Descargar PDF Galego | Castellano

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Xoves, 21 de xullo de 2011 Páx. 20388

I. Disposicións xerais

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 31, determina que é competencia plena da Comunidade Autónoma de Galicia a regulación e a administración do ensino en toda a súa extensión, nos seus niveis e graos, nas súas modalidades e especialidades, sen prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto primeiro do seu artigo 81, a desenvolvan.

A Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, e a Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentable, introducen modificacións na Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, e na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que afectan a organización dos programas de cualificación profesional inicial e as posibilidades de acceder aos ciclos formativos de formación profesional.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada polas ditas Lei 2/2011, do 4 de marzo, e Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, establece no seu artigo 30 que lles corresponde ás administracións educativas organizar programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos e alumnas maiores de 15 anos, cumpridos antes do 31 de decembro do ano de inicio do programa, para os cales se considere que é a mellor opción para alcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria obrigatoria, co fin de que alcancen competencias profesionais propias dunha cualificación de nivel 1 da estrutura actual do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, así como de que teñan a posibilidade dunha inserción sociolaboral satisfactoria e de que amplíen as súas competencias básicas para proseguiren estudos nas diferentes ensinanzas.

Na actualidade, existe alumnado de educación secundaria obrigatoria con dificultades ou desfases na súa aprendizaxe que poden pór en risco o alcance das competencias básicas e dos obxectivos previstos e, como consecuencia, a obtención da titulación correspondente. Malia tales dificultades, este alumnado posúe capacidades que cómpre potenciar a través de medidas educativas específicas para poder finalizar a súa escolarización en condicións de desenvolvemento persoal e inclusión social satisfactorias, sen as cales probablemente teña que afrontar unha situación laboral de precariedade debido á falta de cualificación e de titulación. Para este alumnado establécense os programas de cualificación profesional inicial.

A oferta deste tipo de programas poderá adoptar diversas modalidades, nas cales poderán participar os centros educativos, as corporacións locais, as asociacións profesionais, as organizacións non gobernamentais e outras entidades, baixo a coordinación e logo de autorización da Administración educativa.

Estes programas incluirán módulos de carácter obrigatorio e outros de carácter voluntario para o alumnado.

Os módulos obrigatorios darán acceso aos ciclos formativos de formación profesional de grao medio e serán de dous tipos: específicos e formativos de carácter xeral. Os primeiros estarán referidos a unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel 1 do Catálogo nacional de cualificacións profesionais e inclúen un módulo de formación en centros de traballo. Os segundos teñen por obxecto desenvolver as competencias básicas que permitan cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio e favorecer a transición desde o sistema educativo ao mundo laboral.

Os módulos de carácter voluntario son os conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, organizados de xeito modular ao redor de tres ámbitos: de comunicación, social e científico-tecnolóxico.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, determina no primeiro punto da disposición adicional terceira que os módulos específicos asociados a unidades de competencia de cualificacións profesionais de nivel 1 incluídos nos programas de cualificación profesional inicial desenvolverán a competencia do perfil profesional e formarán parte da formación profesional do sistema educativo.

Así mesmo, o segundo punto da disposición adicional terceira establece que as certificacións académicas expedidas pola consellería con competencias en materia de educación ás persoas que superen os módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial darán dereito, a quen o solicite, á expedición dos certificados de profesionalidade correspondentes pola Administración competente.

O Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, modificado polo Real decreto 1675/2010, do 10 de decembro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade, establece o procedemento de solicitude e expedición dos ditos certificados.

A experiencia acumulada e a entrada en vigor do novo marco normativo establecido no Decreto 114/2010, do 1 de xullo, e nas modificacións da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, aconsellan ditar unha nova disposición que recolla todos aqueles aspectos que permitan mellorar a organización e o desenvolvemento dos programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso académico 2011-2012.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6.º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPÓN:

Capítulo I
Aspectos xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.

O obxecto desta orde é regular os programas de cualificación profesional inicial que se impartan na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Finalidade dos programas de cualificación profesional inicial.

1. Os programas de cualificación profesional inicial, previstos no artigo 30 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, teñen como finalidade previr o abandono escolar antes da finalización da escolaridade obrigatoria e abrir novas expectativas de formación e de titulación a mozos e mozas en situación de desvantaxe sociolaboral e educativa. Teñen unha marcada vocación profesional, permiten a relación co mercado de traballo e facilitan a inserción laboral nunha actividade profesional de xeito cualificado.

2. Establécense cunhas determinadas características e unha organización co fin de que o alumnado poida obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Así mesmo, o deseño dos módulos obrigatorios aos cales se refire a sección 2.ª do capítulo II desta orde permite que o alumnado que os supere teña a formación necesaria para poder acceder a un ciclo formativo de grao medio.

Artigo 3. Obxectivos.

Os obxectivos dos programas de cualificación profesional inicial son que o alumnado:

a) Consiga competencias profesionais propias dunha cualificación profesional de nivel 1 da estrutura do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, creado por medio da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.

b) Teña a posibilidade dunha inserción sociolaboral satisfactoria.

c) Amplíe as súas competencias básicas para proseguir estudos nas diferentes ensinanzas por medio da superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.

d) Acceda directamente aos ciclos formativos de grao medio cando supere os módulos obrigatorios do programa.

e) Obteña o título de graduado en educación secundaria obrigatoria cando supere todos os módulos do programa.

Artigo 4. Persoas destinatarias.

1. Os programas de cualificación profesional inicial están destinados a:

a) Alumnado escolarizado con dificultades de aprendizaxe que acepte o marco escolar e valore continuar a súa formación nun ámbito profesionalizador, ou ben que se atope en grave risco de abandono escolar.

b) Alumnado desescolarizado por abandono do sistema educativo ou por proceder doutros países, que desexe acceder ao mercado laboral coa acreditación dunha cualificación profesional de nivel 1.

c) Alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a condicións persoais de discapacidade ou trastornos graves de conduta que teñan cursada a escolarización básica en centros ordinarios ou en centros de educación especial, co fin de facilitar a súa inserción laboral.

2. Os departamentos de orientación de cada centro informarán as persoas interesadas en cursar un programa de cualificación profesional inicial sobre a posibilidade e a conveniencia da súa incorporación a estes.

Capítulo II
Estrutura dos programas de cualificación profesional inicial

Sección 1.ª Estrutura

Artigo 5. Duración.

Os programas de cualificación profesional inicial terán unha duración de dous cursos académicos e ofreceranse en réximes e modalidades diferentes, co fin de satisfacer as necesidades persoais, sociais e educativas do alumnado.

Artigo 6. Tipos de módulos.

Os programas de cualificación profesional inicial terán unha estrutura modular e incluirán os seguintes tipos de módulos:

a) Módulos obrigatorios. Teñen por obxecto cualificar o alumnado destas ensinanzas para o desempeño da actividade profesional correspondente e o acceso aos ciclos formativos de grao medio. Os módulos obrigatorios serán de dous tipos:

– Módulos específicos profesionais, que son módulos profesionais dirixidos a que o alumnado adquira e desenvolva as competencias profesionais establecidas nas unidades de competencia incluídas no perfil profesional do programa.

– Módulos formativos de carácter xeral, orientados ao desenvolvemento das competencias básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio.

b) Módulos voluntarios, que son módulos formativos que teñen por obxecto complementar a formación necesaria para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Sección 2.ª Módulos obrigatorios

Artigo 7. Módulos específicos profesionais.

1. Os módulos profesionais desenvolverán as competencias do perfil profesional e incluirán, como mínimo, unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e serán impartidos no primeiro curso ou nos dous cursos académicos de que consta o programa, en función do réxime de impartición.

2. Todos os programas de cualificación profesional inicial incluirán un módulo profesional de formación en centros de traballo, que terá unha duración mínima de 160 horas.

