Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Luns, 13 de outubro de 2003 Páx. 12.691

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DESENVOLVEMENTO RURAL

ORDE do 2 de outubro de 2003 pola que se actualizan os prezos máximos que deben paga-los alumnos de centros escolares para o consumo de leite e determinados productos lácteos, para o curso escolar 2003-2004.

A orde desta consellería do 20 de maio de 2002 estableceu as bases reguladoras do programa de leite escolar nesta Comunidade Autónoma, para a concesión das axudas para a subministración ós alumnos de centros escolares dos productos lácteos transformados, de conformidade co establecido nos regulamentos (CE) número 1255/1999, do Consello, e 2707/2000, da Comisión, así como no Real decreto 194/2002, do 15 de febreiro, sobre as modalidades de aplicación no Estado español do establecido nesa normativa comunitaria.

No artigo 4.4º da devandita orde prevese que, para cada curso escolar, poderá variarse o prezo máximo a paga-lo alumno para os diferentes productos subvencionables, de acordo co custo medio da materia prima e as modificacións que, se é o caso, se produzan na contía da axuda e, conforme a dita previsión, a orde desta consellería do 9 de outubro de 2002 (DOG nº 211, do 31 de outubro) actualizou os prezos máximos para o curso escolar 2002-2003.

Dándose, neste momento, as circunstancias do inicio do novo curso escolar 2003-2004 e do incremento do custo do leite e determinados productos lácteos, faise necesario axusta-lo prezo máximo dos diferentes productos subvencionables á situación actual.

Segundo a Lei 7/1994, do 29 de decembro, de creación do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), conforme a denominación actual establecida pola Lei 7/2002, do 27 de decembro, e o Decreto 128/1996, do 14 de marzo, que a desenvolve, así como o Decreto 50/2002, do 14 de febreiro, da súa estructura orgánica, modificado polo 161/2003, do 13 de febreiro, correspóndelle a este organismo, entre outras funcións, a concesión das axudas comunitarias para a subministración de determinados productos lácteos ós alumnos de centros escolares, dentro da organización común de mercados do leite e productos lácteos.

Polo tanto, de acordo co disposto no artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso das facultades que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e o Decreto 50/2002, do 14 de febreiro, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural e do Fogga, modificado polo Decreto 161/2003, do 13 de febreiro,

DISPOÑO:

Artigo único.

Para o curso escolar 2003-2004, os prezos máximos que debe paga-lo alumno polos productos esta

blecidos no anexo I da orde desta consellería do 30 de maio de 2002, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas ós alumnos de centros escolares para o consumo de leite e determinados productos lácteos, serán os indicados no anexo desta orde.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director do Fondo Galego de Garantía Agraria para dicta-las instruccións necesarias para o desenvolvemento e execución desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de outubro de 2003.

Juan Miguel Diz Guedes

Conselleiro de Política Agroalimentaria

e Desenvolvemento Rural

ANEXO

Programa de leite escolar

Prezos máximos que pagarán os alumnos

nos centros escolares

CategoríaProductoDefiniciónPrezos (euros/kg)

Ia

2º bis

Leite enteiro tratado termicamente (pasteurizado)

Leite enteiro tratado termicamente (os demais) en envases dun litro

Leite enteiro tratado termicamente (os demais) en envases de 1,5 litros

Leite enteiro tratado termicamente (os demais) en envases de 200 cc

0,50

0,46

0,47

0,90

Ib

Leite enteiro con sabor a chocolate ou aromatizado con mínimo 90% en peso leite enteiro

Ídem. envase de 200 cc

0,67

0,79

IcIogur de leite enteiro1,30

IIIa

1º bis

Leite semidesnatado tratado termicamente en envase dun litro

Leite semidesnatado tratado termicamente en envase de 1,5 litros

Ídem. envase de 200 cc

0,45

0,49

0,79

IIIb

Leite semidesnatado con sabor a chocolate ou aromatizado con mínimo 90% en peso de leite semidesnatado

Ídem. envase de 200 cc

0,65

1,10

IIIcIogur de leite semidesnatado1,27

Va

1º bis

Leite desnatado tratado termicamente en envase

dun litro

Leite desnatado tratado termicamente en envase de 1,5 litros

Ídem. envase de 200 cc

0,45

0,46

0,79

Vb

Leite desnatado con sabor a chocolate ou aromatizado con mín. 90% en peso leite desnatado

Ídem. envase de 200 cc

0,89

1,00

VcIogur de leite desnatado1,35

VI

Queixos frescos ou fundidos cun contido de graxas en peso de materia seca igual ou superior ó 40%

Os petit suisse e queixo en porcións

5,00

2,91

VIIOs demais queixos cun contido de graxas en peso de materia seca igual ou superior ó 45%

5,10

Os prezos virán expresados en euros/quilogramo sumando o IVE vixente e descontada a axuda prevista no Regulamento (CE) 2707/2000.

No caso de que os productos subministrados se expresen en litros, o prezo deberase definir por quilogramo, para o que se empregarán as conversións regulamentarias.

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN

LOCAL