

2002/000039-034626475KALVAREZ ALONSO, LORENASI

2002/000001-076571263PANLLO PAZ, GUILLERMOSI

2002/000065-044825736RARIAS GARCIA, BELENSI

2002/000016-032837324VARIAS MOURELLE, DIEGOSI

2002/000017-032837325HARIAS MOURELLE, NOELIASI

2002/000002-046898172EAVILA FRAGA, NOASI

2002/000059-032698159WBERDUGO ARJONA, DAVIDSI

2002/000003-044826637MBLANCO PARA, NURIASI

2002/000027-036121529YBUENO QUINZAN, ROBERTOSI

2002/000122-033331745FCABADAS CALOTO, EVA M.SI

2002/000083-044808293SCAJIDE LOPEZ, ALEJANDROSI

2002/000066-033344643WCAMPO GESTO, ANASI

2002/000042-076826644CCARRIL MENDEZ, PATRICIASI

2002/000117-079312175XCASAL VAZQUEZ, JOSE LUISSI

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTE1ª PRORROGA2ª PRORROGA

2002/000084-032668911XCASANOVA VIGO, ELIAS JOSESI

2002/000067-044083070MCASTRO IGLESIAS, NURIASI

2002/000029-033326524FCASTRO LAMAS, ANA M.SI

2002/000032-033331679XCOELLO ALVAREZ-UDE, MARGARITASI

2002/000107-078737515MCORBACHO CORTEGOSO, ROMINASI

2002/000109-076826055YCORREA FOLGAR, RICARDOSI

2002/000095-046913465CCOUCEIRO CRESPO, SANDRASI

2002/000018-078797335WCOUSO SANMARTIN, JOSE RAMONSI

2002/000041-033992586NDIAZ BUJAN, CRISTINASI

2002/000118-033333596HDIAZ DIAZ, MANUELSI

2002/000110-033341834EDIAZ FERNANDEZ, ALBASI

2002/000068-047356351HDIAZ LEMA, ROSASI

2002/000123-032673490NDIAZ OCAMPO, M BEATRIZSI

2002/000060-053161498BDOMINGUEZ MARTINEZ, MIGUEL ASI

2002/000085-076862107VESTEVEZ POMAR, HECTORSI

2002/000046-077402716BFDEZ DA PONTE GARCIA, CARLOSSI

2002/000069-033338079QFERNANDEZ ABAD, INESSI

2002/000061-034983034BFERNANDEZ GONZALEZ, BRUNOSI

2002/000119-036123959KFONDEVILA TABOADA, MARIA DOLORESSI

2002/000062-032671551MFREIRE ABELLEIRA, ANGEL FSI

2002/000047-078794865QGARCIA LUEIRO, CRISTINASI

2002/000099-034971699SGARCIA MAGAN, BELENSI

2002/000043-046895848KGOMEZ ALVEDRO, ANTONSI

2002/000101-076901587YGONZALEZ ALFAYA, LUCIANOSI

2002/000103-076906836BGONZALEZ ALFAYA, LUCILASI

2002/000102-035567307SGONZALEZ ALFAYA, M. ELENASI

2002/000063-044474970PGONZALEZ DIEGUEZ, EMMASI

2002/000111-033351110YGONZALEZ LOUREIRO, M. DEL CARMENSI

2002/000028-053175691JLAMAS DOMINGUEZ, ROISI

2002/000005-033336971NLOPEZ REIJA, ALICIASI

2002/000021-032838601YLOPEZ REY, ISABELSI

2002/000035-034893479HLOZANO DEL RIO, ANASI

2002/000089-032840688TMADERUELO ALVAREZ, SERGIOSI

2002/000036-053160888EMIGUENS PEDROSA, XOSE MANUELSI

2002/000006-033344472SMONTAÑA PARDO, LINA TAMARASI

2002/000070-053160838HMORANDEIRA RODRIGUEZ, SUSANASI

2002/000007-052931715KMUÑIZ DOMINGUEZ, ANASI

2002/000008-046897073GNAYA ORGEIRA, NOEMISI

2002/000009-046897072ANAYA ORGEIRA, TANIASI

2002/000071-032806087ZOTERO BARROS, M TERESASI

2002/000079-034920849HPALACIOS PEREZ, INDALECIOSI

2002/000044-053117219FPARDELLAS SANTIAGO, MIGUELSI

2002/000034-046901008YPEDREIRA SOUTO, TANIASI

2002/000033-034974105YPERANDONES LOZANO, MIRIANSI

2002/000040-052497128LPEREZ BAHAMONDE, OSCARSI

2002/000014-032821175ZPEREZ BERMUDEZ, JOSE MIGUELSI

2002/000050-033537154APEREZ PEREZ, MARIA ANGELASI

2002/000086-034949215WPEREZ REQUEJO, MANUELSI

2002/000053-034262594TPLATERO SANTOS, M SABELASI

2002/000124-032822168HPONTE ROBLES, BEATRIZSI

2002/000045-044806834MRAPOSO LOPEZ, M ANGELESSI

2002/000092-036133246QREY GONZALEZ, GUILLERMOSI

2002/000010-053171245YRIVAS FERNANDEZ, JUANSI

2002/000105-032826673SRODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE LUISSI

2002/000037-046903834AROMERO BALBOA, DIEGO JOSESI

2002/000055-036149832LROMERO DACAL, ELENASI

2002/000054-036147957FROMERO DACAL, MARCOSSI

2002/000090-033339226JSALINAS AMIL, M. DEL MARSI

2002/000011-053160659TSANCHEZ VAZQUEZ, ASTRIDSI

2002/000120-047359104BSEOANE ALCARAZ, LAURASI

2002/000038-044810379PSEOANE BOTANA, LUIS ANGELSI

2002/000026-076926329TSOLLA AGRA, EUGENIO LUISSI

2002/000056-032672130DSOUTO CALVETE, ANGELES BEATRIZSI

2002/000048-032668091HTORRENTE VEIGA, SOCORROSI

2002/000025-076827446VVARELA TRASTOY, PILARSI

2002/000012-078792465PVAZQUEZ GARCIA, JUDITHSI

2002/000015-078792465PVAZQUEZ GARCIA, JUDITHSI

2002/000022-032809138YVELAY FABREGAS, JUAN CARLOSSI

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTE1ª PRORROGA2ª PRORROGA

2002/000087-032652466XVILLAR DOPICO, ENMA M.SI

2002/000091-034894647JVILLAR LARROSA, CESARSI

2002/000088-032688087GVILLARES PIÑEIRO, MIRIAMSI

CONCEDIDAS PENDENTES DE ENTREGA-LA MATRICULA

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTE1ª PRORROGA2ª PRORROGA

2002/000073-036093538YTORRADO GONZALEZ, DIEGOSI

2002/000020-046924939VAMENEIROS GARCIA, GLORIASI

2002/000094-032749866MCALVO MARTINEZ, M. MERCEDESSI

2002/000004-053164484FCASAL CAMPOS, FERNANDOSI

2002/000031-033331677PCOELLO ALVAREZ-UDE, MARIASI

2002/000104-033845321QLAGE NEIRA, M FRANCISCASI

DENEGADAS

Nº EXPED.DNI/CIFSOLICITANTEMOTIVO DENEGACION

2002/000052-044819982CCAJIDE LOPEZ, EMMAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000082-033344644ACAMPO GESTO, JOSEFA ISABELFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000096-076724672FDAPENA VIANA, PABLOFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000013-079319451HGOMEZ POLO, PRISCILAFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000064-077597067NLOZANO GONZALEZ, MARCOSFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000072-044825310NTARACIDO RUIZ, M. DOLORESFALTA DE DOCUMENTACIÓN

2002/000121-032643411VLOPEZ MONTERO, FRANCISCO J.FÓRA DE PRAZO

2002/000116-046897024RRODRIGUEZ BARCIA, CAROLINAFÓRA DE PRAZO

2002/000106-032689258WRUIZ CASANOVAS, JANAFÓRA DE PRAZO

2002/000108-032823738RSANJURJO FERNANDEZ, TANIAFÓRA DE PRAZO

2002/000076-076418253VALONSO MOSQUERA, JOSENON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000074-032688819TALONSO MOSQUERA, MANUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000075-032699746WALONSO MOSQUERA, MARIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000057-044467152XALVAREZ MONTERO, CLARA EUGENIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000058-044467154NALVAREZ MONTERO, LAURANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000081-032685946WALVAREZ RAMOS, EVANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000024-044082079ABARREAL ECIJA, GONZALONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000023-032823459KEXPOSITO GARCIA, FERNANDONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000097-046914610SFAIÑA RODRIGUEZ-VILA, BEATRIZNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000098-046914610SFAIÑA RODRIGUEZ-VILA, BEATRIZNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000030-035233873NFREIRE CARRAGAL, JAVIERNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000100-034971700QGARCIA MAGAN, BEATRIZNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000078-032659430MINSUA CABANAS, ALBERTONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000114-033339518YLOPEZ VAZQUEZ, MARCOSNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000112-033328049ZMACIÑEIRAS CEDRON, MARIA INESNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000115-076621983JRAMIREZ MASEDA, MANUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000019-032818273XRODRIGUEZ GAREA, MONICANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000113-033344811DRODRIGUEZ OTERO, MARIONON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000077-077007310KROSENDO ALONSO, CARLOSNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000051-044817347FSANMARTIN VEIGA, RAQUELNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000049-037387542FSANTIN DABLANCA, SAULNON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA

2002/000080-076907309RVAZQUEZ RIVEIROS, NATALIANON AXUSTARSE AS BASES DA CONVOCATORIA