3. Os currículos dos módulos profesionais dos respectivos perfís profesionais que se establezan desenvolveranse por medio de resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e deberán indicar:

a) Identificación do perfil profesional.

b) Competencia xeral.

c) Competencias profesionais, persoais e sociais.

d) Cualificacións e unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais incluídas.

e) Contorno profesional.

f) Resultados de aprendizaxe, criterios de avaliación, contidos, orientacións pedagóxicas e carga horaria para cada un dos módulos profesionais.

g) Espazos e equipamento.

h) Atribución docente e perfil das persoas formadoras.

4. A carga horaria prevista para a totalidade dos módulos profesionais, incluído o de formación en centros de traballo, será, como mínimo, de 580 horas.

Artigo 8. Módulos formativos de carácter xeral.

1. Os módulos formativos de carácter xeral serán impartidos nos dous cursos académicos de que consta o programa e organizaranse en tres ámbitos de coñecemento, coa correspondencia que se establece no anexo III desta orde: ámbito de comunicación, ámbito social e ámbito científico-tecnolóxico.

2. Os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento das competencias básicas e favorecer a transición desde o sistema educativo ao mundo laboral. Son os seguintes:

a) Módulo de competencia comunicativa e dixital I: contribúe a desenvolver o hábito de lectura e a comprensión e expresión oral e escrita nas linguas galega e castelá, así como as capacidades de procura e tratamento da información, mediante o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación.

b) Módulo de sociedade e cidadanía I: contribúe ao coñecemento do mundo actual, da sociedade e da súa organización, así como dos dereitos e dos deberes da cidadanía.

c) Módulo científico-matemático I: contribúe á interpretación da realidade mediante a identificación e a resolución de problemas habituais na interacción co contorno.

d) Módulo de iniciativa persoal e relacións laborais: contribúe ao desenvolvemento da autonomía persoal, o coñecemento dos dereitos e as obrigas das relacións laborais, a hixiene e a prevención de riscos, así como ao fomento do espírito emprendedor e da necesidade de aprender ao longo da vida.

Os currículos dos módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso son os que figuran no anexo I desta orde.

3. Os módulos formativos de carácter xeral do segundo curso teñen por obxecto contribuír a completar o desenvolvemento das competencias básicas que posibiliten cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio. Son os seguintes:

a) Módulo de competencia comunicativa e dixital II: incluirá os aspectos básicos do currículo das materias de lingua galega e literatura, de lingua castelá e literatura, e de primeira lingua estranxeira.

b) Módulo de sociedade e cidadanía II: incluirá os aspectos básicos do currículo das materias de ciencias sociais, xeografía e historia, e de educación para a cidadanía, así como os aspectos de percepción recollidos no currículo de educación plástica e visual, e no de música.

c) Módulo científico-matemático II: incluirá os aspectos básicos do currículo das materias de ciencias da natureza, de matemáticas, e de tecnoloxía, así como os aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de educación física.

O currículo destes tres módulos será o establecido na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas, para o módulo 3 do nivel II, coa correspondencia que se establece no anexo III desta orde.

d) Módulo de formación complementaria de acceso a ciclos: contribúe, en combinación cos outros tres módulos, a completar as competencias básicas necesarias para cursar con éxito un ciclo formativo de grao medio, e o seu currículo establecerase por medio de resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Sección 3.ª Módulos voluntarios

Artigo 9. Módulos formativos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

1. Os módulos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria serán impartidos no segundo curso do programa e organizaranse en tres ámbitos de coñecemento:

a) O ámbito de comunicación: incluirá os aspectos básicos do currículo das materias de lingua galega e literatura, de lingua castelá e literatura, e de primeira lingua estranxeira.

b) O ámbito social: incluirá os referidos ás materias de ciencias sociais, xeografía e historia, e de educación para a cidadanía, así como os aspectos de percepción recollidos no currículo de educación plástica e visual, e no de música.

c) O ámbito científico-tecnolóxico: incluirá aqueles referidos ás materias de ciencias da natureza, de matemáticas, e de tecnoloxía, así como os aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de educación física.

2. O currículo destes módulos será o establecido na Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se regula a educación básica para as persoas adultas, para o módulo 4 do nivel II, coa correspondencia que se establece no anexo III desta orde.

Capítulo III
Desenvolvemento

Sección 1.ª Réximes, modalidades e distribución horaria

Artigo 10. Réximes e modalidades de impartición.

1. Os programas de cualificación profesional inicial poderán cursarse no réxime ordinario ou no réxime integrado a través de distintas modalidades.

2. No réxime ordinario, os módulos profesionais impártense integramente no primeiro curso. Neste réxime, os programas de cualificación profesional inicial poderán cursarse a través das seguintes modalidades:

a) Modalidade A, en que todos os módulos profesionais e os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo.

b) Modalidade B, en que os módulos profesionais se imparten nun centro educativo, agás o de formación en centros de traballo; os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso impártense noutro.

c) Modalidade C, en que poderán participar as corporacións locais, as asociacións profesionais, as asociacións non gobernamentais e outras entidades, baixo a coordinación e logo de autorización da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Atendendo ao lugar de impartición dos módulos profesionais e dos módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso, a oferta de programas baixo a modalidade C aterase a algunha das seguintes opcións:

– Programas mixtos, en que os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso se imparten en centros educativos e os módulos profesionais fóra deles.

– Programas externos, en que todos os módulos profesionais e todos os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso se imparten fóra dos centros educativos.

En todo caso, os módulos formativos de carácter xeral do segundo curso e os módulos formativos conducentes á expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria serán impartidos nos centros educativos que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determine, que deberán ter autorizada a impartición das ensinanzas de educación secundaria obrigatoria en réxime ordinario ou de persoas adultas.

O réxime ordinario será o de referencia para as ofertas específicas de programas de cualificación profesional inicial adaptadas ao alumnado con necesidades educativas especiais que non poida conseguir os obxectivos da educación obrigatoria, coa finalidade de lle facilitar a integración social e laboral, de conformidade co establecido no artigo 75.1.º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

3. No réxime integrado, os módulos profesionais impártense distribuídos nos dous cursos do programa e introdúcense, como propios deste réxime, dous módulos profesionais doutros perfís profesionais distintos ao do programa. Neste réxime, os programas de cualificación profesional inicial poderán cursarse a través das seguintes modalidades:

a) Modalidade integrada A, en que todos os módulos do programa se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo.

b) Modalidade integrada B, en que os módulos profesionais se imparten nun centro educativo, agás o de formación en centros de traballo; os módulos formativos de carácter xeral e os módulos voluntarios impártense noutro. Os módulos profesionais de réxime integrado poden impartirse en calquera dos dous centros educativos.

Artigo 11. Distribución horaria no réxime ordinario.

1. O primeiro curso organizarase cunha carga horaria semanal segundo se establece no anexo IV.A.1 desta orde. O horario semanal será de 32 períodos lectivos; quedará exceptuado o período en que se curse o módulo de formación en centros de traballo e os módulos profesionais na modalidade C-Mixta, en que se aterá ao horario laboral establecido no convenio colectivo ou na normativa laboral aplicable á empresa en que se realice.

Este curso está composto pola totalidade dos módulos profesionais do programa e os módulos formativos de carácter xeral de primeiro curso.

O módulo profesional de formación en centros de traballo desenvolverase, con carácter xeral, no derradeiro período do curso académico e ao cal só poderá acceder o alumnado que teña superados os restantes módulos do curso.

2. O segundo curso organizarase cunha carga horaria semanal segundo se establece no anexo IV.A.2 desta orde. O horario semanal será de 22 períodos lectivos.

Os módulos distribuiranse en dous cuadrimestres. No primeiro serán cursados os módulos formativos de carácter xeral de segundo curso e no segundo serán cursados os módulos voluntarios; reservaranse ademais tres sesións semanais destinadas á recuperación, por parte do alumnado, dos módulos pendentes do primeiro cuadrimestre.

