Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Xoves, 11 de decembro de 2003 Páx. 15.146

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

LEI 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxectivo desta lei é a adaptación da lexislación en materia de taxas e prezos da nosa Comunidade Autónoma á doutrina exposta polo Tribunal Constitucional na Sentencia 185/1995, do 14 de decembro, onde establece uns criterios de definición deses conceptos distintos dos que figuran na nosa lexislación vixente; a sentencia do alto tribunal que fixa eses criterios tiña como motivo un recurso de inconstitucionalidade dirixido contra a Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos do Estado, e nesta, entre outros artigos, decláranse inconstitucionais os que definen aqueles ingresos. Obviamente, aínda que a lexislación vixente na nosa Comunidade, Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, non se ve directamente afectada pola sentencia citada, como os seus conceptos están inspirados nos da lexislación estatal, si que se fai conveniente realiza-la debida adecuación.

A sentencia referida declaraba a inconstitucionalidade de determinados artigos desa lei no sentido de entender que certos ingresos, que ata daquela constituían prezos públicos e quedaban fóra da órbita do principio de reserva de lei, en tanto e en canto participan das notas características das prestacións patrimoniais públicas polo seu grao de continuidade ou necesidade para un adecuado desenvolvemento persoal ou social, necesitan norma con rango de lei para o seu establecemento.

O obxectivo antes manifestado podíase conseguir por dous procedementos posibles: modificando concretamente a lexislación vixente no que fose necesario ou promulgando unha nova lei que a derrogase; optouse pola segunda alternativa por entender que é a mellor fórmula para preserva-lo principio de seguridade xurídica mediante unha maior claridade na normativa.

A lei que se derroga, no que se refire ás taxas, ten o carácter de lei de bases, que foi desenvolvida polo Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril; o uso desa técnica lexislativa estaba xustificado polo estado naquel momento existente de confusión e proliferación de normas que facía difícil un coñecemento práctico e unitario de tódalas tarifas que correspondían ás taxas de toda a actividade da Administración autonómica. Non é a situación actual e polo tanto optouse por establecer esas tarifas nos correspondentes anexos do texto.

A estructura desta lei consta de tres títulos, dúas disposicións adicionais, unha transitoria, unha derrogatoria, catro derradeiras e cinco anexos.

O título I, Disposicións xerais, contén un conxunto de disposicións comúns á totalidade dos instrumentos financeiros e reguladores que se establecen na lei: taxas, prezos e mais exaccións e subvencións reguladoras.

O título II regula os instrumentos financeiros e dedícalle un capítulo a cada un deles: o primeiro ás taxas, o segundo ós prezos públicos e o terceiro ós prezos privados.

As tarifas ou as contías que deben satisfacerse por taxas veñen determinadas nos anexos correspondentes: no primeiro, os supostos da taxa por servicios administrativos; no segundo, os correspondentes á taxa por servicios profesionais, modalidade de actuacións administrativo-facultativas; no terceiro, os da taxa por servicios profesionais, modalidade de actuacións profesionais; no cuarto, os da taxa sobre a venda de bens, e, por último, o quinto anexo contén a taxa pola utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

O título III regula os instrumentos reguladores, as exaccións e as subvencións, xa creadas na Lei 13/1991, e mantén o réxime establecido por esta.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.21 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, promulgo en nome de El-Rei a Lei de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Título I

Disposicións xerais

Artigo 1. Contido da lei.

Esta lei regula os aspectos financeiros da actividade da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, en canto a devandita actividade pretenda determinar ou influír no consumo ou consista na entrega de determinados bens ou na prestación de determinados servicios, en ámbolos casos individualizables. Para estes efectos, entenderase que o consumo dun ben ou servicio é individualizable cando exista unha demanda definida deste, tanto se esta é de carácter voluntario coma se ten a súa orixe nunha obriga legal.

Artigo 2. Tipo de instrumentos.

Nesta lei desenvólvense dous tipos de instrumentos:

a) Os instrumentos financeiros, que son as contraprestacións percibidas como consecuencia da subministración ou utilización de bens ou da prestación de servicios demandados polos suxeitos. Son instrumentos de tipo financeiro os establecidos no título II desta lei.

b) Os instrumentos reguladores, que son os medios utilizables para altera-las contraprestacións esixidas por aqueles bens ou servicios ofrecidos polos suxei

tos activos ós que se refire o artigo seguinte. Son instrumentos reguladores os establecidos no título III desta lei.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.

Os instrumentos ós que se refire o artigo anterior poderán ser aplicados polos órganos da Administración xeral, os seus organismos autónomos e as entidades de dereito público dependentes ou que estean vinculadas a calquera deles, encadrables todos eles dentro da Administración pública da Xunta de Galicia.

Artigo 4. Réxime orzamentario e aplicación obrigatoria.

1. Os ingresos derivados da aplicación dos instrumentos regulados nesta lei e percibidos polos suxeitos ós que se refire o artigo 3 estarán destinados a satisface-lo conxunto das súas obrigas respectivas, agás que excepcionalmente e por medio de lei se estableza a súa afectación para fins determinados.

2. O rendemento proveniente deles aplicarase integramente ó orzamento de ingresos que corresponda, e o seu ingreso deberase realizar nas caixas do tesouro da Facenda galega ou, a través das entidades financeiras colaboradoras, nas contas autorizadas pola consellería competente en materia de facenda.

3. Cando os suxeitos referidos no artigo 3 entreguen bens ou presten servicios para os que exista demanda, deberanse aplica-los instrumentos financeiros que sexan utilizables de acordo coas normas desta lei.

4. Para este fin, todo proxecto de creación dunha entidade ou incluso de oferta dun novo ben ou servicio, independentemente doutros requisitos, deberá ir acompañado dunha memoria económica elaborada pola consellería correspondente, na que, ademais de valora-la conveniencia do proxecto, se propoñerán os instrumentos financeiros que, de se-lo caso, sexan aplicables. Idéntico procedemento esixirase para os supostos de modificación das contías dos instrumentos ós que se refire esta lei. Sobre a devandita memoria emitirá informe a consellería competente en materia de facenda.

Artigo 5. Responsabilidades.

1. As autoridades, os funcionarios públicos, os axentes ou asimilados que de forma voluntaria e culpable esixan indebidamente un instrumento financeiro dos establecidos nesta lei ou que o fagan en contía superior á establecida incorrerán en falta disciplinaria moi grave, sen prexuízo das responsabilidades doutra orde que puidesen derivar da súa actuación.

2. Cando adopten na mesma forma resolucións ou realicen actos que infrinxan esta lei e as demais normas que regulamentan esta materia, estarán obrigados ademais a indemnizaren a Facenda pública polos prexuízos causados.

Artigo 6. Normativa aplicable.

1. Os instrumentos financeiros regulados nesta lei rexeranse polas normas contidas nela e polas normas regulamentarias dictadas no seu desenvolvemento.

2. Serán aplicables o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e maila Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como aquelas disposicións dictadas no seu desenvolvemento, en canto resulten aplicables, de acordo co réxime xurídico establecido nesta lei en concreto para cada instrumento financeiro.

3. Os instrumentos financeiros transferidos no marco da transferencia de competencias do Estado á Comunidade Autónoma ou das corporacións locais galegas á Comunidade Autónoma rexeranse polo disposto nas disposicións transitorias dos decretos de traspaso. No caso de silencio das normas de traspaso, serán aplicables as normas autonómicas en tódolos seus termos, a excepción do disposto no parágrafo seguinte, desde o momento no que teña efectividade o traspaso das competencias, dos servicios ou dos bens que dean lugar ó instrumento financeiro correspondente.

Nos supostos de prestacións de servicios, realizacións de actividades ou entrega de bens a consecuencia da transferencia de competencias do Estado ou das corporacións locais galegas á Comunidade Autónoma esixirase, de se-lo caso, a contía establecida na correspondente normativa estatal ou local no momento da transferencia ata o momento no que esta sexa establecida polo correspondente acto normativo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Título II

Instrumentos financeiros

Capítulo I

Taxas

Sección 1ª

Disposicións xerais

Artigo 7. Concepto.

Son taxas da Comunidade Autónoma de Galicia os tributos creados por lei ou transferidos polas súas corporacións locais ou polo Estado no marco da transferencia de servicios e competencias a esta, das que o seu feito impoñible consiste na utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia ou na entrega de bens, a prestación de servicios ou a realización de actividades en réxime de dereito público por parte dos suxeitos activos ós que se refire o artigo 3 desta lei, que se refiran, afecten ou beneficien de modo particular o suxeito pasivo, sempre que se produza calquera das circunstancias seguintes:

Primeira.-Que a entrega de bens, a prestación de servicios ou a realización de actividades non sexan de solicitude voluntaria para os administrados. Para

estes efectos non se considerará voluntaria a solicitude por parte dos administrados:

-Cando veña imposta por disposicións legais ou regulamentarias, ou

-Cando os bens, os servicios ou as actividades requiridos sexan imprescindibles para a vida privada ou social do solicitante.

Segunda.-Que non se entreguen, presten ou realicen polo sector privado, estea ou non establecida a súa reserva a favor do sector público consonte a normativa vixente.

Artigo 8. Normativa aplicable.

1. As taxas da Comunidade Autónoma de Galicia rexeranse polas normas desta lei, polas disposicións legais de cada taxa, de se-lo caso, e mais polas normas regulamentarias dictadas no seu desenvolvemento.

2. Serán aplicables o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e maila Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como aquelas disposicións dictadas no seu desenvolvemento.

Artigo 9. Reserva de lei.

1. O establecemento das taxas e a regulación dos seus elementos esenciais faranse mediante norma con rango de lei do Parlamento de Galicia.

2. Para os efectos previstos no apartado anterior son elementos esenciais das taxas: o feito impoñible, o suxeito pasivo, a base impoñible, a cota tributaria e o devengo.

3. Así mesmo, a lei regulará o establecemento, a supresión e a prórroga de exencións e bonificacións.

4. A aplicación dunha taxa establecida a supostos concretos de utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, venda de bens, realización de actividades ou prestación de servicios poderase facer na Lei de orzamentos de cada ano.

Así mesmo, na devandita lei, poderanse modificar e actualiza-las cotas tributarias correspondentes ás taxas vixentes.

5. Non se poderán establecer taxas que non sexan consecuencia da utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia ou da subministración ou entrega, prestación ou realización dalgún ben, servicio ou actividade, respectivamente.

6. Sen prexuízo do establecido no apartado 2, a cota tributaria poderá ser fixada regulamentariamente cando así estea previsto en norma de rango legal e sempre dentro dos límites dispostos por ela.

Artigo 10. Principio de capacidade económica.

En canto as características do tributo o permitan, terase en conta, para a fixación da cota tributaria das taxas, a capacidade económica do suxeito pasivo,

en especial cando se establezan consumos ou se impoñan actividades susceptibles de afectaren a tódolos cidadáns.

Artigo 11. Principio de equivalencia.

1. O rendemento total previsible da taxa non poderá exceder, no seu conxunto, do custo total de producción do ben, do servicio ou da actividade.

2. No caso da taxa pola utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia tomarase como referencia o valor de mercado correspondente ou o da utilidade derivada daquela.

Artigo 12. Supostos de non suxeición.

Non se lles esixirán taxas ós suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei.

Artigo 13. Clases de taxas.

1. Por esta lei establécense as taxas seguintes:

a) A taxa por servicios administrativos.

b) A taxa por servicios profesionais.

c) A taxa por venda de bens.

d) A taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Cando as actuacións solicitadas ou que se realicen acerca dun mesmo suxeito pasivo comporten o devengo de diferentes taxas, deberanse aplicar tódalas taxas e modalidades que correspondan.

3. Así mesmo, a aplicación dunha taxa que lle autorice ou permita unha actividade ó suxeito pasivo esixirase sen prexuízo da do prezo público ou privado que, de acordo coas normas desta lei, puidese implica-lo exercicio efectivo da actividade autorizada.

Artigo 14. Devengo.

1. As taxas devengaranse segundo a natureza do feito impoñible:

a) Cando se conceda a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia ou cando se inicie a prestación do servicio, se realice a actividade ou se entregue o ben, sen prexuízo da posibilidade de esixi-lo seu depósito previo.

b) Cando se presente a solicitude que inicie a actuación ou o expediente, que non será realizada ou tramitado sen que se efectúe o pagamento correspondente.

2. Cando as taxas se devenguen periodicamente, tras notifica-la liquidación correspondente á alta no respectivo rexistro, padrón ou matrícula, poderanse notificar colectivamente as sucesivas liquidacións mediante anuncios no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 15. Cota tributaria.

1. A cota tributaria poderá:

-Consistir nunha cantidade fixa sinalada para o efecto,

-Determinarse por aplicación dun tipo de gravame sobre unha base impoñible,

-Establecerse por aplicación de ámbolos métodos conxuntamente.

2. As cotas tributarias das taxas establecidas por algún dos métodos contidos no apartado anterior terán en conta o custo medio real ou previsto para a entrega do ben, a prestación do servicio ou a realización da actividade da que se trate, ou, no seu defecto, o valor da prestación recibida, agás na taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, que se fixará tomando como referencia o valor de mercado correspondente ou o da utilidade derivada daquela. Noutro caso, deberase sinala-la correspondente subvención reguladora.

3. Para a determinación das cotas tributarias das taxas establecidas nas letras a), b) e c) do apartado 1 do artigo 13 tomaranse os custos directos e indirectos, incluso os de carácter financeiro, amortización do inmobilizado, custos de investimento e, de se-lo caso, os necesarios para garanti-lo mantemento, a expansión e o desenvolvemento razoable do ben, o servicio ou a actividade gravada pola taxa, máis unha normal rendibilidade dos recursos investidos.

4. Cando se estableza un novo suposto de aplicación dunha taxa no exercicio do establecido no artigo 9.4 desta lei ou se modifiquen as cotas tributarias vixentes, sempre que non se trate da actualización anual á que se refire o apartado 6 seguinte, deberase elaborar unha memoria económico-financeira que conterá como mínimo información relativa ós custos directos e indirectos que contribúan á formación do custo total do servicio ou da actividade, consonte o disposto no punto anterior, así como unha previsión tocante ó custo unitario que lle corresponde a aquel e mais unha proposta da cota tributaria aplicable.

5. Cando a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia leven aparellado unha destrucción ou deterioración del non previstas na memoria económico-financeira, o beneficiario, sen prexuízo do pagamento da cota tributaria correspondente, estará obrigado ó reintegro do custo total dos respectivos gastos de reconstrucción ou reparación. De os danos resultaren irreparables, a indemnización consistirá nunha contía igual ó valor dos bens destruídos ou ó importe da deterioración dos danados.

6. As cotas tributarias revisaranse como mínimo cada cinco anos, baseándose nos rexistros de gastos e ingresos e na correspondente memoria económico-financeira sobre o custo e a actividade realizada. Non obstante, estas cotas tributarias poderán ser obxecto de actualización anual na Lei de orzamentos en función das variacións do custo económico moti

vadas pola fluctuación dos índices dos prezos ó consumo e dos incrementos das retribucións do persoal adscrito ós mencionados órganos, organismos autónomos ou entidades de dereito público.

Artigo 16. Pagamento.

1. O pagamento das taxas poderase esixir ben en calquera momento entre a solicitude e o devengo ou ben no momento da solicitude cando esta coincida co devengo.

Tamén se poderá esixi-la anticipación ou o depósito previo do importe total ou parcial das taxas na forma que, por proposta da consellería competente en materia de facenda, se determine regulamentariamente.

2. Os suxeitos activos ós que se refire o artigo 3 desta lei denegarán a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, a entrega do ben, a prestación do servicio ou a realización da actividade cando o suxeito pasivo incumpra o pagamento. Así mesmo devolverá as cantidades que percibise cando, por causas non imputables ó suxeito pasivo, non se levase a cabo o feito impoñible.

3. O pagamento das taxas efectuarase mediante ingreso no tesouro da Facenda galega, de acordo coas modalidades regulamentariamente establecidas.

4. Poderase autorizar igualmente o pagamento das taxas mediante o emprego de efectos timbrados da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos que regulamentariamente se determinen.

5. O pagamento das taxas poderase adiar ou fraccionar na forma e nas condicións regulamentariamente determinadas. Nestes casos, as cotas adiadas devengarán o xuro de mora vixente e deberanse garantir mediante hipoteca, peñor, aval bancario ou outra garantía suficiente, agás que sexan inferiores á cifra que por orde fixe o conselleiro competente en materia de facenda.

6. A Administración esixirá pola vía de constrinximento as débedas tributarias polas taxas devengadas e non satisfeitas nos prazos establecidos regulamentariamente, de acordo coa normativa que sexa aplicable.

Artigo 17. Xestión.

1. Con carácter xeral, a xestión e a liquidación de cada taxa corresponderanlles ós suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei que concedan a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, subministren o ben, presten o servicio ou realicen a actividade gravados.

2. A fiscalización, o control contable e as funcións de inspección financeira e tributaria, así como a potestade sancionadora en materia tributaria, correspóndenlle á consellería competente en materia de

facenda. As funcións relativas ós procedementos de recadación corresponderanlle á consellería competente en materia de facenda e levarana os órganos de recadación que regulamentariamente e por proposta desta se determinen.

3. Regulamentariamente, por proposta da consellería competente en materia de facenda, determinaranse os supostos nos que de forma obrigatoria os suxeitos pasivos deberán practica-la operación de autoliquidación das taxas e o conseguinte ingreso no tesouro da Facenda galega.

4. Toda institución ou entidade pública que conceda a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia, subministre bens, preste servicios ou realice actividades, polos que perciba taxas, virá obrigada a levar rexistros separados tanto dos gastos en que incorra na realización dos supostos anteriores coma dos ingresos obtidos polas taxas.

Artigo 18. Responsables.

A normativa legal reguladora de cada taxa, de se-lo caso, poderá sinala-la responsabilidade solidaria ou subsidiaria daquelas persoas físicas ou xurídicas que, distintas do suxeito pasivo, estean interesadas ou relacionadas cos supostos que dean lugar ó devengo da taxa.

Artigo 19. Reclamacións e recursos.

1. Os actos de xestión das taxas da Comunidade Autónoma serán obxecto de recurso en reposición con carácter potestativo perante o órgano que dictou o acto.

2. Contra a resolución do recurso de reposición ou contra os actos de xestión, se non se interpuxo aquel, poderase presentar recurso perante a Xunta Superior de Facenda, da que as resolucións esgotan a vía económico-administrativa.

Artigo 20. Prescrición e réxime sancionador.

Todo o relativo á prescrición e mais ás infraccións e sancións rexerase pola Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como por aquelas disposicións dictadas no seu desenvolvemento.

Sección 2ª

Taxa por servicios administrativos

Artigo 21. Feito impoñible.

1. Constitúe feito impoñible da taxa por servicios administrativos a prestación, por parte dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei, de calquera servicio administrativo que se refira, afecte ou beneficie dun modo particular os suxeitos pasivos, en cada unha das modalidades seguintes:

a) Modalidade de autorizacións: pola concesión de autorizacións, permisos, licencias, guías, expedición de títulos, dilixenciamento de libros e, en xeral, documentos que faculten o suxeito pasivo para realizar unha actividade sometida legalmente á devandita condición previa.

b) Modalidade de rexistro: pola inscrición en rexistros, matrículas ou relacións mantidas pola Administración en tanto que resulte obrigado para o desenvolvemento dunha actividade ou o exercicio dun dereito por parte do suxeito pasivo.

c) Modalidade de certificacións: pola verificación de documentos, expedición de certificacións, copia de arquivos e elaboración de documentos acreditativos de información que conste en arquivos ou rexistros públicos.

2. Non se esixirá a taxa por servicios administrativos cando se trate de compulsas ou cotexos de documentos que se deban achegar a solicitudes, escritos ou comunicacións presentados polo cidadán e realizados no ámbito de actuación dos rexistros consonte o disposto no artigo 38.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 22. Suxeitos pasivos.

1. Son suxeitos pasivos contribuíntes da taxa as persoas físicas ou xurídicas que soliciten ou provoquen as actuacións administrativas que constitúen o feito impoñible.

2. Tamén terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades carentes de personalidade xurídica que constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de tributación.

Artigo 23. Exencións.

Gozarán de exención desta taxa:

1.-A expedición de certificados de retribucións satisfeitas pola Xunta de Galicia co obxecto de xustificación en relación co imposto sobre a renda das persoas físicas.

2.-A expedición de certificados e compulsa que o persoal da administración solicite respecto de necesidades propias do posto de traballo ou da relación de servicios.

3.-Os alumnos por calquera actuación en materia de ensinanzas non universitarias.

4.-As compulsas realizadas nas oficinas de emprego para os desempregados na tramitación de expedientes que sexan competencia das devanditas oficinas.

5.-A inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autónoma, logo de xustificación documental, solicitada polas persoas con minusvalía igual ou superior ó 33%.

6.-A expedición de certificados relativos á situación fiscal.

7.-O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servicios ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.

8.-As víctimas de actos terroristas así como os seus cónxuxes e os seus fillos por calquera actuación en materia educativa realizada en centros oficiais de estudios en tódolos niveis de ensino.

9.-Os membros dos organismos consultivos da Administración pública galega respecto dos certificados emitidos polos devanditos organismos.

Artigo 24. Devengo.

A taxa devengarase no momento no que se presente a solicitude para a prestación dos devanditos servicios administrativos.

Artigo 25. Tarifas.

A taxa esixirase de acordo coas tarifas relacionadas no anexo 1 desta lei.

Sección 3ª

Taxa por servicios profesionais

Artigo 26. Feito impoñible.

1. Constitúe feito impoñible da taxa por servicios profesionais a prestación, por parte de profesionais facultativos ó servicio dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei, dos servicios que se refiran, afecten ou beneficien dun modo particular os suxeitos pasivos, logo de solicitude destes, en cada unha das seguintes modalidades:

a) Modalidade de actuacións administrativo-facultativas: servicios administrativos, análogos ós sometidos á taxa por servicios administrativos, cando a súa prestación require que se leve a cabo baixo a dirección dun profesional facultativo.

b) Modalidade de actuacións profesionais: servicios de asesoramento, consulta, dirección técnica de obras, emisión de informes, análises, dictames ou opinións profesionais e, en xeral, actividades que esixen a cualificación que ten o profesional que as presta.

2. No suposto das tarifas 08 e 36 da modalidade de actuacións administrativo-facultativas, relacionadas no anexo 2, constitúe o feito impoñible a prestación das actividades realizadas polos suxeitos ós que fai referencia o apartado anterior para preserva-la saúde pública e a sanidade animal, mediante a práctica de inspeccións e controis sanitarios de animais e as súas carnes frescas destinadas ó consumo, así como doutros productos de orixe animal, efectuados polos facultativos dos servicios correspondentes, tanto nos locais ou establecementos de sacrificio, despezamento e almacenamento frigorífico, sitos en territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, coma os demais controis e análises realizadas nos centros habilitados para o efecto.

Para os efectos da exacción do tributo, as actividades de inspección e control sanitario que se inclúen dentro do feito impoñible da tarifa 08 da modalidade de actuacións administrativo-facultativas catalóganse da seguinte forma:

a) Inspeccións e controis sanitarios ante mortem para a obtención de carnes frescas de gando bovino,

porcino e xabarís, ovino, caprino e outros ruminantes, coellos e caza menor de pluma e pelo, solípedos-équidos, aves de curral e outras especies.

b) Inspeccións e controis sanitarios post mortem dos animais sacrificados para a obtención das mesmas carnes frescas.

c) Control documental das operacións realizadas no establecemento.

d) Control e selado das canais, vísceras e sobras destinadas ó consumo humano, así como marcaxe das pezas obtidas nas salas de despezamento.

e) Control das operacións de almacenamento de carnes frescas para o consumo humano, desde o momento no que así se estableza, agás as relativas a pequenas cantidades realizadas en locais destinados á venda ós consumidores finais.

Para os efectos da exacción do tributo, as actividades de inspección e control sanitario que se inclúen dentro do feito impoñible da tarifa 36 da modalidade de actuacións administrativo-facultativas catalóganse da seguinte forma:

-Control de determinadas substancias e residuos en animais e os seus productos, na forma prevista pola normativa vixente.

3. No suposto da tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, relacionada no anexo 3, o feito impoñible estará constituído, segundo cada caso, polas seguintes operacións:

-Na tarifa X-1, a utilización das augas do porto, instalacións de sinais marítimos e balizamento, canles de acceso, esclusas (sen incluí-lo amarre, o remolque ou a sirgaxe nela) e pontes móbiles, obras de abrigo e zonas de ancoraxe, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican no anexo 3 a tódolos barcos que entren nas augas do porto.

-Na tarifa X-2, o uso das obras de atracada e dos elementos fixos de amarre e defensa, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican no anexo 3 a tódolos barcos que utilicen as obras e os elementos antes sinalados que fosen construídos total ou parcialmente pola Administración portuaria ou que sexan propiedade dela.

-Na tarifa X-3, a utilización polas mercadorías e polos pasaxeiros que embarquen, desembarquen, transborden ou efectúen tránsito marítimo ou terrestre das zonas de manobra, manipulación e tránsito, dos accesos e vías de circulación terrestres viarias e ferroviarias e doutras instalacións portuarias fixas. Así mesmo, inclúese no feito impoñible a súa utilización polas mercadorías ou polos pasaxeiros que accedan ou saian da zona de servicio do porto por vía terrestre sen utilizar en ningún momento a vía marítima, agás que teñan como orixe ou destino instalacións fabrís, de transformación, loxísticas ou de almacenaxe situadas na zona de servicio do porto.

-Na tarifa X-4, a utilización polos buques pesqueiros en actividade e os productos da pesca marítima fresca das augas do porto, das instalacións de balizamento, dos peiraos, das bacías, das zonas de manipulación e mais dos servicios xerais ou de policía.

-Na tarifa X-5, a utilización polas embarcacións deportivas ou de lecer, e polos seus tripulantes e pasaxeiros, das augas do porto e das súas instalacións de balizamento, das axudas á navegación, das bacías, dos accesos terrestres e viais de circulación dos portos, dos servicios xerais de policía e, de se-lo caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en peiraos ou embarcadoiros, así como dos servicios específicos dispoñibles.

-Na tarifa E-1, a utilización dos guindastres convencionais ou non especializados.

-Na tarifa E-2, a utilización de explanadas, alpendres, pendellos, almacéns, depósitos, locais e edificios, cos seus servicios xerais correspondentes, non explotados en réxime de concesión.

-Na tarifa E-3, a subministración de productos ou enerxía e a utilización das instalacións para a súa prestación.

-Na tarifa E-4, calquera outro servicio prestado por Portos de Galicia, non enumerado nas restantes tarifas e que se estableza especificamente en cada porto ou se preste logo de solicitude polos peticionarios.

-Na tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios, a actividade que realice a Administración portuaria, dirixida á aplicación do réxime de autorizacións administrativas para o exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios na zona de ámbito portuario.

Artigo 27. Suxeito pasivo.

1. É suxeito contribuínte da taxa por servicios profesionais a persoa natural ou xurídica que solicite ou á que se lle preste calquera dos servicios que figuran nos anexos 2 e 3.

2. Así mesmo, terán a consideración de suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades que, carecendo de personalidade xurídica, constitúen unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de tributación.

3. Na tarifa 27 da modalidade de actuacións profesionais, que se relaciona no anexo 3, será suxeito pasivo substituto do contribuínte a empresa concesionaria do servicio de inspección técnica de vehículo.

4. Un.-Son suxeitos pasivos obrigados ó pagamento, segundo a tarifa de que se trate, as seguintes persoas ou entidades:

1.-Na tarifa 08 da modalidade administrativo-facultativa, relacionada no anexo 2:

a) No caso da tarifa relativa ás inspeccións e ós controis sanitarios oficiais ante mortem e post mortem

dos animais sacrificados, selado de canais, vísceras e sobras destinadas ó consumo humano, os titulares da explotación dos establecementos onde se leve a cabo o sacrificio ou se practique a inspección.

b) Na tarifa relativa ó control das operacións de despezamento:

1) As mesmas persoas ou entidades determinadas na letra a) anterior, cando as operacións de despezamento se realicen no mesmo matadoiro.

2) Os titulares da explotación dos establecementos dedicados á operación de despezamento de forma independente, nos demais casos.

c) Na tarifa relativa ó control de almacenamento, desde o momento no que se fixen, os titulares da explotación dos citados establecementos.

2.-Na tarifa 36 da modalidade administrativo-facultativa, relacionada no anexo 2:

-Na tarifa relativa ó control de substancias e residuos en animais e os seus productos, os titulares da explotación dos establecementos onde se leven a cabo os citados controis e análises.

Dous.-Os suxeitos pasivos anteriores deberanlles trasladar, cargando o seu importe en factura, a taxa correspondente ós interesados que solicitasen a prestación do servicio ou para os que se realicen as operacións de sacrificio, despezamento, almacenamento ou control de determinadas substancias e residuos animais e os seus productos descritos no artigo 26.2, e procederán posteriormente ó seu ingreso a favor da Comunidade Autónoma, na forma que regulamentariamente se estableza.

No caso de que o interesado, á súa vez, lle adquirise o gando en vivo a un terceiro, para sacrificio, poderá esixir deste o importe da taxa correspondente ó concepto da tarifa 36 da modalidade administrativo-facultativa.

Tres.-Entenderase que son interesados non só as persoas físicas ou xurídicas que soliciten os mencionados servicios, senón tamén as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades que, aínda que non teñan personalidade xurídica de seu, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado.

5. Na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, relacionada no anexo 3, serán suxeitos pasivos as seguintes persoas ou entidades:

-Das tarifas X-1 e X-2, os armadores ou os seus representantes ou os consignatarios dos barcos que utilicen os servicios gravados.

-Da tarifa X-3, os armadores ou os consignatarios dos barcos que utilicen o servicio e os propietarios do medio de transporte cando a mercadoría entre e saia do porto por medios exclusivamente terrestres.

-Da tarifa X-4, o armador do buque ou quen na súa representación realice a primeira venda.

O suxeito pasivo deberá facer repercuti-lo importe da tarifa X-4 sobre o primeiro comprador da pesca, de o haber, polo que este queda obrigado a soporta-la devandita repercusión, que se fará constar de maneira expresa e separada na factura ou no documento equivalente. As controversias que se susciten entre o suxeito pasivo e o comprador repercutido serán da competencia da Xunta Superior de Facenda.

-Da tarifa X-5, con carácter solidario, o titular da embarcación ou o seu representante autorizado e, de se-lo caso, o titular do dereito de uso preferente do amarre ou da ancoraxe. Nas zonas de concesión nas que o titular desta se subrogue na obriga dos suxeitos pasivos, nos termos establecidos na regra décimo primeira, letra b), desta tarifa X-5, o concesionario será o substituto do contribuínte e terá que cumprir no lugar daquel as obrigas formais e materiais derivadas da obriga tributaria.

-Da tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios:

a) O titular da concesión ou autorización de ocupación do dominio público.

b) O titular da autorización de actividade, cando o exercicio desta non leve consigo a ocupación do dominio público.

Artigo 28. Bonificacións.

Establécese unha bonificación dun 25 % do importe das tarifas desta taxa que se deben satisfacer cando estean comprendidas na solicitude de autorización, ampliación, modificación ou traslado de establecementos industriais e se realicen os trámites a través das oficinas de tramitación única de industrias (OTUI) da consellería competente en materia de industria.

Artigo 29. Responsables.

1. Serán responsables subsidiarios, nos supostos e co alcance previsto no artigo 40 da Lei xeral tributaria, os administradores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral que se dediquen ás actividades para as que a súa inspección e control xera o devengo das tarifas 08 e 36 da modalidade administrativo-facultativa.

2. Na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais, serán responsables subsidiarios:

-Do pagamento da tarifa X-3, os propietarios da mercadoría e, no seu defecto, os seus representantes autorizados, agás que proben que lles fixeron provisión de fondos ós responsables principais.

-Do pagamento da tarifa X-4, o primeiro comprador da pesca, agás que demostre que soportou efectivamente a repercusión, e o representante do armador, de se-lo caso.

-Do pagamento da tarifa X-5, o capitán da embarcación e/ou seu patrón habitual.

-Do pagamento da tarifa E-1, os propietarios das mercadorías e, no seu defecto, os seus representantes autorizados, agás que proben que lles fixeron a estes provisión de fondos.

Artigo 30. Exencións.

Quedarán exentos desta taxa os supostos seguintes:

1.-Polos servicios xerais establecidos na tarifa 99 da modalidade de actuacións profesionais:

a) Os barcos de guerra e as aeronaves militares nacionais. Igualmente os estranxeiros que, en réxime de reciprocidade, non realicen operacións comerciais e sempre que a súa visita teña carácter oficial ou de arribada forzosa.

b) As embarcacións dedicadas polas administracións públicas a labores de vixilancia, investigación, protección e rexeneración costeira, represión do contrabando, salvamento, loita contra a contaminación marítima, ensinanzas marítimas e, en xeral, a misións oficiais da súa competencia.

c) O material e as embarcacións da Cruz Vermella Española dedicadas ós labores propios que ten encomendados esta institución.

2. O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os servicios ou as actividades dos que sexan beneficiarios se presten ou realicen no marco do principio de colaboración entre administracións.

3. Quedarán exentas da tarifa 22, «Actuacións en materia de vivenda», a promoción, cesión e rehabilitación polo Estado de vivendas de protección oficial de interese xeral, así como as actuacións da Comunidade Autónoma e das corporacións locais en materia de promoción ou rehabilitación.

Artigo 31. Devengo.

1. A taxa devengarase cando se inicie a prestación do servicio.

2. A taxa que corresponde satisfacer polas tarifas 08 e 36 da modalidade administrativo-facultativa devengarase no momento no que se leven a cabo as actividades de inspección e control sanitario de animais e os seus productos, nos establecementos ou nas instalacións nos que se desenvolven estas, sen prexuízo de que se esixa o seu pagamento previo cando a realización do control sanitario se inicie por solicitude do suxeito pasivo ou do interesado.

Na tarifa 08 da modalidade administrativo-facultativa, no caso de que nun mesmo establecemento e por solicitude do interesado se realicen en forma sucesiva as tres operacións de sacrificio, despezamento e almacenamento, ou dúas delas en fases igualmente sucesivas, o total da contía da taxa determinarase de forma acumulada ó inicio do proceso, con independencia do momento do devengo das cotas correspondentes, sen prexuízo do previsto nas regras de acumulación.

3. Na tarifa 99 da modalidade por actuacións profesionais, a taxa devengarase, en cada caso:

-Na tarifa X-1, cando o barco entrase nas augas de calquera das zonas do porto.

-Na tarifa X-2, cando o barco atracase ó peirao. A atracada contarase desde a hora para a que se autorizase ata o momento de larga-la última amarra do peirao.

-Na tarifa X-3, cando se inicien as operacións de paso das mercadorías ou dos pasaxeiros polo porto.

-Na tarifa X-4, cando se inicien as operacións de embarque, desembarque ou transbordo dos productos da pesca en calquera punto das augas ou da zona terrestre baixo a xurisdicción do organismo portuario.

-Na tarifa X-5, cando a embarcación entre nas augas do porto ou no recinto portuario.

-Na tarifa E-1, desde o momento de posta á disposición do correspondente guindastre.

-Na tarifa E-2, entenderase que o inicio da prestación do servicio se produce na data de reserva do espacio solicitado.

-Na tarifa polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios, producirase no momento da notificación do outorgamento da autorización de actividade ou da concesión ou autorización de ocupación do dominio público portuario respecto do ano en curso. Nembargantes, no suposto de que por execución de obras e outras causas xustificadas se producise unha demora no inicio da actividade, o devengo da taxa non se producirá ata o momento no que esta se inicie. Nos anos sucesivos o devengo producirase o 1 de xaneiro.

Artigo 32. Tarifas.

A taxa esixirase de acordo coas tarifas contidas nos anexos 2 e 3 desta lei, para as modalidades de actuacións administrativo-facultativas e actuacións profesionais, respectivamente, e entenderanse co imposto sobre o valor engadido, de se-lo caso, a excepción da tarifa 99 prevista no anexo 3.

Sección 4ª

Taxa sobre a venda de bens

Artigo 33. Feito impoñible.

1. Constitúe o feito impoñible da taxa sobre a venda de bens a entrega por parte dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei dos bens solicitados.

2. No caso de que a subministración do ben consista en entregas parciais, o feito impoñible entenderase realizado en cada unha delas.

Artigo 34. Suxeito pasivo.

1. É suxeito pasivo da taxa sobre a venda de bens a persoa física ou xurídica solicitante do ben en cuestión.

2. Así mesmo, terán a consideración de suxeitos pasivos desta taxa as herdanzas xacentes, as comunidades de bens e as demais entidades que, carecendo de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición.

Artigo 35. Exencións.

Quedarán exentos desta taxa os organismos, as entidades e as autoridades que conforman a distribución institucional na venda das publicacións do Instituto Galego de Estatística.

Artigo 36. Devengo.

1. A taxa devengarase no momento da entrega do ben.

2. No caso de que a entrega do ben se realice de xeito periódico como consecuencia da realización dunha subscrición polo suxeito pasivo, a taxa devengarase no momento no que se realice a devandita subscrición.

Artigo 37. Tarifas.

A taxa esixirase de acordo coas tarifas contidas no anexo 4 desta lei e entenderase co imposto sobre o valor engadido, de se-lo caso.

Sección 5ª

Taxa por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia

Artigo 38. Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 39. Suxeito pasivo.

Son suxeitos pasivos desta taxa os titulares dos permisos de ocupación temporal, concesións administrativas ou calquera outra autorización, cando teñan por obxecto a utilización privativa, a ocupación ou o aproveitamento especial do dominio público da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 40. Bonificacións e exencións.

Á tarifa 02 contida no anexo 5 seranlle aplicables as bonificacións e exencións que se relacionan a seguir:

a) Cando os suxeitos pasivos realicen investimentos en obras de recheo, consolidación ou mellora de terreos. A contía da bonificación determinarase en función do investimento realizado, de conformidade coa escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ó tipo de obra e ó seu custo, e non poderá exceder do 50% da contía correspondente á ocupación das augas do porto ou, de se-lo caso, dos terreos.

b) Cando o obxecto da concesión consista na urbanización e comercialización de zonas de almacenaxe e de actividades loxísticas, a contía de bonificación

determinarase en función do investimento privado realizado, de conformidade coa escala que se estableza regulamentariamente, atendendo ó tipo de obra e ó seu custo, e non poderá exceder do 40% da contía correspondente á ocupación de terreos. Esta bonificación non se poderá aplicar durante un período superior ó establecido para a finalización de cada fase de urbanización no título concesional.

c) Cando o titular da concesión ou autorización sexa algún órgano das administracións públicas e o obxecto destas sexan actividades de interese social e cultural. O importe desta bonificación será do 50% da contía correspondente á ocupación de terreos.

d) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a construcción e/ou explotación de lonxas, fábricas de xeo e naves de redes, a contía da taxa terá unha bonificación do 90%.

e) Nas concesións ou autorizacións de dominio público portuario outorgadas a entidades náuticas ou culturais sen ánimo de lucro para actividades de ensinanza da náutica deportiva ou de conservación ou recuperación de embarcacións tradicionais terá unha bonificación do 90% no que se refire exclusivamente a estas actividades, sempre que non sexan obxecto de explotación económica.

f) Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio portuario:

-Os órganos e as entidades das administracións públicas cando estean directamente relacionados con actividades de vixilancia, de represión do contrabando, de protección civil de salvamento e de loita contra a contaminación mariña ou coa defensa nacional.

-As corporacións locais cando se trate de actividades encadradas entre as súas finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica.

g) A Cruz Vermella Española está exenta do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público portuario respecto das actividades marítimas propias que esta institución ten encomendadas.

Por orde da consellería competente en materia de portos e por proposta do ente público Portos de Galicia, concretaranse as condicións, as escalas e os criterios necesarios para a aplicación das bonificacións previstas nos anteriores supostos, partindo dos elementos esenciais contidos nestes.

Artigo 41. Devengo.

1. A taxa devéngase no momento da notificación do outorgamento do permiso de ocupación temporal, da concesión administrativa ou de calquera outra autorización, respecto do ano en curso e o 1 de xaneiro nos sucesivos anos.

2. Na tarifa 02 contida no anexo 5, nos supostos de concesións nos que o termo inicial se vincule á data de extinción doutra concesión ou á data de

remate de obras que executa a autoridade portuaria, o devengo producirase nesas datas o primeiro ano e o 1 de xaneiro nos sucesivos anos.

Artigo 42. Tarifas.

1. A taxa esixirase de acordo coas tarifas relacionadas no anexo 5 desta lei.

2. As tarifas prorratéanse en función do tempo de gozo da concesión ou autorización durante o primeiro ano e o último de duración daquelas, computándose o tempo en meses enteiros e arredondándose para estes efectos o número de meses ó enteiro inmediatamente superior.

3. No caso da tarifa 02 contida no anexo 5 será aplicable o seguinte:

a) A base sobre a que se aplica o tipo de gravame establecido actualizarase anualmente na mesma proporción que a variación interanual experimentada polo índice xeral dos prezos ó consumo para o conxunto nacional total (IPC) no mes de outubro. A devandita actualización será efectiva a partir do día 1 de xaneiro seguinte.

b) A tarifa 02 contida no referido anexo non abrangue o imposto sobre o valor engadido correspondente.

c) A tarifa será esixible por adiantado coas actualizacións e, de se-lo caso, revisións que se efectúen, e nos prazos que figuren nas cláusulas da concesión ou autorización, que non poderán ser superiores a un ano. Nembargantes, Portos de Galicia poderá autorizar pagamentos a conta da taxa por prazos superiores para financia-la execución de obras a cargo desta.

d) No suposto de que Portos de Galicia convoque concursos para o outorgamento das concesións ou autorizacións, os pregos de bases poderán conter, entre os criterios para a súa resolución, o que os licitadores oferten importes adicionais ós establecidos para esta taxa. Neste caso, o tipo da taxa virá determinado pola suma de dous compoñentes:

a) A porcentaxe vixente no momento do devengo.

b) A mellora determinada polo adxudicatario na proposición sobre a que se realiza a concesión, expresada en puntos porcentuais.

Capítulo II

Prezos públicos

Artigo 43. Concepto.

Son prezos públicos as contraprestacións pecuniarias percibidas polos suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei pola prestación de servicios ou a realización de actividades efectuadas en réxime de dereito público cando, prestándose tamén tales servicios ou actividades polo sector privado, sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados; para estes efectos enténdese que os servicios sociais, sanitarios e educativos se prestan en réxime de dereito público.

Artigo 44. Normativa aplicable.

1. En todo o non previsto nesta lei os prezos públicos obxecto dela regularanse polo disposto no texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia e nas súas normas de desenvolvemento.

2. Aplicaranse de forma supletoria a Lei xeral tributaria e as demais disposicións xerais en materia tributaria, así como as súas normas de desenvolvemento.

Artigo 45. Obrigados ó pagamento.

Estarán obrigados ó pagamento dos prezos públicos os que, en cada caso, determine a norma que os estableza.

Artigo 46. Contía dos prezos públicos.

1. Os prezos públicos fixaranse na contía que cubra como mínimo os custos económicos derivados do servicio ou das actividades prestadas.

2. Cando existan razóns de interese público que o xustifiquen, poderanse sinalar prezos públicos en contía inferior á indicada no apartado anterior, logo de adopción das previsións orzamentarias precisas para a cobertura da parte de custo subvencionada.

Artigo 47. Fixación de prezos públicos.

1. Os prezos públicos serán fixados por decreto, por proposta da consellería da que dependa o órgano ou a entidade oferente. A devandita proposta incluirá necesariamente unha memoria económica que deberá conter como mínimo o seguinte:

a) Información suficiente respecto do custo de prestación dos bens ou servicios de que se trate.

b) Xustificación da política de prezos proposta, a cal deberá en todo caso resultar suficiente para cubri-los custos totais, sen prexuízo da posible subvención reguladora correspondente.

2. Sobre a proposta á que se refire o apartado anterior deberá emitir informe favorable a consellería competente en materia de facenda.

Artigo 48. Xestión.

1. A xestión dos prezos públicos correspóndelles ós suxeitos relacionados no artigo 3, perceptores destes, que deberán:

a) Levar rexistros separados de ingresos e gastos, de xeito que resulte posible a súa determinación tanto conxuntamente coma polo tipo de ben ou servicio producido.

b) Poñer en coñecemento do órgano da Administración da comunidade do que dependan calquera situación económica adversa que provoque un desequilibrio orzamentario da súa xestión.

c) En todo caso, someteranse regularmente ós controis e ás inspeccións que correspondan pola consellería competente en materia de facenda.

2. Os ingresos derivados de prezos públicos estarán sometidos ó réxime orzamentario da entidade perceptora.

3. Os prezos públicos poderanse esixir desde que se efectúe a entrega dos bens ou se inicie a prestación dos servicios que xustifican a súa esixencia.

Tamén poderá esixirse a anticipación ou o depósito previo do importe total ou parcial dos prezos públicos na forma que, por proposta da consellería competente en materia de facenda, se determine regulamentariamente.

4. O pagamento dos prezos públicos realizarase en efectivo ou mediante emprego de efectos timbrados ou doutros instrumentos de pagamento que autorice a consellería competente en materia de facenda.

5. As funcións relativas ós procedementos de recadación corresponderanlle á consellería competente en materia de facenda e levarana os órganos de recadación que regulamentariamente e por proposta desta se determinen.

6. As débedas por prezos públicos poderanse esixir mediante o procedemento administrativo de constrinximento.

7. Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento do prezo non se realice a actividade ou non se preste o servicio, procederá a devolución do importe que corresponda.

Artigo 49. Reclamacións e recursos.

Contra os actos de xestión poderase presentar recurso na vía económico-administrativa perante a Xunta Superior de Facenda, sen prexuízo do dereito a interpoñer previamente, con carácter potestativo, recurso de reposición perante o órgano que dictou o acto. A resolución das reclamacións económico-administrativas esgotará a vía administrativa.

Capítulo III

Prezos privados

Artigo 50. Concepto.

Son prezos privados as contraprestacións que obteñan os suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei pola prestación de servicios ou a realización de actividades efectuadas en réxime de dereito privado cando, prestándose tamén tales servicios ou actividades polo sector privado, sexan de solicitude voluntaria por parte dos administrados.

Artigo 51. Fixación.

Os prezos privados serán fixados polas consellerías correspondentes, logo de informe favorable da de Economía e Facenda, atendendo ás condicións e circunstancias do mercado no que operen, sen prexuízo de que excepcionalmente se poidan aplicar subvencións reguladoras. Para estes efectos, a consellería correspondente remitiralle á de Economía e Facenda o proxecto normativo xunto coa memoria económica na que se xustifiquen os aspectos anteriores. A norma que fixe estes prezos deberá ser publicada no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 52. Xestión.

A xestión dos prezos privados correspóndelles ós suxeitos relacionados no artigo 3 desta lei, quedando así mesmo sometidos ás obrigas enumeradas no artigo 48.1.

Artigo 53. Réxime xurídico.

Os actos, os negocios e, en xeral, as relacións xurídicas que deriven das actuacións económicas das entidades oferentes que teñan unha contraprestación que deba cualificarse como prezo privado de acordo co artigo 49 rexeranse polas normas de ordenación xurídica privada que resulten aplicables.

Título III

Instrumentos reguladores

Artigo 54. Concepto.

1. Son instrumentos reguladores as exaccións ou, de se-lo caso, as subvencións utilizadas co obxecto de influír sobre o consumo de determinados bens ou servicios.

2. A aplicación dunha exacción reguladora determinará unha tarifa para o consumidor ou usuario superior ó importe normalmente percibido pola institución ou entidade oferente do ben ou servicio do que se trate. Pola contra, a utilización dunha subvención reguladora permitirá aplicarlles ós consumidores prezos ou tarifas inferiores ó custo de producción dos bens ou servicios.

Artigo 55. Establecemento de instrumentos reguladores.

1. O establecemento de calquera exacción ou subvención reguladoras deberase facer mediante norma con rango de lei. Na lei de creación das exaccións reguladoras recolleranse os seus elementos esenciais así como a finalidade da intervención que se pretende.

2. Na Lei de orzamentos de cada ano poderanse modifica-los elementos determinantes da contía das exaccións reguladoras sempre que non se altere o seu propósito ou natureza. Nesta mesma lei ofrecerase información global respecto das compensacións ou subvencións que puidesen comporta-la venda de bens e a prestación de servicios cando o oferente sexa un dos suxeitos ós que se refire o artigo 3 desta lei.

Artigo 56. Reclamacións e recursos.

As exaccións reguladoras teñen natureza tributaria e, en consecuencia, os actos administrativos derivados da súa aplicación serán obxecto de recurso na vía económico-administrativa como previa á interposición, de se-lo caso, dos recursos contencioso-administrativos.

Disposición adicional primeira.-Xunta Superior de Facenda.

O Tribunal Económico-Administrativo da Comunidade Autónoma creado na disposición adicional primeira da Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas,

prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, pasará a denominarse Xunta Superior de Facenda.

Disposición adicional segunda.-Revisión e reducción das tarifas das taxas.

1. Sen prexuízo do disposto no artigo 15.6 desta lei e agás que a Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia dispoña outra cousa, no período quinquenal 2004-2008, as taxas de contía fixa elevaranse ata a cantidade resultante da aplicación dos coeficientes que se relacionan a seguir para cada ano ás contías esixibles o 31 de decembro do ano inmediatamente anterior:

20041,02

20051,02

20061,01

20071,01

20081,01

Estes coeficientes seranlles aplicables ás contías que, con carácter mínimo ou máximo, se establecen en todo tipo de tarifas calquera que sexa a forma de establecemento da súa cota tributaria.

Considéranse taxas de contía fixa aquelas que non están determinadas por unha porcentaxe sobre unha base ou cando esta non se valora en unidades monetarias.

Exceptúanse deste incremento as tarifas das taxas que se recadan mediante efectos timbrados.

2. A tarifa portuaria X-5 contida no apartado 99 do anexo 3 e aplicable ás embarcacións deportivas e de lecer terá unha reducción do 20% nos portos situados na comarca da Costa da Morte.

Esta reducción aplicarase de oficio e será acumulable ás demais reduccións e bonificacións xerais establecidas nas regras xerais de aplicación desta taxa.

Disposición transitoria única.-Títulos vixentes á entrada en vigor desta lei.

As autorizacións e concesións por utilización privativa, ocupación ou aproveitamento especial do dominio público portuario da Comunidade Autónoma de Galicia ou para o exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios, vixentes á entrada en vigor desta lei, deberanse adaptar ó disposto nesta lei co respecto ás correspondentes taxas.

Portos de Galicia, considerando o tempo transcorrido desde a entrada en vigor da concesión, a amortización das obras efectuadas e mailos resultados económicos da explotación, poderá efectuar unha aplicación lineal do incremento durante un prazo de tres anos.

Disposición derrogatoria única.-Derrogación de determinadas normas legais.

Quedan derrogadas cantas normas se opoñan ó establecido por esta lei, e, en particular, a Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma

de Galicia, agás as súas disposicións adicionais primeira e segunda, así como o Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto articulado das bases contidas no capítulo 3º do título II da Lei 13/1991, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira primeira.-Modificación da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Modifícase o apartado 2 do artigo 54 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, que queda redactado como segue:

«2. As concesións outorgaranse para unha finalidade concreta, con determinación do seu obxecto e límites, sendo esixible como contraprestación a contía da taxa que resulte vixente no momento do seu devengo».

Disposición derradeira segunda.-Modificación da Lei 6/2002, do 27 de decembro.

Engádeselle unha nova letra d) ó artigo 28.Dous da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003, coa seguinte redacción:

«d) Para financia-las variacións de activos financeiros que sexan considerados como tales desde o punto de vista do SEC 95».

Disposición derradeira terceira.-Desenvolvemento regulamentario.

A Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda, desenvolverá regulamentariamente as normas desta lei dentro dos seis meses seguintes á súa entrada en vigor.

Disposición derradeira cuarta.-Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación.

Santiago de Compostela, nove de decembro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Anexo 1

Taxa por servicios administrativos

Euros

01Dilixenciamento de libros4,30

02Inscrición en rexistros oficiais:
* Primeira inscrición8,52
* Modificacións da primeira inscrición4,30

03Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal da Comunidade Autónoma:
* Grupo I do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo A36
* Grupo II do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo B31

Euros

* Grupo III do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo C27
* Grupo IV do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo D22
* Grupo V do convenio ou para acceder a un posto de traballo do grupo E18
No caso da inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos de traballo na Administración da Comunidade Autónoma15

04Expedición de certificados2,62

05Compulsa de documentos:
-Primeiro folio1,20
-Por cada un dos folios seguintes0,30

06Verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación6

07Autorizacións de máquinas recreativas e de azar:
01Autorización de explotación ou primeiro boletín de instalación:
-Máquinas tipo «A»42,21
-Máquinas tipo «A especial»51,50
-Máquinas tipo «B»84,34
-Máquinas tipo «C»168,59
02Baixas, definitivas ou temporais, altas por rehabilitación de baixa temporal, trocos e retrocos, cambios de titularidade e calquera outra circunstancia que altere o contido da autorización39,81
03Cambios no boletín de instalación e baixa deste:
-Máquinas tipo «A»15,98
-Máquinas tipo «A especial»20,60
-Máquinas tipo «B»39,81
-Máquinas tipo «C»79,56
04Petición de duplicado de documentos16,95
06Habilitación ou cambio do titular do local de instalación16,95
07Dilixenciamento da comunicación de instalación da máquina:
-Máquinas tipo «A»9,76
-Máquinas tipo «A especial»12,36
-Máquinas tipo «B»19,51
-Máquinas tipo «C»39,02
08Homologación ou modificación dos modelos de máquinas recreativas e de xogo:
-Máquinas tipo «A»65,03
-Máquinas tipo «A especial»82,40
-Máquinas tipo «B»162,60
-Máquinas tipo «C»195,10
09Homologación ou modificación de dispositivos de interconexión de máquinas de xogo:
-Máquinas tipo «B»82
-Máquinas tipo «C»113

08Empresas operadoras, fabricantes, importadoras, distribuidoras, de servicios técnicos e sociedades mercantís, explotadoras de salóns:
01Autorizacións210,71
02Modificacións84,34

09Salóns recreativos ou de xogo:
01Autorización de instalación84,34
02Autorización de apertura337,06
03Modificacións da autorización de apertura168,59

Euros

04Outras autorizacións82

10Bingos:
02Autorización de instalación ou de traslado210,71
03Autorización de apertura, por nova instalación ou traslado, atendendo á súa categoría segundo a súa capacidade:
-Terceira categoría (ata 200 xogadores)842,54
-Segunda categoría (entre 201 e 400 xogadores)1.053,22
-Primeira categoría (entre 401 e 600 xogadores)1.263,80
-Categoría especial (entre 601 e 800 xogadores)2.106,34
04Modificación de autorizacións de instalación e de apertura210,71
05Outras autorizacións101,22
06Empresas de servicios de explotación de bingos:
-Autorizacións842,57
-Renovacións421,32
-Modificacións421,32
07Acreditacións profesionais:
-Autorización16,01
-Renovación8,01

11Casinos:
01Autorización de instalación ou de traslado2.527,59
02Autorización de apertura por nova instalación ou traslado4.212,60
03Renovación de autorizacións de instalación e de apertura2.106,34
04Modificacións substanciais de autorizacións de instalación de apertura ou que afecten o proxecto técnico2.106,34
05Outras autorizacións e modificacións non substanciais421,32
06Acreditacións profesionais:
-Autorización42,21
-Renovacións16,95

13Rifas, tómbolas e combinacións aleatorias:
01Autorización de explotación84,34
02Modificación da autorización de explotación42,21

14Expedición de licencias de pesca continental e matrículas de embarcacións:
01Clase A: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, maiores de 18 anos ou menores de 65 anos16,58
02Clase A-1: iguais características que a clase A, pero cun período de validez de quince días2,59
03Clase B: válida para estranxeiros non residentes e cidadáns de países non pertencentes á Unión Europea33,11
04Clase B-1: iguais características que a clase B, pero cun período de validez de quince días3,32
05Clase C: válida para españois, outros cidadáns da Unión Europea e estranxeiros residentes, menores de 18 anos ou maiores de 65 anos8,30
06Clase C-1: iguais características que a clase C, pero cun período de validez de quince días2,59

Euros

07Clase D: licencia profesional para a pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro41,40
08Clase E: licencia especial para embarcacións e artefactos boiantes que se empreguen no exercicio da pesca12,44
09Recarga para licencias que inclúan a pesca do reo e do salmón5,18
10Recarga para a pesca a flote2,59

15Expedición de licencias de caza:
01Clase A. Con armas de fogo:
-A-1: españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos25,38
-A-2: españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 anos12,75
-A-3: estranxeiros, non comunitarios e non residentes84,34
02Clase B. Con cans, cetrería e arco:
-B-1: españois, comunitarios e estranxeiros residentes maiores de 18 anos16,95
-B-2: españois, comunitarios e estranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65 anos8,52
-B-3: estranxeiros, non comunitarios e non residentes59,03
03Clase C. Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais101,22

16Matrículas de terreos de carácter cinexético suxeitos a réxime especial:
03Matrículas de terreos cinexeticamente ordenados (Tecor).
A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas do Tecor, coa exclusión deste das hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10 % do total) e como refuxio de fauna, por 0,09 A/ha, aplicándolle as seguintes bonificacións:
* Tecor municipal50%
* Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se se reúne algún dos seguintes requisitos:25%
-Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado de caza superior ó 30% da extensión do Tecor
-Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas
Mínimo180
04Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.
A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos A/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:
* Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos 0,09
* Grupo II. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados0,18

Euros

17Actuacións en materia de pesca, marisqueo e acuicultura:
01Expedición ou duplicado de permisos de explotación:
-A pé, tanto para marisqueo tradicional coma para recursos específicos (novo permiso ou renovación)8,21
-Desde embarcación, segundo tonelaxe de rexistro bruto (novo permiso, renovación, traslado e transmisión, ampliación ou cambio de artes, para toda actividade pesqueira e marisqueira exercida desde embarcación):
-0,10 TRB - 2,50 TRB16,33
-2,51 TRB - 5,00 TRB24,47
-5,01 TRB - 10,00 TRB40,77
-10,01 TRB-57,08
-A pé con embarcación auxiliar (novo permiso, renovación)9,86
02Licencias de pesca marítima de lecer (concesión, renovación, duplicado):
a) Clase A (anual)3,25
b) Clase A (mensual)2,62
c) Clase B (anual)65,03
d) Clase B (mensual)16,26
e) Clase C (anual)12,36
f) Clase C (mensual)6,18
g) Clase C (validación)6,18
03Autorización de establecemento e cambio de base de buques pesqueiros:
-Establecemento de porto base6,50
-Cambio de porto base6,50

18Expedición da tarxeta de investigador nos arquivos xestionados pola Comunidade Autónoma de Galicia2,62

19Inscrición para a realización de probas extraordinarias de aptitude para a obtención dos certificados profesionais de pesca e mergullo15,79

20Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOXSE e dos seus duplicados:

Título

Tarifa normal

Familia numerosa

1ª categoría

Familia numerosa

2ª categoría

Duplicado

Bacharelato44,01 A22,04 A0 A4,05 A

Técnico17,99 A9,02 A0 A2,08 A

Técnico superior44,01 A22,04 A0 A4,05 A

Conservación e restauración de bens culturais44,01 A22,04 A0 A4,05 A

Certificado de aptitude do ciclo superior do primeiro nivel de ensinanzas especializadas de idiomas21,12 A10,58 A0 A2,02 A

Profesional de música/profesional de danza21,02 A10,52 A0 A1,96 A

Euros

21Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados:
01Exame teórico para a obtención do título para o goberno de embarcacións de lecer:
-Para o título de patrón para navegación básica26,02

Euros

-Para o título de patrón de embarcacións de lecer33,50
-Para o título de patrón de iate46,92
-Para o título de capitán de iate56,95
-Para o título de patrón de moto náutica «A»25,26
-Para o título de patrón de moto náutica «B»25,26
03Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou dos certificados anteriores44,20
04Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de patrón de embarcación de lecer25,26
-Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de dous anos5,06
05Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola federación correspondente3,82
06Exame práctico para a obtención da titulación de embarcacións de lecer:
-Para o título de patrón de navegación básica65,03
-Para o título de patrón de embarcacións de lecer65,03
-Para o título de patrón de iate97,56
-Para o título de capitán de iate97,56
07Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada:
-Para os títulos de patrón de navegación básica ou de patrón de embarcacións de lecer130,08
-Para os títulos de patrón de iate ou de capitán de iate195,10

22Expedición de certificados sobre empresas ou establecementos de xogo39,81

23Devolución ou substitución de avais por actividades de xogo15,98

24Autorizacións de espectáculos taurinos:
-Becerros e novelos10,26
-Novelos sen picadores25,73
-Novelos con picadores38,71
-Corrida de touros51,46
Nos núcleos de poboación de menos de 10.000 habitantes a contía reducirase nun 20%.

25Inscrición no Rexistro de augas:
-Primeira inscrición:
a) Inscrición do titular e do aproveitamento13,79
b) Inscrición do arrendamento e/ou gravame13,79
-Modificación da primeira inscrición6,91
-Cambio de titular10,36
-Outras modificacións6,50

26Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo:
01Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións32,52
02Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións19,51

Euros

27Fotocopias compulsadas de expedientes en poder da Administración:
a) Documentos:
-Formato DIN A4 (A/copia)0,075770
-Formato DIN A3 (A/copia)0,189427
-Mínimo2,62
b) Planos:
-Formato DIN A4 (A/copia)0,220998
-Formato DIN A3 (A/copia)0,315711
-Formato superior a DIN A3 (A/copia)0,410425
-Mínimo2,62

28Dilixenciamento do libro rexistro de prácticas das escolas de navegación de lecer65,03

29Actuacións en materia de rexistros ou libros xenealóxicos de animais:
01Recoñecemento oficial de asociacións ou organizacións:
-Para o fomento de razas autóctonas de protección especial en perigo de extinción 26,02
-Para a levanza ou creación de libros xenealóxicos para équidos rexistrados26,02
02Control técnico dos libros xenealóxicos de razas de ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia e supervisión do correcto funcionamento das asociacións ou organizacións que xestionen eses libros xenealóxicos, de se-lo caso (por cada actuación)9,76
03Recoñecemento e autorización de persoal técnico para a valoración e cualificación de animais para a súa inscrición en rexistros xenealóxicos ou revisión dos xa inscritos19,51

30Expedición de diploma de mediador de seguros titulado25,50

31Habilitación para a inscrición no Rexistro de mediadores familiares:
01Habilitación para a inscrición no rexistro 94,71
02Modificación da inscrición 12,63

33Rexistro da propiedade intelectual:
-Cualificación de suficiencia de documentos, c/u 11,36
-Tramitación de expedientes de solicitude11,37
-Colección de obras, a partir da segunda, c/u3,15
-Busca de asentos 3,79
-Copia certificada de documentos arquivados, por páxina3,78
-Expedición de certificados de inscrición13,51
-Certificado de existencia ou non de inscrición11,37
-Certificado por busca, agás a primeira3,15
-Expedición de notas simples3,79
-Documentación en soporte distinto a papel, c/u3,78

34Actuacións en materia de protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade:
01Declaración de entidade colaboradora para a protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade12
02Autorización de establecementos de animais domésticos e salvaxes en catividade42

Euros

03Autorización para a realización de certames, concursos, exposicións ou concentracións de animais12

35Certificado de capacitación para o adestramento para garda e defensa:
01Expedición do certificado de superación das probas correspondentes40
02Expedición directa ou homologación 20

36Homologación oficial de centros adestradores24

37Autorización para o establecemento, o traslado ou a modificación de explotacións cinexéticas comerciais40

38Actuacións en materia de caza:
01Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en catividade ou do seu duplicado40
02Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos40
03Autorización para a tenza de aves de cetrería40
04Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade)40
05Autorización para as soltas de especies cinexéticas no medio natural40
06Recoñecemento e avaliación de trofeo de caza40

39Actuacións en materia de asociacións:
01Inscrición do acordo de constitución31,26
02Inscrición de adaptación á Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, con modificación de estatutos15,64
03Inscrición do acordo de disolución 15,64
04Inscrición de modificación de estatutos15,64
05Inscrición de apertura, cambio e peche de delegacións ou establecementos15,64
06Inscrición de federación, confederación e unión de asociacións46,90
07Inscrición de incorporación e separación de asociacións a unha federación, confederación e unión de asociacións15,64
08Obtención de informacións ou certificacións:
-Primeiro folio3,13
-Seguintes folios1,56
09Listaxes:
-Primeiro folio3,13
-Seguintes folios1,56
10Anotacións de calquera clase nos expedientes ou subministración de datos non incluídos nos apartados anteriores6,60

Anexo 2

Taxa por servicios profesionais

Modalidades administrativo-facultativas

Euros

01Outorgamentos, rehabilitación, prórroga, visado ou modificación de autorizacións en materia de transportes mecánicos, de viaxeiros e mercadorías por estrada
01Autorización ou rehabilitación23,56
02Prórroga, visado ou modificación18,91

Euros

05Autorización para servicios regulares de uso especial de transporte de escolares e traballadores (reiteración de itinerarios con vehículos discrecionais)23,56
06Capacitación profesional para o exercicio de actividades de transporte, auxiliares e complementarias deste, así como para o exercicio de conselleiros de seguridade en transporte de mercadorías perigosas:
-Recoñecemento: por cada modalidade de transporte18,91
-Realización das probas para a obtención do certificado: por cada unha das modalidades18,91
-Expedición do certificado: por cada modalidade18,91
07Actuacións relativas ás concesións de servicios públicos regulares:
-Outorgamento e ampliación das concesións: por cada km/milla náutica medio diario0,536709
O número medio diario de km/milla náutica percorridos será o resultado de dividi-lo número de km/milla náutica que se vai percorrer nas expedicións previstas ó longo do ano na concesión ou ampliación solicitada por 365.
-Modificación das condicións da concesión: por cada modificación47,14
-Visado dos cadros de tarifas23,56
08Outorgamento ou rehabilitación de autorización da Axencia Central de Transporte, transitario ou almacenista distribuidor47,14
09Outorgamento ou rehabilitación de autorización de sucursal da anterior28,33
10Prórroga, visado ou modificación das autorizacións dos dous subapartados anteriores18,91
11Dilixenciamento do caderno de contratos relativos á prestación de servicios en autotaxi iniciados en concello distinto daquel onde teñan a súa residencia16,26
12Aprobación de revisión de tarifas na explotación de estación de autobuses65,03

03Actuacións en materia de ordenación en industrias agrarias
01Instalación de novas industrias ou ampliación das existentes.
Base de aplicación (capital de instalación ou ampliación):
-Ata 3.005,06 A33,06
-Desde 3.005,07 a 9.015,18 A49,28
-De 9.015,19 a 18.030,36 A66,11
-Por cada 6.010,12 A máis ou fracción3,01
02Traslado de industrias
Base de aplicación (valor da instalación):
-Ata 3.005,06 A18,03
-De 3.005,07 a 9.015,18 A30,65
-De 9.015,19 a 18.030,36 A40,27
-Por cada 6.010,12 A máis ou fracción2,10
03Substitución de maquinaria
Base de aplicación (importe de maquinaria e instalacións de substitución):
-Ata 3.005,06 A9,02
-De 3.005,07 a 9.015,18 A15,03

Euros

-De 9.015,19 a 18.030,36 A19,83
-Por cada 6.010,12 A máis ou fracción1,20
04Cambio de propietario da industria
Base de aplicación (valor da instalación):
-Ata 60.101,21 A30,05
-De 60.101,22 a 150.253,03 A60,10
-De 150.253,03 a 300.506,05 A 90,15
-De 300.506,06 a 601.012,10 A120,20
-Máis de 601.012,10 A150,25
Sen prexuízo das sancións que fosen aplicables e nos supostos de continuación da actividade cando se trate de industrias instaladas ou modificadas clandestinamente, aplicaranse as tarifas anteriores que correspondan incrementadas nun 100%.

Cando se trate de industrias catalogables, as tarifas veranse reducidas nun 50%; se do resultado da anterior operación a devandita reducción determinase unha cota inferior á sinalada para o primeiro tramo de cada tarifa, esta última terá o carácter de cota mínima.

04Actuacións en materia de fomento, defensa e mellora da producción agrícola
03Inscrición no Rexistro de maquinaria agrícola
01. Para maquinaria usada:
-Colleitadoras21,12
-Tractores12,75
-Remolques, motocargadores e autocargadores4,30
02. Maquinaria nova (tómase como base o prezo de compra):
-Ata 3.005,06 A0,25%
-Resto0,20%
03. Inscrición no Rexistro provisional de productores de planta de viveiro16,95
04Recoñecementos:
-Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal10,23
05Certificacións fitosanitarias:
01. Ata 1.803,04 A0,5%
02. De 1.803,04 a 3.606,07 A0,4%
03. De 3.606,08 a 6.010,12 A0,3%
04. Exceso sobre 6.010,12 A0,2%
06Inscrición no Rexistro oficial de establecementos e servicios de praguicidas:
-Primeira inscrición 20,67
-Modificacións da primeira inscrición 4,30
-Renovación da anterior inscrición 12,78
07Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos praguicidas:
01. Curso nivel básico:
-Homologación e autorización do primeiro curso162,60
-Autorización de cada curso130,08
02. Curso nivel cualificado:
-Homologación e autorización325,18
-Autorización de cada curso260,15
03. Curso niveis especiais:
-Homologación e autorización do primeiro curso325,18
-Autorización de cada curso325,18
04. Carnés de manipulación de praguicidas:
-Inscrición para a realización de probas de aptitude para a súa obtención7,80

Euros

-Renovación do carné3,91
-Validación para a súa obtención10,67

08Explotación de datos estatísticos oficiais procedentes dos rexistros dos apartados anteriores13
Adicionalmente esixiranse

(en euros/rexistro):

-Ata 49.999 rexistros0,013008
-De 50.000 a 99.999 rexistros 0,011365
-De 100.000 en adiante 0,009787

05Xestión técnico-facultativa de servicios forestais.

01Levantamento de planos
-Por levantamento de itinerarios

(A/km)

24,15
-Por confección do plano (A/ha)0,789279
-Replanteo de planos (A/km ou fracción)49,19
Mínimo163,67

02Participacións
-Aplicarase tarifa dobre do levantamento de planos, pero o enxeñeiro ten a obriga de lle dar a cada interesado un plano xeral coas divisións e a de marcar e amolloar sobre o terreo os diferentes lotes (mínimo)168,59

03Deslindamentos
-Para o apeo e levantamento topográfico, a razón de A/km33,81
A este importe engadiráselle o 2,25% do orzamento total polo estudio e informe da documentación.
Mínimo126,44

04Amolloamento
-Para o replanteo, a razón de A/km ou fracción25,38
-Polo recoñecemento e a recepción das obras (do orzamento de obras) 10%
Mínimo126,44

05Cubicación e inventario de existencias
-Inventario de árbores (A/m) 0,005051
-Cálculo de cortizas, resinas, froitos, etc. (A/árbore)0,005051
-Existencias apeadas, o 5 por mil do valor inventariado.
-Montes rasos (A/ha)0,075770
-Montes baixos (A/ha)0,284140
Mínimo84,34

06Valoración
-Ata 300,51 A de valor21,97
-Excesos sobre 300,51 A, o 5 por mil.

07Ocupacións e autorización de cultivos agrícolas en terreos forestais.
-Por demarcación ou sinalamento do terreo.
Ata 20 ha (cada ha)1,04
Restantes ha (cada ha)0,631423
Mínimo84,34
-Pola revisión anual do gozo, o 50% do canon ou da súa renda anual.
Mínimo42,21

08Catalogación de montes e formación do mapa forestal, a razón de A/ha
As mil primeiras0,029614
Restantes, cada ha0,008398
Mínimo84,33

Euros

11Recoñecementos
-Por visitas de recoñecemento a viveiros e instalacións de carácter forestal10,23
12Certificacións fitosanitarias
01. Ata 1.803,04 A0,5%
02. Exceso sobre 1.803,04 e ata 3.606,07 A0,4%
03. Exceso sobre 3.606,07 e ata 6.010,12 A0,3%
04. Exceso sobre 6.010,12 A0,2%
13Sinalamento e inspección de toda clase de aproveitamentos en montes catalogados e non catalogados.
01. Madeiras
-Sinalamentos
-Por cada un dos cen primeiros metros cúbicos0,126284
-Por cada un dos cen seguintes0,117949
-Por cada un dos restantes0,058911
-Contadas en branco: o 75% do importe dos sinalamentos.
-Recoñecementos finais: o 50% do importe dos sinalamentos.
02. Resinas e cortizas
-Sinalamentos por cada árbore0,010102
-Recoñecementos de campañas: o 50% do sinalamento.
-Recoñecementos finais (por unha árbore) 0,010102
03. Leñas
-Sinalamento
-Por cada ha das cen primeiras0,050514
-Polas restantes0,025257
-Recoñecemento final: o 75% do sinalamento.
04. Pastos e ramada. Operacións anuais.
-Por cada unha das cincocentas primeiras ha0,060679
-As restantes ata 1.000 ha0,030309
-As restantes ata 2.000 ha0,015153
-Exceso sobre 2.000 ha0,007640
05. Froitos e sementes. Recoñecementos anuais.
-Por cada unha das duascentas primeiras ha0,060679
-Polas restantes0,040411
06. Plantas industriais non leñosas. Recoñecementos anuais.
-Por cada un dos mil primeiros quintais0,030309
-Polos restantes0,015153
07. Entrega de toda clase de aproveitamentos: 0,25% (do importe de taxación).
En tódolos supostos deste subapartado esixirase un mínimo de 1,42

07Prestación de servicios facultativo-veterinarios
01Comprobación sanitaria, loita contra enfermidades das ganderías afectadas e nas campañas de saneamento cando a prestación deba realizarse por incumprimento da normativa que a regula ou para movemento pecuario fóra do período de revisión obrigatoria, ou por perda da identificación do gando.
-Por explotación94,71
-Por cada animal:
-Équidos, bóvidos, ovino, caprino e similares (por cabeza)3,25

Euros

Mínimo65,03
Máximo195,11
-Porcino (por cabeza)0,662995
Máximo77,95
-Aves, coellos, visóns e similares (por cabeza)0,014586
Máximo38,95
-Colmeas, por unidade0,416739
Máximo38,95
02Prestación de servicios facultativos relacionados coas análises, dictames, peritaxes, etc., cando así o esixa a normativa vixente.
-Por análises físico-químicas ou bromatolóxicas (por determinación)4,99
Máximo38,95
-Por reconto celular:
-Por mostra de leite 0,328340
-Por outras mostras0,820850
Máximo7,86
-Illamento e identificación bacteriolóxicos:
-Por mostra de leite0,662995
-Por outras mostras1,83
Máximo7,86
-Determinación de susceptibilidade de antimicrobianos e inhibidores do crecemento con mostras ou tecidos ou segregacións de animais:
-Por mostra de leite 0,978706
-Por outras mostras2,56
-Análises parasitolóxicas (por mostra)2,56
-Serodiagnóstico e probas alérxicas (por determinación)2,81
-Porcino: cada trinta mostras e por enfermidade investigada correspondentes a explotacións integradas en agrupacións de defensa sanitaria2,72
-Necropsias e análises anatómico-patolóxicas por mostra ou animal:
-Vacún, equino e similares (adultos)15,66
-Porcino, ovino, caprino, cans e similares11,74
-Aves, coellos ou similares3,98
-Análise histopatolóxica (por animal)5,11
-Análise virolóxica:
-Illamento e identificación (por mostra)5,11
-Outras técnicas virolóxicas (por técnica)2,81
-Contrastación de doses seminais de vacún18,94
Mínimo, en calquera caso2,62
03Autorizacións e revisións relativas ás actividades previstas nos artigos 4, 39, 56, 76, 87 e 92 do Real decreto 109/1995, do 27 de xaneiro, sobre os medicamentos veterinarios:
-Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización:
-Centros elaboradores de autovacinas138,91
-Resto das autorizacións establecidas 113,65
-Revisión:
-Centros elaboradores de autovacinas75,77
-Resto de autorizacións establecidas56,83
04Expedición de certificados zoosanitarios e zootécnicos, incluídos os relacionados con movementos de animais vivos e productos de orixe animal (mínimo 2,544084 A por cada certificación):
-Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal)2,12

Euros

Máximo42,21
-Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal ou colmea)0,391483
Máximo11,74
-Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletería (por animal)0,227312
Máximo11,74
-Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, óvulos e embrións (por unidade)0,007830
Máximo11,74
-Peixes vivos, gametos e moluscos para reaparcamento ou depuración, por tonelada ou fracción1,64
Máximo19,54
-Productos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación animal (por tonelada)1,99
Máximo23,42
-Certificado de transporte2,52
-Comprobación de carga:
* Équidos, bóvidos e similares110,28
* Porcino, ovino, caprino e similares73,53
* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares36,75
-Esperma, óvulos e embrións (por unidade)0,013008
Máximo31,57
05Autorización, vixilancia e revisión de operacións de desinfección.
-Por autorización de centro de desinfección 63,14
-Por revisión anual dos centros de desinfección31,57
-Por vixilancia e revisión das operacións en vehículo ou embarcación6,82
-Por vixilancia e revisión das operacións en local, nave ou explotación 8,52
06Autorizacións de delegacións e depósitos de productos xenéticos, centros de recollida de esperma e inseminación artificial e autorizacións de paradas de sementais, e revisión anual das autorizacións e dos animais aloxados nos devanditos centros.
-Por autorización de delegacións de productos xenéticos84,34
-Por autorización de depósito de productos xenéticos61,44
-Por revisión anual de delegacións40,98
-Por revisión anual de depósitos24,63
-Por autorización de centros de recollida de esperma e inseminación artificial 84,34
-Por autorización de parada de sementais18,94
-Por revisión anual dos animais aloxados nos devanditos centros.
-Por revisión de sementais:
-Equinos e bovinos (por unidade)6,31
-Ovinos, caprinos e porcinos (por unidade)1,26
08Revisión, toma de mostras e informes técnicos, por petición de parte de industrias e explotacións gandeiras, non previstos nos programas oficiais:
-Sen saír ó campo25,38

Euros

-Con saída ó campo143,33
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis118,01
-De se-lo caso, por foto2,62
09Autorización e rexistro de comerciantes de gando e centros de concentración.
-Autorización e rexistro de operadores comerciais de gando8,52
-Expedición e actualización da acreditación de operador comercial de gando8,52
-Expedición de duplicados da acreditación de operador comercial de gando17,05
-Autorización de centros de concentración 94,71
-Revisión e renovación anual 31,57
11Legalización de explotacións, delegacións, depósitos, paradas de sementais, núcleos zoolóxicos, centros con animais de experimentación e centros de equitación (da súa tarifa correspondente)200%
(Sen prexuízo das accións legais que tivesen lugar).
12Por servicios facultativos veterinarios correspondentes á apertura e ó control de centros de depósito e aproveitamento de comisos e cadáveres de animais ou industrias de aproveitamento de materiais de alto ou baixo risco, destinados á alimentación animal:
-Por autorización e apertura116,92
-Por control e toma de mostras38,95
13Solicitude de autorización de traslado de animais a destino, euros/solicitude1,77
14Solicitude de concesión de cualificación sanitaria de explotacións16,96
-Renovación anual1,77
15Supervisión e control de documentos de traslado de animais e autorizacións sanitarias oficiais para traslado de animais, realizadas por veterinarios autorizados
-Por documento1,33
-Mínimo71,03
16Autorización de veterinario para a expedición de autorizacións de traslado de animais:
-Por autorización103,43
-Por renovación10,36
20Subministración de marcas e documentos de identificación do gando:
-Por cada acto administrativo de subministración0,662995
-Por unidade de identificación subministrada0,347283
21Xestión e subministración de marcas para recrotalización, logo das comprobacións oportunas, no caso de perda, identificación incompleta ou deterioración de marcas identificativas de bovino (as dúas no caso dos identificados polo Regulamento 820/1997 e dunha polo Real decreto 205/1996), incluída a identificación de animais procedentes de terceiros países ou a reidentificación para cumpri-la normativa comunitaria de movemento de gando:
-Por cada acto administrativo1,96
-Por unidade de identificación subministrada1,33

Euros

22Expedición de duplicados de documentos de identificación de gando bovino por perdas, procedencia doutros países comunitarios e outras causas1,96
23Actuacións no marco do Plan nacional de investigación de residuos nos animais vivos e nos seus productos (PNIR) efectuadas polos servicios veterinarios da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.
-Por saída ó campo65,04
-Identificación de tódolos animais da explotación, de non estaren identificados.
A maiores da saída ó campo
* Por cada animal1,26
* Máximo113,50
-Investigación das causas da presencia de residuos na explotación de orixe ou procedencia.
A maiores da saída ó campo32,52
-Investigación da fonte ou das fontes dos productos de que se trate.
A maiores da saída ó campo65,04
-Control dos establecementos abastecedores da explotación positiva e dos establecementos ou das explotacións relacionadas cos primeiros.
A maiores da saída ó campo97,55
-Toma de mostras e actuacións complementarias.
A maiores da saída ó campo65,04
-Información á Comisión Europea e ós estados membros no caso de que sexa necesaria a investigación noutros estados membros ou países terceiros.
A maiores da saída ó campo32,52
-Documentación específica para a autorización do traslado de animais positivos ben a unha planta de destrucción autorizada ou ben á dun matadoiro.
A maiores da saída ó campo
* Por cada animal2,12
* Máximo42,21
-Sacrificio in situ de animais positivos por petición de parte por animal3,25
-Actuacións de vixilancia durante seis meses das explotacións positivas a substancias autorizadas. Aplicaranse as dos conceptos arriba sinalados.
-Actuacións de vixilancia durante doce meses das explotacións positivas a substancias prohibidas. Aplicaranse as dos conceptos arriba sinalados.
24Autorizacións e revisións de fábricas de penso para a elaboración e comercialización de pensos medicamentosos consonte o Real decreto 157/1995, do 3 de febreiro, e dos centros de dispensación deles (neste último caso non será acumulativa coa taxa 31.07.03 cando o dispensador solicite conxuntamente autorización como dispensador de medicamentos veterinarios e pensos medicamentosos).
-Autorización inicial, ampliación e cambio de localización:
* Fabricación de pensos medicamentosos176,80

Euros

* Dispensación de pensos medicamentosos 113,65
-Revisión:
* Fabricación de pensos medicamentosos 94,71
* Dispensación de pensos medicamentosos56,83
25Autorizacións e/ou rexistros de establecementos intermediarios do sector de alimentación animal na Comunidade Autónoma de Galicia consonte o Decreto 92/1999, do 25 de marzo, que desenvolve o Real decreto 1191/1998, do 12 de xuño:
-Autorización inicial, ampliación ou cambio de localización:
* Fabricación de aditivos, productos, premesturas ou pensos221,00
* Intermediarios de aditivos, productos ou premesturas113,65
-Rexistro inicial, ampliación ou cambio de localización:
* Fabricación de aditivos, productos, premesturas ou pensos 189,43
* Intermediarios de aditivos, productos ou premesturas113,65
-Revisión:
* Fabricación de aditivos, productos, premesturas ou pensos94,71
* Intermediarios de aditivos, productos ou premesturas56,83

08Inspeccións e controis sanitarios oficiais de carnes frescas e carnes de coello e caza.

A.-Cota tributaria.

A cota tributaria esixiráselle ó contribuínte por cada unha das operacións relativas a:

-Sacrificio de animais.

-Operacións de despezamento.

-Control de almacenamento.

Nembargantes, cando concorran nun mesmo establecemento as operacións de sacrificio, despezamento e almacenamento, o importe total da taxa esixible comprenderá o das cotas das tres fases acumuladas na forma prevista nas regras de acumulación.

As cotas esixibles ó suxeito pasivo pola realización de actividades de inspección e control de operacións de sacrificio realizadas en matadoiros determinaranse en función do número de animais sacrificados.

As cotas esixibles pola realización de actividades de inspección e control de operacións de despezamento e almacenamento determinaranse en función do número de toneladas sometidas ás devanditas operacións. Para estes últimos efectos e para as operacións de despezamento tomarase como referencia o peso real da carne antes de despezar, incluídos os ósos.

01. Polas actuacións conxuntas de inspección e control sanitario ante mortem, post mortem, control documental das operacións realizadas e marcaxe sanitaria de canais, vísceras e restos aplicaranse os seguintes tipos de gravame por cada animal sacrificado nos esta

blecementos ou nas instalacións debidamente autorizados correspondentes tanto ás actuacións sanitarias coma ás administrativas que lles son inherentes:

Especie

Tipo de gravame

(euros/animal)

Bovino:
Maior con máis de 218 kg de peso por canal 2,115269
Menor con menos de 218 kg de peso por canal 1,168132
Solípedos-équidos 2,083697
Caza maior1,168132
Porcino e xabarís:
Comercial de 25 ou máis kg de peso por canal0,631423
Leitóns de menos de 25 kg de peso por canal 0,252569
Ovino, caprino e outros ruminantes:
Con máis de 18 kg de peso por canal0,252569
De entre 12 e 18 kg de peso por canal 0,189427
De menos de 12 kg de peso por canal0,078044
Para aves de curral, coellos e caza menor:
Para aves adultas pesadas, coellos e caza menor de pluma e pelo, con máis de 5 kg de peso por canal0,018879
Para aves de curral novas de engorda, coellos e caza menor de pluma e pelo, de engorda de entre 2,5 e 5 kg de peso por canal0,009093
Para polos e galiñas de carne e demais aves de curral novas de engorda, coellos e caza menor de pluma e pelo, con menos de 2,5 kg de peso por canal 0,004546
Para galiñas de reposición 0,004546
Avestruces2,115269
02A cota relativa ás inspeccións e ós controis sanitarios nas salas de despezamento, incluída a etiquetaxe e marcaxe de pezas obtidas das canais, fíxase en 1,420703 A por tonelada.
03A cota correspondente ó control e á inspección das operacións de almacenamento esixirase desde o momento no que se establezan as devanditas operacións por se produci-lo desenvolvemento previsto no anexo da Directiva 96/43/CE, a cal se cifra igualmente en 1,420703 A por tonelada.

O importe da taxa correspondente non poderá ser obxecto de restitución a terceiros por mor da exportación de carnes, xa sexa en forma directa ou indirecta.

B.-Regras relativas á acumulación de cotas.

As cotas tributarias devengadas en cada caso deberanse acumular cando concorra a circunstancia dunha integración de todas ou algunhas das fases de devengo nun mesmo establecemento, de acordo coas seguintes regras:

a) No caso de que no mesmo establecemento se efectúen operacións de sacrificio, despezamento e

almacenamento aplicaranse os seguintes criterios para a exacción e o devengo do tributo:

a.1) A taxa que se debe percibir será igual ó importe acumulado das cotas tributarias devengadas polas operacións citadas ata a fase de entrada en almacén inclusive.

a.2) Se a taxa percibida no matadoiro non cubrise igualmente a totalidade dos gastos de inspección por operacións de despezamento e control de almacenamento, non se percibirá ningunha taxa por estas dúas últimas operacións.

b) Cando concorran nun mesmo establecemento unicamente operacións de sacrificio e despezamento e a taxa percibida no matadoiro non cubrise igualmente a totalidade dos gastos de inspección por operacións de despezamento, non se percibirá ningunha taxa polo devandito concepto.

c) No caso de que no mesmo establecemento se realicen soamente operacións de despezamento e almacenamento, non se devengará a cota relativa a inspeccións e controis sanitarios de carnes pola operación de almacenamento.

Entenderase que a taxa percibida polo sacrificio cobre igualmente os gastos de control das operacións de despezamento, ou incluso das operacións de despezamento e almacenamento, cando a situación dos locais nos que se desenvolvan estas lles permita ós técnicos facultativos levaren a cabo o control de todas elas sen un incremento apreciable do tempo que normalmente sería necesario dedicar, por si só, ás operacións de sacrificio.

C.-Liquidación e ingreso.

O ingreso, en cada caso, realizarase mediante autoliquidación do suxeito pasivo correspondente, na forma e nos prazos que se establezan regulamentariamente.

Os suxeitos pasivos das taxas trasladarán estas cargándolle-lo seu importe total nas correspondentes facturas ós interesados, practicando as liquidacións procedentes consonte o sinalado no apartado B anterior.

As devanditas liquidacións deberán ser rexistradas nun libro oficial habilitado para o efecto e autorizado pola autoridade sanitaria correspondente. A omisión deste requisito dará orixe á imposición das sancións de orde tributaria que correspondan, con independencia das que se poidan determinar ó tipifica-las conductas dos titulares das explotacións na orde sanitaria.

No caso de que a inspección sanitaria de aves de curral vivas se realice na explotación de orixe, a parte da cota tributaria correspondente a esta inspección ascenderá ó 20% do total e percibirase na devandita explotación.

Os titulares da explotación dos establecementos dedicados ó sacrificio de gando poderán deduci-lo custo suplido do persoal auxiliar e axudantes, que non poderá supera-la cifra de 3,157117 A por tonelada para os animais de abasto e 1,010277 A por tonelada

para as aves de curral, coellos e caza menor. Para tal efecto poderase computa-la citada reducción aplicando as seguintes contías por unidade sacrificada:

Especie

Custos suplidos máximos por auxiliares e axudantes (por unidade sacrificada)

Euros

De bovino maior con máis de 218 kg por canal0,820850
De tenreiros con menos de 218 kg de peso por canal0,561967
De gando cabalar0,454626
De caza maior0,561967
De porcino comercial e xabarís de máis de 25 kg de peso por canal0,233626
De leitóns e xabarís de menos de 25 kg de peso por canal0,065036
De ovino maior, caprino maior e outros ruminantes con máis de 18 kg de peso por canal0,058533
De cordeiros, caprinos e outros ruminantes de entre 12 e 18 kg de peso por canal0,047483
De cordeiros, cabrito leitón e outros ruminantes de menos de 12 kg de peso por canal0,020837
De aves de curral, coellos e caza menor0,001642
De avestruz0,820850

Para a aplicación desta deducción requirirase o previo recoñecemento da Consellería de Sanidade, da forma que se determine regulamentariamente.

Os titulares da explotación dos establecementos dedicados ó sacrificio do gando poderán deduci-los importes sinalados a seguir polas melloras na ordenación do sacrificio, logo de informe preceptivo e vinculante asinado polo coordinador veterinario do establecemento acerca do cumprimento por parte deste dos requisitos que se establezan regulamentariamente:

Especie

Deducción polas melloras na ordenación do sacrificio

(Euros/animal)

Bovino:
Maior con máis de 218 kg de peso por canal1,16339795
Menor con menos de 218 kg de peso por canal0,6424726
Solípedos-équidos1,14603335
Caza maior0,6424726
Porcino e xabarís:
Comercial de 25 ou máis kg de peso por canal0,34728265
Leitóns de menos de 25 kg de peso por canal0,13891295
Ovino, caprino e outros ruminantes:
Con máis de 18 kg de peso por canal0,13891295
De entre 12 e 18 kg de peso por canal0,10418485
De menos de 12 kg de peso por canal0,0429242
Para aves de curral, coellos e caza menor:
Para aves adultas pesadas, coellos e caza menor de pluma e pelo, con máis de 5 kg de peso por canal0,01038345

Especie

Deducción polas melloras na ordenación do sacrificio

(Euros/animal)

Para aves de curral novas de engorda, coellos e caza menor de pluma e pelo, de engorda de entre 2,5 e 5 kg de peso por canal0,00500115
Para polos e galiñas de carne e demais aves de curral novas de engorda, coellos e caza menor de pluma e pelo, con menos de 2,5 kg de peso por canal0,0052003
Para galiñas de reposición0,0025003
Avestruces1,16339795

Para a aplicación desta deducción será imprescindible ter obtido o recoñecemento do dereito a practica-la deducción por gastos de persoal auxiliar e axudantes. Neste caso o importe máximo das deduccións será o que se sinala no cadro anterior segundo corresponda.

Euros

09Certificado sanitario para a circulación de productos alimenticios destinados ó consumo humano:
01Caza maior
-Por peza 8,52
02Caza menor
-Por peza 0,441996
-Mínimo0,92
03Carne, peixe, leite ou outros, así como os seus derivados:
-De 1 a 1.000 kg ou litros20,79
-De 1.001 a 10.000 kg ou litros41,58
-Superior a 10.000 kg ou litros62,37
04Ovos:
-De 1 a 1.000 ducias 2,30
-De 1.001 a 10.000 ducias3,82
-Superior a 10.000 ducias7,57

10Expedición de autorizacións sanitarias para obras de nova construcción ou reforma, locais, instalacións, industrias, actividades e espectáculos públicos.
01Expedición de autorización sanitaria de funcionamento
-Orzamentos de ata 60.101,21 A65,96
-Orzamentos de 60.101,22 a

601.012,10 A

98,93
-Orzamentos de máis de 601.012,10 A131,89
02Validación sanitaria de funcionamento
-Orzamentos de 60.101,21 A16,50
-Orzamentos de 60.101,22 a

601.012,10 A

23,11
-Orzamentos de máis de 601.012,10 A29,69

11Servicios farmacéuticos e actividades realizadas en materia de medicamentos
01Por recoñecemento da adquisición da condición de:
a) Director técnico farmacéutico de centro de distribución de medicamentos e productos sanitarios16,95
b) Director técnico farmacéutico de centro de unidade de dosificación de medicamentos16,95
c) Farmacéutico titular e responsable do servicio de farmacia de centro hospitalario16,95

Euros

d) Farmacéutico titular e responsable do servicio de farmacia de centro de asistencia social16,95
e) Farmacéutico responsable do servicio de farmacia de psiquiátrico16,95
f) Farmacéutico responsable dos servicios farmacéuticos de explotacións gandeiras e establecementos comerciais retallistas16,95
g) Responsable de unidade de radiofarmacia non dependente de servicio de farmacia de centro hospitalario16,95
h) Farmacéutico propietario, copropietario ou rexente de oficina de farmacia16,95
i) Farmacéutico substituto ou adxunto en oficina de farmacia16,95
k) Persoal non farmacéutico de oficina de farmacia8,52
02Autorización, catalogación e rexistro de actividades de oficinas e servicios de farmacia que elaboren fórmulas maxistrais e preparados oficinais para outras oficinas e servicios de farmacia:
-Primeira autorización168,59
-Modificacións da primeira autorización4,30

12Outras actuacións sanitarias:
01Recoñecemento ou exame de saúde e entrega de certificado, sen incluí-las taxas autorizadas por análises, exploracións especiais e impresos8,52
02Emisión de informes que esixan estudios e exames de proxectos e/ou expedientes tramitados por instancia de parte21,12
03Recoñecemento e entrega de certificado de ausencia de tuberculose8,52
06Expedición do certificado de formación en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos7
07Autorización previa de publicidade sanitaria9,76
08Autorización de entidades de formación para impartir programas de formación en hixiene alimentaria para manipuladores de alimentos:
-Primeira autorización 120
-Renovación da autorización50

13Cadáveres, criaturas abortivas, membros procedentes de amputacións e restos cadavéricos
02Exhumación dun cadáver, dunha criatura abortiva ou de membros procedentes de amputacións63,30
03Exhumación de restos cadavéricos13,79

14Autorización de centros, servicios e establecementos sanitarios
01Autorización previa de instalación ou modificación.
a) Fase de estudio e informe do proxecto de instalación ou modificación:
-Hospitais e balnearios210,71
-Servicios sanitarios hospitalarios168,59
-Servicios de farmacia de centros hospitalarios168,59
-Servicios de farmacia de centros de asistencia social e psiquiátricos168,59
-Unidade de radiofarmacia168,59
-Oficinas de farmacia517,04

Euros

-Boticas anexas de medicamentos e productos sanitarios129,29
-Servicios farmacéuticos de explotacións gandeiras, comerciais retallistas e boticas anexas de urxencia123,35
-Unidades de dosificación de medicamentos133,48
-Centros de distribución de medicamentos e productos sanitarios323,57
-Resto de centros, servicios ou establecementos sanitarios84,34
b) Fase de estudio e informe do proxecto para o traslado e a transmisión de:
-Oficinas de farmacia258,53
c) Fase de estudio do proxecto para o peche ou a supresión de:
-Oficinas de farmacia129,29
-Centros de distribución de medicamentos e productos sanitarios80,89
-Unidades de radiofarmacia42,15
02Autorización de funcionamento:
Fase de visita de inspección, logo de remata-las obras e instala-lo equipamento, e emisión do informe previo ó permiso para a súa apertura84,34
03Solicitude para participar no concurso público de autorización de novas oficinas de farmacia195,10
04Solicitudes polas que se inste resolución que autorice a apertura dunha nova oficina de farmacia nun municipio ou núcleo (artigo 5 do Decreto 288/1996, do 12 de xullo)34,48
05Difusión das mensaxes publicitarias de especialidades farmacéuticas1.167,40
06Autorización de centros de recoñecemento de aptitude para a obtención e a renovación de permisos de armas e conducir143,33
07Autorización de funcionamento segundo a normativa vixente en materia de autorización de centros, servicios e establecementos sanitarios 163,73
08Renovación, autorización de funcionamento81,86

16Acreditación de centros para a práctica legal da interrupción voluntaria do embarazo168,59

17Autorización e/ou acreditación de centros sanitarios extractores e transplantadores de órganos, ou de obtención e implantación de tecidos.
01Comprobación do cumprimento dos requisitos esixidos para a autorización e acreditación correspondente168,59
02Renovación da autorización84,34

18Actividades de control de centros e servicios e establecementos sanitarios.
01Actuacións inspectoras individualizadas por petición de parte, nos servicios e nas actividades realizadas en materia de medicamentos, agás nos supostos de denuncia ou por petición dunha asociación de usuarios ou consumidores representativa1.951,10
02Procedemento de expedición dunha certificación, nos servicios e nas actividades realizadas en materia de medicamentos97,56

Euros

03Outras actividades de control de centros e servicios e establecementos sanitarios42,21

19Actuacións en materia de turismo
01Apertura e clasificación, cambios de grupo, categoría, titularidade, especialidade, modalidade, ampliacións, modificacións, reformas e calquera outro suxeito á autorización turística de establecementos hoteleiros, extrahoteleiros e turismo rural:
* Establecementos de ata 10 unidades de aloxamento
-Apertura e clasificación 49,73
-Cambios 24,87
* Establecementos de 11 a 20 unidades de aloxamento
-Apertura e clasificación 71,03
-Cambios 35,52
* Establecementos de 21 a 50 unidades de aloxamento
-Apertura e clasificación 127,82
-Cambios63,93
* Establecementos de 51 a 100 unidades de aloxamento
-Apertura e clasificación 177,52
-Cambios 88,78
* Establecementos de máis de 100 unidades de aloxamento
-Apertura e clasificación 213,05
-Cambios 106,52
03Apertura e clasificación, cambios de categoría, titularidade, ampliacións, modificacións, reformas e calquera outro suxeito á autorización turística dos campamentos de turismo:
* Campamento de turismo de ata 100 prazas
-Apertura e clasificación 106,55
-Cambios 53,26
* Campamento de turismo de 101 a 200 prazas
-Apertura e clasificación 142,04
-Cambios 71,03
* Campamento de turismo de máis de 200 prazas
-Apertura e clasificación 177,52
-Cambios 88,78
04Autorización, concesión dos títulos licencia, cambios de grupo, titularidade, domicilio e calquera outro suxeito á autorización turística das axencias de viaxes e das sucursais:
* Axencias de viaxes
-Concesión de título licencia177,52
-Cambios 88,78
* Sucursais:
-Autorización 71,03
-Cambios 35,52
05Apertura e clasificación, cambios de categoría, titularidade, ampliacións, modificacións, reformas e calquera outro suxeito á autorización turística de restaurantes, cafeterías, cafés, bares e discotecas, salas de festas e empresas de catering e de colectividades:
-Apertura e clasificación 68,95
-Cambios 34,48
06Expedición da habilitación de guía de turismo especializado de Galicia34,48

Euros

07Inscrición para participar nos exames para a habilitación de guía de turismo especializado de Galicia34,48
08Renovación das habilitacións de guía de turismo especializado de Galicia13,01
09Autorización e cambios de titularidade, modificacións e calquera outro suxeito á autorización turística das empresas relacionadas coa organización de actividades de turismo activo:
-Autorización65,03
-Cambios32,52

20Por autorizacións en solo rústico e solo de núcleo rural establecidas pola Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia194,79

21Por autorización en materia de costas
Sobre o importe do proxecto suxeito á autorización1%
Mínimo de77,13
Máximo de744,54

22Actuacións en materia de vivenda
01Informe de cumprimento de control:
-Unha vivenda32,52
-Ata 20 vivendas78,05
-Máis de 20 vivendas117,07
02Visado de programa de control:
-Unha vivenda9,76
-Ata 20 vivendas 39,02
-Máis de 20 vivendas 65,03
03Acreditación de laboratorios487,78
04Visitas de inspección:
-Laboratorios acreditados:
-Nunha área325,18
-En máis dunha área422,74
-Inspección de selos e marcas de calidade162,60
05Control de calidade de vivendas de promoción pública:
-Por seguimento, inspección e xestión do control de calidade das vivendas de promoción pública. Do orzamento de control3%
06Estudio xeotécnico. Visado39,02

23Expedición de certificados
01Certificado de orixe do material forestal de reproducción30,15
02Certificado por extracción de sementes, división ou unión de lotes9,45

24Emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.
01Concesión definitiva, prórrogas ou renovacións: o 6% do investimento realizado polo adxudicatario
02Transferencia da concesión: o 3% do investimento realizado polo adxudicatario.
03Modificacións de accionariado e de capital14,23

25Matanzas domiciliarias
01Análise parasitolóxica por mostra tomada sen necesidade de presencia do veterinario no domicilio2,55
02Por visita, coa inclusión da análise parasitolóxica:
* Vacún, equino ou similares (adultos)15,67

Euros

* Porcino, ovino, caprino, cans ou similares11,74
* Aves, coellos ou similares3,99

27Autorización de apertura e posta en funcionamento de centros de servicios sociais. (Fase de visita de inspección logo de remata-las obras e emisión do informe previo ó permiso de inicio de actividade)124,10

28Seguimento e control da realización de ensaios e experiencias da eficacia con productos fitosanitarios.
-Con productos funxicidas344,69
-Con outros productos172,35

29Concesión en materia de augas
01Concesión para abastecemento de núcleos de poboación ou urbanización65,03
02Concesión para regadíos e usos agrarios65,03
03Concesión para usos industriais para producción de enerxía eléctrica
-Uso privado58,52
-Uso público97,56
04Concesión para uso das augas dedicadas a finalidades exclusivamente mineiras52,03
05Concesión para usos industriais non incluídos nos puntos anteriores45,53
06Concesión para usos recreativos52,03
07Concesión para extracción de áridos 52,03
08Concesión para establecementos de acuicultura58,52
09Concesión para navegación e transporte acuático45,53
10Outras concesións45,53
11Autorización previa para tramitar ou grava-la concesión de transmisión total ou parcial de concesión32,52
12Autorización de transferencia de concesión, modificación das características de concesión, rehabilitación e revisión desta48,28
13Concesión de modernización, rehabilitación ou adaptación de aproveitamento hidroeléctrico sen cambios nas características concesionais97,56
14Concesión de modificación das características da concesión do aproveitamento hidroeléctrico (sen ampliacións das características técnicas)65,03
15Concesión para ampliación das características das concesións do aproveitamento hidroeléctrico97,56
16Outras autorizacións relativas á concesión34,48

30Autorizacións en materia de augas
01De obras de defensa, canalización e desvío de leitos, construcción de ramplas e embarcacións 39,02
02Obras de cubrición de leitos, construcción de pontes, pasarelas, cruzamentos subterráneos de leitos39,02
03Limpeza de leitos32,52
04Construcción en zonas de policía39,02
05Derivación de augas de carácter temporal39,02
06De cruzamentos de liñas eléctricas e diversos servicios32,52

Euros

07De permiso de investigación de augas subterráneas32,52
08De extracción de áridos39,02
09De corta, sementeira e plantacións32,52
10De navegación e flotación32,52
11De vertido39,02
12Ocupación temporal ou invasión do leito do río39,02
13Construcción dun pozo32,52
14Establecemento de barcos de paso e embarcacións39,02
15Flotación fluvial para transporte de madeira39,02
16Para utilización de pastos en zona de dominio público hidráulico32,52
17Para establecementos de baños ou zonas recreativas e deportivas39,02
18Para acampada colectiva en zona de policía de leitos39,02
19Autorización para limpezas de canles, azudes e zona de auga represada dos aproveitamentos hidroeléctricos39,02
20Outras autorizacións32,52

31Actuacións en materia de control e vixilancia do dominio público hidráulico
-Visitas de control, media xornada68,95
-Visitas de control, xornada completa103,43

32Xestión técnico-facultativa do Departamento de Xestión do Dominio Público Hidráulico
01Deslindamentos e apeos68,95
02Informes técnicos de planificación hidrolóxica:
-Sen saída ó campo
-De non existir proxecto32,52
-De existir proxecto65,03
-Con saída ó campo
-De non existir proxecto65,03
-De existir proxecto97,56
03Datos técnicos da rede foronómica das concas de Galicia-costa por mes hidrolóxico e por estación de aforos
-Datos de nivel e de caudal medio m/segundo e de achega (hm )10,42
-Diagrama da serie de caudais diarios observados no ano hidrolóxico195,10
-Datos técnicos da estación de aforos, situación e os seus sistemas de medición2,62
De se da-lo caso de que os datos sexan remitidos por correo incrementaranse as tarifas un 10%.

34Constitución e imposición de servidumes
01Acueducto45,53
02Saca de auga e bebedoiro45,53
03Estribo de presa e de parada45,53
04Paso45,53
05Outras45,53

35Informes técnicos e outras actuacións facultativas realizadas polo persoal técnico ó servicio do organismo autónomo Augas de Galicia, cando deban facerse como consecuencia das disposicións en vigor ou dos termos propios das concesións e autorizacións outorgadas
01Fase de estudio e informe sen saída ó campo

Euros

-De non existir proxecto32,52
-De existir proxecto
-Para usos industriais e hidroeléctricos: 0,02% sobre orzamento
Mínimo65,03
-Pozos32,52
-Outros usos65,03
02Fase de informe con saída ó campo
-De non existir proxecto65,036602
-De existir proxecto
-Para usos industriais e hidroeléctricos: 0,03% sobre orzamento
Mínimo130,07
-Pozos32,52
-Outros usos130,073204
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día máis117,065883
-Por foto2,620407
Entenderase por orzamento a suma do orzamento xeral incluída a marxe industrial, de administración, os honorarios defacultativos e mailo IVE.

36Controis sanitarios respecto de determinadas substancias e os seus residuos en animais vivos e os seus productos.

A.-Cota tributaria.

01 Polos controis sanitarios de determinadas substancias e a investigación de residuos nos animais vivos destinados ó sacrificio, relacionados na tarifa 08, e nas súas carnes, practicados segundo os métodos de análise previstos nas regulamentacións técnico-sanitarias sobre a materia, dictadas polo propio Estado ou catalogadas de obrigado cumprimento en virtude de normas emanadas da Unión Europea, percibirase unha cota de 1,420703 A por tonelada, resultante da operación de sacrificio, de acordo coas regras polas que se regula a liquidación de cotas.

O importe da devandita taxa que se debe percibir e que ascende a 1,420703 A por tonelada poderase cifrar igualmente con referencia ós pesos medios a nivel nacional das canais obtidas do sacrificio dos animais de acordo co seguinte cadro, con indicación da cota por unidade:

Unidades

Cota por unidade

(Euros)

Bovino:
Maior con máis de 218 kg de peso por canal 0,359912
Menor con menos de 218 kg de peso por canal 0,246255
Solípedos-équidos0,208370
Porcino e xabarís:
Comercial de 25 ou máis kg de peso por canal 0,104059
Leitóns de menos de 25 kg de peso por canal 0,027340
Ovino, caprino e outros ruminantes:
Con máis de 18 kg de peso por canal0,026015
De entre 12 e 18 kg de peso por canal 0,020837
De menos de 12 kg de peso por canal0,009093

Unidades

Cota por unidade

(Euros)

Aves de curral, coellos e caza menor de pluma e pelo0,002273
02Polo control de determinadas substancias e residuos en productos da acuicultura percibirase unha cota de 0,104059 A por tonelada.
03Pola investigación de substancias e residuos no leite e nos productos lácteos devengarase unha cota de 0,020837 A por cada mil litros de leite cru utilizado como materia prima.
04Polo control de determinadas substancias e residuos en ovoproductos percibirase unha cota de 0,020837 A por tonelada
05Polo control de determinadas substancias e residuos no mel percibirase unha cota de 0,020837 A por tonelada.

B.-Liquidación e ingreso.

O ingreso realizarase mediante autoliquidación do suxeito pasivo correspondente, na forma e nos prazos que se establezan regulamentariamente.

Os suxeitos pasivos da taxa trasladarán esta cargándolle-lo seu importe total nas correspondentes facturas ós interesados, practicando as liquidacións procedentes.

O importe da taxa correspondente non poderá ser obxecto de restitución a terceiros por mor da exportación de carnes, xa sexa de forma directa ou indirecta.

Euros

37Autorización de servicios de prevención externos65,03
38Autorización a persoas e entidades para realizaren auditorías de prevención65,03

39Autorización a entidades formativas para impartiren cursos de prevención de riscos laborais de nivel intermedio e superior65,03

41Centros colaboradores homologados para impartiren cursos de formación ocupacional
01Recoñecemento de centro colaborador97,56
02Homologación de novas especialidades formativas (por cada especialidade)6,50
42Outorgamento de licencia de homologación ás entidades para a realización de medidas e ensaios acústicos:
01Licencia152,83
02Modificación38,23
03Renovación38,23

44Prestación de servicios nos laboratorios do Centro de Control do Medio Mariño dependente da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos:
01Análises de biotoxinas en moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:
-Análise de toxicidade tipo DSP por bioensaio en rato segundo o método de Yasumoto 197842

Euros

-Análise de toxicidade tipo DSP por bioensaio en rato segundo o método de Yasumoto 198248
-Análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC42
-Análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia segundo o método da AOAC42
-Análise combinada nunha mesma mostra de toxicidade tipo DSP por bioensaio en rato segundo o método Yasumoto 1978, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia, método da AOAC90
-Análise combinada nunha mesma mostra de toxicidade tipo DSP por bioensaio en rato segundo o método Yasumoto 1982, análise de toxicidade tipo PSP por bioensaio en rato segundo o método da AOAC e análise de toxicidade tipo ASP por cromatografía líquida de alta eficacia segundo o método da AOAC96
02Análises de mostras en auga de mar:
-Identificación e reconto de fitoplancto mariño mediante microscopía óptica 120
-Análise de carbono orgánico disolto45
-Análise de pigmentos fotosintéticos (clorofilas «a», «b» e «c») por espectrofluorimetría15
03Análises microbiolóxicas en moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:
-Cuantificación de coliformes fecais/E. Coli90
-Detección de Salmonella SP150
-Outros (enterococos, Vibrio Listeria monocytogenes)110
04Análises de contaminantes de orixe química en moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:
-Determinación de metais pesados (Pb, Cd, Cu, Zn, As, Hg, Ni, Cr, Ag) mediante espectrofotometría de absorción atómica, por metal60
-Determinación de compostos bifenilos policlorados (PCB) mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas450
-Determinación de pesticidas organoclorados mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas450
05Análise histopatolóxica de moluscos e outros organismos procedentes da pesca, o marisqueo e a acuicultura:
-Estudio hispatolóxico. Determinación de Bonamia, Marteillia, Perkinsus e outras alteracións patolóxicas900

45Homologación de organismos de control da Administración (OCA)
01Licencia152,83
02Modificación38,23
03Renovación38,23

Anexo 3

Taxa por servicios profesionais

Modalidades actuacións administrativas

Euros

01Informes técnicos e outras actuacións facultativas realizadas por persoal técnico ó servicio da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos cando deban facerse como consecuencia de disposicións en vigor ou dos termos propios das concesións e autorizacións outorgadas.
-Sen saída ó campo25,38
-Con saída ó campo143,33
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día máis118,01
-De se-lo caso, por foto2,62
Esta tarifa incrementarase en 31,89 A por ha.

03Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluídas as adquisicións ou subministracións especificadas nos proxectos e as correspondentes revisións de prezos a cargo da administración para a xestión e execución das devanditas actividades, xa sexa mediante poxa, concurso, contratación directa ou calquera outra forma de adxudicación. A base da taxa será o orzamento de execución material, coa inclusión de se-lo caso das revisións de prezos e as adquisicións e subministracións específicas nos proxectos e segundo as certificacións expedidas polo servicio.

O tipo será do 4%.

04Taxa por redacción de proxectos, confrontación e taxación de obras e proxectos.

A base da taxa é o importe do orzamento do proxecto de obras, servicios ou instalacións, e, no caso de taxación, o valor que resulte para esta.

O importe da taxa obterase multiplicando a raíz cúbica do cadrado da base polo coeficiente que a seguir se sinala, é dicir, por aplicación da fórmula: t = cp2/3, onde p é igual á base da taxa dividida por dez.

a) No caso de redacción de proxectos de obras, servicios e instalacións aplicarase o coeficiente c = 2,181768. A taxa mínima será de505,58
b) No caso de confrontación e informe aplicarase o coeficiente c = 0,727256. A taxa mínima será de210,71
c) No caso de taxación de obras, servicios ou instalacións e no de taxacións de terreos ou edificios aplicarase o coeficiente c = 0,363628. A taxa mínima será de168,59
d) No caso de taxacións de proxectos de obras, servicios ou instalacións aplicarase o coeficiente c = 0,272721. A taxa mínima será de 126,44

Euros

05Exame de proxectos, comprobación de certificacións e inspección de obras, tanto de nova planta coma de rehabilitación de toda clase de vivendas.
(Sobre orzamento)0,07
Enténdese por orzamento a suma do orzamento xeral, incluídas a marxe industrial e de administración, os honorarios e mailo valor dos terreos.

06Visado de contrato de adquisición e arrendamento de vivendas4,30

07Xestión técnico-facultativa de industrias e minas:
01Capacitación profesional para o exercicio de actividades en materias de industria: realización de probas para a obtención do certificado e a expedición de certificados de capacitación profesional ou empresarial33,90
02Renovación dos anteriores certificados9,76
03Actuacións en materia de expropiación forzosa cando o beneficiario non coincida co expropiante337,05
(Esta cantidade verase incrementada en 15,98 A por cada servidume e en 39,81 A por cada leira que conteña o expediente)
06Autorización de organismos notificados, laboratorios de ensaio, entidades auditoras e de inspección e laboratorios de calibración industrial194,79
07Autorización a entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial 77,94
09Autorización de utilización de productos (tubos, depósitos, contadores e outros)77,94
10Autorización e rexistro de empresas de venda e asistencia técnica de equipos e instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico77,94
11Autorización e inscrición ou modificación da inscrición no rexistro de instalacións de raios X con fins de diagnóstico médico38,95
12Autorización e inscrición ou renovación da autorización no Rexistro de instaladores, mantedores, reparadores de instalacións de protección contra incendios17,75
13Autorización e inscrición ou autorizacións de modificacións nas instalacións radioactivas de segunda e terceira categoría103,43
14Renovación de autorizacións de entidades habilitadas para impartiren cursos sobre regulamentos de seguridade industrial. Sobre a tarifa consignada no subapartado 07 devengarase o 50% dela.
15Autorización ou notificación de organismos de control e verificadores medioambientais194,79
16Renovación da autorización de utilización de productos38,99
17Autorización a empresas (reparación de tanques, probas de estanquidade, tensión de paso e outras)77,94

Euros

18Renovación da autorización a empresas do subapartado 1738,97
19Ampliación de autorización en novos campos de acreditación: o 50% do subapartado 15

20Asignación de contrasinal de homologación para vehículos destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras (ATP)40
21Expedición de certificado de ATP para vehículos importados destinados ó transporte de mercadorías perecedoiras80

08Conformación de certificacións de organismos de control autorizados (OCA) ou de entidades recoñecidas.
a) En actividades industriais (por cada certificado)3,44
b) En materia relacionada co medio ambiente, en canto ós controis realizados polos OCA, por cada foco de emisión e por contaminante33,812718

09Inscrición no Rexistro industrial e/ou autorización de funcionamento, así como as preceptivas actualizacións.
-Base de aplicación. Importe da maquinaria e das instalacións:
-Ata 300,51 A7,03
-De 300,52 ata 751,27 A 14,03
-De 751,28 ata 1.502,53 A 22,81
-De 1.502,54 ata 3.005,06 A33,45
-De 3.005,07 ata 7.512,65 A45,56
-De 7.512,66 ata 15.025,30 A59,59
-De 15.025,31 ata 30.050,61 A77,11
-De 30.050,62 ata 45.075,91 A98,12
-De 45.075,92 ata 60.101,21 A121,04
-Por cada 6.010,12 A ou fracción de exceso ata 6.010.121,04 A3,19
-Por cada 6.010,12 A ou fracción que exceda de 6.010.121,04 A0,66
No caso de denegación da inscrición devengarase o 50% da tarifa anterior.

10Cambio de titular en Rexistro industrial e mineiro sobre a tarifa consignada no apartado 09, cun máximo de 842,57 A25%

11Recoñecementos periódicos de maquinaria e instalación17,24

12Modificación e/ou ampliación de maquinaria e equipos.
Sobre a tarifa consignada no apartado 0940%

13Traslado de instalacións.
Sobre a tarifa consignada no apartado 0975%

15Autorización de aparellos elevadores e guindastres.
Sobre a tarifa consignada no apartado 0990%

17Instalacións de recipientes a presión de climatización, frigoríficos, de gas e de protección contra incendios.
Da tarifa consignada no apartado 09100%

18Autorización de instalacións de distribución eléctrica.
Da tarifa consignada no apartado 09150%

Euros

19Autorización de instalacións eléctricas receptoras e de instalacións interiores de auga.
-Instalacións industriais e/ou edificios de vivendas.
Da tarifa consignada no apartado 0990%
-Instalacións individuais domésticas ou similares, auga e luz26,20

20Autorización de instalacións eléctricas en locais de pública concorrencia.
Da tarifa consignada no apartado 09150%

22Inscrición, autorización e posta en marcha de instalacións mineiras e de instalacións elevadoras de auga.
Da tarifa consignada no apartado 09150%

23Comprobación do plan anual de labores mineiros
-Ata 601.012,10
Da tarifa consignada no apartado 09150%
-Por cada 6.010,12 ou fracción de exceso0,79

24Comprobación de aparellos de medidas eléctricas
a) Contadores monofásicos2,62
b) Contadores trifásicos3,44
c) Contadores especiais8,52
d) Transformadores2,62
e) Limitadores0,92
f) Verificación de certificados expedidos por laboratorios autorizados29,55
Esta cantidade verase incrementada en 8,52 A por cada 10 contadores ou fracción, en 8,52 A por cada 10 transformadores ou fracción e en 2,62 A por cada 10 limitadores ou fracción.

25Comprobación de aparellos de medida de auga
a) Contadores ata 39 mm2,15
b) Contadores de 40 mm en adiante6,35
c) Verificación de certificados expedidos por laboratorios autorizados29,55
Esta cantidade verase incrementada en 8,05 A por cada 10 contadores ou fracción.

26Comprobación de aparellos de gas
a) Contadores ata 149 l2,62
b) Contadores de 150 l en adiante 6,35
c) Verificación de certificados expedidos por laboratorios autorizados29,55
Esta cantidade verase incrementada en 8,05 A por cada 10 contadores ou fracción.

27Actuacións en materia de vehículos
a) Recoñecemento para primeira matriculación, vehículos de emigrantes e motos de importación8,52
b) Recoñecemento de vehículos reformados
-Conforme o proxecto 12,75
-Sen proxecto6,34
c) Recoñecemento de vehículos especiais
-Polo primeiro vehículo42,21
-Polos sucesivos (por cada un)16,95
d) Recoñecemento de matriculación de vehículos importados usados42,21

Euros

e) Recoñecemento de vehículos de transporte escolar12,75
f) Expedición de duplicado pola inspección técnica de vehículos4,30
g) Verificación de taxímetros4,30
h) Recoñecementos posteriores de taxímetros4,30
i) Corrección de erros en tarxeta ITV, independente de Inspección Técnica1,99
k) Autorización de catalogación de vehículos históricos34,48

29Tramitación de expedientes en materia de dereitos mineiros, con exclusión dos gastos relativos á información pública.

Rectificacións, marcaxe, divisións e agrupacións de demarcacións existentes.

a) Permisos de exploración
-Polas primeiras 300 cuadrículas1.348,12
-Por cada unha das restantes1,77
b) Permisos de investigación
-Pola primeira cuadrícula1.262,85
-Por cada unha das restantes63,14
c) Concesión de explotación derivada de permiso de investigación
-Pola primeira cuadrícula2.276,28
-Por cada unha das restantes97,55
d) Concesión de explotación directa
-Pola primeira cuadrícula2.276,28
-Por cada unha das restantes97,55
e) Perímetros de protección
-Polas primeiras 30 ha1.262,85
-Por cada unha das restantes3,16
f) Recursos da sección A
-Polas primeiras 30 ha1.625,92
-Por cada unha das restantes3,25
g) Expedición do título de concesión mineira50
No caso de non se admiti-la solicitude devólvese íntegro e no caso de se admiti-la solicitude e non se adxudicar devólvese o 50% da tarifa anterior.

31Deslindamentos de dereitos mineiros.
Da tarifa consignada no apartado 29.d)50%

33Control de medio ambiente atmosférico e residuos.
01Actividades de control de medio ambiente atmosférico.
a) Medición de emisións atmosféricas631,93
De ser necesario máis dun día, por cada día de máis 505,58
b) Control de emisións294,97
c) Demostre de residuos tóxicos e perigosos168,56

34Pesas e medidas
01Medidas lineais1,76
02Medidas de capacidade2,62
03Medidas ponderables2,62
04Instrumentos de pesar ata 1.000 kg8,52
06Formación de lastre preciso para comprobación.
Cada 100 kg0,92
07Medidores automáticos29,55
-Por cada unidade devengaranse ademais8,52

35Inspección anual das empresas afectadas polo Regulamento de accidentes graves77

Euros

36Actuacións en materia de acuicultura.
01Outorgamento, prórroga ou cambio de dominio inter vivos ou mortis causa.
* Viveiros flotantes e parques de cultivo82,84
* Restantes establecementos de cultivos mariños e auxiliares.
Base de aplicación (capital de instalación)
-Ata 3.005,06 A 35,04
-Desde 3.005,07 a 9.015,18 A52,26
-De 9.015,19 a 18.030,37 A70,08
-Por cada 60.101,21 A máis ou fracción9,89
02Ampliación, modificación ou cambio de sistema das instalacións de acuicultura e auxiliares59,99
03Modificacións que afecten o cultivo (cambio de especies ou das técnicas de cultivo)59,99
04Inspección, informes e outras actuacións por petición do interesado realizadas por persoal ó servicio da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
* Sen saída24,47
* Con saída ó campo138,44
* Con saída ó mar162,87
05Traslado de establecementos de cultivos mariños e auxiliares153,62
Nas actuacións en materia de acuicultura dos subapartados 01, 02, 03 e 05, de ser preciso saír máis dunha vez para inspección e informes, incrementarase a tarifa sinalada neses subapartados en 59,99 A por cada saída.
06Autorización de extracción de semente de mexillón (por cada autorización)6,50

37Actuacións en materia de réxime especial de producción eléctrica:
01Aprobación de plans eólicos estratéxicos:
-Para as primeiras 3.000 ha ou fracción aprobadas2.137,12
-Resto, por ha0,22
02Cambio de titularidade de plans eólicos estratéxicos:
-Sobre a tarifa consignada no subapartado anterior50%
03Recoñecemento de réxime especial de producción eléctrica
-Ata 10 MW260,15
-De 10 a 15 MW520,28
-De 15 a 50 MW1.040,59
-De máis de 50 MW1.625,92
04Cambios de titularidade. Recoñecemento do réxime especial de producción eléctrica195,10
05Comprobación do cumprimento das condicións de acceso ó réxime especial:
-Ata 5 MW260,15
-Resto, por MW13,01

38Actuacións con respecto ó Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de gasolinas ou gasóleos de automoción
01Inscrición:
* Ata dúas mangueiras284,05
* Por cada unha que exceda de dúas71,04
No caso de denegación de inscrición devengarase o 50% da tarifa anterior.
02Cambio de titularidade.

Euros

* Sobre a tarifa consignada no subapartado 01 deste mesmo apartado50%

39Talleres, tacógrafos e limitadores de velocidade
01Autorización e inscrición 68,95
02Cambio de titularidade, renovación da autorización e inscrición: sobre a tarifa anterior devengarase o 50% dela.
40Precinto de surtidores ou outros instrumentos sometidos á normativa en materia de metroloxía
01Autorización e inscrición68,95
02Renovación da autorización e inscrición: o 50% do subapartado 01.

41Informes de supervisión de proxectos en materia de aproveitamentos de augas.
01Fase de estudio e informe do proxecto antes do outorgamento da concesión:
-Usos industriais e hidroeléctricos: 0,02% do orzamento
-Outros usos: 0,01% sobre o orzamento
-Mínimo65,03
02Fases posteriores ó outorgamento da concesión (fases de construcción ou explotación das infraestructuras) con saída ó campo:
-Usos industriais e hidroeléctricos: 0,03% do orzamento
-Outros usos 0,001% sobre orzamento
-Mínimo/día130,073204
-Por foto2,620407
Entenderase por orzamento a suma do orzamento xeral, incluída a marxe industrial, de administración, os honorarios de facultativos e mailo IVE.

42Tramitación de expedientes de concesión de augas
01Visita de recoñecemento e control do aproveitamento in situ como consecuencia das disposicións en vigor ou dos termos propios da concesión ou autorización:
-Unha xornada130,073204
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis117,065883
-Por foto2,620407
02Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto in situ:
-Unha xornada130,073204
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis117,065883
-Por foto2,620407
03Visita de recoñecemento para confronta-lo proxecto, no caso de modificación deste in situ:
-Unha xornada130,073204
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis117,065883
-Por foto2,620407
04Visita de recoñecemento final do aproveitamento:
-Usos hidroeléctricos e industriais
-Unha xornada162,591504
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis130,073204
-Por foto2,620407
-Outros usos

Euros

-De existir proxecto97,554902
-De non existir proxecto65,036602
Estas cantidades incrementaranse nun 5% do valor do orzamento do proxecto cando este non exceda de 30.050,61 A e nun 10 % sobre o exceso de 30.050,61 A.
05Acta de adecuación do aproveitamento de augas ós condicionantes ambientais e/ou hidrolóxicos da concesión in situ:
-Unha xornada130,073204
-De ser necesario saír máis dun día, por cada día de máis117,065883
-Por foto2,620407
06Emisión da acta previa á posta en funcionamento34,48
43Legalización do aproveitamento de augas
01Concesións para abastecemento de núcleos de poboación ou urbanización71,53
02Concesións para regadíos e usos agrarios71,53
03Concesións para uso das augas dedicadas a finalidades exclusivamente mineiras58,52
04Concesións para usos recreativos58,52
05Concesións para extracción de áridos58,52
06Concesións para establecementos de acuicultura58,52
07Concesións para navegación e transporte acuático52,03
08Outras concesións52,03

44Recoñecemento de instalación de carácter parcial no caso de modificación dos aproveitamentos hidroeléctricos
01Medicións de azude52,03
02Medicións de toma52,03
03Medicións de canle ou caudal52,03
04Medicións de cámara de carga52,03
05Medicións de entubado forzado52,03
06Medicións central hidroeléctrica52,03
07Medicións restitucións52,03
08Comprobación de aparellos ou comportas52,03

45Levantamento topográfico. Informe137,902853
Esta cantidade incrementarase en 0,220998 A/km de desprazamento, 12,439039 A/h topógrafo e 8,303216 A/h auxiliar topógrafo.

46Actuacións con respecto ó Rexistro de distribuidores polo miúdo mediante subministracións directas a instalacións fixas de carburantes e combustibles petrolíferos.
01Inscrición
-Ata 40.000 l247,62
-Cada 20.000 l ou fracción que exceda111,43
02Cambio de titular
Sobre a tarifa consignada no subapartado 01 deste apartado devengarase o50%

47Autorizacións para realizar comprobacións de tensións de paso e de contacto de instalacións de posta a terra75,67
48Cambio de titularidade. Autorizacións de instalacións de producción, transporte e distribución de enerxía eléctrica325,18

49Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer130,08

Euros

50Recoñecemento e autorización das escolas de mergullo130,08

51Autorización de licencia comercial para grandes superficies.
-Por metro cadrado de superficie útil para exposición e venda ó público3,25

52Actuacións en materia de residuos:
01Autorización ou prórroga da autorización de productor de residuos perigosos305,67
03Autorización ou prórroga da autorización de xestor de residuos para actividades de valorización e eliminación de residuos611,34
04Inscrición no Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia 152,83
05Inscrición de vehículos no Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia38,23
06Ampliación de inscricións no Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia 38,23
07Autorización ou prórroga da autorización de instalación de actividades de xestión de residuos urbanos611,34
08Autorización ou prórroga da autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos urbanos152,83
09Autorización ou prórroga de autorización de xestión de residuos para actividades de transporte de residuos perigosos con asunción da titularidade152,83
10Autorización de productor de residuos de construcción e demolición, cando o productor non estea previamente inscrito no Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia305,67
11Autorización ou prórroga da autorización de productor de residuos de construcción e demolición, cando o productor estea previamente inscrito no Rexistro xeral de productores e xestores de residuos de Galicia38,23

53Anuncios no Diario Oficial de Galicia
Para cada liña en columna de 18 cíceros
01Procedemento ordinario4,78
02Procedemento urxente9,56

54Realización de copias de planos de demarcación de dereitos mineiros
-Por cada copia de planos de demarcación ata 50 cuadrículas30,05
-Por cada cuadrícula que exceda de 500,6

55Contrastación de metais preciosos
01Operacións de ensaio e, de se-lo caso, contraste (por gramo)
-Ouro0,097554
Mínimo1,48
-Platino0,136577
Mínimo2,05
-Prata0,019510
Mínimo0,30
02

Análise consultiva
-Ouro26,02
-Platino104,06

Euros

-Prata19,51

99Tarifas portuarias aplicables nos portos e nas instalacións competencia da Comunidade Autónoma de Galicia

Regras xerais de aplicación e definicións

I.-Augas do porto.

É a área marítima ou fluvial na que se poden levar a cabo operacións de ancoraxe, varada ou outras comerciais ou portuarias.

As augas do porto subdividiranse en dúas zonas:

Zona I ou interior das augas portuarias, que abranguerá os espacios incluídos dentro dos diques de abrigo e as zonas necesarias para as manobras de atracada e de revirada, onde non existan aqueles.

Zona II ou exterior das augas portuarias, que abranguerá as zonas de entrada, manobra e posible ancoraxe, subsidiarias do porto correspondente e suxeitas ó control tarifario.

II.-Clases de navegación.

Para os efectos de aplicación destas tarifas entenderase por:

A) Navegación interior, local ou de ría: é a que transcorre integramente dentro do ámbito dun determinado porto ou doutras augas interiores españolas.

B) Navegación de cabotaxe: é a que non sendo navegación interior se efectúa entre portos ou puntos situados en zonas nas que España exerce soberanía, dereitos soberanos ou xurisdicción.

C) Navegación exterior: é a que se efectúa entre portos ou puntos situados en zonas nas que España exerce soberanía, dereitos soberanos ou xurisdicción e portos ou puntos situados fóra das devanditas zonas.

D) Navegación extranacional: é a que se efectúa entre portos ou puntos situados fóra das zonas nas que España exerce soberanía, dereitos soberanos ou xurisdicción.

III.-Arqueo bruto (GT) e calado máximo.

a) O arqueo bruto é o que como tal figura no certificado internacional estendido de acordo co Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, aprobado en Londres o 23 de xuño de 1969 (Boletín Oficial del Estado do 15 de setembro de 1982), denominado abreviadamente GT. De non dispoñe-lo buque do mencionado certificado poderá recorrerse ó valor que como tal figure no Lloyd's Register of Shipping.

No suposto de que o arqueo do buque non figure no Lloyd's Register of Shipping ou o buque presente un certificado do seu arqueo bruto medido segundo o procedemento do Estado da súa bandeira, denominado abreviadamente TRB, ou que sexa este o que apareza no Lloyd's Register of Shipping, Portos de Galicia asignará un arqueo novo a partir das dimen

sións básicas do buque. A devandita asignación débese realizar aplicando a seguinte fórmula:

GT (Londres provisional) = 0,4 x E x M x P, na que E = eslora máxima total, M = manga máxima, P = puntal de trazado.

No suposto de construcción, o arqueo bruto será o correspondente ó buque rematado; no caso de desmantelamento, o arqueo bruto será a metade do orixinal.

b) O calado máximo é o calado de trazado definido segundo a regra 4.2 do Regulamento para a determinación dos arqueos bruto e neto de buques, que figura como anexo I do Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques do 23 de xuño de 1969 e, no seu defecto, o que figura no Lloyd's Register of Shipping.

IV.-Cruceiros turísticos.

Entenderase que un barco de pasaxeiros está realizando un cruceiro turístico cando reúna un dos seguintes requisitos:

-Que entre no porto e sexa despachado con este carácter polas autoridades competentes.

-Que o número de pasaxeiros en réxime de cruceiro supere o 75% do total de pasaxeiros. Entenderase que un pasaxeiro viaxa en réxime de cruceiro cando a escala no porto forme parte dunha viaxe que, en si mesma, ten un obxecto preferentemente turístico ou de lecer e non de transporte.

Na declaración que se debe presentar indicaranse, ademais das características do barco e do tempo de estadía previsto no porto, o itinerario do cruceiro, o número de pasaxeiros e mailas súas condicións de pasaxe.

V.-Eslora máxima ou total.

É a que figura na Lista Oficial de Buques de España e, no seu defecto e sucesivamente, no Lloyd's Register of Shipping, no certificado do arqueo e, a falta do anterior, a que resulte da medición que a dirección do porto practique directamente.

VI.-Exencións e bonificacións.

Non se concederán bonificacións nin exencións no pagamento destas tarifas, agás as previstas nas regras da súa aplicación. Nembargantes, quedan exentos do pagamento das tarifas xerais:

1º) Os barcos de guerra e as aeronaves militares nacionais. Do mesmo xeito os estranxeiros que, en réxime de reciprocidade, non realicen operacións comerciais e sempre que a súa visita teña carácter oficial ou de arribada forzosa.

2º) As embarcacións dedicadas polas administracións públicas a labores de vixilancia, investigación, protección e rexeneración costeira, represión do contrabando, salvamento, loita contra a contaminación marítima, ensinanzas marítimas e, en xeral, a misións oficiais da súa competencia.

3º) O material e as embarcacións da Cruz Vermella Española dedicadas ós labores propios que ten encomendados esta institución.

VII.-Prestación de servicios específicos fóra de horario normal.

A prestación de servicios específicos en días festivos ou fóra de xornada ordinaria nos laborables quedará supeditada á posibilidade e conveniencia da súa realización, a xuízo de Portos de Galicia, e serán aboados coas recargas que en cada caso correspondan.

VIII.-Morosos.

O ente público Portos de Galicia non prestará servicios específicos e poderalle nega-los xerais a quen estea sometido á vía de constrinximento, por ser debedor do devandito ente público.

IX.-Responsabilidades.

Portos de Galicia non será responsable dos danos, prexuízos e estragos debidos a paralizacións dos servicios, nin dos producidos por avarías, roturas fortuítas ou malas manobras.

Naqueles casos de prestación de servicios con equipos de Portos de Galicia, o usuario deles deberá ter subscrita a correspondente póliza de seguros que cubra os posibles riscos.

En calquera caso, suponse que os usuarios son coñecedores das condicións de prestación dos servicios e das características técnicas dos equipos e elementos que utilizan, e por iso serán responsables das lesións, dos danos e das avarías que lles ocasionen a Portos de Galicia ou a terceiros, como consecuencia da súa intervención na utilización do servicio correspondente.

X.-Adicionais.

Son intransferibles tódalas autorizacións que se outorguen para a utilización dos diferentes servicios.

Todo peticionario do servicio acepta coñece-los regulamentos e as disposicións do porto, e queda obrigado a solicitalo coa debida antelación, facilitándolle a Portos de Galicia aqueles datos que, en relación co devandito servicio, lle sexan requiridos.

01

Tarifas por servicios xerais

Tarifa X-1. Entrada e estadía de barcos

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización das augas do porto, instalacións de sinais marítimos e balizamento, canles de acceso, esclusas (sen incluí-lo amarre, o remolque ou a sirgaxe nela) e pontes móbiles, obras de abrigo e zonas de ancoraxe, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican máis adiante a tódolos barcos que entren nas augas do porto.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados a pagaren esta tarifa os armadores ou os seus representantes ou os consignatarios dos barcos que utilicen os servicios indicados na regra anterior.

Terceira.-As bases para a liquidación desta tarifa serán: o arqueo bruto do barco e o tempo que permaneza no porto.

Cuarta.-A contía da tarifa será a seguinte:

A contía básica desta tarifa será de 8,143065 A por cada 100 unidades de arqueo bruto ou fracción, por cada período de vintecatro horas ou fracción, coa aplicación das seguintes porcentaxes:

-Para buques de ata 3.000 GT: o 90% da contía base da tarifa.

-Para buques entre 3.001 GT e 6.000 GT: o 100% da contía base da tarifa.

-Para buques de máis de 6.000 GT: o 110% da contía base da tarifa.

Reduccións ou bonificacións

1.-Por estadías curtas:

Por períodos de tempo inferiores ás seis horas aplicarase unha reducción do 50% da contía da tarifa.

2.-Por tipo de navegación:

Ós buques que realicen navegación interior ou de cabotaxe aplicaráselles unha reducción do 50% da contía da tarifa. Esta reducción pode ser acumulada coa do apartado 1 anterior.

Ós buques de bandeira dun país da Unión Europea rexistrados en territorio da mesma Unión Europea que efectúen navegación entre portos da Unión Europea poderáselles aplicar unha reducción do 50% da contía da tarifa. Esta reducción non pode ser acumulada coa do parágrafo anterior pero si coa do apartado 1.

Cando polo tipo de navegación de entrada ó porto se teña dereito a unha tarifa reducida distinta da correspondente á aplicable polo tipo de navegación de saída, aplicarase a semisuma de ámbalas dúas.

3.-Por arribada forzosa:

A contía da tarifa que se lles debe aplicar ós buques que entren nos portos en arribada forzosa será a metade da que lles correspondería de aplicar esta regra, sempre e cando non utilicen ningún dos servicios de Portos de Galicia ou de particulares, agás as peticións de servicios que teñan por obxecto a protección das vidas humanas no mar.

4.-Por cruceiros turísticos:

Ós barcos de pasaxeiros que realicen cruceiros turísticos aplicaráselle-la tarifa correspondente cunha reducción do 30%.

Quinta.- Ós barcos que efectúen máis de doce entradas nas augas do porto durante o ano natural aplicaránselle-las seguintes tarifas:

-Da entrada 13ª á 24ª: o 85% da tarifa da regra cuarta.

-Da entrada 25ª á 40ª: o 70% da tarifa da regra cuarta.

-Nas entradas 41ª e seguintes: o 50% da tarifa da regra cuarta.

Sexta.-Nas liñas de navegación con cualificación de regulares e sempre que antes do 1 de xaneiro de cada ano esta condición estea suficientemente

documentada perante Portos de Galicia, as tarifas que se lles apliquen ós seus barcos poderán ser:

-Da entrada 13ª á 24ª: o 90% da tarifa da regra cuarta.

-Da entrada 25ª á 50ª: o 80% da tarifa da regra cuarta.

-A partir da entrada 51ª: o 70% da tarifa da regra cuarta.

A denegación destas tarifas terá que ser motivada.

Para que nos barcos que se incorporen a unha liña se poida optar á aplicación destas tarifas reducidas, será condición necesaria que antes da entrada en porto deses barcos se xustifique esta circunstancia documentalmente perante Portos de Galicia. Estas tarifas reducidas non terán en ningún caso carácter retroactivo.

Para os efectos do cómputo de entradas, acumularanse en cada porto tódalas entradas dos barcos dunha mesma liña regular ou dun mesmo armador.

As tarifas reducidas de escala das que se fai mención nesta regra e mais na anterior serán excluíntes entre elas e con calquera outra reducción desta tarifa.

Sétima.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar cando o barco entre nas augas de calquera das zonas do porto. As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Oitava.-Os barcos en construcción, reparación ou desmantelamento pagarán mensualmente, por adiantado, quince veces o importe diario que lles correspondería ó aplica-la tarifa da regra cuarta.

Para estadías menores dun mes dos barcos mencionados no parágrafo anterior, a tarifa aplicable diariamente será a metade da que lles correspondería de aplica-la regra cuarta.

Para que esta tarifa lle sexa aplicada a un buque será condición indispensable que previamente se formule a correspondente declaración perante a dirección do porto e que esta dea a súa conformidade.

Novena.-Os barcos destinados ó tráfico de pasaxeiros interior ou de ría e os remolcadores con base no porto aboarán mensualmente quince veces o importe diario que lles correspondese por aplicación da regra cuarta coa reducción prevista para o tipo de navegación.

Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación da tarifa con estas embarcacións, cunha reducción adicional de ata o 25% na súa contía.

Décima.-Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación da tarifa coas embarcacións destinadas ó servicio de acuicultura, cunha reducción de ata o 75% na súa contía.

Décimo primeira.-Os barcos que estean en varadoiros ou en diques e paguen as tarifas correspondentes a estes servicios non aboarán esta tarifa X-1 durante o tempo que permanezan nesta situación.

Décimo segunda.-Non están suxeitos ó aboamento desta tarifa os barcos que lle aboen a Portos de Galicia as tarifas X-4 e X-5 e que cumpran as condicións que se especifiquen nas regras de aplicación das devanditas tarifas.

Décimo terceira.-No caso de barcos portabarcazas, e con independencia da tarifa que lle corresponda ó propio barco, as barcazas que estean aboiando estarán igualmente suxeitas á aplicación desta tarifa.

Décimo cuarta.-Calquera das reduccións establecidas respecto das contías da regra cuarta será incompatible coa consideración dun arqueo distinto do máximo.

Décimo quinta.-Cando un buque entrase nas augas do porto sen autorización deberá aboar en concepto de tarifa X-1 un importe cinco veces superior á que lle correspondese por aplicación da regra cuarta sen ningún tipo de reducción, sen que iso o exima da obriga de abandona-las augas do porto, de se-lo caso, así como lle sexa ordenado e con independencia das sancións ás que esta actuación dea lugar.

Tarifa X-2. Atracada.

Primeira.-Esta tarifa abrangue o uso das obras de atracada e dos elementos fixos de amarre e defensa, e seralles aplicable na contía e nas condicións que se indican máis adiante a tódolos barcos que utilicen as obras e os elementos antes sinalados que fosen construídos total ou parcialmente pola Administración portuaria ou propiedade dela.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados a pagaren esta tarifa os armadores ou os seus representantes ou os consignatarios dos barcos que utilicen os servicios citados na regra anterior.

Terceira.-As bases para a liquidación desta tarifa serán a eslora máxima do barco, o calado do peirao e o tempo que o barco permaneza na atracada ou no amarre.

Nos supostos de que un buque transporte calquera tipo de mercadoría perigosa e como consecuencia diso sexa necesario dispoñer dunhas zonas de seguridade a proa e/ou popa, considerarase como base para efectos da tarifa a eslora máxima do barco incrementada na lonxitude das mencionadas zonas.

A contía básica desta tarifa é de 1,017240 A por cada metro de eslora ou fracción e por cada período de vintecatro horas ou fracción que permaneza atracado ou amarrado, cos seguintes coeficientes por calado do peirao medido en B.M.V.E.:

-Por calado do peirao igual ou maior a 7 metros, coeficiente = 1.

-Por calado do peirao inferior ós 7 metros, coeficiente = 0,5.

Reduccións ou bonificacións.

1.-Por estadías curtas:

Por períodos de tempo inferiores ás seis horas aplicarase unha reducción do 50% da contía da tarifa.

Cuarta.-Ós barcos que efectúen máis de doce atracadas nos peiraos do porto en entradas distintas durante o ano natural aplicaránselle-las seguintes tarifas:

-Nas atracadas da 13ª á 24ª: o 85% da tarifa da regra terceira.

-Nas atracadas da 25ª á 40ª: o 70% da tarifa da regra terceira.

-Nas atracadas 41ª e seguintes: o 50% da tarifa da regra terceira.

Quinta.-Nas liñas de navegación con cualificación de regulares e sempre que antes do 1 de xaneiro de cada ano esta condición estea suficientemente documentada perante Portos de Galicia, as tarifas aplicables ós seus barcos poderán ser:

-Nas atracadas do 13ª á 24ª: o 90% da tarifa da regra terceira.

-Nas atracadas da 25ª á 50ª: o 80% da tarifa da regra terceira.

-A partir da atracada 51ª: o 70% da tarifa da regra terceira.

A denegación destas tarifas terá que ser motivada.

Para que os buques que se incorporen a unha liña poidan optar á aplicación destas tarifas reducidas, será condición necesaria que antes da entrada en porto deses barcos se xustifique esta circunstancia documentalmente perante Portos de Galicia. Estas tarifas reducidas non terán en ningún caso carácter retroactivo.

Para os efectos do cómputo de atracadas, acumularanse en cada porto tódalas atracadas dos barcos dunha mesma liña ou dun mesmo armador.

As tarifas reducidas de escala das que se fai mención nesta regra e mais na anterior serán excluíntes entre elas.

Sexta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar desde a hora para a que se autorizou a atracada e finalizará no momento de larga-la última amarra. As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Sétima.-Se un barco realizase distintas atracadas dentro do mesmo período de vintecatro horas, sen saír das augas do porto, considerarase como unha única operación, aplicándoselle a tarifa correspondente ó peirao de maior calado daqueles nos que estivo atracado.

Cando, dentro da ordenación de tráficos establecida no porto, a petición dunha determinada atracada das dispoñibles non poida ser atendida e sexa aceptada polo barco a oferta doutra atracada de maior calado do necesario, pagará a tarifa correspondente ó peirao solicitado inicialmente.

Oitava.-Os barcos abarloados a outro xa atracado de costado ó peirao ou a outros barcos abarloados pagarán unha tarifa da metade da que figura na regra terceira, sempre e cando a súa eslora sexa igual ou inferior á do barco atracado ó peirao ou á dos outros barcos abarloados a este. De ser aquela superior, paga

rán ademais o exceso de eslora consonte a citada tarifa da regra terceira.

Novena.-Os barcos atracados de punta ó peirao aboarán unha tarifa igual ó 50% da establecida na regra terceira.

Décima.-Se algún barco prolongase a súa estadía no porto por riba do tempo normal previsto, sen causa que o xustifique a xuízo de Portos de Galicia, fixaráselle un prazo para abandona-la atracada; no caso de non o facer así, pagará a tarifa que se fixa na regra seguinte.

Décimo primeira.-O barco que, logo de recibir orde de desatracar ou de rectifica-la atracada, demore estas operacións pagará, con independencia das sancións ás que haxa lugar, as seguintes cantidades:

-Por cada unha das dúas primeiras horas ou fracción: o importe da tarifa de vintecatro horas da regra terceira.

-Por cada unha das horas restantes: cinco veces o importe da tarifa de vintecatro horas da regra terceira.

Décimo segunda.-Se por calquera circunstancia se dese o caso de que un barco atracase sen autorización, pagará desde o momento da atracada unha tarifa igual á fixada na regra anterior, sen que iso o exima da obriga de desatracar en canto así lle sexa ordenado, e con independencia das sancións ás que tal actuación dese lugar.

Décimo terceira.-Os barcos dedicados ó tráfico de pasaxeiros de interior ou de ría e os de servicio interior do porto que atraquen habitualmente en determinados peiraos e que así o soliciten pagarán mensualmente quince veces o importe diario que lles correspondería de aplica-la tarifa xeral da regra terceira.

Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación desta tarifa coas embarcacións citadas nesta regra, cunha reducción adicional de ata o 25% na contía da tarifa.

Décimo cuarta.-Os barcos en construcción, reparación ou desmantelamento pagarán mensualmente, por adiantado, quince veces o importe diario que lles correspondería de aplica-la tarifa da regra terceira.

Para estadías menores dun mes dos barcos mencionados no parágrafo anterior, a tarifa aplicable diariamente será a metade da que lles correspondería de aplica-la regra terceira.

Décimo quinta.-As embarcacións destinadas ó servicio da acuicultura que atraquen habitualmente en peiraos habilitados para o efecto pagarán mensualmente quince veces o importe diario que lles correspondería ó aplica-la tarifa xeral.

Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais para a liquidación desta tarifa coas embarcacións citadas nesta regra, cunha reducción adicional de ata o 75% na contía da tarifa.

Décimo sexta.-Non están suxeitos ó pagamento desta tarifa os barcos que lle aboen a Portos de Galicia a tarifa X-4 ou a X-5 e que cumpran as condicións

que se especifiquen nas regras de aplicación das citadas tarifas.

Tarifa X-3. Mercadorías e pasaxeiros.

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización polas mercadorías e polos pasaxeiros que embarquen, desembarquen, transborden ou efectúen tránsito marítimo ou terrestre das zonas de manobra, manipulación e tránsito, dos accesos e vías de circulación terrestres viarias e ferroviarias e doutras instalacións portuarias fixas. Así mesmo, inclúese no feito impoñible a súa utilización polas mercadorías ou polos pasaxeiros que accedan ou saian da zona de servicio do porto por vía terrestre sen utilizar en ningún momento a vía marítima, agás que teñan como orixe ou destino instalacións fabrís, de transformación, loxísticas ou de almacenaxe situadas na zona de servicio do porto.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados a pagaren esta tarifa os armadores ou os consignatarios dos barcos que utilicen o servicio e os propietarios do medio de transporte cando a mercadoría entre e saia do porto por medios exclusivamente terrestres. Subsidiariamente, serán responsables do pagamento da tarifa os propietarios da mercadoría e, no seu defecto, os seus representantes autorizados, agás que proben que lles fixeron provisión de fondos ós representantes principais.

Terceira.-As bases para a liquidación desta tarifa serán: para as mercadorías, a súa clase e peso, e para os pasaxeiros, o seu número e a modalidade da pasaxe, e en ámbolos casos a clase de comercio ou tráfico e o tipo de operación.

Cuarta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar cando se inicien as operacións de paso de mercadorías ou pasaxeiros polo porto, e seralles aplicable, nas condicións que se especifican a seguir, a tódolos pasaxeiros que embarquen ou desembarquen e ás mercadorías embarcadas, desembarcadas ou transbordadas ou que circulen polos portos total ou parcialmente construídos pola Administración portuaria, ou que sexan propiedade dela, e polos peiraos ou as instalacións construídas por particulares en réxime de concesión administrativa dentro das augas do porto, así como ás mercadorías que entren por terra nas zonas portuarias e volvan saír sen seren embarcadas.

As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Quinta.-A contía da tarifa de pasaxeiros, en euros, será a seguinte:

Tipo de navegación

ConceptoInterior, local

ou de ría

Entre portos

da UE

Exterior

a) Pasaxeiros

Bloque II0,0296360,9115352,734605

Bloque I0,0593832,5392775,078553

b) Vehículos

Motocicletas e vehículos ou remolques de dúas rodas0,1429590,2859180,571837

Tipo de navegación

ConceptoInterior, local

ou de ría

Entre portos

da UE

Exterior

Automóbiles0,7147961,4295912,859183

Camións, autocares e outros vehículos de transporte colectivo3,5739797,14795714,295914

Aplicaráselle-la tarifa do bloque I ós pasaxeiros de camarotes ou cabinas e a do bloque II ós que ocupan butacas de salón e ós pasaxeiros de cuberta.

Sexta.-Os pasaxeiros que realicen un cruceiro turístico con escala intermedia nun porto e que non desembarquen neste non están suxeitos a esta tarifa, pero enténdese, agás proba en contra, que os mencionados pasaxeiros baixan desde o buque ó peirao polo menos unha vez no día. Nembargantes, cando o número de pasaxeiros que baixe sexa superior ó 50% do total de prazas ocupadas de cada bloque, poden establecerse concertos, previamente á chegada do buque ó porto, entre os armadores ou os seus representantes e Portos de Galicia, nos que se cobrará, como mínimo, unha operación de embarque ou desembarque e en cada período de vintecatro horas ou fracción de estadía do buque no porto, aplicada á metade das prazas ocupadas en cada bloque. O aboamento da tarifa correspondente a pasaxeiros dá dereito a embarcar ou desembarca-la equipaxe de cabina. O aboamento da correspondente a vehículos dá dereito a embarcar ou desembarca-la equipaxe que se transporta neles.

Ós buques turísticos locais aplícaselle-la tarifa só para o embarque.

Sétima.-No caso de inexactitude ou ocultación no número de pasaxeiros, na clase de pasaxe ou na clase de tráfico, aplicarase unha tarifa dobre dos tipos sinalados na regra quinta pola totalidade da partida mal declarada ou non declarada.

Oitava.-Portos de Galicia, cando as circunstancias o aconsellen, poderá establecer concertos para o cobramento da tarifa correspondente a pasaxeiros en réxime de tráfico de local ou de ría por períodos anuais, e o seu importe non poderá ser inferior ó 60% do que lle correspondería pola tarifa xeral da regra quinta aplicada ó tráfico previsto. Estes concertos aboaranse por adiantado, sen dereito á devolución total ou parcial.

Novena.-As contías da tarifa aplicables a cada partida de mercadorías serán por tonelada métrica de peso bruto ou fracción e en función do grupo de bonificación ó que pertenzan, de acordo co repertorio de clasificación de mercadorías que se recolle na regra vixésimo quinta desta tarifa.

Grupo de mercadoríasPrezo en euros por tonelada métrica

Primeiro0,428877

Segundo0,714796

Terceiro1,143673

Cuarto1,858469

Quinto2,859183

As mercadorías que exclusivamente se embarquen terán unha bonificación do 30% na base da tarifa.

Ás mercadorías que sexan transbordadas ou realicen tránsito marítimo ou terrestre non se lles aplicará ningunha variación na contía da tarifa.

Para partidas cun peso total inferior a unha tonelada métrica a contía será, por cada 200 quilogramos ou fracción en exceso, a quinta parte da que correspondería pagar por unha tonelada.

Para os efectos desta regra entenderase como partida as mercadorías incluídas en cada liña dun mesmo coñecemento de embarque.

Décima.-Cando a mercadoría obxecto da tarifa sexa mexillón procedente de bateas, aboará a tarifa correspondente, aínda que Portos de Galicia poderá establecer concertos anuais cos propietarios de acordo co disposto a seguir:

As bateas clasificaranse, en tres tipos, dependendo da súa producción anual:

-Tipo A: bateas de producción reducida.

-Tipo B: bateas de producción media.

-Tipo C: bateas de producción elevada.

Os importes da tarifa anual por bateas serán os seguintes:

-Tipo A: 200,142810 A.

-Tipo B: 228,734629 A.

-Tipo C: 257,326458 A.

A clasificación das bateas segundo os tres tipos utilizados será establecida polo ente público Portos de Galicia, e para o importe da tarifa anual do tipo que corresponda terase en conta que non sexa inferior ó que resultaría de multiplica-la producción media anual estimada da batea pola contía da tarifa xeral do grupo de mercadorías correspondente.

Neste concerto poderase establecer unha reducción da contía da tarifa de ata o 75%, dependendo do número de bateas e mais do volume de descargas no porto.

Décimo primeira.-Enténdese por transbordo a operación pola que se trasladan as mercadorías dun barco a outro sen se deter nos peiraos e con presencia simultánea no porto de ámbolos barcos durante as operacións.

Enténdese por tránsito marítimo a operación que se realiza coas mercadorías que, descargadas dun barco no peirao, volven ser embarcadas en barco distinto ou no mesmo barco en distinta escala, sen saír do porto, agás que por necesidades estrictas de conservación non se dispoña no porto de instalacións apropiadas.

Enténdese por tránsito terrestre as entradas e saídas por vía terrestre do porto.

Décimo segunda.-Cando un vulto, caixa ou colector conteña mercadorías ás que lles correspondan tarifas de diferentes contías, aplicaráselle á súa totalidade a maior delas; a non ser que aquelas se poidan clasificar coas probas que presenten os interesados, e nese caso aplicaráselle a cada partida a contía que lle corresponda.

Décimo terceira.-Portos de Galicia está facultado para proceder á comprobación do peso e da clase das mercadorías, e serán por conta do suxeito pasivo obrigado ó pagamento da tarifa os gastos que se ocasionen como consecuencia desa comprobación.

Décimo cuarta.-O desembarque a peirao ou a terra e o embarque desde peirao ou terra que se realice sen esta-lo buque atracado, por intermedio de embarcacións auxiliares ou calquera outro procedemento, pagará consonte as contías fixadas na regra novena.

Décimo quinta.-As mercadorías desembarcadas en depósito flotante ou pontóns e que posteriormente se reembarquen noutro barco sen pasaren por terra ou polos peiraos aboarán a tarifa sinalada na regra novena.

Décimo sexta.-Cando as mercadorías desembarcadas por causa de estiba, avaría, calado ou incendio sexan reembarcadas no mesmo barco e na mesma escala aboarán pola operación completa a tarifa fixada na regra novena.

Décimo sétima.-No tráfico en réxime de tránsito internacional, é dicir, cando as mercadorías con orixe nun porto estranxeiro volvan saír con destino a outro porto estranxeiro, Portos de Galicia poderá establecer anualmente, en función do volume de tráfico achegado por cada usuario, coeficientes correctores que se lles aplicarán ás contías fixadas na regra novena.

No caso particular do tráfico de contedores poderase establecer, ademais, a simplificación de considerar tódalas mercadorías transportadas neles como incluídas no grupo de repertorio de mercadorías que lles corresponda ponderadamente, ó mesmo tempo que consideralos dun peso medio por unidade de carga. A consideración dun grupo igual ou inferior ó quinto dos establecidos na regra novena, no que se inclúen os colectores baleiros, ou dun peso medio da carga neta inferior a 10 toneladas por TEU deberá ser especialmente comprobada e xustificada segundo o tipo de mercadoría transportada perante Portos de Galicia.

Décimo oitava.-Para a liquidación desta tarifa o suxeito pasivo obrigado ó pagamento deberá presentar, antes de comeza-la descarga ou antes de que trancorresen vintecatro horas desde que rematou a carga, o manifesto de carga ou unha declaración da totalidade das mercadorías transportadas ou para transportar, onde se indicará o número de vultos, a clase e o peso das mercadorías e maila súa orixe ou destino, todo isto na maneira que determine o ente público Portos de Galicia.

Décimo novena.-As tarifas aplicables ás mercadorías serán o dobre das sinaladas nas regras anteriores no caso de atraso na presentación da declaración ou do manifesto.

No caso de ocultación de mercadorías na declaración ou no manifesto ou de inexactitude nestes, con falseamento da clase de mercadorías, da procedencia ou do destino destas (que poidan afecta-la aplicación da tarifa), ou de diminución do peso en máis dun 10%, aplicarase tarifa dobre, ademais da sanción que lle poida corresponder de se-lo caso.

Vixésima.-Non lle será aplicable esta tarifa X-3 á pesca fresca que lle satisfaga a tarifa X-4 a Portos de Galicia.

Vixésimo primeira.-As mercadorías cargadas ou descargadas en peiraos, embarcadoiros ou boias construídas por particulares en réxime de concesión administrativa aboarán por esta tarifa a contía que se fixe na propia resolución de outorgamento. Estas contías non se poderán reducir en ningún caso respecto das establecidas nestas regras en proporción superior ó 10% cando as citadas instalacións se sitúen na zona I das augas do porto ou ó 20% cando estean na zona II.

En ámbalas zonas, para as concesións xa outorgadas, aplicarase a tarifa consonte o establecido nas correspondentes resolucións de outorgamento da concesión, mantendo as tarifas reducidas que se establecen nas citadas resolucións.

Vixésimo segunda.-Á mercadoría que se transporte en buques en réxime de cruceiro turístico aplicaráselle a tarifa correspondente na contía determinada na regra novena sen reducción. Para estes efectos non terá o carácter de mercadorías a equipaxe de camarote.

Vixésimo terceira.-Nos tráficos TIR, TIC, TIF ou semellantes, as mercadorías que entren e saian do recinto portuario sen utiliza-la vía marítima estarán suxeitas ó aboamento da tarifa X-3, consonte os seguintes criterios:

A) Os cargamentos en réxime de grupaxe consideraranse incluídos na súa totalidade no grupo quinto do repertorio de mercadorías, agás as partidas de peso superior ós 2.000 kg, as cales se liquidarán polo grupo tarifario que especificamente lles corresponda.

B) Os cargamentos puros liquidaranse polo grupo que lles corresponda en función da natureza da mercadoría.

C) Aqueles cargamentos que só entren no recinto portuario para os efectos de recoñecemento aboarán a tarifa correspondente ó grupo quinto en desembarque de navegación exterior aplicada á cantidade de dúas toneladas por vehículo.

D) No caso de que a carga ou descarga sexa parcial aplicaráselle o criterio exposto na letra C) ó resto do cargamento que non se descargue e sexa só recoñecido. Ás mercadorías cargadas ou descargadas aplicaránselle-los criterios establecidos nas letras A) e B), a non ser que a descarga das mercadorías sexa ordenada pola aduana para a súa inspección e sexan cargadas de contado.

E) O ente público Portos de Galicia establecerá as normas pertinentes para que os concesionarios dos recintos de réxime TIR realicen a xestión de cobramento desta tarifa consonte os criterios anteriores e o seu posterior ingreso no citado organismo.

Vixésimo cuarta.-As mercadorías e os combustibles embarcados para o avituallamento do propio barco directamente desde terra non están suxeitos ó aboamento desta tarifa, sempre que o combustible pagase a tarifa de entrada no porto correspondente.

Na subministración en ancoraxe con barcazas, as mercadorías e os combustibles embarcados para avituallamento aboarán a tarifa correspondente a tráfico interior se o buque avituallado está situado en augas do porto e aboa a tarifa X-1 correspondente. No caso de que ese buque se sitúe fóra das augas do porto as mercadorías e os combustibles de avituallamento aboarán a tarifa X-3 correspondente.

Vixésimo quinta.-O repertorio de clasificación de mercadorías para os efectos de determinación das contías aplicables nesta tarifa será o seguinte:

Código de designación de mercadorías

Grupo de

mercadorías

Denominación

0101 a 05115Animais e productos do reino animal

Productos do reino vexetal:

1003/1213 a 12142Orxo/palla e forraxes

0601 a 0604/0701 a 0714/0801 a 0814/1001 a 11093Plantas vivas e flores/legumes/hortalizas/froitas/cereais e fariñas (agás orxo)

1201 a 12123Oleaxinosas

0901 a 0910/1301 a 14045Café, té, herba mate e especias/gomas, resinas e materias trenzables

Graxas e aceites animais ou vexetais:

15222Degrás

1501G a 1520G4Aceites a granel

1501E a 1520E/15215Aceites envasados/ceras

Industrias alimentarias:

2201V0,2*1Auga a granel para abastecemento de núcleos de poboación.

2201G1Auga a granel.

1703/ 2303/ 23062Melaza/residuos industriais do amidón, polpa de remolacha e outros/tortas doutros aceites

2009/ 2201 e/ Resto desde 2301 a 23093Zumes/auga envasada/residuos da extracción de aceite de soia e de cacahuete, outros residuos e pensos

1701/ 1902/ 1903/ 2001 a 2005/ 2203G a 2209G4Azucre/pastas/tapioca/conservas de legumes ou hortalizas/líquidos alcohólicos e vinagre, a granel

Resto desde 1601 a 2403 (incluídos 2203E a 2209E)5Resto de industria alimentaria.

Minerais:

A) Sal, xofre, terras e pedras, xesos, cales e cementos:

2505/25201Areas naturais/xeso

2502/2517/25180,66*1Piritas de Fe sen torrar/cantos/dolomita.

2501/2506 a 2510/ 2513/ 2516/ 2521/ 2522/ 2523G1Sal/cuarzo, caolín, demais arxilas, creta, apatitas/pedra pómez/granito/castinas/cales/cemento a granel

2503/ 2504/ 2511/ 2512/ 2514/ 2515/ 2523E/ 2529/ 25302Xofre/grafito natural/sales de baño naturais/fariñas de Si/lousa/mármore/cemento ensacado/feldespatos/sepiolita

2524 a 25273Amianto/mica/esteatita/criolite

2519/25284Carbonato de Mg/boratos

B) Minerais, escouras e cinzas:

2601 /26180,46*1Piritas de Fe torradas/escouras granuladas

2601Z0,66*1Mineral de Fe de baixa calidade

2601/2619/26211Mineral de Fe sen aglomerar (2601.1100)/escouras (sen granular) siderúrxicas/outras escouras e cinzas

Código de designación de mercadorías

Grupo de

mercadorías

Denominación

2601n/ 2602/ 2607/ 26142Mineral de Fe aglomerado (2601.1200)/minerais de Al, Pb e Ti.

2602/ 2603/ 2604/ 2608/ 2610/ 26173Minerais de Mn, Cu, Ni, Zn, Cr e demais.

2605/ 2609/ 2611/ 2612/ 2613/ 2615/ 2616/ 26204Minerais de Co, Sn, W, U, Th, Mo, Ta, V, Zr, metais preciosos e cinzas e residuos metálicos.

C) Combustibles:

2701 a 2705/ 2706/ 2709/ 2710F/ 2713!/ 27141Carbóns, os seus coques e gas de auga/alcatrán hulla/crus/fuel/coque de petróleo sen calcina/betumes e asfaltos naturais.

2708/ 2709A/ 2710O/ 2710Ñ/ 2711N/ 2713/ 27152Brea e coque de brea alcatrán e hulla/condensados/gasóleo/naftas/gas natural/betume de petróleo/mastigues e cut-backs.

2707/ 2710k/ 2711B3Aceites destilados, alcatráns, hulla/queroseno, gasolina e petróleo refinado/butano e propano

2710/27125Lubricantes/vaselina, parafina, etc.

Industrias químicas:

2807/ 2815/ 2821/ 2836/ 3101 a 31052Ácido sulfúrico/hidróxido Na e K/óxido e hidróxido Fe/carbonatos e percarbonatos/fertilizantes

2804/ 2809/ 2806/ 2814/ 2833/ 28343Gases nobres/ácidos fosfóricos/ClH/NH40H/sulfatos/nitritos e nitratos

Resto desde 2801 a 2851/2901 a 2902/2915 a 29184Resto de productos inorgánicos/hidrocarburos/ácidos carboxílicos e os seus derivados

Resto desde 2903 a 2942/3001 a 3006/3201 a 38245Resto de productos orgánicos/productos farmacéuticos/outros derivados químicos

3901 a 43045Plásticos e peles e as súas manufacturas

Madeira, carbón vexetal, cortiza e as súas manufacturas:

4401/4402G1Leña e serraduras/carbón vexetal a granel

4402E/ 4403Q/ 44062Carbón vexetal envasado/madeira en bruto de coníferas e eucalipto/travesas

44033Madeiras en bruto

4404 a 44104Madeira serrada e taboleiros

4411 a 46025Resto de madeira, cortiza, cestería e as súas manufacturas

Pasta de madeira, cartón-papel e aplicacións:

47073Desperdicios e refugallos de papel ou cartón

4701 a 47064Pasta de madeira e doutras materias fibrosas celulósicas

4801 a 49115Papel e aplicacións

5001 a 67045Materias téxtiles e as súas manufacturas

Manufacturas de pedra, cerámica e vidro:

6904/70011Ladrillos cerámicos/desperdicios e refugallos de vidro

6905 a 69082Tellas, tubos, baldosas e lousas

6809 a 69033Manufacturas doutros elementos de construcción

6801 a 6808/6909 a 6914/7002 a 71185Manufacturas de pedra/cerámica de uso doméstico e sanitario/vidro e perlas

Metais comúns e manufacturas destes metais e resto de seccións:

7204/89081Chatarra/barcos e demais artefactos flotantes para desmantelamento

7201/7203/72052Fundición en bruto ou especular/prerreducidos/granallas e po

7206 a 7207/7208S a 7212S/7213 a 7216/7301 a 73023Lingotes e semiproductos/laminados e )4,75 mm/alambrón, barras, etc./taboados estacas e vías férreas

Código de designación de mercadorías

Grupo de

mercadorías

Denominación

7208D a 7212D/7217 a 7229/ 7303/ 7304H a 7306H4Laminados e '4,75 mm/resto de aceiros/tubos e perfís ocos de fundición/tubos e perfís de ferro e aceiro sen revestir

Resto desde 7201 a 9706 (incluídos 7304R a 7306R/ 99905Resto de manufacturas de fundición de ferro ou de aceiro/paquetería

Taras:

8609T5Taras de colectores e cisternas matriculados e en réxime de carga

8704T e 8716T5Taras de vehículos automóbiles, remolques e semirremolques matriculados e en réxime de carga

Outros:

9920/99905Sacas de correos/efectos persoais

A designación das mercadorías nesta táboa é orientativa, debéndose consulta-lo sistema harmonizado de designación e codificación das mercadorías (Sha) e, de se-lo caso, as notas explicativas correspondentes, no suposto de existir dúbidas ou para identificar algunha delas.

Os coeficientes que figuran nalgúns grupos de mercadorías aplicaránselles ás contías xerais establecidas na regra novena para os grupos correspondentes.

Os carácteres engadidos ó citado código, dos que se relaciona a seguir o seu significado, serven para designar mercadorías distintas dentro dun mesmo código de mercadorías:

A) Condensados de gas natural (subpartida 2709.0010).

B) Producidos artificialmente, butano e propano.

D) Laminados de espesura inferior a 4,75 mm.

E) Envasada.

F) Fuel (subpartidas 2710.0071, 2710.0072, 2710.0074, 2710.0076, 2710.0077 e 2710.0078).

G) A granel.

H) Sen revestir.

J) Atúns, listados ou bonitos de ventre raiado, con exclusión dos fígados, das ovas e dos leites (subpartidas 0303.41, 0303.42, 0303.43 e 0303.49).

K) Queroseno, gasolina e petróleo refinado (subpartidas 2710.0021, 2710.0025, 2710.0026, 2710.0027, 2710.0029, 2710.0032, 2710.0034, 2710.0036, 2710.0037, 2710.0039, 2710.0041, 2710.0045, 2710.0051, 2710.0055 e 2710.0059).

L) Lubricantes (subpartidas 2710.0081, 2710.0083, 2710.0085, 2710.0087, 2710.0088, 2710.0089, 2710.0092, 2710.0094, 2710.0096 e 2710.0098).

N) De procedencia natural.

Ñ) Naftas (subpartidas 2710.0011 e 2710.0015).

O) Gasóleo (subpartidas 2710.0061, 2710.0065, 2710.0066, 2710.0067 e 2710.0068.

Q) Coníferas e eucalipto (subpartidas 4403.2000 e 4403.9930).

R) Revestimentos ou inoxidable.

S) Laminados de espesura superior a 4,75 mm.

T) Taras de colectores e cisternas, vehículos, automóbiles, remolques e semirremolques, matriculados e en réxime de carga.

V) Abastecemento a granel de núcleos de poboación.

Z) Mineral de ferro de baixa calidade: contido de ferro en estado natural )50% de peso.

n) Aglomerados, sinter, pelas (péllets, briquetas e similares).

) Piritas de ferro torradas (subpartidas 2601.2000).

*) Coque de petróleo sen calcinar (subpartidas 2713.1100).

Tarifa X-4. Pesca fresca

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización polos buques pesqueiros en actividade e os productos da pesca marítima fresca das augas do porto, das instalacións de balizamento, dos peiraos, das bacías, das zonas de manipulación e mais dos servicios xerais ou de policía.

Segunda.-Son suxeitos obrigados ó pagamento o armador do buque ou quen na súa representación realice a primeira venda. O suxeito pasivo deberá facer repercuti-lo importe da tarifa X-4 sobre o primeiro comprador da pesca, de o haber, polo que este queda obrigado a soporta-la devandita repercusión, que se fará constar de maneira expresa e separada na factura ou no documento equivalente.

Subsidiariamente serán responsables do pagamento da tarifa o primeiro comprador da pesca, agás que demostre que soportou efectivamente a repercusión, e o representante do armador, de se-lo caso.

As controversias que se susciten entre o suxeito pasivo e o comprador sobre o que repercutiu a tarifa serán de competencia dos tribunais económico-administrativos.

Terceira.-As bases para a liquidación desta tarifa serán:

a) O valor da pesca obtido pola venda en poxa nas lonxas portuarias.

b) O valor da pesca non poxada determinarase polo valor medio obtido nas poxas desta especie realizadas no día ou, no seu defecto e sucesivamente, na semana, mes ou ano anterior.

c) No caso de que este prezo non se puidese fixar na maneira determinada nos parágrafos anteriores a dirección do porto fixarao tendo en conta as condicións habituais do mercado do peixe.

Cuarta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar cando se inicien as operacións de embarque, desembarque ou transbordo dos productos da pesca en calquera punto das augas ou da zona terrestre baixo a xurisdicción de Portos de Galicia.

Quinta.-A tarifa queda fixada no 2% da base establecida na condición terceira. As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Sexta.-O bacallao verde e calquera outro producto da pesca fresca sometido a un principio de preparación industrial aboarán o 50% da tarifa.

Sétima.-A pesca fresca transbordada de buque a buque nas augas do porto, sen pasar polos peiraos, aboará o 75% da tarifa.

Oitava.-Os productos da pesca fresca que sexan autorizados por Portos de Galicia a entrar por medios terrestres na zona portuaria, para a súa poxa ou a utilización das instalacións portuarias, aboarán o 50% da tarifa. O aboamento desta tarifa non exime do pagamento da tarifa X-4 correspondente ó porto de orixe.

Novena.-Os productos frescos da pesca descargados e que por calquera causa non fosen vendidos e volvan ser cargados no buque aboarán o 25% da tarifa, calculada sobre a base do prezo medio da venda nese día de especies semellantes.

Décima.-O suxeito pasivo obrigado ó pagamento deberá presentar para a liquidación desta tarifa, antes de empeza-la descarga, a carga ou o transbordo, unha declaración ou un manifesto de pesca, onde se indicará o peso de cada unha das especies que se van manipular.

Décimo primeira.-A tarifa aplicable ós productos da pesca será a dobre das sinaladas nas condicións anteriores nos casos de:

a) Ocultación de cantidades na declaración ou no manifesto, ou atraso na súa presentación.

b) Inexactitude, con falseamento das especies, das calidades ou dos prezos resultantes das poxas.

c) Ocultación ou inexactitude nos nomes dos compradores.

Esta recarga non repercutirá no comprador.

Décimo segunda.-O aboamento desta tarifa a Portos de Galicia exime o buque pesqueiro do pagamento das restantes tarifas por servicios xerais por un prazo máximo dun mes a partir da data de iniciación das operacións de descarga ou transbordo, e este prazo poderase ampliar ós períodos de inactividade forzosa, por temporais, vedas costeiras ou licencias referidas ás súas actividades habituais, expresa e individualmente acreditados por certificación da autoridade competente. No caso de inactividade forzosa prolongada, a autoridade competente fixará os lugares nos que estes barcos deban permanecer ancorados ou atracados, atendendo ás dispoñibilidades de atracada.

Nos demais casos os buques estarán suxeitos ó aboamento das tarifas xerais X-1, «Entrada e estadía de barcos», e X-2, «Atracada».

Décimo terceira.-As embarcacións pesqueiras, mentres permanezan suxeitas a esta tarifa na maneira definida na condición anterior, estarán exentas do aboa

mento da tarifa X-3, «Mercadorías e pasaxeiros», polo combustible, os avituallamentos, os efectos navais e de pesca, o xeo e o sal que embarquen para o propio consumo, ben nos peiraos pesqueiros ou ben noutros peiraos habilitados para o efecto.

Tarifa X-5. Embarcacións deportivas e de lecer

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización polas embarcacións deportivas ou de lecer, e polos seus tripulantes e pasaxeiros, das augas do porto e das súas instalacións de balizamento, das axudas á navegación, das bacías, dos accesos terrestres e viais de circulación dos portos, dos servicios xerais de policía e, de se-lo caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en peiraos ou embarcadorios, así como dos servicios específicos dispoñibles.

Segunda.-Son suxeitos pasivos, con carácter solidario, o titular da embarcación ou o seu representante autorizado e, de se-lo caso, o titular do dereito de uso preferente do amarre ou da ancoraxe.

Son responsables subsidiarios do pagamento da tarifa o capitán da embarcación e o seu patrón habitual.

Nas zonas de concesión nas que o titular desta se subrogue na obriga dos suxeitos pasivos, nos termos establecidos na regra décimo primeira, letra b), desta tarifa X-5, o concesionario será o substituto do contribuínte e terá que cumprir no lugar daquel as obrigas formais e materiais derivadas da obriga tributaria.

Terceira.-A base para a liquidación será a superficie en metros cadrados, resultante do producto da manga pola eslora máxima, e o tempo de estadía da embarcación no porto. Sobre a devandita base aplicarase a tarifa por metro cadrado e día de estadía.

Cuarta.-É condición indispensable para a aplicación desta tarifa que a embarcación non realice transporte de mercadorías e que os pasaxeiros non viaxen suxeitos a cruceiros ou excursións turísticas; neste caso aplicaranse as tarifas X-1, X-2 e X-3.

Quinta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar cando a embarcación entre nas augas do porto ou no recinto portuario. As cantidades debidas serán esixidas no momento no que se efectúe a liquidación.

Sexta.-A contía da tarifa estará composta polos seguintes conceptos:

A) Pola utilización das augas dos portos e mais das instalacións portuarias.

B) Polos servicios utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións.

C) Pola dispoñibilidade doutros servicios específicos.

O importe da tarifa X-5 será o resultado da suma dos conceptos A), B) e C) indicados anteriormente que lle sexan aplicables en función dos servicios prestados.

A contía dos conceptos dos que se compón a tarifa X-5, por metro cadrado arredondado por exceso e por día natural ou fracción, será a seguinte:

A) Pola utilización das augas do porto e mais das instalacións portuarias:

Zona I: 0,036061 euros.

Zona II: 0,021636 euros.

B) Polos servicios utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións:

1. Atracada en punta: 0,039667 euros.

2. Atracada de costado: 0,099167 euros.

3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019833 euros.

4. Ancoraxe: 0,039667 euros.

5. Embarcacións en seco: 0,084142 euros.

C) Pola dispoñibilidade doutros servicios específicos:

1. Por cada finger ou brazo de amarre en cada posto de atracada: 0,016828 A.

2. Por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións atracadas: 0,008414 A.

3. Toma de auga: 0,006010 euros.

4. Toma de enerxía eléctrica: 0,006010 euros.

5. Vixilancia xeral da zona: 0,006010 euros.

Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie de espello de auga destinado para tal fin e debidamente autorizado.

Enténdese por atracada en punta a dispoñibilidade dun elemento de amarre fixo a embarcadoiro, peirao, banqueta ou dique que permita fixar un dos extremos (proa ou popa) da embarcación.

Enténdese por embarcación en seco aquela que permaneza nas instalacións portuarias, fóra da lámina de auga, tanto en estadía transitoria non dedicada a invernada coma en estadías prolongadas en zonas habilitadas para tal fin.

Enténdese por vixilancia xeral da zona, para efectos de aplicación do concepto C) anterior, a prestada pola autoridade portuaria para a totalidade da instalación portuaria sen que constitúa un servicio especial á instalación náutico-recreativa, nin garantía respecto da integridade das embarcacións ou dos bens depositados.

Enténdese por dispoñibilidade dos servicios de auga e enerxía, dos puntos 3 e 4 do concepto C), a existencia nas proximidades do punto de atracada, a peirao ou embarcadoiro, de tomas de subministración de auga ou enerxía, con independencia do aboamento da tarifa E-3 que lle sexa aplicable polos consumos efectuados.

As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións de paso no porto serán as anteriormente indicadas multiplicadas por 1,5.

Sétima.-O aboamento da tarifa da regra sexta farase:

a) Para embarcacións de paso no porto, por adiantado á chegada e polos días de estadía que declaren. Se este prazo tivese que ser superado, o suxeito pasivo terá que formular nova petición e aboar de novo por adiantado o importe inherente ó prazo prorrogado.

b) Para embarcacións con base no porto, por semestres naturais adiantados, dando lugar o devandito aboamento adiantado a unha reducción do 20% do importe da tarifa que lle sexa aplicable. A domiciliación bancaria poderá ser esixida por Portos de Galicia de o considerar conveniente para a xestión tarifaria das instalacións.

Enténdese por embarcación con base no porto, para os únicos efectos da aplicación desta tarifa, aquela que teña autorizada a prestación do servicio de atracada ou ancoraxe por un período dun ou máis semestres naturais. O resto das embarcacións serán consideradas como de paso no porto.

Para embarcacións con base no porto o importe da tarifa aplicable será polo período completo autorizado, independente das entradas, das saídas ou dos días de ausencia da embarcación, mentres teña asignado o posto de atracada ou ancoraxe.

As embarcacións que teñan base nun porto dependente de Portos de Galicia gozarán dun 50% de desconto, sobre a tarifa diaria aplicable ás embarcacións de paso, durante as súas estadías noutros portos dependentes de Portos de Galicia.

A baixa como embarcación de base producirá efectos fronte a Portos de Galicia desde o semestre natural seguinte ó da solicitude de baixa.

Oitava.-Ás embarcacións con base no porto aplicaráselles unha reducción do 25% da tarifa que lles resulte aplicable no período considerado como temporada baixa, período este que é o comprendido entre o 1 de novembro e o 30 de abril. Esta regra non lles será aplicable ás embarcacións atracadas ou ancoradas en instalacións propias de concesión.

Novena.-O servicio de ancoraxe ou de atracada, así como os restantes servicios, téñenlle que ser solicitados a Portos de Galicia con carácter previo á utilización deles, para a súa autorización, se procede, nas zonas especialmente habilitadas para isto. A utilización de calquera destes servicios sen autorización previa dará lugar á aplicación de cinco veces o importe da tarifa ordinaria que lle corresponda a partir do momento do comezo da utilización do servicio; todo isto independentemente da sanción que poida proceder por infracción do regulamento de servicio, policía e réxime do porto, e sen prexuízo da aplicación do disposto na regra novena.

Décima.-O aboamento desta tarifa non dispensa da obriga de desatraca-la embarcación, de cambiar de lugar de amarre ou de ancoraxe, ou mesmo de abandona-lo porto se así fose ordenado, por o coidar necesario a autoridade competente. Neste último suposto só se terá dereito á devolución do importe da ocupación aboada por adiantado.

O atraso en cumprir calquera das ordes dictadas pola autoridade portuaria competente relativa a atracadas, desatracadas, amarres, ancoraxes, saídas do peirao, retirada de embarcacións depositadas en terra, etc., dará lugar á aplicación dunha tarifa cun importe que será o resultado de multiplica-la cantidade mensual que lle correspondería pagar á embarcación, con

sonte as contías da regra sexta, polo número de horas ou fracción de demora.

Décimo primeira.-As embarcacións atracadas ou ancoradas en instalacións propias de concesións, agás que no título concesional se determine outra cousa, aboarán en todo caso o concepto A) da regra sexta e os demais sumandos B) e C) por aqueles servicios prestados en instalacións alleas á concesión. Para o seu aboamento o concesionario poderá optar:

a) Pola liquidación directa da tarifa polo organismo portuario ó suxeito pasivo baseándose na documentación que o concesionario lle entregará a Portos de Galicia, cos datos diarios precisos para que este lles poida liquida-la tarifa tanto ás embarcacións de paso coma ás que teñen base na concesión, de acordo co procedemento e formato que Portos de Galicia determine. A domiciliación bancaria poderá ser esixida por Portos de Galicia de o considerar conveniente para a xestión tarifaria das instalacións.

b) Polo aboamento da tarifa, subrogándose na obriga dos suxeitos pasivos. Neste caso o concesionario entregaralle a Portos de Galicia a documentación que lle sexa requirida, consonte o procedemento e formato que sinale este organismo, cos datos necesarios para realiza-la liquidación que practicará Portos de Galicia. Neste caso, Portos de Galicia poderá acordar unha reducción de ata un 15% da contía da tarifa que lle corresponda, dependendo da composición e do porte da flota do centro.

No suposto b), Portos de Galicia poderá establecer convenios cos concesionarios de instalacións náutico-recreativas para o aboamento desta tarifa. A base do convenio, cifrada en metros cadrados de ocupación por día e mes, estableceraa para cada concesión e temporada Portos de Galicia, consonte os datos estatísticos de tráfico e ocupación da concesión dispoñibles, e semestralmente efectuarase unha liquidación global polo importe que corresponda á ocupación, á composición e ó porte da flota que se incluíse no convenio. Este non poderá ser inferior ó 70% do importe que correspondería pola aplicación da tarifa á ocupación estimada, que en ningún caso poderá ser inferior á do ano anterior. Neste suposto non é aplicable o desconto descrito na letra b) da condición décimo primeira.

Décimo segunda.-Ás embarcacións que atraquen en peiraos ou pantaláns do ente público Portos de Galicia con calados inferiores a dous metros e superiores a un metro aplicaráselles unha reducción do 25%; cando o calado sexa igual ou inferior a un metro, a reducción será dun 50%. En ámbolos casos deben concorrer tódalas circunstancias seguintes:

a) Que a eslora da embarcación sexa inferior a seis metros.

b) Que a potencia do motor sexa inferior a 25 HP.

c) Que o aboamento da tarifa se realice por semestres adiantados.

02

Tarifas por servicios específicos.

Tarifa E-1. Guindastres.

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización dos guindastres convencionais ou non especializados.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados a pagaren esta tarifa os usuarios dos correspondentes servicios; serán responsables subsidiariamente do pagamento os propietarios das mercadorías e, no seu defecto, os seus representantes autorizados, agás que proben que lles fixeron a estes provisión de fondos.

Terceira.-A base para a liquidación desta tarifa será o tempo de dispoñibilidade do correspondente guindastre.

Cuarta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar desde o momento no que se poña á disposición o correspondente guindastre. As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Quinta.-Os servicios de guindastres prestaranse logo de petición por escrito dos usuarios, na que fagan constar:

a) A operación que se vai realizar e a hora de comezo dela.

b) O punto do peirao no que se van utilizar.

c) O tempo para o que se solicitan.

Portos de Galicia decidirá, de acordo coas disposicións vixentes, consonte o seu criterio e tendo en conta a orde que máis favoreza o interese xeral, a distribución do material dispoñible.

Sexta.-Portos de Galicia non será responsable dos danos e perdas debidos a paralizacións do servicio, nin dos producidos por avarías, roturas fortuítas ou malas manobras que se poidan ocasionar durante a prestación dos servicios ós que se refire esta tarifa.

Sétima.-Os usuarios serán responsables dos desperfectos ou das avarías que ocorran nos guindastres e nos demais elementos de manipulación por malas manobras dos seus operarios, por cargaren os guindastres con pesos maiores dos correspondentes á forza destes ou por desatenderen ordes ou advertencias que reciban do persoal do grupo de portos encargado do servicio, o cal poderá recusa-los operarios que non obedezan as súas ordes.

Oitava.-Será por conta e risco dos usuarios o embarque e desembarque e mailas demais manobras que require a manipulación de mercadorías. A estas últimas operacións deberase destina-lo material adecuado, así como persoal hábil, e poderá ser recusado por Portos de Galicia o que non reúna as condicións para iso. O usuario do guindastre será responsable de tódalas lesións, danos e avarías que se lles ocasionen ó persoal ou ós bens de Portos de Galicia, ou a terceiros, como consecuencia de operacións dirixidas por el.

Novena.-Estas tarifas son aplicables exclusivamente a servicios prestados en días laborables dentro da xornada ordinaria que estableza para estas actividades Portos de Galicia. Os servicios prestados fóra da xornada ordinaria facturaranse cunha recarga do 25%

e do 50% en tódolos días festivos, facturándose neste caso un mínimo de dúas horas.

Décima.-O tempo de utilización do guindastre, para os efectos de facturación, será o comprendido entre a hora na que se poña á disposición do peticionario e a de remate do servicio. A facturación farase por períodos completos de trinta minutos.

Descontaranse do tempo de utilización exclusivamente as paralizacións superiores a trinta minutos debidas a avarías da maquinaria ou falta de fluído eléctrico.

Décimo primeira.-Con carácter xeral, as contías da tarifa por hora de utilización do guindastre serán as seguintes:

Tipo de guindastreA/h

Menos de 3 toneladas25,062205

Entre 3 e 6 toneladas34,005265

Maior de 6 toneladas39,366293

Portos de Galicia poderá establecer concertos para a utilización dos guindastres cos usuarios habituais, fixándose como tarifa mensual unha estimación da utilización do guindastre baseada para cada porto no tipo e na composición da flota usuaria, nas condicións de abrigo das augas e na superficie de peirao dispoñible para a ancoraxe.

Décimo segunda.-Cando, polas causas que sexa, Portos de Galicia non dispoña de maquinistas de guindastres e de pontes para atende-las solicitudes de alugamento de guindastres, poderá autorizarse a súa utilización e o manipulador correr a cargo do usuario, e neste caso a tarifa será o 50 % da que corresponda. O manipulador a cargo do usuario deberá demostrar previamente perante a dirección do porto a súa aptitude para tal labor.

Tarifa E-2. Almacenaxe, locais e edificios.

Primeira.-Esta tarifa abrangue a utilización de explanadas, alpendres, pendellos, almacéns, depósitos, locais e edificios, cos seus servicios xerais correspondentes, non explotados en réxime de concesión.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados ó pagamento desta tarifa os usuarios dos correspondentes servicios.

Terceira.-As bases para a liquidación desta tarifa serán fundamentalmente a superficie ocupada e o tempo de utilización.

Cuarta.-Para a aplicación desta tarifa o tempo comezará a contar no momento no que se inicie a prestación do servicio, entendéndose por tal a data de reserva do espacio solicitado.

As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Quinta.-Para os efectos exclusivos de aplicación desta tarifa establécese a clasificación seguinte:

Grupo A.-Composto polos seguintes portos:

Zona norte: Celeiro, Burela e Ribadeo.

Zona centro: Cedeira, Cariño, Sada, Malpica, Laxe, Cabo de Cruz, Rianxo, Ribeira, Cee, Muros, Aguiño, Fisterra, Portosín e A Pobra do Caramiñal.

Zona sur: Portonovo, O Grove, Bueu, Cangas, Moaña, O Xufre, Tragove (Cambados), Vilanova e Combarro.

Grupo B.-Composto polos seguintes portos:

Zona norte: Foz, San Cibrao e O Vicedo.

Zona centro: Ortigueira, Ares, Betanzos, Lorbé, Caión, Corcubión, Pontedeume, Corme, Camariñas, Muxía, Porto do Son, Portocubelo, O Freixo e O Testal.

Zona sur: Sanxenxo, Pontevedra, Aldán, Meira, Domaio, Meloxo, Baiona, A Guarda, Vilaxoán, Cambados (Santo Tomé e peirao en T) e San Vicente.

Grupo C.-Restantes portos e instalacións non incluídos nos grupos anteriores.

Sexta.-Os espacios destinados ó tránsito e almacenamento de mercadorías ou doutros elementos clasifícanse en dúas zonas:

-Zona de manobra e tránsito: inmediata á de atracada dos buques (ata 12 m do cantil do peirao nos portos incluídos nos grupos A e B e ata 5 m nos portos incluídos no grupo C). Nesta zona non se permite o depósito de mercadorías sen autorización previa e expresa en cada caso da dirección do porto correspondente.

-Zonas de almacenamento: as restantes zonas de depósitos do porto.

Sétima.-As contías serán, por metro cadrado ou fracción e día natural ou fracción, as seguintes:

Zona de manobra e tránsito

(no caso de existir autorización)

Grupo AGrupo BGrupo C

Días 1 ó 100,0363610,0242210,018211

Días 11 ó 200,1113680,0742250,055714

Días 21 e seguintes0,2196700,1464670,109865

Zona de almacenamentoGrupo AGrupo BGrupo C

Superficie descuberta0,0198330,0132220,009917

Superficie cuberta0,0762080,0507860,038044

Na zona de almacenamento situada a máis de 35 m do cantil do peirao dos portos incluídos nos grupos A e B aplicarase a tarifa do grupo inmediato inferior correspondente.

As contías da tarifa para as ocupacións de superficie destinadas a usos non relacionados directamente coas actividades portuarias serán as seguintes:

Grupo AGrupo BGrupo C

Días 1 ó 100,0991650,0661100,049585

Días 11 e seguintes0,1983300,1322200,099170

Oitava.-Prohíbese o depósito ou almacenamento de mercadorías ou doutros elementos nos viais dos portos.

Novena.-A ocupación de superficies portuarias requirirá a previa autorización da dirección do porto correspondente. No caso de ocupación de superficie sen contar con esta autorización, a tarifa que se aplicará durante o prazo de ocupación será o quíntuplo da que con carácter xeral lle correspondería, sen prexuízo de que Portos de Galicia poida proceder á retirada dos materiais depositados, polo que pasará o correspondente cargo e en todo caso o valor deles responderá dos gastos de transporte e almacenaxe.

Décima.-A utilización das superficies consonte esta tarifa implica a obriga para o usuario de que cando sexan retiradas as mercadorías ou os elementos a superficie liberada deberá quedar nas mesmas condicións de conservación e limpeza que tiña cando se ocupou, e se non se fixo así Portos de Galicia poderao efectuar polos seus propios medios, do que pasará o cargo correspondente. As mercadorías serán depositadas na forma e coa orde e altura de estiba que determine a dirección do porto correspondente, de acordo coas disposicións vixentes, observándose as precaucións necesarias para asegura-la estabilidade das moreas acomodadas.

Décimo primeira.-Os usuarios serán responsables dos danos, dos deméritos e das avarías que se lles poidan producir ás instalacións portuarias ou a terceiros.

Décimo segunda.-Portos de Galicia non responderá dos roubos, nin dos sinistros nin das deterioracións que poidan sufri-las mercadorías.

Décimo terceira.-A forma de medi-los espacios ocupados coas mercadorías ou cos elementos será polo rectángulo circunscrito exteriormente á partida total de mercadorías ou elementos depositados, definido de forma que dous dos seus lados sexan paralelos ó cantil do peirao e os outros dous normais a este, arredondando o número de metros cadrados que resulte para obte-lo número inmediato sen decimais. Do mesmo xeito procederase en pendellos e almacéns, para o que servirán de referencia os seus lados.

Décimo cuarta.-O pagamento das tarifas na contía establecida non exime o usuario do servicio da súa obriga de remover pola súa conta a mercadoría ou os elementos do lugar que se encontran ocupando cando, a xuízo da dirección do porto, constitúa un empecemento para a normal explotación do porto.

De se producir demora no cumprimento da orde de remoción, será aplicable durante o prazo de demora o disposto na regra novena.

Décimo quinta.-As mercadorías ou os elementos que cheguen a permanecer un ano sobre as explanadas e nos depósitos, ou aqueles nos que os dereitos

creados e non satisfeitos cheguen a ser superiores ó seu posible valor en venda, consideraranse como abandonados polos seus donos e procederase con eles consonte o disposto no regulamento do servicio do porto.

Décimo sexta.-Portos de Galicia poderá esixir fianza abonda para garanti-lo pagamento desta tarifa.

Décimo sétima.-Para as mercadorías desembarcadas, o prazo de ocupación comezará a contarse desde a reserva do espacio ou a partir do día seguinte a aquel no que o barco rematou a descarga, sempre que esta se faga de xeito ininterrompido. Se a descarga se interrompese, as mercadorías descargadas ata a interrupción comezarán a producir dereitos de ocupación de superficie a partir dese momento, e o resto a partir da data do depósito.

Para as mercadorías destinadas ó embarque, o prazo de ocupación comezará a contarse desde a reserva do espacio ou o momento no que sexan depositadas nos peiraos ou pendellos, mesmo no caso de seren embarcadas.

Décimo oitava.-As mercadorías desembarcadas e que volvan ser embarcadas no mesmo ou diferente barco producirán dereitos de ocupación de superficie segundo o criterio correspondente ó caso de mercadorías desembarcadas.

Décimo novena.-Nas superficies ocupadas por mercadorías desembarcadas tomarase como base da liquidación a superficie ocupada ó final da operación de descarga, medida segundo se establece na regra décimo terceira.

A dirección do porto, atendendo á mellor xestión da tarifa e á racionalidade da explotación, decidirá contabiliza-la superficie por partidas ou ben polo cargamento completo.

Esta superficie irase reducindo ó levanta-la mercadoría, para os efectos do aboamento, por cuartas partes, co que se tomará a totalidade mentres non se levante o 25% da superficie ocupada; o 75% cando alcance o 25%, sen chegar ó 50%; o 50% cando exceda do 50, sen chegar ó 75%, e o 25% cando exceda do 75%, e ata a total liberación da superficie ocupada. En todo caso, este último cuarto deberase contabilizar sempre por partidas. De o considerar necesario, a dirección do porto poderá establecer outro sistema de medición con distintas gradacións, ou ben continuo, en función do proceso de levantamento da mercadoría.

Nas superficies ocupadas por mercadorías con destino a seren embarcadas aplicaranse criterios de gradación crecentes similares ós anteriormente sinalados para as mercadorías desembarcadas.

En calquera caso, só se poderá considerar unha superficie libre, para os efectos desta tarifa, cando quede nas mesmas condicións de conservación e

limpeza nas que se ocupou e sexa accesible e útil para outras ocupacións.

Vixésima.-Portos de Galicia esixirá daqueles que resulten se-los propietarios, de acordo coas correspondentes sentencias ou resolucións, os dereitos desta tarifa producidos pola ocupación de superficie por mercadorías ou elementos que por calquera causa se achen incursos en procedementos legais ou administrativos.

Con este fin, non se poderá efectua-la retirada das devanditas mercadorías ou elementos sen antes facer efectiva a liquidación correspondente.

A aplicación por parte de Portos de Galicia da regra décimo quinta desta tarifa poderase realizar desde o mesmo momento no que se pronuncie sentencia ou resolución en firme.

Tarifa E-3. Fornecementos.

Primeira.-Esta tarifa abrangue a subministración de productos ou enerxía e a utilización das instalacións para a súa prestación.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados ó pagamento desta tarifa os usuarios dos correspondentes servicios.

Terceira.-A base para a liquidación desta tarifa será o número de unidades fornecidas.

Cuarta.-As contías da tarifa por subministración de auga potable serán as seguintes:

-Por m de auga ou fracción subministrada a través das tomas propiedade de Portos de Galicia: 0,947866 A.

-Por m de auga ou fracción subministrada ás instalacións dos usuarios dotadas de contador: 0,568720 A.

A facturación mínima no primeiro caso será de 3,393314 A. No segundo caso a facturación mínima mensual será tamén de 3,393314 A.

Quinta.-As contías da tarifa por subministración de enerxía eléctrica serán as seguintes:

-Por kWh ou fracción subminisrado a través das tomas propiedade de Portos de Galicia: 0,293234 A.

-Por kWh ou fracción subministrado ás instalacións fixas dotadas de contador: 0,175940 A.

A facturación mínima no primeiro caso será de 3,393314 A. A facturación mínima mensual no segundo caso será un 10% superior á mínima mensual establecida pola compañía eléctrica subministradora para a instalación de que se trate.

Sexta.-Para a aplicación desta tarifa contarase desde o momento no que se inicie a prestación do servicio. As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Sétima.-Os servicios prestaranse trala petición por escrito dos usuarios, na que se farán consta-las características e os detalles do servicio solicitado.

Oitava.-Os servicios solicitaranse coa debida antelación e serán atendidos tendo en conta as necesidades de explotación do porto.

Novena.-Os usuarios serán responsables dos desperfectos, das avarías e dos accidentes que se ocasionen tanto nas instalacións e nos elementos de fornecemento coma nas súas propias ou de terceiros que se produzan durante a subministración como consecuencia de defectos ou malas manobras nas instalacións dos devanditos usuarios.

Décima.-Portos de Galicia reserva para si o dereito de non presta-los servicios obxecto desta tarifa cando as instalacións dos usuarios non reúnan as condicións de seguridade que a xuízo do ente público se coiden necesarias.

Décimo primeira.-Portos de Galicia non será responsable dos danos e perdas debidos a paralizacións do servicio nin dos producidos por avarías, roturas fortuítas ou malas manobras que se poidan ocasionar durante a prestación dos servicios ós que se refire esta tarifa.

Décimo segunda.-Estas tarifas refírense exclusivamente a subministracións realizadas dentro da zona de servicio do porto. As que non cumpran esta condición regularanse, de se-lo caso, pola tarifa E-4.

Décimo terceira.-As contías fixadas nas regras cuarta e quinta son aplicables exclusivamente en días laborables dentro da xornada ordinaria de traballo establecida para estas actividades por Portos de Galicia. A subministración de auga e/ou enerxía eléctrica en días non laborables ou en horas fóra da xornada ordinaria terá unha recarga por cada servicio prestado equivalente a dúas veces o importe da facturación mínima establecida nas regras cuarta e quinta segundo corresponda.

Décimo cuarta.-Se por calquera circunstancia allea a Portos de Galicia, estando o persoal nos seus postos, non se realizase a operación solicitada, o usuario verase obrigado a satisface-lo 50% do importe que correspondería de terse efectuado a subministración.

Tarifa E-4. Servicios diversos.

Primeira.-Esta tarifa abrangue calquera outro servicio prestado por Portos de Galicia, non enumerado nas restantes tarifas e que se estableza especificamente en cada porto ou se preste logo de solicitude polos peticionarios.

Segunda.-Son suxeitos pasivos obrigados ó pagamento desta tarifa os usuarios dos correspondentes servicios.

Terceira.-A base para a liquidación desta tarifa será o número de unidades do servicio prestado en cada caso, agás que se especifique outra base nas regras particulares.

Cuarta.-Para a aplicación desta tarifa comezará a contarse desde a posta á disposición do servicio ou, no seu defecto, desde o inicio da súa prestación.

As cantidades debidas serán esixibles no momento no que se efectúe a liquidación.

Quinta.-Portos de Galicia non será responsable dos danos e perdas debidos a paralizacións do servicio nin dos producidos por avarías, roturas fortuítas ou malas manobras que se poidan ocasionar durante a súa prestación.

Sexta.-Portos de Galicia reservar para si o dereito de prestación do servicio cando polas características da prestación se poida empece-la boa marcha de explotación ou se poña en perigo a seguridade das instalacións. Os usuarios serán responsables dos danos que se ocasionen no material.

Sétima.-Esta tarifa é aplicable exclusivamente á xornada normal en días laborables. Fóra dela e en días festivos terá as recargas que se sinalan particularmente en cada caso.

Oitava.-As contías das tarifas polos servicios habituais nos portos dependentes da Comunidade Autónoma galega, así como as súas regras particulares de aplicación cando as teñan, indícanse nas regras seguintes. Para a utilización destes servicios ou de calquera outro non comprendido entre eles, o usuario deberase informar previamente da posibilidade de efectua-lo servicio demandado e das súas tarifas na dirección do porto correspondente.

Novena.-As contías da tarifa por aparcamento nas zonas sinaladas expresamente para este fin serán as seguintes:

-Por cada hora ou fracción, ata un máximo de doce horas:

Vehículos lixeiros: 0,282776 A.

Camións e remolques: 0,565552 A.

-Por cada período de vintecatro horas ou fraccións superiores a doce horas:

Vehículos lixeiros: 3,393312 A.

Camións e remolques: 6,786624 A.

Prohíbese o aparcamento nas zonas non sinaladas expresamente para este fin.

Prohíbese o aparcamento dos vehículos alleos ás actividades portuarias, agás autorización expresa en cada caso das autoridades do porto. Naqueles casos nos que se conceda a autorización, de se tratar de vehículos lixeiros, camións ou remolques aplicarase a tarifa dobre da indicada anteriormente, e de se tratar de autobuses aplicarase a tarifa triple da indicada anteriormente para camións e remolques.

Décima.-As contías da tarifa por utilización dos servicios de báscula serán as seguintes:

Por pesada: 1,594858.

Tara dun vehículo: 0,803085.

Os servicios prestados fóra da xornada ordinaria ou en días festivos terán unha recarga do 100% e 200%, respectivamente.

Décimo primeira.-As contías da tarifa por utilización das instalacións para a reparación de embarcacións nos varadoiros serán as seguintes:

Embarcacións de ata 50 t: 0,546921 A por cada metro de eslora ou fracción.

Embarcacións de máis de 50 t e ata 150 t: 0,272679 A por cada tonelada ou fracción.

Embarcacións de máis de 150 t: 0,422692 A por cada tonelada ou fracción.

b) As contías da tarifa por día de estadía ou fracción nos varadoiros serán as seguintes:

Embarcacións de ata 50 t: 0,272679 A por cada metro de eslora ou fracción.

Embarcacións de mais de 50 t e ata 150 t: 0,138293 A por cada tonelada ou fracción.

Embarcacións de máis de 150 t: 0,272679 A por cada tonelada ou fracción.

Para as embarcacións incluídas nos dous últimos grupos (embarcacións de máis de 50 t), a tarifa incrementarase nun 50% por cada semana de estadía continuada nos varadoiros. Esta porcentaxe aplicarase cada vez sobre a tarifa acumulada correspondente á semana anterior.

c) A contía da tarifa por día de utilización ou fracción das ramplas do varadoiro será de 0,546921 A por cada metro de eslora ou fracción. (Aplicable unicamente a embarcacións con cuberta).

Décimo segunda.-As regras particulares de aplicación das tarifas por utilización das instalacións para reparación de embarcacións son as seguintes:

a) Esta tarifa comprende a utilización dos elementos, da maquinaria e dos servicios que constitúan a instalación.

b) As bases para a liquidación desta tarifa serán: a operación efectuada, o tempo de utilización da instalación e a eslora ou o arqueo bruto da embarcación.

As cantidades debidas serán esixibles no momento no que sexan liquidadas.

c) Os servicios prestaranse logo de petición do interesado por escrito, na que se farán consta-los datos necesarios para o servicio solicitado.

d) Os servicios solicitaranse coa debida antelación e serán atendidos tendo en conta as necesidades de explotación do porto.

e) Os capitáns ou patróns das embarcacións deberán toma-las precaucións necesarias para evitar incendios, explosións ou accidentes de calquera clase; de se produciren serán responsables dos prexuízos que ocasionen nas instalacións, nos edificios ou noutras embarcacións próximas.

Ademais, os usuarios deberán toma-las medidas necesarias para evitar posibles accidentes nas embarcacións ó seu cargo ou nas instalacións das que fagan uso.

A dirección do porto poderalles denega-lo permiso para utilización das instalacións a embarcacións cando polas súas dimensións, peso ou condicións especiais se considere perigoso.

f) O prazo de permanencia máxima da embarcación na instalación fixarao a dirección do porto á vista dos datos contidos na solicitude formulada polo peticionario; se cumprido este prazo segue a instalación ocupada, a tarifa incrementarase nun 10% o primeiro día que exceda do prazo autorizado, nun 20% o segundo día, nun 30% o terceiro día e así sucesivamente.

g) O capitán ou patrón do buque, coa dotación deste e cos medios de a bordo, prestará a colaboración necesaria para as manobras, debéndose ater ás instruccións que se lles comuniquen para a súa realización.

h) A vixilancia das embarcacións, dos seus aparellos e accesorios, así como das ferramentas e materiais delas, será pola conta e risco do usuario.

i) As embarcacións responden en todo caso do importe do servicio que se lles prestou e das avarías que causen nas instalacións.

j) Terán preferencia de subida as embarcacións que corran perigo de ir a pique, cando así se xustifique con certificado da autoridade marítima competente; estas embarcacións deberán pagar dereitos dobres.

k) As peticións serán rexistradas e concederáselles ós peticionarios un número de quenda.

Se por causa imputable á embarcación ou ó seu dono, esta non se puidese varar cando lle corresponda a quenda, perderaa e deberá realizar unha nova petición se desexa utilizar aquel servicio.

Non se admitirá permuta dos postos que lles correspondesen ás embarcacións na quenda establecida sen autorización expresa da dirección do porto.

Décimo terceira.-A contía mensual da tarifa para a utilización da bacía do porto de Malpica será para embarcación o 0,5% do valor ou da venda da pesca desembarcada no mes pola embarcación.

03

Tarifas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e de servicios.

1. A prestación por terceiros de servicios e o exercicio de actividades comerciais, industriais ou doutra natureza no ámbito portuario estarán suxeitos a autorización, que devengará a correspondente taxa a favor da Administración portuaria.

No suposto de que as anteriores actividades impliquen a ocupación do dominio público portuario, a autorización de actividade entenderase incorporada na correspondente concesión ou autorización de ocupación do dominio público, sen prexuízo da esixencia das taxas que procedan por ámbolos conceptos.

2. Os elementos cuantitativos desta taxa serán o tipo, o volume de actividade e maila utilidade obtida.

3. A cota da taxa que se debe satisfacer será a que se fixe por decreto por proposta da consellería competente logo de informe da consellería competente en materia de facenda, e determinarase consonte os seguintes criterios e límites:

A) Criterios:

a) Nos servicios e nas actividades de manipulación de carga establecerase por unidade de carga manipulada, medida en tonelada, contedor, vehículo ou calquera outra forma de presentación da mercadoría.

b) No servicio á pasaxe establecerase por pasaxeiro e vehículo en réxime de pasaxe.

c) Nos servicios técnico-náuticos, tales como remolque, practicaxe, amarre e desamarre de buques, etc., establecerase por unidade de arqueo bruto (GT) ou por servicio prestado.

d) No servicio de recollida de refugallos procedentes de buques establecerase por cantidade recollida ou por servicio prestado.

e) No resto de servicios e actividades comerciais e industriais portuarias establecerase por unidade que corresponda ou por servicio prestado. Cando non sexa posible a súa medición, establecerase en función do volume de negocio desenvolvido no porto.

f) No caso de actividades non portuarias establecerase pola unidade que corresponda ou en función do volume de negocio desenvolvido no porto.

B) Límites:

a) Nos casos previstos nas letras a), b), c), d) e e) do apartado anterior, a cota da taxa deberase axustar ós seguintes límites en función do parámetro utilizado para a determinación desta no decreto:

-Non poderá exceder das seguintes contías, en función do volume do tráfico portuario:

* 0,25 A, por tonelada de granel líquido.

* 0,50 A, por tonelada de granel sólido.

* 1,00 A, por tonelada de mercadoría xeral.

* 20,00 A, por contedor ou unidade de transporte.

* 1,70 A, por vehículo.

* 1,50 A, por pasaxeiro.

* 4,50 A, por vehículo en réxime de pasaxe.

Neste caso, a contía anual da taxa non poderá ser inferior á cota desta taxa aplicada ó tráfico ou actividade mínima anual establecida no título habilitante da ocupación do dominio público.

-Cando o tipo se estableza sobre a facturación anual ou o volume de negocio desenvolvido no porto polo titular da autorización, non será superior ó 5%.

b) A cota da taxa no caso da letra f) non será superior ó 7% nin poderá ser inferior ó 2%.

As cotas da taxa fixaranse dentro destes límites, en función do interese portuario da actividade e da súa influencia na consolidación e captación de novos tráficos, así como do nivel de investimento privado.

4. A contía da taxa deberá figurar necesariamente nas condicións da autorización de actividade ou, de se-lo caso, da concesión ou autorización de ocupación privativa do dominio público.

5. No suposto de que a taxa sexa esixible por adiantado, a súa contía calcularase, para o primeiro exercicio, sobre as estimacións efectuadas en relación co volume de tráfico ou de negocio e, nos exercicios sucesivos, sobre os datos reais do ano anterior.

6. Cando se utilicen procedementos de licitación pública a cota da taxa virá determinada pola suma de dous compoñentes:

a) A cota vixente no momento do devengo consonte o disposto no apartado 3 anterior.

b) A mellora determinada na licitación á alza polo adxudicatario da concesión, expresada na mesma unidade que a cota á que se refire a letra a) anterior.

Anexo 4

Taxa de venda de bens

Euros

01Venda de libros oficiais de levanza obrigatoria que non teñan tarifa específica4,30

02Venda de talonarios de inspeccións industriais.4,30

03Venda de libro de mantemento de instalacións frigoríficas, aparellos de presión GLP, guindastres, calefacción, climatización, rexistro de procesos industriais.8,49

04Venda de libros de control sanitario de piscinas de uso colectivo.9,66

05Venda do libro Diario de mergullo.3,16

06Venda do libro rexistro de contaminantes, instalacións de combustión e rexistro de productores de residuos tóxicos e perigosos.8,49

07Venda ou subscrición do Diario Oficial de Galicia.
01Exemplar en papel0,82
02Subscrición anual en papel en galego ou castelán

Este prezo inclúe os CD-ROM correspondentes ó período subscrito, sempre que o subscritor así os solicite ó formaliza-la subscrición.

133,20
03Subscrición anual pola Internet en galego ou castelán.

Este prezo inclúe os CD-ROM correspondentes ó período subscrito, sempre que o subscritor así os solicite ó formaliza-la subscrición. Ó finalizar este período, o subscritor continuará con dereito de acceso ós exemplares pagados sempre que continúe como tal.

148,57

Euros

04Subscrición pola Internet en galego ou castelán dos anos anteriores.

Este dereito de acceso, que require a subscrición ó ano corrente, ten vixencia mentres o interesado continúe como subscritor.

80
05Acceso pola Internet a DOG anteriores ó 1 de xaneiro de 2003 (por cada ano).

Este dereito de acceso, que require a subscrición ó ano que corre e, en calquera caso, ós anos comprendidos entre o ano solicitado e o actual, ten vixencia mentres o interesado continúe como subscritor.

80
06CD-ROM dos anos anteriores ó que corre (por cada ano).80

08Venda de papel numerado para uso das corporacións locais (por cada folla).0,06

Anexo 5

Taxa por utilización privativa, ocupación

ou aproveitamento especial do dominio público

da Comunidade Autónoma de Galicia

01. Dominio público en xeral.

Con carácter xeral, e agás que exista tarifa específica, a contía da taxa que se debe satisfacer será a que se fixe por decreto, por proposta da consellería á que estea adscrito o elemento obxecto de concesión e logo de informe favorable da consellería competente en materia de facenda, e determinarase pola aplicación dunha porcentaxe mínima do 2% e máxima do 6% sobre o valor de mercado. Para estes efectos, tomarase como valor de mercado o valor actualizado do ben segundo o Inventario xeral dos bens e dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo en conta a superficie ocupada e a súa situación no inmoble, de se-lo caso.

Cando se utilicen procedementos de licitación pública, o tipo da taxa virá determinado pola suma de dous compoñentes:

a) A porcentaxe vixente no momento do devengo.

b) A mellora determinada polo adxudicatario na proposición sobre a que se realiza a concesión, expresada en puntos porcentuais.

02. Dominio público portuario.

A contía que se debe satisfacer será o resultado de aplica-lo tipo do gravame establecido no apartado 2 sobre a base impoñible definida no apartado 1, que será actualizada anualmente consonte o establecido no artigo 42 desta lei, tendo en conta as regras establecidas a seguir:

1. A base impoñible da taxa será o valor do ben, que se determinará da forma seguinte:

a) Ocupación de terreos. Será o valor dos terreos, que se determinará sobre a base de criterios de mercado. Para este efecto, a zona de servicio dividirase en áreas funcionais, coa asignación ós terreos incluídos en cada unha delas dun valor por referencia a outros terreos do termo municipal ou dos termos

municipais próximos con similares usos a cada área, en particular ós cualificados como de uso comercial, industrial ou loxístico e para a mesma ou similar actividade, tomando en consideración o aproveitamento que lles corresponda.

Ademais, no caso de áreas funcionais destinadas a terminais e outras instalacións de manipulación de mercadorías, tomarase en consideración o valor de superficies portuarias que puidesen ser alternativas para os tráficos do referido porto.

Ademais dese valor de referencia, na valoración final dos terreos de cada área deberanse ter en conta o grao de urbanización xeral da zona, a conexión cos diferentes modos e infraestructuras de transporte, a súa accesibilidade marítima e terrestre e maila súa localización e proximidade ás infraestructuras portuarias, en particular, ás instalacións de atracada e áreas abrigadas.

b) Ocupación das augas do porto. Será o valor dos espacios de auga incluídos en cada unha das áreas funcionais nas que se divida a zona de servicio do porto, que se determinará por referencia ó valor dos terreos das áreas da zona de servicio con similar finalidade ou uso ou, de se-lo caso, ó dos terreos máis próximos. Na valoración deberanse ter en conta as condicións de abrigo, profundidade e localización das augas, sen que poida exceder do valor dos terreos de referencia.

Nembargantes, cando o espacio de auga se outorgue en concesión para o seu recheo, o valor desta será o asignado ós terreos de similar utilidade que se atopen máis próximos.

c) Ocupación de obras e instalacións. Estará constituída polos seguintes conceptos:

-O valor dos terreos e das augas ocupados.

-O valor das infraestructuras, superestructuras e instalacións, incluídas a urbanización interna e a pavimentación da parcela en concesión, no momento do seu outorgamento, calculado sobre a base de criterios de mercado, e o valor da súa depreciación anual.

Estes valores, que serán aprobados por Portos de Galicia, permanecerán constantes durante o período concesional, e non lles será aplicable a actualización anual prevista no artigo 42.

Os criterios para o cálculo do valor das obras e instalacións e do valor da súa depreciación aprobaraos o conselleiro competente en materia de portos, por proposta do ente público Portos de Galicia.

d) Cando a ocupación do dominio público portuario inclúa un uso consuntivo del, o valor deste uso será o dos materiais consumidos a prezo de mercado.

2. O tipo de gravame anual aplicado á base impoñible será o seguinte:

a) No suposto de ocupación de terreos e de augas do porto:

-Nas áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós

relativos ó desenvolvemento de servicios portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: o 5%.

-Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6%.

-Nas áreas destinadas a usos non portuarios: o 7%.

Respecto do espacio de auga para recheo, o 2,5% do valor da base mentres o concesionario efectúa as obras de recheo no prazo fixado na concesión. Ó finalizar este prazo, o tipo será do 5%.

b) No caso de ocupación do voo ou do subsolo de terreos ou espacios somerxidos:

-O 2,5% do valor da base impoñible que corresponda ós respectivos terreos ou augas, agás que o seu uso impida a utilización da superficie. Neste caso o tipo de gravame será o que corresponda de acordo co previsto na letra a) anterior.

c) No caso de ocupación de obras e instalacións:

-Nas áreas destinadas a usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de transporte, ós relativos ó desenvolvemento de servicios portuarios e a outras actividades portuarias comerciais, pesqueiras e náutico-deportivas: o 5% dos valores dos terreos, do espacio de auga e das obras e instalacións e o 100% do valor da depreciación anual asignada.

-Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e as que correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6% dos valores dos terreos, do espacio de auga e das obras e instalacións, e o 100% do valor da depreciación anual asignada.

-Nas áreas destinadas a usos non portuarios: o 7% dos valores dos terreos, do espacio de auga e das obras e instalacións e o 100% do valor da depreciación anual asignada.

d) No suposto de uso consuntivo: o 100% do valor dos materiais consumidos.

3. Para a determinación do valor dos terreos e das augas do porto, o conselleiro competente en materia de portos aprobará por proposta do ente público Portos de Galicia a correspondente valoración da zona de servicio do porto, de acordo co seguinte procedemento:

a) Elaboración polo ente público da valoración de terreos e augas do porto.

b) Información pública durante un prazo non inferior a vinte días, que será anunciada no diario oficial da Comunidade Autónoma.

c) Remisión do expediente á consellería competente en materia de portos, que solicitará informe da consellería competente en materia de facenda,

o cal deberá ser emitido nun prazo non superior a un mes.

d) A orde de aprobación da correspondente valoración será publicada no Diario Oficial de Galicia. Os valores contidos na orde non serán susceptibles de recurso autónomo, sen prexuízo dos que procedan contra a notificación individual conxunta do devandito valor e da nova contía da taxa ós concesionarios e titulares de autorizacións.

e) Tales valoracións, que se actualizarán o 1 de xaneiro de cada ano na mesma proporción que a variación interanual experimentada polo índice xeral de prezos ó consumo para o conxunto nacional total (IPC) no mes de outubro, poderanse revisar para a totalidade da zona de servicio cada cinco anos e, en todo caso, deberanse revisar cada dez anos. Así mesmo, deberanse revisar cando se aprobe ou modifique o plan de utilización dos espacios portuarios, na parte da zona de servicio que se atope afectada pola devandita modificación ou cando se produza calquera circunstancia que poida afecta-lo seu valor.

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS

E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA