Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 88 Venres, 6 de maio de 2011 Páx. 7921

I. Disposicións xerais

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DECRETO 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación (LOE), en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei orgánica 2/2006, de educación, do 3 de maio, no seu título III, capítulos III e IV, referidos á formación e ao recoñecemento, apoio e valoración do profesorado, e nos artigos 102, 103 e 105, establece que a formación permanente constitúe un dereito e unha obriga de todo o profesorado e unha responsabilidade das administracións educativas e dos propios centros. Así mesmo, establece que as administracións educativas planificarán as actividades de formación do profesorado, garantirán unha oferta diversificada e gratuíta e promoverán as medidas oportunas para favorecer a participación do profesorado nelas.

O Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, recolle, no seu artigo 7, a competencia da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa na planificación e desenvolvemento da formación permanente do profesorado.

A actual estrutura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado está regulada polo Decreto 99/2006, do 15 de xuño.

O traballo desenvolvido ao longo dos anos nos que estiveron en vigor o Decreto 245/1999, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte ensinanzas de niveis non universitarios, e o Decreto 99/2006, polo que se regula a planificación, estrutura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia sustentados con fondos públicos, apoiada na análise deste realidade docente, xunto cos cambios desenvolvidos na sociedade actual, coa presenza das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) en todos os ámbitos da vida e, moi especialmente, no marco educativo, aconsellan a introdución de modificacións nas actuais estruturas de formación permanente do profesorado.

A formación permanente do profesorado concíbese como un amplo sistema de apoio aos docentes, que parte das súas necesidades e que é acorde coa realidade social e educativa que envolve o seu labor, ademais de ser coherente coas análises e suxestións dos organismos internacionais. Esta formación recolle a colaboración con institucións académicas e outras de recoñecido prestixio e valor no ámbito educativo, ademais ten presente a realidade sociocultural e lingüística galega e considera os procesos avaliativos como un dos eixes que garanten a calidade e a mellora continua.

De igual xeito, a formación permanente do profesorado organizarase a través de itinerarios formativos para dar unha resposta adaptada ás necesidades do profesorado ao longo da súa vida profesional e ás demandas institucionais.

Este decreto consta de 6 capítulos que abranguen os diferentes aspectos necesarios para unha regulación integral da formación permanente do profesorado, adaptada a un sistema educativo orientado á mellora continua e, polo tanto, á calidade.

No capítulo I trátase sobre a definición, finalidade e ámbito de aplicación da norma.

No capítulo II desenvólvese o concepto de planificación da formación tanto a estratéxica como a anual mediante os seus correspondentes plans.

O capítulo III desenvolve a organización da formación permanente.

Nas diferentes seccións descríbense a organización, as funcións que se van desenvolver e os recursos por cada unha das unidades que interveñen na estrutura.

Na sección primeira establécese cal é a estrutura da formación permanente.

Na sección segunda redefine o papel do servizo de formación do profesorado cun enfoque coordinador da rede e de dirección estratéxica.

Na sección terceira establecese o que constitúe unha das principais novidades da nova regulación: a creación do Centro Autonómico de Formación e Innovación. A experiencia acumulada nestes últimos anos, así como a posta en marcha de novos proxectos centrados na innovación educativa e en ámbitos que precisan dunha forte especialización, fixeron visible a necesidade de contar cun centro que permita referenciar funcións vinculadas á investigación, á innovación, á formación a distancia e todas aquelas actividades e accións que redunden e lideren o enriquecemento da formación do profesorado. Así mesmo, como elemento central na nova estrutura, asígnanselle importantes funcións tanto no deseño e elaboración dos plans anuais como na coordinación do seu desenvolvemento. Este centro contará con persoas asesoras especialistas en distintas áreas e materias, que permitirán aglutinar esforzos e achegar un valor engadido ao sistema de formación.

Por último, na sección cuarta deste capítulo, regúlase a figura dos centros colaboradores como elementos clave para facilitar o acceso do profesorado á súa formación.