3. Reservarase, en ambos os dous cursos, un período lectivo semanal para actividades de titoría e orientación do alumnado.

Artigo 12. Distribución horaria no réxime integrado.

1. Neste réxime os módulos profesionais do perfil profesional correspondente están distribuídos nos dous cursos de que consta o programa. Introdúcense dous módulos profesionais de réxime integrado e dúas horas de libre disposición do centro.

2. O primeiro curso organizarase cunha carga horaria semanal segundo se establece no anexo IV.B.1 desta orde. O horario semanal será de 32 períodos lectivos.

Este curso está composto polos módulos formativos de carácter xeral de primeiro curso, a metade da carga horaria prevista para os módulos profesionais do perfil profesional do programa que o centro reforzará cunha hora de libre disposición, e introdúcense, como propios do réxime integrado, dous módulos profesionais doutros perfís profesionais distintos ao do programa, que serán:

a) Tecnoloxías da información e da comunicación, cuxo currículo figura no anexo II desta orde, asociado á unidade de competencia: UC1209_1: realizar operacións auxiliares con tecnoloxías da información e da comunicación.

b) Módulo profesional de oferta de centro. O centro seleccionará un módulo profesional de calquera perfil profesional dun programa de cualificación profesional inicial publicado no Diario Oficial de Galicia, que teña unha duración comprendida entre 65 e 120 horas.

3. O segundo curso organizarase cunha carga horaria semanal segundo se establece no anexo IV.B.2 desta orde. O horario semanal será de 32 períodos lectivos, quedará exceptuado o período en que se curse o módulo de formación en centros de traballo, no cal se aterá ao horario laboral establecido no convenio colectivo ou na normativa laboral aplicable á empresa en que se realice.

Os módulos distribuiranse en dous cuadrimestres, agás a outra metade da carga horaria prevista para os módulos profesionais do perfil profesional do programa, que será impartida ao longo do curso e que o centro reforzará cunha hora de libre disposición.

No primeiro cuadrimestre cursaranse os módulos formativos de carácter xeral de segundo curso e no segundo cuadrimestre cursaranse os módulos voluntarios.

O módulo profesional de formación en centros de traballo desenvolverase, con carácter xeral, no último período do curso académico, e a el só poderá acceder o alumnado que teña superados os restantes módulos do curso.

4. Reservarase, en ambos os cursos, un período lectivo semanal para actividades de titoría e orientación do alumnado.

Sección 2.ª Profesorado

Artigo 13. Atribución docente.

1. A docencia dos módulos profesionais correspóndelle ao profesorado das especialidades establecidas no anexo V.A.1 desta orde. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará, na normativa específica pola cal se estableza cada perfil profesional de programas de cualificación profesional inicial, as titulacións requiridas para a impartición dos módulos profesionais en centros de titularidade pública e privada, así como nas organizacións que poden participar na modalidade C, ás cales se fai referencia no artigo 10.2 desta orde.

2. A docencia dos módulos formativos de carácter xeral correspóndelle ao profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de mestres e mestras, segundo proceda, das especialidades establecidas no anexo V.A.2 desta orde. No caso de centros de titularidade privada, correspóndelle ao profesorado habilitado para impartir as ditas materias.

3. A docencia dos módulos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria correspóndelle ao profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario e do corpo de profesorado de ensino secundario, segundo proceda, das especialidades establecidas no anexo V.B) desta orde. No caso de centros de titularidade privada, correspóndelle ao profesorado habilitado para impartir as ditas materias.

4. Cada módulo do programa será impartido, con carácter xeral, por un único profesor ou profesora, agás o módulo de formación complementaria de acceso a ciclos.

Artigo 14. Titoría e orientación.

1. A dirección do centro designará para cada programa de cualificación profesional inicial unha persoa titora de entre o profesorado que imparta docencia ao grupo, preferentemente dos módulos profesionais. A titoría contará coa especial colaboración e asesoramento do Departamento de Orientación.

2. No plan de acción titorial do centro deseñaranse actividades específicas para o alumnado dos programas de cualificación profesional inicial. Estas actividades centraranse fundamentalmente nos seguintes aspectos:

a) Técnicas de estudo e organización do traballo.

b) Resolución de conflitos.

c) Fomento da responsabilidade individual.

d) Habilidades comunicativas.

e) Traballo en grupo.

Deberase contar coa participación do orientador ou da orientadora dentro da aula naquelas actividades que así veñan determinadas no plan de acción titorial.

3. No caso de alumnado desescolarizado, o Departamento de Orientación reunirá toda a información salientable do último centro onde estivese escolarizado ou do organismo de procedencia.

Capítulo IV
Acceso, admisión e matrícula no programa

Sección 1.ª Acceso

Artigo 15. Requisitos de acceso.

1. Poderá cursar programas de cualificación profesional inicial, con carácter xeral, o alumnado que teña entre quince e vinte e un anos cumpridos dentro do ano do inicio do programa para o cal se considere que é a mellor opción para alcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria obrigatoria, e que non cursase con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial.

2. Non será de aplicación o límite superior de idade nin o requisito de non ter cursado con anterioridade outro programa de cualificación profesional inicial nos seguintes casos:

a) Ofertas específicas de programas de cualificación profesional inicial para o alumnado con necesidades educativas especiais que non poida conseguir os obxectivos da educación obrigatoria, destinadas a facilitar a integración social e laboral deste tipo de alumnado, de acordo co establecido na disposición adicional primeira desta orde.

b) Ofertas de programas externos de cualificación profesional inicial baixo a modalidade C a que se fai referencia no artigo 10 desta orde.

Artigo 16. Procedemento de incorporación ao programa.

1. Para determinar a incorporación a un programa de cualificación profesional inicial do alumnado escolarizado na educación secundaria obrigatoria no curso anterior ao do inicio do programa, será imprescindible a conformidade do alumno ou da alumna, a do seu pai e a da súa nai, ou a de quen teña asignada a súa representación legal, e seguirase o proceso seguinte:

a) Elaboración polo titor ou a titora dun informe individualizado que conteña a proposta razoada do equipo do profesorado do grupo ao cal pertence o alumno ou a alumna na cal se considere que é a mellor opción para alcanzar os obxectivos da etapa de educación secundaria obrigatoria, que será remitido ao Departamento de Orientación. Nel farase constar:

– A competencia curricular do alumno ou da alumna en cada materia.

– As dificultades de aprendizaxe presentadas.

– As medidas de atención á diversidade aplicadas.

– Os motivos polos cales o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno ou a alumna se integren nun programa de cualificación profesional inicial.

b) Realización por parte da xefatura do Departamento de Orientación dun informe en que se inclúan as conclusións da avaliación psicopedagóxica.

c) No caso do alumnado maior de 16 anos ou que os cumpra no ano de inicio do programa, corresponderalle á dirección do centro, unha vez valorada a documentación anterior, a resolución sobre a autorización da proposta de incorporación ao programa.

d) No caso de alumnado en idade de escolarización obrigatoria, realizarase a proposta de incorporación ao programa por parte da dirección do centro á vista dos informes anteriores, que será remitida, xunto co informe da titoría e o informe do Departamento de Orientación, ao servizo territorial de inspección educativa.

e) Corresponderalle ao servizo territorial de inspección educativa, unha vez valorada a documentación anterior, a resolución sobre a autorización da proposta de incorporación ao programa do alumnado en idade de escolarización obrigatoria, que se deberá remitir ao centro educativo antes do remate do período de admisión.

A autorización do servizo territorial de inspección educativa para a incorporación a un programa de cualificación profesional inicial dun alumno ou unha alumna en idade de escolarización obrigatoria poderá establecer a condición de que sexa cursado no réxime integrado a que se refire o artigo 10.3 desta orde.

f) O centro remitirá ao servizo territorial de inspección educativa unha relación do alumnado proposto para realizar un programa de cualificación profesional inicial, con indicación da data de nacemento e do curso da educación secundaria obrigatoria que lle correspondería cursar de non ser proposto para realizar o programa.

2. O centro remitiralles unha comunicación aos pais, ou a quen teña asignada a representación legal do alumno ou da alumna, segundo o modelo que figura no anexo VI desta orde, na cal se indicará a concesión ou denegación da autorización.

3. Para autorizar a incorporación a un programa de cualificación profesional inicial do resto de alumnado, exixirase exclusivamente a conformidade do alumno ou da alumna, a do seu pai e a da súa nai, ou a de quen teña asignada a súa representación legal.

4. A autorización a que se refiren os puntos anteriores permitirá a matrícula nun programa de cualificación profesional inicial, que quedará condicionada á existencia de prazas vacantes e, de ser o caso, ao establecido na disposición adicional segunda desta orde.

Sección 2.ª Admisión e matrícula

Artigo 17. Solicitude.

1. As persoas que desexen realizar un programa de cualificación profesional inicial deberán formalizar a matrícula en cada curso académico dos que consta o programa.

2. A solicitude de admisión e matrícula axustarase ao modelo que figura no anexo VII, e deberase entregar dentro do prazo que se estableza na secretaría do centro que ofreza o programa, xunto coa seguinte documentación:

– Documento oficial de identidade. A presentación da fotocopia do DNI ou NIE non será necesaria en caso de que a persoa solicitante autorice a consulta de datos no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.

– Comunicación da autorización para a incorporación a un programa de cualificación profesional inicial, no caso do alumnado escolarizado na educación secundaria obrigatoria no curso anterior ao do inicio do programa.

– Certificado de recoñecemento do grao de minusvalidez e ditame técnico facultativo, no caso de alumnado con discapacidade.

Artigo 18. Procedemento de admisión.

1. Para a adxudicación de prazas, terá prioridade o alumnado matriculado no curso anterior no centro.

2. Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, no caso de existir maior número delas que prazas ofrecidas, o Consello Escolar ou Consello Social, tendo en conta o establecido no punto anterior, asignará as prazas conforme os seguintes criterios de prioridade, pola orde en que figuran a seguir:

a) Alumnado incorporado en idade de escolarización obrigatoria.

b) Alumnado escolarizado na educación secundaria obrigatoria no curso anterior.

c) O resto de alumnado.

d) De persistir o empate, aplicarase para a asignación de prazas o resultado do sorteo público que se realizará anualmente na Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para a admisión noutras etapas educativas.

3. A formalización da matrícula nos programas sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria quedará condicionada ao establecido na disposición adicional segunda desta orde.

4. O alumnado ao cal non se lle asignase praza por algunha das causas descritas nos puntos anteriores deste artigo terá a posibilidade de matricularse noutro programa en que existan prazas dispoñibles. A Inspección educativa informará este alumnado para tal efecto.

5. Para cada alumno ou alumna con matrícula nun programa de cualificación profesional inicial abrirase un expediente académico, segundo o modelo que se recolle no anexo VIII desta orde.

Artigo 19. Matrícula no réxime ordinario.

1. A matrícula no primeiro curso dará dereito a unha única convocatoria para cada módulo.

2. Para a formalización da matrícula no segundo curso cumprirá ter superados todos os módulos do primeiro.

3. O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso deberá repetir, por unha soa vez, o primeiro curso, e cursará a totalidade dos módulos.

4. A matrícula no segundo curso dará dereito a cursar os módulos de nivel II da educación secundaria para as persoas adultas nas condicións establecidas na normativa que a regula, coa correspondencia que se establece no anexo III desta orde.

Artigo 20. Matrícula no réxime integrado.

1. A matrícula formalizarase en cada curso académico e con ela o alumnado terá dereito a unha única convocatoria para cada módulo.

2. Poderá formalizar a matrícula no segundo curso o alumnado que supere a totalidade dos módulos de primeiro curso ou teña pendente unicamente un módulo profesional e/ou un módulo formativo de carácter xeral de primeiro.

3. O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso deberá repetir, por unha soa vez, o primeiro curso, e cursará a totalidade dos módulos.

4. O alumnado que alcance a promoción con algún módulo pendente deberá ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, que se producirá coa superación do correspondente módulo profesional e/ou formativo de carácter xeral do segundo curso.

5. O alumnado que non supere todos os módulos do segundo curso poderá repetir, por unha soa vez, o segundo curso, e cursará a totalidade dos módulos agás os conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria superados e, de ser o caso, os módulos formativos de carácter xeral relacionados con eles.

Sección 3.ª Solicitude de convocatoria excepcional

Artigo 21. Convocatoria excepcional.

1. O alumnado do réxime integrado e do primeiro curso do réxime ordinario que, logo de repetir, esgotase a convocatoria prevista e que non cumpra os criterios de promoción, no caso do primeiro curso, ou non superase a totalidade dos módulos, no caso do segundo curso, poderá solicitar por unha soa vez, ante a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, a concesión dunha convocatoria excepcional para rematar o programa.

2. A solicitude deberase presentar na secretaría do centro onde se cursase a última convocatoria do programa de cualificación profesional inicial.

3. O centro remitirá ao servizo territorial de inspección educativa correspondente a dita solicitude, xunto coa certificación académica actualizada e os informes da titoría e da dirección do centro sobre a conveniencia ou non da convocatoria excepcional.

4. O dito servizo emitirá un informe sobre a procedencia ou non da concesión da convocatoria excepcional, que deberá remitir á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para que esta resolva. Contra esta resolución, a persoa interesada poderá interpor recurso de alzada no prazo máximo dun mes perante a persoa titular da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

5. Unha vez concedida a convocatoria excepcional, o alumno ou a alumna poderán formalizar unha nova matrícula no programa, sempre que existan prazas vacantes, unha vez finalizado o proceso de admisión a que se refire o artigo 18 desta orde.

6. O prazo de presentación de solicitudes de convocatoria excepcional será do 17 de xuño ao 2 de xullo de cada ano.

7. A concesión da autorización implicará cursar necesariamente todos os módulos que compoñen o curso, agás o alumnado do segundo curso do réxime integrado, que non terá que cursar os módulos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria superados e, de ser o caso, os módulos formativos de carácter xeral relacionados con eles.

Capítulo V
Renuncias e baixas de matrícula

Artigo 22. Renuncia á matrícula nos módulos obrigatorios.

1. Poderase renunciar, con carácter xeral, por unha soa vez, á matrícula nun programa de cualificación profesional inicial, sempre que se dea algunha das seguintes circunstancias:

a) Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico do alumno ou da alumna.

b) Doenza prolongada de carácter físico ou psíquico de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade do alumno ou alumna.

c) Incorporación a un posto de traballo mediante un contrato de duración superior a dous meses, nun horario incompatible coas ensinanzas do programa de cualificación profesional inicial.

d) Obrigas de tipo familiar ou persoal que impidan a normal dedicación ao estudo.

A renuncia á matrícula sempre se deberá xustificar documentalmente.

Excepcionalmente, poderase renunciar máis dunha vez no caso de doenza prolongada de carácter físico ou psíquico do alumno ou da alumna, ou de familiares ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade.

2. A aceptación da renuncia non implicará reserva de praza para o seguinte curso académico. No caso de que o alumnado procedente de renuncia desexe reincorporarse novamente ao programa, deberá realizar unha nova solicitude de matrícula.

3. A solicitude de renuncia de matrícula, xunto coa documentación acreditativa, deberase presentar ante a dirección do centro educativo cunha antelación mínima de dous meses á data de finalización do curso. O director ou a directora do centro resolverán no prazo máximo de dez días hábiles. As renuncias nos centros privados e públicos non dependentes da consellería con competencias en materia de educación serán autorizadas pola dirección do centro público ao cal estean adscritos.

