Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2003 Páx. 933

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

ORDE do 20 de xaneiro de 2003 pola que se declara a alienabilidade do inmoble sito na Rúa do Vilar número 7-9, de Santiago de Compostela (A Coruña).

Mediante escritura pública de cesión do 1 de febreiro de 2000 o patrimonio do Estado cedeu a favor da Comunidade Autónoma de Galicia o inmoble sito na rúa do Vilar nº 7-9, de Santiago de Compostela (A Coruña), incorporándose este ó seu patrimonio como ben patrimonial da Comunidade Autónoma.

Unha vez obtida a inscrición no correspondente Rexistro da Propiedade do ben inmoble a nome da Comunidade Autónoma de Galicia, procede declara-la súa alienabilidade de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e artigo 60 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que

se aproba o seu regulamento, co obxecto de posibilita-lo tráfico deste ben patrimonial.

En virtude do anteriormente exposto, tendo en conta a proposta da Secretaría Xeral e do Patrimonio,

DISPOÑO:

Artigo único.-Declárase a alienabilidade do ben inmoble que se describe a continuación:

Inmoble situado na rúa do Vilar nº 7-9, de Santiago de Compostela (A Coruña), composto dun edificio con xardín na súa parte posterior, planta baixa, piso alto e faiado. Estrema: fronte, rúa do Vilar; fondo, parcelas de Esperanza e Teresa García Buado e Consuelo Barreiro Iglesias; dereita, parcela de Eugenio Girón Rodríguez; esquerda, parcela de Alfonso Ponte Varela.

Está construído sobre un terreo de 330 metros cadrados de superficie. Figura inscrito no Rexistro da Propiedade nº 2 de Santiago de Compostela no tomo 1.143, libro 185, folio 219, predio nº 17.840, inscrición 3ª.

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2003.

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda