Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Mércores, 20 de xullo de 2011 Páx. 20269

III. Outras disposicións

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación das bolsas de formación en proxectos de investigación no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, convocadas pola Orde do 31 de marzo de 2011 (DOG número 68, do 6 de abril).

Mediante a Orde do 31 de marzo de 2011, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, apróbanse as bases reguladoras que rexerán o concurso público de seis bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e procédese á súa convocatoria (DOG núm. 68, do 6 de abril).

Concluído o prazo de presentación de instancias e realizados os trámites previstos na referida orde, a Comisión de Avaliación, constituída ao abeiro da base sétima da convocatoria, avaliou os méritos dos solicitantes admitidos de acordo cos criterios fixados nas bases da convocatoria e realizoulles unha entrevista aos aspirantes que obtiveron a puntuación mínima exixida de 5 puntos. Á vista dos resultados acadados, a Comisión elaborou o 29.6.2011 a súa proposta de concesión para a designación dos titulares das bolsas entre os solicitantes que acadaron unha maior puntuación, así como unha listaxe de suplentes cos restantes candidatos admitidos valorados cun mínimo de 5 puntos na fase de valoración de méritos, de acordo co establecido nas bases oitava e novena.

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, segundo o disposto na disposición adicional da Orde do 22 de abril de 2010, de delegación de competencias nos órganos superiores e periféricos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 78, do 27 de abril), en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na base novena da convocatoria.

De acordo con todo o indicado, con base na proposta elevada polo presidente da Comisión de Avaliación,

RESOLVO:

Aceptar a proposta presentada pola Comisión en todo o seu contido e declarar deserta a bolsa do anexo I porque ningún dos candidatos cumpre todos os requisitos mínimos exixidos pola convocatoria; e concederlles as 5 bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades aos candidatos que se relacionan no anexo A desta resolución.

De acordo coa base segunda da convocatoria, o importe das bolsas incluirá unha asignación mensual de 954 € e un seguro de asistencia médica e seguro combinado de accidentes, durante o período comprendido entre o 1.8.2011 e o 30.6.2013.

Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que o bolseiro/a seleccionado/a non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declaralas desistidas da petición de bolsa por non contestar ao requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido, en aplicación do disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpor recurso potestativo de reposición ante a Secretaría Xeral de Política Lingüística no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2011.

Anxo M. Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

 • Anexo I: Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Deserto.

 • Anexo II: Catalogación dos fondos bibliográficos do Centro Ramón Piñeiro.

Titular:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Iglesias Blanco, Anastasio Santos

44812192G

5,2625

2

7,2625

Suplentes:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Pérez Santos, Raquel

44808360J

5,1099

2

7,1099

– Anexo III: Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Manzano Rovira, Carmen

34999779N

6,5732

3

9,5732

Suplentes:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Pichel Gotérrez, Ricardo

44846150Z

5,6029

2,75

8,3529

Lojo Sandino, Paula

33343990Q

6,1639

2

8,1639

 • Anexo IV: Informes de literatura.

Titular:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Fernández Santomé, Cristina

76580437M

5,1338

3

8,1338

Suplentes:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Molanes Rial, Mónica

77009599X

5,3150

2,75

8,0650

Rodo Montes, Inés

46905293J

5,7932

2,25

8,0432

Marante Arias, Antía

46910043W

5,4324

2

7,4324

Pérez González, David

52937393H

5,1748

2

7,1748

 • Anexo V: Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos.

Titular:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Domínguez Mallo, Lorena

44835828L

6,6108

3

9,6108

Suplentes:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Martínez Delgado, Ana Belén

32669033V

5,1500

3

8,1500

Marante Arias, Antía

46910043W

5,2468

2,5

7,7468

Pérez González, David

52937393H

5,1748

2,5

7,6748

Rodo Montes, Inés

46905293J

5,1932

2

7,1932

 • Anexo VI: Lírica profana galego-portuguesa.

Titular:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Pousada Cruz, Miguel Ángel

78739967L

8,5511

3

11,5511

Suplentes:

Apelidos e nome

NIF

Méritos

Entrevista

Puntuación final

Pichel Gotérrez, Ricardo

44846150Z

6,8529

2,5

9,3529

ANEXO B

 • Anexo I: Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Álvarez Rodríguez, Aida

76940607H

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

García González, Tatiana

77406667Y

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

García Veiga, M.ª Ángeles

44833017Z

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Pedrido Davila, Patricia

53171261E

Non reúne 2 dos 3 requisitos específicos exixidos na bolsa:

–Coñecementos avanzados e experiencia contrastada na análise informática de datos

–Coñecementos de Bellview System

Seijo Vilamizar, Javier

46909817Y

Non reúne 2 dos 3 requisitos específicos exixidos na bolsa:

–Coñecementos avanzados e experiencia contrastada na análise informática de datos

–Coñecementos de Bellview System

Desistencia da solicitude:

Apelidos e nome

NIF

Guntiñas Paredes, Alejandro

35479622T

Novo Rey, Uxío

44824534H

 • Anexo II: Catalogación dos fondos bibliográficos do Centro Ramón Piñeiro.

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos e nome

NIF

Torrado Agulla, Xerardo

44079735M

Regueiro Méndez, Rosalía

47368762D

Pérez González, Santiago

34979705V

Martínez Pazos, Fátima

35468020L

Botana Iglesias, Rocío

44820708X

Vila Amado, Clara

32708133V

Tubío Pérez, Félix

52939303L

Coto Dono, Bárbara

76829797E

Márquez Castro, Benito

76903307R

Fernández García, Marta

34638178V

Lois Peón, Yolanda

53611073M

Álvarez García, Víctor Manuel

34877902N

Rodríguez Armada, Marta Elena

44475849J

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Barreiro Molano, Olalla

76869969J

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Díaz Carracedo, Susana

47370722Z

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Mandayo Liste, M.ª Jesús

46915965J

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Taboada González, Sabela

53169181N

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Desistencia da solicitude:

Apelidos e nome

NIF

Cabodevila Castesano, Ciara

76930401R

Calo Abelleira, María

78793188H

Díaz López, Juan David

33540052A

Neira Santos, Mónica

33551710T

Rigüela Benedicto, Olaia

36134370J

Torrado Gándara, Lorena

32692230F

 • Anexo III: Terminoloxía científico-técnica.

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos e nome

NIF

Pousada Cruz, Miguel Ángel

78739967L

Estévez Ríonegro, Noelia

44483724E

Crespo Bastos, Ana Belén

76905861W

Domínguez Mallo, Lorena

44835828L

López Figueroa, Laura

34638683Q

Mariño Taibo, Laura

79333219D

Dubois Silva, Susana

77410551A

Lema Martínez, Rebeca

46907257E

Aira Gallardo, Maika

33551444X

Valls Alecha, Esteve

47104336Z

Cerradelo Gómez, Silverio

52192199R

Suárez Pazos, María Lorena

32830513Z

Fernández Santomé, Cristina

76580437M

Fernández Rodríguez, María Luísa

44488385Z

Del Castillo Velasco, Eduard

47612609X

Alexandre Teixeiro, Paula

32696847R

Penelas Devesa, Patricia María

33547420B

Viturro Piñeiro, María

52935815G

Vázquez Laíño, Mónica

79336241H

López López, Lorena

33541953H

Rodríguez Suárez, María

52937389Z

Pérez González, David

52937393H

Otero Doval, Herminda

44088959Y

Varela Armas, M.ª Luz

33542113V

Abalo Sánchez, Marta

36164199B

Solleiro González, Samuel

35561155G

Ferro Diz, María Dolores

44075697S

Rodo Montes, Inés

46905293J

De la Torre Conde, Eva

33339274S

Marante Arias, Antía

46910043W

Vila Amado, Raquel

32708134H

Ferradás Carballo, Cristina

53119194G

Martínez Delgado, Ana Belén

32669033V

Saavedra Carballido, Jesús Manuel

33343534C

Pérez Mariño, Iria

44081549W

Leal Eimil, Rebeca

33343516W

Arce Méndez, Miguel

44813328J

Martín Menduíña, Sara

53115561M

Martínez Domínguez, Marcos

36144676S

Pérez Cerbán, Rosa María

79331576E

González Pérez, Raquel

39454603N

Torrado Cespón, Milagros

52939074C

Portela Núñez, Darío

36160723P

Fernández Rodríguez, Sandra

33545035H

García Garrido, Alejandra

36145462L

Sóñora Rey, Patricia

76932044B

González Peteiro, Iván

33535767L

Castelo Fernández, María Patricia

44839507H

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Capelán Díaz, Cathia

47368587H

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Cividanes Pereira, Romina

76899562M

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Diéguez González, Elsa

76731957R

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatori

Ferreiro Barreiro, Bárbara

79323574R

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Martínez, Henrique

46906838V

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Pais, Fátima

44847233Q

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

López Veleiro, Raquel

77401346K

Solicitude presentada fóra de prazo

Pereiro Traba, Amaranda

79321529A

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Suárez Bugarín, Ana Belén

34875244E

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Desistencia da solicitude:

Apelidos e nome

NIF

Vílchez Ruíz, Carmen Elena

75134968V

 • Anexo IV: Informes de literatura.

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos e nome

NIF

Martínez Delgado, Ana Belén

32669033V

Torrado Cespón, Milagros

52939074C

González Abelaira, Cristina

33542509E

Saavedra Carballido, Jesús Manuel

33343534C

Fernández Rodríguez, María Luísa

44488385Z

Ferradás Carballo, Cristina

53119194G

Sóñora Rey, Patricia

76932044B

Mariño Taibo, Laura

79333219D

Alexandre Teixeiro, Paula

32696847R

Paramá Ferreiro, Natividad

44810565X

Aira Gallardo, Maika

33551444X

Varela Armas, M.ª Luz

33542113V

Penelas Devesa, Patricia María

33547420B

Suárez Pazos, María Lorena

32830513Z

Pérez Mariño, Iria

44081549W

García Garrido, Alejandra

36145462L

Bermúdez Salgueiro, Miguel

46900897X

Ferro Diz, María Dolores

44075697S

Crespo Bastos, Ana Belén

7690586W

Fernández Rodríguez, Sandra

33545035H

González Peteiro, Iván

33535767L

Portela Núñez, Darío

36160723P

Arce Méndez, Miguel

44813328J

Vázquez Laíño, Mónica

79336241H

Vila Amado, Raquel

32708134H

Castelo Fernández, María Patricia

44839507H

Xaneiro Caramés, Rafael

33278489L

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Capelán Díaz, Cathia

47368587H

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Cividanes Pereira, Romina

76899562M

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Ferreiro Barreiro, Bárbara

79323574R

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Martínez, Henrique

46906838V

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Pais, Fátima

44847233Q

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Leal Eimil, Rebeca

3334351W

Non cursou literatura galega

Martínez Domínguez, Marcos

36144676S

Non cursou literatura galega

Otero Doval, Herminda

44088959Y

Non cursou literatura galega

Pereiro Traba, Amaranda

79321529A

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Pérez Cerbán, Rosa María

79331576E

Non cursou literatura galega

Ruzo Barbeito, María Nazareth

79322304L

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Solleiro González, Samuel

35561155G

Non cursou literatura galega

Suárez Bugarín, Ana Belén

34875244E

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

 • Anexo V: Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos.

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos e nome

NIF

Del Castillo Velasco, Eduard

47612609X

Mariño Taibo, Laura

79333219D

López López, Lorena

33541953H

Viturro Piñeiro, María

52935815G

Varela Armas, M.ª Luz

33542113V

Rodríguez Suárez, María

52937389Z

Paramá Ferreiro, Natividad

44810565X

Crespo Bastos, Ana Belén

7690586W

García Garrido, Alejandra

36145462L

Pérez Mariño, Iria

44081549W

Arce Méndez, Miguel

44813328J

Sóñora Rey, Patricia

76932044B

Ferro Diz, María Dolores

44075697S

Vázquez Laíño, Mónica

79336241H

Santiago Martínez, Irene

53115376G

Penelas Devesa, Patricia María

33547420B

Vila Amado, Raquel

32708134H

Xaneiro Caramés, Rafael

33278489L

Suárez Pazos, María Lorena

32830513Z

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Ferreiro Barreiro, Bárbara

79323574R

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Martínez, Henrique

46906838V

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Pais, Fátima

44847233Q

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

López Veleiro, Raquel

77401346K

Solicitude presentada fóra de prazo

Pereiro Traba, Amaranda

79321529A

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Suárez Bugarín, Ana Belén

34875244E

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Desistencia da solicitude:

Apelidos e nome

NIF

Rigüela Benedicto, Olaia

36134370J

Vílchez Ruíz, Carmen Elena

75134968V

 • Anexo VI: Lírica profana galego-portuguesa.

Denegados por non acadar a puntuación mínima exixida na fase de valoración de méritos:

Apelidos e nome

NIF

Rodríguez Suárez, María

52937389Z

Rodo Montes, Inés

46905293J

Mariño Taibo, Laura

79333219D

Varela Armas, M.ª Luz

33542113V

Fernández Rodríguez, María Luísa

44488385Z

Abalo Sánchez, Marta

36164199B

Fernández Santomé, Cristina

76580437M

Solleiro González, Samuel

35561155G

Martínez Delgado, Ana Belén

32669033V

Ferradás Carballo, Cristina

53119194G

Pérez Mariño, Iria

44081549W

Vila Amado, Raquel

32708134H

García Garrido, Alejandra

36145462L

Ferro Diz, María Dolores

44075697S

Portela Núñez, Darío

36160723P

Pérez Cerbán, Rosa María

79331576E

Suárez Pazos, María Lorena

32830513Z

Leal Eimil, Rebeca

33343516W

Arce Méndez, Miguel

44813328J

González Peteiro, Iván

33535767L

Vázquez Laíño, Mónica

79336241H

Santiso Fernández, Iago

47372355Z

Penelas Devesa, Patricia María

33547420B

Excluídos:

Apelidos e nome

NIF

Causa de exclusión

Cividanes Pereira, Romina

76899562M

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Ferreiro Barreiro, Bárbara

79323574R

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Martínez, Henrique

46906838V

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

González Pais, Fátima

44847233Q

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Pereiro Traba, Amaranda

79321529A

Nota media simple do expediente académico inferior á exixida na convocatoria

Desistencia da solicitude:

Apelidos e nome

NIF

Primerano, Concetta Ilenia

AR4072414

Vílchez Ruíz, Carmen Elena

75134968V