Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 26 de setembro de 2003 Páx. 12.122

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE FAMILIA, XUVENTUDE, DEPORTE E VOLUNTARIADO

RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2003 pola que se anuncia a licitación, mediante procedemento aberto e forma de adxudicación de concurso público, con tramitación urxente, do contrato de obra de substitución das conduccións de auga fría e quente sanitaria na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Aprobado o expediente de contratación que a seguir se identifica, mediante resolución con data do 12 de setembro de 2003, procédese agora a efectua-lo anuncio de licitación deste.

Esta resolución constitúe acto de trámite para os efectos do parágrafo segundo do artigo 107 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral para o Deporte.

c) Número de expediente: 20/2003.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: substitución das conduccións de auga fría e quente sanitaria na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

b) Lugar de execución: Pontevedra.

c) Prazo de execución: dous meses e medio (2,5).

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: urxente.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso público.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: cento nove mil cincocentos noventa e catro euros con noventa e dous céntimos, IVE incluído (109.594,92 A).

5. Garantías.

a) Garantía provisional: non se esixe.

b) Garantía definitiva: catro por cento (4%) do orzamento de licitación: catro mil trescentos oitenta e tres euros con oitenta céntimos (4.383,80 A).

6. Obtención de documentación e información.

No Servicio de Infraestructuras Deportivas da Dirección Xeral para o Deporte (estadio multiúsos de San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela. Teléfono: 981 54 26 26. Fax: 981 54 26 39).

Fotocopias dos pregos de cláusulas administrativas e prescricións técnicas poderán ser solicitados directamente en Xeneral Pardiñas, nº 2 de Santiago de Compostela. Teléfono: 981 59 03 02.

Os pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas ós que se refire o parágrafo anterior poderán ser consultados na rede da Internet:

www.xunta.es/contratación/resultado:asp?N=3118.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación, se é o caso: non se precisa.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: a acreditación efectuarase mediante a presentación dos documentos sinalados no prego de cláusulas administrativas particulares (folla de especificacións).

8. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: ás 14.00 horas do décimo terceiro (13) día natural posterior á publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: a requirida polo prego de cláusulas administrativas particulares.

Os contratistas que se atopen inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma e así o fagan constar na cara do sobre A (documentación administrativa) quedarán exonerados de presenta-la documentación á que se refire o artigo 5 da Orde do 23 de outubro de 1995 (DOG do 10 de novembro), modificada pola Orde do 9 de decembro de 1996 (DOG do 23 de decembro).

c) Lugar de presentación: rexistro xeral da Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado e no rexistro de documentos da Dirección Xeral para o Deporte (estadio multiúsos San Lázaro, 15890 Santiago de Compostela. Prescricións fax: 981 54 26 39), ou no xeral da Xunta de Galicia (edificios administrativos de San Caetano, Santiago de Compostela), ou seren enviados por correo dentro do prazo de admisión.

d) Admisión de variantes: admítense en relación co prazo de execución e co prazo de garantía das obras.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidade: Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado.

b) Enderezo: San Caetano.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data: o décimo segundo día hábil seguinte ó de remata-lo prazo de presentación de ofertas. De coincidir este en sábado, pasará ó seguinte día hábil.

e) Hora: 9.30 horas.

10. Outras informacións.

11. Gastos do anuncio: este anuncio será por conta do adxudicatario e, se é o caso, da inserción do seu extracto nos medios de comunicación escrita.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2003.

Pilar Rojo Noguera

Conselleira de Familia, Xuventude,

Deporte e Voluntariado