Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Mércores, 19 de febreiro de 2003 Páx. 1.904

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 27 de xaneiro de 2003 pola que se autoriza ó centro privado O Raio Verde de Santiago de Compostela (A Coruña) para imparti-lo ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos en quenda de tarde-noite.

Examinado o expediente instruído por instancia de Carmen Iglesias Rábade, solicitando autorización para imparti-lo ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos en quenda de tarde-noite, no centro privado O Raio Verde de Santiago de Compostela (A Coruña).

Resultando que por Orde do 24 de setembro de 2001 (DOG do 26 de outubro), se autorizou ó dito centro para imparti-lo ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos.

Vistos a Lei 1/1990, do 3 de outubro (BOE do 4 de outubro), de ordenación xeral do sistema educativo; Real decreto 1004/1991, do 14 de xuño (BOE do 26 de xuño), polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten ensinanzas de réxime xeral non universitarias; Real decreto 777/1998 (BOE do 8 de maio) polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo Orde do 21 de decembro de 1999 (DOG do 31 de xaneiro de 2000) pola que se regulan determinados aspectos relativos a autorización de centros privados exclusivos de formación profesional específica na Comunidade Autónoma de Galicia; Decreto 133/1995, do 10 de maio (DOG do 22 de maio), sobre autorización de centros docentes privados para impartir ensinanzas de réxime xeral non universitarias e a Orde do 20 de setembro de 1995 (DOG do 15 de decembro) que desenvolve o antedito decreto.

Considerando que concorre no expediente os requisitos esixidos nas disposicións vixentes para poder acceder ó solicitado.

Esta consellería, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa,

DISPÓN:

Primeiro.-Autorizar ó centro privado O Raio Verde de Santiago de Compostela (A Coruña), para imparti-lo ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos en quenda de tarde-noite, quedando a composición resultante segundo se especifica no anexo desta orde.

Segundo.-Para as ensinanzas que se autorizan, a Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, previo informe da Inspección Educativa, aprobará expresamente a rela-

ción de persoal que impartirá docencia no dito centro, así como o equipamento adecuado.

Terceiro.-Queda o centro obrigado ó cumprimento da lexislación vixente e a solicita-la oportuna revisión cando teña que modificarse calquera dos datos que sinala a presente orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, a partir do día siguiente ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo do dous meses perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2003.

Celso Currás Fernández

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO

Provincia: A Coruña.

Concello: Santiago de Compostela.

Localidade: Santiago de Compostela.

Enderezo: rúa Angustias, nº 31-baixo.

Código do centro: 15032236.

Denominación: centro privado O Raio Verde.

Titular: O Raio Verde, Medios Dixitais, S.L.L.

Composición resultante:-Quenda de mañá:

Familia profesional: comunicación, imaxe e son.

1 ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos (2 unidades para 20 alumnos/unidade).-Quenda de tarde-noite:

Familia profesional: comunicación, imaxe e son.

1 ciclo formativo de grao superior de producción de audiovisuais, radio e espectáculos (2 unidades para 20 alumnos/unidade).