Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 133 Xoves, 10 de xullo de 2003 Páx. 9.202

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

DECRETO 298/2003, do 12 de xuño, polo que se acepta a cesión, a título gratuíto, dunha parcela situada no Concello de Ferrol (A Coruña) destinada á ampliación dos servicios da Administración de xustiza en Ferrol.

O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Ferrol, reunido en sesión que tivo lugar o día 26 de setembro de 1997, acordou ceder á Comunidade Autónoma de Galicia a parcela situada no termo municipal de Ferrol de 555 metros cadrados, destinada á ampliación dos servicios da Administración de xustiza en Ferrol.

A Secretaría Xeral e do Patrimonio tramitou o correspondente expediente de aceptación de cesión, de conformidade co disposto nos artigos 16, 17 e 23 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e 33, 34 e 38 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o regulamento para a execución da dita lei.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, feita nos termos nos que o Concello de Ferrol acordou a cesión, logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día doce de xuño de dous mil tres

DISPOÑO:

Artigo 1º

Acéptase a cesión, feita polo Concello de Ferrol, a título gratuíto, da parcela de 555 m, situada no termo municipal de Ferrol e cos seguintes lindeiros: ó norte, en liña de 18,50 metros, perpendiculares á rúa da Coruña, o predio segregado; ó sur, en liña de 18,50 metros, a avenida de Penetración; ó leste, en liña de 30 metros, a rúa da Coruña; e ó oeste, en liña de 47,70 metros, o xardín maternal.

Artigo 2º

A parcela cedida destinarase á ampliación dos servicios da Administración de xustiza en Ferrol. A dita parcela resulta propiedade do Concello de Ferrol e figura inscrita no Rexistro da Propiedade desta cidade no tomo 924, folio 49, predio 25.171.

Artigo 3º

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á formalización da cesión no correspondente documento público e á inscrición do ben no Rexistro da Propiedade a nome da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira

A Consellería de Economía e Facenda, a través da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo tódolos trámites necesarios para a efectividade deste decreto.

Santiago de Compostela, doce de xuño de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

José Antonio Orza Fernández

Conselleiro de Economía e Facenda