Regúlase no capítulo IV a figura da persoa coordinadora da formación nos centros educativos como profesional que no contorno máis próximo colabora na planificación, na detección de necesidades e no desenvolvemento das actividades.

O capítulo V trata da avaliación dos plans e o seu enfoque para promover a mellora continua e regula a creación do rexistro xeral de actividades de formación.

Como capítulo de peche, o capítulo VI abre a posibilidade da colaboración doutras entidades ou institucións na formación do profesorado cunha finalidade complementaria á oferta pública e artellada mediante instrumentos como os convenios de colaboración.

En virtude do anteriormente exposto, por proposta do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, consultado o Consello Escolar de Galicia, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de abril de dous mil once,

DISPOÑO:

CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto, definición e finalidade.

1. Este decreto ten por obxecto regular a planificación, estrutura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación, en centros educativos sustentados con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2. Considérase formación permanente o conxunto de actividades que perseguen a adecuación dos coñecementos e métodos á evolución das ciencias e das didácticas específicas, así como todos aqueles aspectos de coordinación, orientación, titoría, atención educativa á diversidade e organización encamiñados a mellorar a calidade do ensino e o funcionamento dos centros. Así mesmo, deberán incluír formación específica sobre a utilización das tecnoloxías da información e comunicación no ensino e a formación en linguas estranxeiras do profesorado, independentemente da súa especialidade, así como, en materia de igualdade nos termos establecidos na Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

3. A formación permanente do profesorado concíbese como un dereito e unha obriga de todo o profesorado e unha responsabilidade da administración educativa e dos propios centros.

4. A Administración educativa planificará as actividades de formación permanente do profesorado, garantirá unha oferta diversificada e gratuíta destas actividades e establecerá as medidas oportunas para favorecer a participación do profesorado nelas.

5. A finalidade da formación permanente é a de promover o desenvolvemento profesional do profesorado para a mellora da práctica educativa.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.

Este decreto aplicarase á formación permanente do profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación -educación infantil, educación primaria, educación secundaria, formación profesional, educación de adultos e ensinanzas de réxime especial- en centros educativos sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

CAPÍTULO II

Planificación da formación permanente do profesorado

Artigo 3. Planificación da formación.

1. A planificación da formación permanente do profesorado realizarase a través do plan estratéxico e dos plans anuais.

2. No plan estratéxico definiranse os obxectivos que hai que conseguir ao remate dun período de catro anos e a súa concreción en obxectivos anuais. Para a súa elaboración teranse en conta as prioridades e directrices elaboradas pola dirección xeral da que depende a formación permanente do profesorado, as necesidades de formación detectadas polos órganos competentes na formación permanente e as propostas realizadas polo profesorado. Un destes obxectivos será que o profesorado adquira as competencias necesarias para poder transmitir ao alumnado o respecto á dignidade das mulleres e á igualdade entre homes e mulleres.

3. Nos plans anuais de formación do profesorado desenvolveranse os obxectivos anuais a través de medidas e accións concretas. Os plans anuais poderán incluír plans específicos de formación para distintos colectivos do profesorado, entre outros, o profesorado de formación profesional e o de ensinanzas de réxime especial, contando coa participación dos servizos competentes nestas ensinanzas.

4. O plan estratéxico e os plans anuais serán aprobados pola dirección xeral competente en formación permanente do profesorado.

CAPÍTULO III

Organización da formación permanente do profesorado

Sección 1.ª Estrutura da formación permanente do profesorado

Artigo 4. A estrutura da formación permanente do profesorado.

A formación permanente do profesorado desenvolverase a través da seguinte estrutura:

a) O Servizo de Formación do Profesorado.

b) O Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI).

c) Os centros de formación e recursos (CFR).

Sección 2.ª O Servizo de Formación do Profesorado

Artigo 5. O Servizo de Formación do Profesorado.

O Servizo de Formación do Profesorado, dependente da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, é o órgano responsable da coordinación das estruturas de formación permanente do profesorado e da promoción, xestión e rexistro das accións formativas.

Artigo 6. Funcións do Servizo de Formación do Profesorado.

1. Correspóndelle ao Servizo de Formación do Profesorado desenvolver as funcións seguintes:

a) Coordinar o Centro Autonómico de Formación e Innovación e a rede de centros de formación e recursos.

b) Elaborar e difundir o plan estratéxico de formación, conforme as directrices da dirección xeral responsable da formación do profesorado.

c) Organizar e executar a formación inicial e permanente do persoal adscrito ás estruturas de formación do profesorado.

d) Xestionar os proxectos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria relacionados co seu ámbito de competencia.

e) Promover e xestionar as convocatorias de accións de apoio á formación do profesorado.

f) Deseñar e aplicar os modelos de avaliación dos plans de formación do profesorado.

g) Colaborar coas institucións interesadas na realización de actividades formativas.

h) Levar o rexistro da formación permanente do profesorado.

i) Calquera outra análoga que lle sexa encomendada dentro do ámbito das súas competencias.

2. Para o desenvolvemento das funcións propias do Servizo de Formación do Profesorado integraranse neste o número de asesores e asesoras docentes que determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Sección 3.ª O Centro Autonómico de Formación e Innovación

Artigo 7. Definición e dependencia.

1. O Centro Autonómico de Formación e Innovación é o órgano encargado de analizar as necesidades de formación do profesorado e deseñar, de acordo coas liñas prioritarias elaboradas pola dirección xeral da que depende a formación permanente do profesorado, os plans anuais de formación.

2. O Centro Autonómico de Formación e Innovación dependerá orgánica e funcionalmente da dirección xeral competente en materia de formación do profesorado.

3. Estará integrado polos asesores e asesoras das especialidades docentes que determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 8. Funcións.

Son funcións do Centro Autonómico de Formación e Innovación:

a) Analizar, a través dos órganos que integran as estruturas de formación, as necesidades de formación do profesorado.

b) Deseñar e elaborar os plans anuais de formación, tanto a formación presencial como a formación a distancia.

c) Desenvolver a formación a distancia.

d) Coordinar o desenvolvemento dos plans anuais de formación, baixo a supervisión do Servizo de Formación do Profesorado.

e) Seleccionar e adaptar contidos para contornos educativos dixitais.

f) Desenvolver e avaliar proxectos de investigación e innovación educativa.

g) Promover a elaboración e difusión de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.

h) Promover a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias educativas entre o profesorado.

i) Deseñar e desenvolver as accións formativas que abranguen a toda a comunidade autónoma.

j) Calquera outra que a administración educativa lle encomende en relación cos obxectivos propios do centro.

Artigo 9. Organización do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

1. O Centro Autonómico de Formación e Innovación estará estruturado en equipo directivo e departamentos de formación.

2. O equipo directivo estará constituído polo director ou directora e polo secretario ou secretaria.

3. Os departamentos de formación encargaranse de elaborar e, se é o caso, xestionar as correspondentes actividades formativas dos plans anuais de formación permanente do profesorado e as encomendadas especificamente pola dirección xeral competente en materia de formación do profesorado.

Artigo 10. A dirección do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

1. O director ou directora é a persoa responsable do Centro Autonómico de Formación e Innovación e representante da administración educativa.

2. O director ou directora serán funcionarios de carreira pertencentes a algún dos corpos docentes que imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación, con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

3.Será nomeado mediante convocatoria pública para a provisión de postos de libre designación.

4. Son funcións do director ou directora:

a) Representar o centro e exercer a xefatura de todo o persoal adscrito.

b) Dirixir e coordinar o plan de actuación do centro.

c) Aprobar os orzamentos e a conta de xestión dentro da asignación orzamentaria que lle sexa atribuída pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

d) Autorizar os gastos e efectuar os pagamentos, de acordo co orzamento do centro.

e) Visar as certificacións e documentos oficiais do centro.

f) Coordinar, cos órganos que integran as estruturas de formación, o desenvolvemento dos plans anuais de formación permanente do profesorado.

g) Calquera outra que lle sexa atribuída pola administración educativa, dentro do ámbito das súas competencias.

Artigo 11. A secretaría do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

1. O secretario ou secretaria será nomeado pola dirección xeral da que dependa a formación permanente do profesado, por proposta da dirección do Centro Autonómico de Formación e Innovación, entre os asesores e asesoras deste centro, e dedicará unha parte do seu horario ás funcións propias da secretaría.

2. A persoa responsable da secretaría desenvolverá as seguintes funcións:

a) As da dirección, no caso de ausencia e/ou enfermidade do director ou directora.

b) Responsabilizarase da xestión administrativa, económica, patrimonial e de persoal do centro.

c) Calquera outra función que lle encomende a dirección, dentro do seu ámbito de competencias.

3. O secretario ou secretaria cesará nas súas funcións polos seguintes motivos:

a) Por proposta do director do Centro Autonómico de Formación e Innovación, aceptada pola dirección xeral da que depende a formación permanente do profesorado.

b) No momento en que cese na función asesora.

c) Por renuncia motivada, incapacidade física ou psíquica ou revogación acordada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

d) En todo caso, o secretario ou secretaria cesará cando cese o director ou directora do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

Artigo 12. Os departamentos de formación do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

1. O Centro Autonómico de Formación e Innovación, para o desenvolvemento das súas funcións, organizarase en departamentos de formación, nos que se integrarán os asesores e asesoras en función da súa especialidade docente.

2. En cada departamento de formación que se constitúa haberá un xefe ou xefa de departamento, que será nomeado, por un período de dous anos, pola persoa directora do Centro Autonómico de Formación e Innovación, oídos os membros do departamento, de entre as persoas asesoras docentes que constitúen este.

3. Os xefes e xefas de departamento cesarán nas súas funcións ao remate do seu mandato, cando cesen na función asesora ou por proposta da persoa directora do centro, oído o equipo de asesores e asesoras e os interesados.

4. Os xefes ou xefas de departamento coordinarán as actividades do persoal do departamento e aqueloutras que lle asigne a persoa directora do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

5. Correspóndelle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinar os departamentos de formación que se constitúan no Centro Autonómico de Formación e Innovación, o número de asesores e asesoras de formación que se integran en cada departamento, os requisitos e o proceso de selección destes, así como o proceso de avaliación que determina a súa continuidade.

Artigo 13. Funcións dos asesores e asesoras do Centro Autonómico de Formación e Innovación.

1. Serán funcións dos asesores e asesoras do Centro Autonómico de Formación e Innovación as seguintes:

a) Detectar as necesidades de formación do profesorado.

b) Participar na elaboración, desenvolvemento e avaliación dos plans anuais.

c) Deseñar e desenvolver a oferta de formación a distancia.

d) Seleccionar e adaptar contidos para contornos educativos dixitais.

e) Desenvolver a avaliar proxectos de investigación e innovación educativa.

f) Promover a elaboración e difusión de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.

g) Promover a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias educativas entre profesorado.

h) Deseñar e desenvolver as accións formativas que abranguen a toda a comunidade autónoma.

i) Calquera outra que a administración educativa lle encomende, en relación cos obxectivos propios do centro.

Sección 4.ª Os centros de formación e recursos

Artigo 14. Os centros de formación e recursos:

1. Os centros de formación e recursos son as unidades encargadas da execución daquelas accións formativas previstas nos plans anuais de formación e das propostas pola dirección xeral competente en formación permanente do profesorado.

2. Responsabilízanse da xestión da formación permanente do profesorado no seu ámbito de actuación e prestan un servizo de apoio ao profesorado que imparte as ensinanzas establecidas na Lei orgánica de educación, en centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Será competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a determinación do número, organización e localización dos centros de formación e recursos, así como o seu ámbito de actuación.

4. Dependen funcionalmente da dirección xeral da que dependa o Servizo de Formación do Profesorado e organicamente da xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria correspondente.

5. Os centros de formación e recursos terán adscritos os asesores e asesoras de formación que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determine para cada un deles, en función do número de centros educativos asignados e do número de profesores e profesoras que exercen neles.

Artigo 15. Funcións dos centros de formación e recursos.

Son funcións dos centros de formación e recursos.

a) Detectar e recoller as necesidades e demandas de formación nos centros educativos do seu ámbito de actuación e propoñer iniciativas e accións formativas que as satisfagan.

b) Xestionar e executar as accións formativas que integran os plans anuais de formación do seu ámbito e colaborar, se é o caso, nas accións de formación a distancia.

c) Promover accións de formación do profesorado nos centros, encamiñadas a impulsar a investigación educativa, fomentando e apoiando a participación do profesorado en seminarios permanentes, grupos de traballo, proxectos de formación en centros ou calquera outra modalidade de formación.

d) Fomentar a innovación e as actividades de intercambio, debate e difusión de experiencias educativas entre o profesorado.

e) Promover a elaboración e difusión de materiais didácticos e de apoio á acción educativa.

f) Proporcionar ao profesorado do seu ámbito territorial un servizo de documentación, elaboración e difusión de material didáctico, así como o acceso ao uso dos recursos pedagóxicos e dos fondos das súas bibliotecas e mediatecas.

g) Calquera outra que a administración educativa lle encomende en relación cos obxectivos propios do centro.

Artigo 16. Organización dos centros de formación e recursos.

Para o desenvolvemento das súas funcións os centros de formación e recursos contarán cun director ou directora e un secretario ou secretaria, que constituirán os órganos de dirección, así como polos asesores e asesoras de formación que se determine por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 17. A dirección dos centros de formación e recursos.

1. O director ou directora é a persoa responsable do centro de formación e recursos e representante da administración educativa.

2. Son funcións do director ou directora do centro de formación e recursos:

a) Representar ao centro e exercer a xefatura de todo o persoal adscrito.

b) Dirixir e coordinar o desenvolvemento do plan anual de formación no seu ámbito de actuación.

c) Aprobar os orzamentos e a conta de xestión dentro da asignación orzamentaria que lle sexa atribuída pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

d) Visar as certificacións e documentos oficiais do centro.

e) Autorizar os gastos e efectuar os pagamentos, de acordo co orzamento do centro.

f) Calquera outra que lle sexa atribuída pola administración educativa, dentro do ámbito das súas competencias.

3. O director ou directora do centro de formación e recursos será seleccionado mediante convocatoria pública e valoración de méritos conforme a un baremo establecido, entre o persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica de educación e con destino en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Será nomeado en comisión de servizos por un período dun ano, renovable ata un máximo de seis, establecéndose, ao final de cada período, un proceso de avaliación sobre o exercicio das súas funcións que determinará a súa continuidade.

4. O director ou directora cesará nas súas funcións ao remate do seu mandato ou por algunha das seguintes causas:

a) Paso a situación de servizos especiais, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión de funcións, provisional ou firme.

b) Por resolución do xefe ou xefa territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, mediante expediente administrativo con audiencia da persoa interesada, cando incumpra gravemente as súas funcións.

c) Por renuncia motivada aceptada polo xefe ou xefa territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 18. A secretaría dos centros de formación e recursos.

1. O secretario ou secretaria do centro de formación e recursos será nomeado, a proposta da dirección do centro, entre os asesores e asesoras, polo xefe ou xefa territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2. Son funcións do secretario ou secretaria do centro de formación e recursos:

a) As da dirección, no caso de ausencia e/ou enfermidade da persoa directora.

b) Responsabilizarase da xestión administrativa, económica, patrimonial e de persoal do centro.

c) Calquera outra función que lle encomende a dirección, dentro do seu ámbito de competencias.

3. O secretario ou secretaria cesará nas súas funcións polos seguintes motivos:

a) Por proposta do director do centro de formación e recursos e aceptada pola xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

b) No momento en que cese na función asesora.

c) Por renuncia motivada, incapacidade física ou psíquica ou revogación acordada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

d) En todo caso, o secretario ou secretaria cesará cando cese o director ou directora do centro de formación e recursos.

4. O asesor ou asesora que asuma as funcións de secretario ou secretaria dedicará unha parte do seu horario ao desenvolvemento destas.

Artigo 19. O funcionamento dos centros de formación e recursos.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, para asegurar a xestión de calidade no desenvolvemento dos procesos que se levan a cabo nas estruturas de formación do profesorado, poderá facilitar protocolos comúns de organización e funcionamento.

Artigo 20. Centros colaboradores.

1. Co fin de manter e garantir unha distribución territorial que permita e facilite o acceso do profesorado á formación permanente, cada centro de formación e recursos contará co apoio de centros colaboradores.

2. Os centros colaboradores serán centros docentes públicos determinados pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e seleccionaranse en función dos recursos de que dispoñan e das necesidades das estruturas de formación. Prestarán colaboración preferentemente aos centros de formación e recursos e facilitarán os espazos e medios necesarios para a realización de actividades formativas que sexa preciso realizar neles.

Sección 5.ª Asesores e asesoras docentes nas estruturas de formación permanente do profesorado

Artigo 21. Asesores e asesoras docentes nas estruturas de formación permanente do profesorado.

1. Os asesores e asesoras do Servizo de Formación do Profesorado, do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos serán funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, con destino en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

2. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará o número de asesores ou asesoras que integrarán as estruturas de formación permanente do profesorado, así como a especialidade docente dos distintos corpos, se é o caso, e os requisitos de formación e experiencia requiridos a cada asesor ou asesora para o desempeño das funcións correspondentes.

Artigo 22. Selección, nomeamento e avaliación.

1. Os asesores e asesoras das estruturas de formación serán seleccionados mediante concurso público de méritos pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que determinará os requisitos das persoas candidatas e os criterios de selección. En caso de empate de puntuación entre varias das persoas candidatas, establécese como criterio de desempate a preferencia da persoa candidata do sexo infrarrepresentado.

2. Estas persoas serán nomeadas, en réxime de comisión de servizos e con reserva do posto de traballo de orixe, por períodos anuais, renovables ata un máximo de seis anos establecéndose, ao final de cada período anual, un proceso de avaliación sobre o exercicio das súas funcións que determinará a súa continuidade ou non.

Artigo 23. Formación inicial e continua.

1. As persoas asesoras das estruturas de formación do profesorado que resulten seleccionadas deberán participar nunha acción de formación inicial que programe a dirección xeral competente en formación permanente do profesorado.

2. Así mesmo, todas estas persoas asesoras deberán participar na formación continua programada pola dirección xeral competente na formación permanente do profesorado.

CAPÍTULO IV

A coordinación da formación nos centros educativos

Artigo 24. O coordinador ou coordinadora de formación nos centros educativos.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará os centros educativos da súa dependencia nos que existirá unha persoa coordinadora de formación do profesorado.

2. A persoa coordinadora de formación do profesorado será docente, con destino definitivo no centro educativo e designada pola persoa directora. Desempeñará as súas funcións durante un período de catro anos, renovable, se é o caso, e cesará cando cese a persoa directora, ao final deste período ou cando se dea algunha das causas recollidas nos regulamentos orgánicos de centro vixentes para cada nivel educativo.

3. O desempeño desta función terá o mesmo recoñecemento para efectos administrativos que os cargos de xefatura de departamento ou de coordinación docente establecidos nos respectivos regulamentos orgánicos.

4. A persoa coordinadora de formación deberá participar nas actividades de formación que se establezan polas estruturas de formación do profesorado.

Artigo 25. Funcións da persoa coordinadora de formación.

Correspóndelle á persoa coordinadora de formación, baixo a dirección da xefatura de estudos, a realización das seguintes funcións:

a) Colaborar co centro de formación e recursos na planificación e realización das actividades de formación no propio centro.

b) Promover a participación do profesorado no intercambio de experiencias e na selección e elaboración de materiais didácticos que contribúan á mellora da práctica docente.

c) Planificar e organizar as actividades de formación do profesorado realizadas polo centro.

d) Recoller as necesidades de formación detectadas no centro e trasladalas, a través da dirección do centro educativo, ás estruturas de formación.

e) Xestionar os apoios demandados polo centro en canto a recursos pedagóxicos e didácticos que poidan facilitar os centros de formación e recursos.

CAPÍTULO V

Avaliación e rexistro da formación permanente do profesorado

Artigo 26. A avaliación dos plans de formación.

1. A finalidade da avaliación da formación permanente será analizar e contrastar os procesos e resultados obtidos no desenvolvemento da formación, coa pretensión de mellorala.

2. A avaliación será un proceso sistemático e formativo, que combinará procedementos de avaliación interna e externa.

3. A avaliación interna será desenvolvida polo Centro Autonómico de Formación e Innovación. Para tal efecto, analizaranse os procesos e resultados dos plans de formación e, ao final de cada curso escolar, o Centro Autonómico de Formación e Innovación elaborará unha memoria na que se recolla a valoración, entre outros, sobre os seguintes aspectos: as actividades executadas, os niveis de participación do profesorado, a valoración dos recursos e o grao de consecución dos obxectivos propostos.

4. A avaliación externa será promovida pola dirección xeral competente na formación permanente do profesorado e nela participará o Servizo de Inspección Educativa.

5. Cos resultados da avaliación, a dirección xeral competente en formación permanente do profesorado orientará as prioridades e as directrices en materia de formación permanente do profesorado e promoverá procesos de mellora continua.

Artigo 27. Rexistro da Formación Permanente do Profesorado.

1. Existirá un rexistro xeral de actividades de formación permanente do profesorado, no que se recollerán todas as actividades realizadas polo profesorado das recollidas nos plans de formación da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, así como daquelas homologadas e/ou recoñecidas pola mesma consellería e con idéntica finalidade.

2. O rexistro xeral de actividades de formación permanente do profesorado, que será responsabilidade do Servizo de Formación do Profesorado, recollerá, polo menos, o nome das actividades realizadas, o profesorado que as superou, a duración en horas ou créditos de cada actividade e o órgano ou institución responsable da súa organización.

CAPÍTULO VI

A colaboración con outras institucións

Artigo 28. Colaboración con outras institucións.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, coa finalidade de complementar a oferta formativa institucional, poderá establecer canles de colaboración en materia de formación do profesorado con outras entidades ou institucións públicas, ou privadas sen ánimo de lucro, e que teñan entres os seus fins primordiais a mellora da formación do profesorado.

2. Esta colaboración establecerase a través de convenios, para aquelas accións que respondan aos plans estratéxico e anuais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Disposicións adicionais

Primeira. Os centros que configuran a rede de formación permanente do profesorado contarán co persoal de administración e servizos necesario para o cumprimento efectivo dos fins para os que foron creados, dentro das dotacións de persoal existentes na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Segunda. Resultará de aplicación ás persoas directoras do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos o Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento específico de dirección de centros escolares públicos.

Terceira. O Centro Autonómico de Formación e Innovación realizará as funcións establecidas neste decreto para os centros de formación e recursos, no ámbito xeográfico que determine a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Cuarta. A protección e custodia dos datos persoais, establecidos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e polo Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, así como nas súas normas de desenvolvemento, será responsabilidade do director ou directora de cada centro.

Disposición transitoria

Única. Entre tanto non se desenvolva a disposición adicional terceira, o ámbito xeográfico do Centro Autonómico de Formación e Innovación será o que actualmente corresponde ao Centro de Formación e Recursos de Santiago de Compostela.

Disposicións derrogatorias

Primeira. Queda derrogado o Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a planificación, estrutura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos.

Segunda. Queda derrogado o artigo 7.1.2 do Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, regulador das funcións do Servizo de Formación do Profesorado.

Terceira. Quedan, así mesmo, derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira. Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para ditar, dentro do ámbito das súas competencias, as normas precisas para a aplicación e o desenvolvemento deste decreto.

Segunda. Este decreto entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, catorce de abril de dous mil once.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria