Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Luns, 23 de xuño de 2003 Páx. 8.271

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE PONTEVEDRA

ANUNCIO da aprobación definitiva do proxecto de modificación da delimitación da unidade de actuación número 4 do Plan Xeral de Ordenación Urbana.

A Comisión de Goberno, en sesión ordinaria que tivo lugar o día doce de maio de dous mil tres, acordou prestar aprobación, con carácter definitivo, á proposta -instada a iniciativa particular pola entidade mercantil Soinga Hogar Futura, Sociedad Limitadade modificación da delimitación da unidade de actuación número 4 do vixente Plan Xeral de Ordenación Urbana, e sita entre as rúas avda. da Coruña, rúa Juan Manuel Pintos, rúa Fernández Cochón e vía de nova apertura, coa finalidade de excluír do seu ámbito 31,63 m de parcela sito no nº 48 da avda. da Coruña, e posibilita-la edificación asistemática desta, ó invadi-la delimitación da unidade o fondo edificatorio establecido no Plan Xeral de Ordenación Urbana para o rueiro 31, fundamentándose esta modificación nun proxecto técnico subscrito polo arquitecto Manuel Abilleira Argibay, visado pola delegación en Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con data 9-4-2002 e planos nº 2 e 3 da mesma autoría con data de visado

colexial 26-6-2002, que anulan e substitúen os seus correlativos do presente, dispoñéndose o seu sometemento a información pública.

O que se fai público para a súa executividade, subliñándose que contra este acordo, que esgota a vía administrativa, se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da súa notificación ou publicación no DOG, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte o establecido nos artigos 10.1º e 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Pontevedra, 21 de maio de 2003.

P.D.

Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Tenente alcalde delegado da Área de Urbanismo

e Medio Ambiente

Julio Dapena Outomuro

Secretario xeral