Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 128 Xoves, 03 de xullo de 2003 Páx. 8.853

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ASUNTOS SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2003, da Delegación Provincial de Lugo, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, dos acordos para a aplicación do IPC para os anos 2002 e 2003 no convenio colectivo para a empresa Puleva Food, S.L. (para o seu centro de traballo en Nadela, Lugo).

Visto os acordos para a aplicación do IPC para os anos 2002 e 2003 no convenio colectivo para a empresa Puleva Food, S.L. (para o seu centro de traballo en Nadela, Lugo) (código 2700582), da provincia de Lugo, asinado o día 20 de febreiro de 2003, pola representación da citada empresa e a dos seus traballadores, e de conformidade co disposto no artigo 90 puntos 2º e 3º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos tra

balladores, e no Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo.

Esta delegación provincial

ACORDA:

Primeiro.-Ordena-la inscrición dos citados acordos no rexistro de convenios desta delegación, así como o seu depósito.

Segundo.-Remiti-lo texto dos mencionados acordos á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta de Galicia.

Terceiro.-Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Lugo, 7 de marzo de 2003.

Ana Chao Vázquez

Delegada provincial de Lugo

Acta de revisión s/IPC real de táboas salariais

e conceptos económicos para o ano 2002

Táboas definitivas do exercicio 2002

-Dirección de empresa:

Fco. de Borja Alvear Aragón.

Jesús Beica Aguirregabiria.

-Comité de empresa:

Manuel Abuín Díaz.

José Luis Núñez López.

Manuel Lugo López.

Jesús Jorge Casal.

Antonio Díaz Penela.

En Nadela-Lugo, cando son as 12.00 horas do día 20 de febreiro de 2003, reúnense os integrantes da comisión negociadora que arriba se citan, do convenio colectivo para o centro de traballo que a empresa Puleva Food, S.L. ten en Nadela-Lugo, para adopta-los seguintes acordos:

1. Ter por constituída a comisión negociadora do convenio colectivo para os anos 2002, 2003 e 2004 para o centro de traballo de Nadela-Lugo.

2. Actualízanse os importes dos seguintes artigos do convenio colectivo:

Artigo 10º.-Salario base.

Actualízase o IPC previsto do ano 2002, (2%+1,25%), o IPC real do ano 2002, 4%+1,25%, indícanse os importes por categorías no anexo I.

Artigo 11º.-Complemento de convenio.

Actualízase o IPC previsto do ano 2002, (2%+1,25%), o IPC real do ano 2002, 4%+1,25%, indícanse os importes por categorías no anexo II.

Artigo 12º.-Complemento persoal.

Actualízase o IPC previsto do ano 2002, (2%+1,25%), o IPC real do ano 2002, 4%+1,25%, indícanse os importes correspondentes dos traballadores que figuran en cadro á parte.

Artigo 14º.-Complemento convenio de orixe.

Actualízase o IPC previsto do ano 2002, (2%+1,25%), o IPC real do ano 2002, 4%+1,25%, indícanse os importes correspondentes no anexo III.

Artigo 15º.-Quebranto de moeda.

O importe que recolle este artigo queda en 18,25 euros.

Artigo 19º.-Complementos de sábados, domingos e festivos.

Os importes que recolle este artigo quedan coas seguintes cantidades:

Complemento de sábados, domingos e festivos 3,34 euros/hora.

Complemento de nocturnidade 3,17 euros/hora.

Artigo 19º bis.-Complemento sábados.

Complemento sábados. O importe que recolle este punto queda en 16,56 euros por día de traballo.

Complemento sábados (2). O importe que recolle este punto queda en 21,68 euros por día de traballo.

Artigo 21º.-Complemento festivos.

O importe que recolle este artigo queda en 18,33 euros por día de traballo.

Artigo 21º bis.-Prima festivos.

Prima festivos. O importe que recolle este punto queda en 51,27 euros por día de traballo.

Prima festivos (2). O importe que recolle este punto queda en 86,00 euros por día de traballo.

Artigo 28º.-Axuda escolar.

O importe que recolle este artigo queda en 13,05 euros.

E, en proba de conformidade, cando son as 14.00 horas do día antes referido, asinan os asistentes esta acta.

Salario base ano 2002

-Grupo comercial
Xefe de vendas988,23
Inspector rex. de vendas909,51
-Grupo subalterno
Almaceneiro794,53
Vixilante753,93
-Grupo obreiro
Especialista 1ª791,77
Especialista 2ª780,64
Especialista 3ª770,96
Peón especialista759,49
Peón705,21
Oficial 1ª O.V.791,77
Oficial 2ª O.V.780,64
Oficial 3ª O.V.770,96

Complemento convenio ano 2002

-Grupo obreiro

Especialista 1ª282,64

Especialista 2ª260,61

Especialista 3ª238,43

Peón especialista219,52

Peón88,57

Oficial 1ª O.V.282,64

Oficial 2ª O.V.260,61

Oficial 3ª O.V.238,43

Acta de actualización do IPC previsto de táboas

salariais e conceptos económicos para o ano 2003

-Dirección de empresa:

Fco. de Borja Alvear Aragón.

Jesús Beica Aguirregabiria.

-Comité de empresa:

Manuel Abuín Díaz.

José Luis Núñez López.

Manuel Lugo López.

Jesús Jorge Casal.

Antonio Díaz Penela.

En Nadela-Lugo, cando son as 12.00 horas do día 20 de febreiro de 2003, reúnense os integrantes da comisión negociadora que arriba se citan, do convenio colectivo para o centro de traballo que a empresa Puleva Food, S.L. ten en Nadela-Lugo, para adopta-los seguintes acordos:

1. Ter por constituída a comisión negociadora do convenio colectivo para os anos 2002, 2003 e 2004 para o centro de traballo de Nadela-Lugo.

2. Actualízanse os importes do IPC previsto para o ano 2003, dos seguintes artigos do convenio colectivo:

Artigo 10º.-Salario base.

Actualízase o IPC previsto do ano 2003, (2%+1,25%), indícanse os importes por categorías no anexo I.

Artigo 11º.-Complemento de convenio.

Actualízase o IPC previsto do ano 2003, (2%+1,25%), indícanse os importes por categorías no anexo II.

Artigo 12º.-Complemento persoal.

Actualízase o IPC previsto do ano 2003, (2%+1,25%), indícanse os importes correspondentes dos traballadores que figuran en cadro á parte.

Artigo 14º.-Complemento convenio de orixe.

Actualízase o IPC previsto do ano 2003, (2%+1,25%), indícanse os importes correspondentes no anexo III.

Artigo 15º.-Quebranto de moeda.

O importe que recolle este artigo queda en 18,84 euros.

Artigo 19º.-Complementos de sábados, domingos e festivos.

Os importes que recolle este artigo quedan coas seguintes cantidades:

Complemento de sábados, domingos e festivos 3,45 euros/hora.

Complemento de nocturnidade 3,17 euros/hora.

Artigo 19º bis.-Complemento sábados.

Complemento sábados. O importe que recolle este punto queda en 17,10 euros por día de traballo.

Complemento sábados (2). O importe que recolle este punto queda en 22,38 euros por día de traballo.

Artigo 21º.-Complemento festivos.

O importe que recolle este artigo queda en 18,93 euros por día de traballo.

Artigo 21º bis.-Prima festivos.

Prima festivos. O importe que recolle este punto queda en 52,94 euros por día de traballo.

Prima festivos (2). O importe que recolle este punto queda en 88,80 euros por día de traballo.

Artigo 28º.-Axuda escolar.

O importe que recolle este artigo queda en 13,47 euros.

E, en proba de conformidade, cando son as 14.00 horas do día antes referido, asinan os asistentes esta acta.

ANEXO I

Táboa indicativa de salario base

De xaneiro a decembro 2003

Euros/mes

-Grupo técnico
Técnico superior1.218,27
Técnico tit. medio1.108,72
Xefe de sección1.020,35
Encargado950,47
Capataz939,07
Inspector distrito leiteiro892,64
Oficial de laboratorio873,84
Auxilar de laboratorio778,43
-Grupo administrativo
Xefe 1ª de administ.1.108,72
Xefe 2ª de administ.1.054,75
Oficial 1ª de administ.939,07
Oficial 2ª de administ.873,84
Auxiliar administrativo778,43
Telefonista778,43
-Grupo comercial
Xefe de vendas1.020,35
Inspector rex. de vendas939,07
-Grupo subalterno
Almaceneiro820,35
Vixilante778,43
-Grupo obreiro
Especialista 1ª817,50
Especialista 2ª806,01
Especialista 3ª796,02
Peón especialista784,17
Peón728,13
Oficial 1ª O.V.817,50
Oficial 2ª O.V.806,01
Oficial 3ª O.V.796,02

ANEXO II

Táboa indicativa de complemento convenio

De xaneiro a decembro 2003

Euros/mes

-Grupo técnico
Técnico superior448,69
Técnico tit. medio408,96
Xefe de sección408,96
Encargado363,10
Capataz316,93
Inspector distrito leiteiro285,55
Oficial de laboratorio274,17
Auxilar de laboratorio152,16

Euros/mes

-Grupo administrativo
Xefe 1ª de administ.408,96
Xefe 2ª de administ.331,31
Oficial 1ª de administ.295,64
Oficial 2ª de administ.272,89
Auxiliar administrativo152,16
Telefonista250,12
-Grupo comercial
Xefe de vendas311,00
Inspector rex. de vendas274,17
-Grupo subalterno
Almaceneiro295,64
Vixilante174,93
-Grupo obreiro
Especialista 1ª295,64
Especialista 2ª272,89
Especialista 3ª249,99
Peón especialista230,46
Peón95,26
Oficial 1ª O.V.295,64
Oficial 2ª O.V.272,89
Oficial 3ª O.V.249,99

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA