Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 38 Luns, 24 de febreiro de 2003 Páx. 2.166

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDE do 17 de febreiro de 2003 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Consellería de Medio Ambiente, anunciados pola Orde do 26 de decembro de 2002.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Consellería de Medio Ambiente, pola Orde do 26 de decembro de 2002 (Diario Oficial de Galicia nº 4, do 8 de xaneiro de 2003), en uso das facultades e atribucións conferidas no artigo 15.4º da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, modificada pola Lei 3/1995, do 10 de abril, e de conformidade co disposto no artigo 27.2º da referida lei, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Resolve-la convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Consellería de Medio Ambiente, anunciada pola Orde do 26 de decembro de 2002 (Diario Oficial de Galicia nº 4, do 8 de xaneiro de 2003).

Segundo.-Adxudicarlles destino, nos postos de traballo que se indican, ós funcionarios que se relacionan no anexo desta orde.

Terceiro.-O cesamento no actual destino dos funcionarios que obteñan praza producirase no prazo de tres días, contados a partir do seguinte ó da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo de toma de posesión das prazas adxudicadas será de tres días a partir do seguinte ó do cesamento, de tratarse da mesma localidade onde actualmente os funcionarios presten servicios, ou dun mes se radican en distinta localidade, de conformidade co establecido no artigo 14 do Decre

to 93/1991, do 20 de marzo, e tal como dispón a base sétima da convocatoria.

O cómputo de prazo de posesión iniciarase cando rematen os permisos ou licencias que, se é o caso, lles fosen concedidos ós interesados. No suposto de baixa temporal ou transitoria, iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto.-A xefatura do centro no que causen baixa os funcionarios, así como a daquel no que obteñan destino, consignarán no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión, das que se dará traslado á Dirección Xeral da Función Pública.

Quinto.-Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor potestativamente recurso de reposición ante este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ó da súa publicación.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2003.

José Manuel Barreiro Fernández

Conselleiro de Medio Ambiente

ANEXO

Apelidos e nome: José María Lago García.

NRP: 3528443124 A2060.

Grupo: A.

Corpo/escala: corpo facultativo superior da Xunta de Galicia.

Código do posto: MA.C04.00.001.15770.002.

Denominación do posto: subdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade.

Centro directivo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nivel C. destino: 30.

Apelidos e nome: Ana Isabel Mesía López.

NRP: 3265187960 A2654.

Grupo: C/D.

Corpo/escala: corpo de auxiliares da Administración xeral.

Código do posto: MA.C04.00.000.15770.003.

Denominación do posto: secretario/a do director xeral.

Centro directivo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

Localidade: Santiago de Compostela.

Nivel C. destino: 18.