4. Non poderá solicitar a renuncia o alumnado incorporado ao programa en idade de escolarización obrigatoria bardante no suposto da letra a) do punto 1 anterior. Neste caso, o alumno ou alumna será reincorporado ao curso de procedencia que corresponda da educación secundaria obrigatoria para continuar os seus estudos.

5. A renuncia á matrícula rexistrarase no expediente académico do alumno ou da alumna, así como nas actas de avaliación parciais ou finais, mediante as letras RE (renuncia).

Artigo 23. Baixa de oficio en programas de cualificación profesional inicial.

1. Causarán baixa de oficio os alumnos e as alumnas que acumulen en calquera momento do primeiro curso do réxime ordinario ou do primeiro ou segundo curso do réxime integrado un número de faltas de asistencia inxustificadas de acordo co especificado nos puntos 2 e 3 deste artigo.

2. Apercibimento. A persoa responsable da titoría remitiralle unha comunicación ao alumno ou a alumna, ou ben aos seus pais ou representante legal, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

a) O número de faltas de asistencia inxustificadas acumuladas represente o dez por cento da duración global dos períodos lectivos impartidos do conxunto dos módulos, sempre que supoñan un mínimo de vinte sesións.

b) O número de faltas de asistencia inxustificadas acumuladas en calquera módulo represente o quince por cento da duración global deste, sempre que se impartisen un mínimo de cinco períodos lectivos do dito módulo.

Na dita comunicación lembrarase a obriga de asistir ás actividades lectivas e indicarase que se procederá á baixa de oficio no caso de acumular dez novas faltas de asistencia inxustificadas a partir da recepción da comunicación e con independencia dos módulos en que estas se produzan.

3. Baixa. Se o alumno ou alumna, tras a recepción do apercibimento, incorre en dez novas faltas de asistencia inxustificadas, causará baixa de oficio, que lle será comunicada ao interesado ou interesada.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa.

4. Causarán baixa de oficio os alumnos e as alumnas da modalidade C-Mixta do réxime ordinario, cando sexan excluídos dun convenio para a realización dos módulos profesionais por algún dos seguintes casos:

a) Por faltas de asistencia. A programación xeral anual concretará o número de faltas que implica esta exclusión do convenio. En todo caso, o número de faltas non poderá ser superior ao 10 % das horas da duración de cada módulo.

b) Por actitude incorrecta, atendendo ao código disciplinario da empresa, ou por falta de aproveitamento, logo de audiencia ao alumno ou á alumna.

5. O alumnado que cause baixa de oficio non se poderá matricular novamente nun programa de cualificación profesional inicial.

6. Non procederá a baixa de oficio con respecto ao alumnado incorporado ao programa en idade de escolarización obrigatoria.

Artigo 24. Exclusión do convenio na modalidade C-Mixta do alumnado incorporado en idade de escolarización obrigatoria.

1. Os alumnos e as alumnas da modalidade C-Mixta do réxime ordinario incorporados ao programa en idade de escolarización obrigatoria que sexan excluídos dun convenio para a realización dos módulos profesionais por algún dos casos aos cales se refire o punto 4 do artigo anterior, poderán ser reincorporados ao nivel de educación secundaria obrigatoria de procedencia.

2. A dirección do centro remitirá a proposta de reincorporación, xunto co informe da persoa responsable do Departamento de Orientación, ao servizo territorial de inspección educativa, ao cal lle corresponderá a súa autorización, unha vez valoradas a documentación e as circunstancias que concorran no caso.

3. O servizo territorial de inspección educativa remitirá á dirección do centro a comunicación da orde de reincorporación. A dirección do centro daralles traslado aos pais, ou a quen teña asignada a representación legal do alumno ou da alumna, que se deberá reincorporar ao centro de procedencia no curso que corresponda da educación secundaria obrigatoria para continuar os seus estudos.

Capítulo VI
Alumnado con necesidades educativas especiais

Artigo 25. Alumnado con necesidades educativas especiais.

1. O alumnado con necesidades educativas especiais que curse un programa de cualificación profesional inicial incorporarase, con carácter xeral, co resto do alumnado matriculado no programa.

2. Cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, este alumnado poderá ser autorizado para cursar o programa de cualificación profesional inicial de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral ou, excepcionalmente, de xeito fragmentado no tempo cunha ampliación a dous anos e mantendo a carga semanal prevista para o conxunto de módulos para cada curso académico.

3. O procedemento de solicitude de flexibilización modular será o seguinte:

a) Unha vez comezado o curso académico e realizada a sesión de avaliación inicial, a dirección do centro presentará a oportuna solicitude no servizo territorial de inspección educativa correspondente para que se emita informe ao respecto. Á solicitude deberáselle achegar a seguinte documentación:

– Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo Departamento de Orientación do centro en colaboración co profesor ou a profesora que exerzan a titoría.

– Conformidade expresa do pai e da nai, ou a de quen teña asignada a representación legal do alumno ou da alumna, en caso de ser menor de idade, ou a súa propia, se é maior de idade.

– Fotocopia compulsada do expediente académico.

– Proposta da nova distribución horaria para cursar as ensinanzas, no caso da fragmentación modular, ou proposta de desenvolvemento curricular de cada módulo do curso en dous anos, no caso da fragmentación temporal e, de ser o caso, de medidas de reforzo educativo ou de adaptación do currículo dentro dos límites previstos na normativa vixente.

b) O servizo territorial de inspección educativa remitiralle toda a documentación, xunto co seu informe, ao xefe ou á xefa territorial, a quen lle corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización.

Por iniciativa tanto do servizo territorial de inspección educativa como da xefatura territorial, poderáselle requirir ao equipo de orientación específico a elaboración dun informe complementario ao respecto.

4. O prazo para presentar as solicitudes de flexibilización perante o servizo territorial de inspección educativa será ata o 31 de outubro de cada curso académico.

A resolución da autorización da flexibilización comunicarase ao centro no prazo dun mes, para a súa comunicación á persoa interesada.

5. Para os efectos de rexistro nas actas de avaliación, o alumnado autorizado a flexibilizar o período de escolarización para a realización do programa será cualificado con PC (pendente de cualificar) nos módulos en que non corresponda a súa cualificación.

Capítulo VII
Avaliación

Artigo 26. Aspectos xerais do proceso de avaliación.

1. A avaliación da aprendizaxe do alumnado dun programa de cualificación profesional inicial realizarase de xeito diferenciado para cada módulo. En todo caso, a avaliación realizarase tomando como referencia os criterios de avaliación de cada un dos módulos que constitúen o programa, segundo o establecido no correspondente currículo.

2. A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumno ou da alumna, polo que ten un carácter continuo. Por este motivo, é obrigatoria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os módulos que constitúen o programa.

3. Os centros docentes desenvolverán o currículo mediante a elaboración das correspondentes programacións dos módulos, e deberán prestar especial atención aos criterios de planificación e toma de decisións propias do proceso de avaliación, fundamentalmente os seguintes:

a) Procedementos para avaliar o progreso da aprendizaxe do alumnado e a correspondencia entre os instrumentos xerais de avaliación e os criterios de avaliación e de cualificación.

b) Criterios e pautas de avaliación que se deben ter en conta na avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais.

c) Mínimos exixibles para que o alumnado acade unha avaliación positiva en cada módulo.

4. No caso dos módulos profesionais, o currículo desenvolverase mediante a elaboración das correspondentes programacións consonte o establecido no artigo 34 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo.

Artigo 27. Cualificacións.

1. A cualificación dos módulos, agás o de formación en centros de traballo, será numérica: entre un e dez, sen decimais. Consideraranse positivas as puntuacións iguais ou superiores a cinco puntos. O módulo de formación en centros de traballo cualificarase como apto ou non apto.

Na avaliación do módulo profesional de formación en centros de traballo e na dos módulos profesionais na modalidade C-Mixta colaborarán coa persoa responsable da titoría do centro educativo o titor ou a titora da empresa que designe o correspondente centro de traballo para o período de estancia do alumno ou da alumna, pero non participará na sesión de avaliación final.

2. A nota final dos módulos obrigatorios do programa de cualificación profesional inicial será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada módulo expresada con dous decimais.

3. A nota final dos módulos voluntarios do programa de cualificación profesional inicial será a media aritmética das cualificacións numéricas obtidas en cada módulo expresada con dous decimais.

4. A nota final do programa será a media aritmética da nota final dos módulos obrigatorios e a nota final dos módulos voluntarios.

Capítulo VIII
Desenvolvemento dos procesos de avaliación

Sección 1.ª Consideracións xerais e avaliación inicial

Artigo 28. Consideracións xerais.

1. O profesorado que lle imparta docencia a un grupo de alumnado dun programa de cualificación profesional inicial constitúe o seu equipo docente, e estará coordinado polo profesor ou pola profesora que se encarguen da titoría do dito grupo.

2. Denomínanse sesións de avaliación as reunións de carácter colexiado que realice o equipo docente, convocadas e presididas polo profesor ou pola profesora que se encarguen da titoría do grupo, e realizadas co obxecto de contrastar as informacións proporcionadas polo profesorado dos módulos en relación coa valoración dos resultados de aprendizaxe do alumnado e co seu progreso na consecución dos obxectivos xerais do programa. Nestas sesións, o equipo docente tomará as decisións que afecten o proceso de avaliación do alumnado.

3. O titor ou a titora de cada grupo elaborará a acta do desenvolvemento das sesións, na cal se farán constar os acordos alcanzados e as decisións adoptadas.

A valoración dos resultados derivados destes acordos e destas decisións constituírá o punto de partida na seguinte sesión de avaliación.

O equipo docente adoptará as medidas oportunas para garantir a máxima confidencialidade da información que mereza un tratamento reservado.

Artigo 29. Avaliación inicial.

1. Ao comezo das actividades do programa de cualificación profesional inicial, o equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades.

Nesta sesión, o profesor ou a profesora que se encargue da titoría dará a información dispoñible sobre as características xerais do grupo ou sobre as circunstancias especificamente académicas, ou persoais con incidencia educativa, dos alumnos e das alumnas que o compoñen.

Esta información procederá, de ser o caso, da avaliación académica e psicopedagóxica realizada para autorizar o acceso do alumno ou da alumna ao programa de cualificación profesional inicial, da observación das actividades realizadas nas primeiras semanas do curso, e doutra información e documentación de que se dispoña.

2. Se da observación das actividades realizadas nas primeiras semanas do curso naqueles programas de cualificación profesional inicial que polo seu perfil profesional requiran determinadas condicións psicofísicas ligadas a situacións de seguridade ou saúde se detectar que o perfil non é adecuado para algún alumno ou alumna, poderase propoñer o cambio de perfil ao servizo territorial de inspección educativa.

3. Os acordos que adopte o equipo docente nesta sesión de avaliación, que en ningún caso comportará unha cualificación para o alumnado, recolleranse nunha acta redactada para o efecto.

Sección 2.ª Avaliacións parciais e finais no réxime ordinario

Artigo 30. Avaliacións parciais de módulos do primeiro curso.

1. Realizaranse tres avaliacións parciais nas datas que se fixen en cada centro, en función dos períodos lectivos e da temporalización prevista para o módulo de formación en centros de traballo.

2. As actas das dúas primeiras avaliacións parciais axustaranse ao modelo do anexo IX desta orde, e a da terceira avaliación parcial axustarase ao modelo do anexo X desta orde.

3. No caso das modalidades A e B, a terceira avaliación parcial determinará o acceso do alumnado ao módulo de formación en centros de traballo, que con carácter ordinario se desenvolverá durante o terceiro trimestre do curso académico e ao cal só poderá acceder o alumnado que teña superados os restantes módulos do primeiro curso.

4. Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

5. Logo de realizada a terceira avaliación parcial, para o alumnado das modalidades A e B que non acceda á FCT por ter módulos pendentes e para o alumnado da modalidade C-Mixta, manterase o horario previsto no centro educativo para os módulos, ata a sesión de avaliación final de módulos de primeiro curso. Durante este período, ademais das actividades de recuperación dos módulos pendentes, o alumnado realizará actividades de preparación para as probas de acceso a ciclos de grao medio e/ou de iniciación aos módulos do segundo curso do programa e/ou de reforzo dos módulos profesionais.

Artigo 31. Avaliación final de módulos do primeiro curso.

1. A sesión de avaliación final de módulos do primeiro curso levarase a cabo unha vez finalizado o período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo, e nela o equipo docente:

a) Realizará a proposta de certificación de superación de módulos profesionais para o alumnado que obtivese cualificación positiva no módulo de formación en centros de traballo.

b) Proporalle a realización da FCT ao alumnado que recuperase os módulos pendentes logo da terceira avaliación parcial, tomando como base as actividades de recuperación a que se fai referencia no punto 4 do artigo anterior. Para os efectos de rexistro nas actas de avaliación, o módulo de formación en centros de traballo será cualificado con NA (non avaliado). Este alumnado deberá formalizar unha nova matrícula no curso seguinte para cursar o módulo de formación en centros de traballo en período extraordinario.

A acta de avaliación final axustarase ao modelo do anexo XI desta orde.

Artigo 32. Avaliación final extraordinaria de módulos do primeiro curso.

O alumnado que realizase a formación en centros de traballo nun período extraordinario avaliarase desta na avaliación final extraordinaria de módulos do primeiro curso, da cal se redactará acta por medio do modelo que figura no anexo XII desta orde.

Artigo 33. Avaliación de módulos do segundo curso.

1. As avaliacións dos módulos formativos de carácter xeral do segundo curso e dos módulos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria realizaranse consonte o establecido na normativa específica pola cal se regula a educación secundaria de persoas adultas na Comunidade Autónoma de Galicia para os módulos tres e catro do nivel II, respectivamente.

2. Na avaliación do primeiro cuadrimestre, o equipo docente realizará a proposta de certificación de superación de módulos obrigatorios para o alumnado que obtivese cualificación positiva nos módulos formativos de carácter xeral de segundo curso.

Sección 3.ª Avaliacións parciais e finais no réxime integrado

Artigo 34. Avaliacións parciais de módulos do primeiro curso.

1. Realizaranse unha avaliación parcial en cada trimestre lectivo. Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso deixarase un período non superior a un mes que, entre outras actividades, se destinará á realización de actividades de recuperación dos módulos pendentes.

2. As actas das avaliacións parciais de módulos do primeiro curso axustaranse ao modelo do anexo XIII desta orde.

3. Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

4. Logo de realizada a terceira avaliación parcial, manterase o horario previsto no centro educativo para os módulos, ata a sesión de avaliación final de módulos de primeiro curso. Durante este período, ademais das actividades de recuperación dos módulos pendentes, o alumnado realizará actividades de preparación para as probas de acceso a ciclos de grao medio e/ou de iniciación aos módulos do segundo curso do programa e/ou de reforzo dos módulos profesionais.

Artigo 35. Avaliación final de módulos do primeiro curso.

1. Na sesión de avaliación final de módulos de primeiro curso, o equipo docente tomará as decisións sobre promoción do alumnado ao seguinte curso segundo se establece no artigo 20.2 desta orde.

No suposto de que se pase de curso con módulos pendentes, o alumnado deberá ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización, a temporalización e a data en que será avaliado, que coincidirá coa sesión da terceira avaliación parcial do segundo curso.

O informe de avaliación individualizado conterá a información suficiente sobre as capacidades non alcanzadas polos alumnos e as alumnas, para que se teña en conta na súa posterior aprendizaxe.

A acta de avaliación final de módulos de primeiro axustarase ao modelo do anexo XV desta orde.

Artigo 36. Avaliacións parciais de módulos do segundo curso.

1. Realizaranse tres avaliacións parciais nas datas que se fixen en cada centro, en función dos períodos lectivos e da temporalización prevista para o módulo de formación en centros de traballo.

2. As dúas primeiras avaliacións parciais realizaranse no primeiro cuadrimestre e as actas axustaranse ao modelo do anexo XIII desta orde.

3. A terceira avaliación parcial, que se realizará cando finalice o segundo cuadrimestre, determinará o acceso do alumnado ao módulo de formación en centros de traballo, que con carácter ordinario se desenvolverá durante o terceiro trimestre do curso académico e ao cal só poderá acceder o alumnado que teña superados os restantes módulos do segundo curso e, de ser o caso, os módulos pendentes de primeiro curso. O modelo de acta será o que figura no anexo XIV desta orde.

4. Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na terceira avaliación parcial.

5. Logo de realizada a terceira avaliación parcial, manterase o horario previsto no centro educativo para os módulos, ata a sesión de avaliación final de módulos de segundo curso. Durante este período, ademais das actividades de recuperación dos módulos pendentes, o alumnado realizará actividades de preparación para as probas de acceso a ciclos de grao medio e/ou de reforzo dos módulos profesionais.

Artigo 37. Avaliación final de módulos do segundo curso.

A sesión de avaliación final de módulos do segundo curso levarase a cabo logo de finalizado o período ordinario de realización do módulo de formación en centros de traballo, e nela o equipo docente:

a) Realizará a proposta de título de graduado en educación secundaria obrigatoria para o alumnado que obtivese cualificación positiva no módulo de formación en centros de traballo.

b) Proporalles a realización da FCT ao alumnado que recuperase os módulos pendentes logo da terceira avaliación parcial, tomando como base as actividades de recuperación a que se fai referencia no punto 4 do artigo anterior, e ao alumnado que teña superados todos os módulos profesionais de centro educativo. Para os efectos de rexistro nas actas de avaliación, o módulo de formación en centros de traballo será cualificado con NA (non avaliado). Este alumnado deberá formalizar unha nova matrícula no curso seguinte para cursar o módulo de formación en centros de traballo en período extraordinario.

A acta de avaliación final axustarase ao modelo do anexo XVI desta orde.

Artigo 38. Avaliación final extraordinaria de módulos do segundo curso.

O alumnado que realizarsea formación en centros de traballo nun período extraordinario avaliarase desta na avaliación final extraordinaria de módulos do segundo, da cal se redactará acta por medio do modelo que figura no anexo XVII desta orde.

Capítulo IX
Certificacións

Artigo 39. Certificación académica e titulación.

1. O alumnado que teña superados todos os módulos profesionais de que se compón o programa de cualificación profesional inicial recibirá unha certificación académica, segundo o modelo que figura no anexo XVIII, que terá efectos de acreditación das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, logo de solicitude das persoas interesadas, solicitaralle á Administración laboral o certificado de profesionalidade correspondente e, de ser o caso, a acreditación das unidades de competencia incluídas no programa, para a súa entrega á persoa interesada.

2. O alumnado que, logo de repetir, non supere na súa totalidade os módulos profesionais do programa, poderá solicitar un certificado dos módulos superados, segundo o modelo que figura no anexo XIX, que terá efectos de acreditación das competencias profesionais adquiridas en relación co Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional.

3. O alumnado que teña superados todos os módulos obrigatorios, é dicir, os módulos profesionais e os módulos formativos de carácter xeral de que se compón o programa de cualificación profesional inicial, recibirá unha certificación académica segundo o modelo que figura no anexo XVIII, que permitirá o acceso aos ciclos formativos de grao medio, nas condicións que se establezan.

4. A superación de todos os módulos do programa dará dereito á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria nas condicións que se establezan na normativa específica pola que se regula a educación secundaria de persoas adultas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional primeira. Oferta de programas de cualificación profesional inicial.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria autorizará anualmente a oferta de programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.

A definición desta oferta poderá determinar que os módulos do segundo curso sexan cursados en centros diferentes a aqueles en que se autorizasen os módulos do primeiro.

2. De xeito excepcional, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá organizar programas de cualificación profesional inicial dun ano de duración en función do nivel de adquisición de competencias básicas que teña o alumnado que se propón que se incorpore ao programa.

3. Coa finalidade de facilitar a integración social e laboral do alumnado con necesidades educativas especiais que non poida conseguir os obxectivos da educación obrigatoria, de conformidade co establecido no artigo 75.1.º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá realizar ofertas específicas de programas de cualificación profesional inicial, preferentemente no réxime ordinario, adaptadas para este alumnado que non se pode integrar na modalidade ordinaria.

4. O número máximo de alumnos e alumnas matriculados no primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial e nos módulos profesionais do segundo curso do réxime integrado será de quince. Para estes efectos, o alumnado con necesidades educativas especiais computará dobre.

Excepcionalmente, a xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que corresponda poderá modificar o límite establecido, considerando as posibilidades organizativas do centro.

Disposición adicional segunda. Autorización de programas de cualificación profesional inicial sostidos con fondos públicos.

1. O número mínimo de alumnos e alumnas que se requirirá para a impartición dos módulos do primeiro curso nas modalidades A e B de programas de cualificación inicial sostidos con fondos públicos será de oito.

2. Cando nun mesmo centro educativo se impartan varios programas de cualificación profesional inicial, os módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso deberán ser impartidos nun único grupo unificando o alumnado dos diferente programas, sempre que o número non sexa superior a quince. No caso de programas mixtos baixo a modalidade C, o número mínimo que permita a autorización de acordo co establecido no punto anterior referirase aos módulos formativos de carácter xeral do primeiro curso.

3. O número mínimo de alumnos e alumnas que permita a creación de grupos específicos para cursar os módulos do segundo curso será de dez, no caso de ofertas do réxime ordinario.

4. De xeito excepcional, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar de forma expresa a impartición de programas sostidos con fondos públicos cun número inferior ao establecido nos puntos anteriores.

Disposición adicional terceira. Módulo de formación en centros de traballo.

Para o non previsto nesta orde para o módulo de formación en centros de traballo aplicarase o disposto na súa normativa reguladora.

Disposición adicional cuarta. Validacións de ámbitos na educación secundaria para as persoas adultas.

O alumnado que superase algún módulo formativo de carácter xeral do segundo curso ou algún módulo voluntario dun programa de cualificación profesional inicial poderá solicitar a validación co ámbito correspondente da educación secundaria para as persoas adultas, segundo se establece no anexo III desta orde, en caso de incorporarse a esta.

Disposición adicional quinta. Excepción na oferta de módulos profesionais do réxime integrado.

Na oferta do programa de cualificación profesional inicial do perfil profesional de informática substituirase o módulo profesional de réxime integrado de tecnoloxías da información e da comunicación, ao cal se refire o artigo 12 desta orde, por outro módulo profesional de oferta de centro.

Disposición adicional sexta. Exencións na proba de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Quen teña superados os módulos profesionais, agás a formación en centros de traballo, na terceira avaliación parcial do primeiro curso do réxime ordinario ou do segundo curso do réxime integrado, en calquera das modalidades, quedará exento ou exenta da parte da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio que se determine.

Disposición adicional sétima. Cambio de perfil profesional para o alumnado repetidor.

O alumnado do primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial a quen lle sexa autorizada unha convocatoria excepcional ou que teña que repetir poderá cambiar o perfil profesional cursado con anterioridade a calquera outro que se ofreza no centro educativo.

Disposición adicional oitava. Cambio de réxime.

O alumnado do primeiro curso dun programa de cualificación profesional inicial do réxime ordinario que cumpra os requisitos de promoción ao segundo curso, aos cales se refire o artigo 19.2 desta orde, poderá matricularse, se houber vacantes, no segundo curso do réxime integrado para cursar os módulos formativos de carácter xeral de segundo curso e os módulos voluntarios.

Disposición adicional novena. Obtención con carácter excepcional do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Excepcionalmente no réxime integrado, o equipo docente poderá propor para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumno ou alumna que, ao finalizar os módulos do segundo curso, sexa avaliado negativamente nun dos módulos conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, sempre que se alcanzasen globalmente as competencias básicas e os obxectivos establecidos para o ensino básico para as persoas adultas.

Disposición adicional décima. Formación específica para determinados colectivos.

1. Consonte o artigo 26 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá realizar ofertas formativas dirixidas a persoas discapacitadas, xente nova con fracaso escolar, persoas con risco de exclusión social e outros colectivos específicos.

2. Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para organizar estas ofertas, co obxecto de formar as persoas maiores de dezasete anos, ou que os cumpran dentro do ano do inicio do programa, para lles facilitar a empregabilidade e o acceso a unha actividade profesional adaptada ás necesidades dos sectores produtivos e do contorno.

3. Estes programas formativos estarán configurados por módulos dos programas de cualificación profesional inicial, e mesmo dos títulos de formación profesional, asociados a unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cuxa superación terá carácter acumulable, e poderán incorporar módulos apropiados para a adaptación ás necesidades específicas do colectivo beneficiario.

Disposición transitoria única. Alumnado que iniciase un programa de cualificación profesional inicial antes do curso 2011-2012.

1. O alumnado que superase os módulos obrigatorios dun programa de cualificación inicial ao abeiro da Orde do 13 de maio de 2008, pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia, poderá solicitar a matrícula no segundo curso do programa no réxime ordinario ou no réxime integrado, para cursar os módulos formativos de carácter xeral de segundo curso e os módulos voluntarios, e seralle de aplicación o establecido nesta orde.

2. Realizarase durante o curso 2011-2012 unha proba libre do módulo formativo de carácter xeral de segundo curso, formación complementaria de acceso a ciclos, para o alumnado que superase os módulos voluntarios dun programa de cualificación profesional inicial ao abeiro da citada Orde do 13 de maio de 2008, correspondentes ao módulo 3 da educación secundaria obrigatoria para persoas adultas.

Disposición derrogatoria única. Derrogación de normativa.

Quedan derrogadas a Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia e todas aquelas disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto nesta orde.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento e execución.

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar as disposicións que cumpran para a execución e o desenvolvemento do establecido nesta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e será de aplicación a partir do curso académico 2011-2012.

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2011.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Módulos formativos de carácter xeral

Obxectivos xerais:

● Desenvolver o hábito de lectura como fonte de información, formación e pracer.

● Comprender e producir textos en formato variado dos ámbitos persoal, social, cultural e profesional, con vocabulario apropiado para a finalidade pretendida.

● Desenvolver a observación e o espírito crítico.

● Desenvolver a competencia matemática e dixital que lle facilite desempeñar o seu papel na vida persoal e no mundo social e laboral.

● Desenvolver a capacidade para identificar problemas, contrastar información, avanzar hipóteses e aplicar técnicas adecuadas para a súa resolución.

● Desenvolver actitudes democráticas que permitan a participación nunha sociedade plural e diversa, tendo presentes os dereitos e os deberes compartidos, e o respecto polas diferenzas.

● Desenvolver a autoestima, o afán de superación e a capacidade de adaptación a novos retos, de acordo cos intereses e coas aptitudes persoais.

● Desenvolver hábitos e habilidades que faciliten o acceso ao contorno laboral e o adecuado progreso.

1. Competencia comunicativa e dixital I.

1.1. Obxectivos:

● Comprender textos orais e escritos variados de índole social, cultural e profesional, e de progresiva dificultade, nas linguas galega e castelá.

● Comprender instrucións orais e escritas a través de linguaxes variadas.

● Expresar oralmente e por escrito textos variados de temática social, cultural e profesional, nas linguas galega e castelá, con coherencia, con corrección lingüística e con adecuación ás situacións e aos contextos.

● Facer da lectura unha fonte de pracer, de información, de enriquecemento persoal e de coñecemento do mundo.

● Coñecer a diversidade de usos das linguas para evitar estereotipos lingüísticos que resulten discriminatorios.

● Procurar e seleccionar recursos en fontes e medios diversos para realizar e completar producións propias.

● Recoñecer a relación entre tipo de texto e intencionalidade comunicativa.

● Planificar e executar proxectos de progresiva dificultade recorrendo ás fontes impresas e dixitais, así como elaborar presentacións claras, correctas e coherentes dos resultados, a través das tecnoloxías da información e da comunicación.

● Coñecer as posibilidades de información na internet e a necesidade dunha postura crítica e responsable ante esta rede.

1.2. Contidos:

● Coñecemento das estruturas lingüísticas básicas, adecuadas á finalidade pretendida, que permitan unha comunicación correcta e coherente.

● Lectura comprensiva de textos en soportes variados. Determinación da idea principal e das ideas secundarias. Intención comunicativa.

● Comprensión de linguaxes non verbais, icónicas e gráficas, ilustracións, etc.

● Comprensión de textos orais en situacións de relacións sociais da vida cotiá e no ámbito laboral.

● Formulación de hipóteses sobre o contido e a intención de textos orais e escritos.

● Comprensión e elaboración de textos específicos relacionados co mundo social e laboral (guías, correspondencia, cuestionarios, instrucións, currículos, informes, resumos, etc.), respectando as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas, e cun rexistro adecuado a cada situación.

● Utilización de gráficos, resumos, imaxes e outros complementos non verbais.

● Elaboración de pequenos proxectos, tendo presente a planificación, a execución e a exposición.

● Utilización da tecnoloxía da información e da comunicación como ferramenta básica para a elaboración de textos, para a procura de información complementaria e para a comunicación, manexando os elementos fundamentais dun procesador de textos.

● Valoración do traballo compartido e da creación de redes de información e coñecemento.

1.3. Criterios de avaliación:

● Comprender textos orais e escritos mediante a identificación da información e o recoñecemento das ideas máis salientables e da intencionalidade.

● Expresar de xeito claro, ordenado e correcto, textos orais e escritos que resuman a información oída ou lida.

● Usar a lectura, con progresiva autonomía, como fonte de información e de formación, recorrendo a manuais, dicionarios, folletos, internet, etc.

● Relacionar informacións de medios diversos sobre un mesmo tema, con capacidade para contrastar a información e tomar decisións.

● Aplicar as ideas e os coñecementos adquiridos a tarefas concretas.

● Expresar de xeito oral e escrito textos con intención de informar, solicitar e reclamar, con formato e rexistro adecuados.

● Elaborar pequenos proxectos cos pasos precisos de planificación, execución e avaliación.

● Elaborar documentos con recursos informáticos empregando imaxes, gráficos e complementos precisos.

2. Sociedade e cidadanía I.

2.1. Obxectivos.

● Coñecer e valorar as características organizativas, sociais e culturais fundamentais do contorno.

● Coñecer e valorar os principais trazos das organizacións sociais e culturais do Estado.

● Coñecer as características da sociedade democrática e tomar conciencia da necesidade de participación, con recoñecemento dos dereitos e dos deberes da cidadanía.

● Coñecer as principias institucións supranacionais: Unión Europea e organismos internacionais.

● Coñecer e analizar os problemas sociais do mundo actual.

2.2. Contidos.

● Coñecemento da organización social de Galicia. Institucións e servizos públicos da Comunidade.

● Coñecemento da organización do Estado español. O sistema das autonomías.

● O sistema democrático: participación cidadá; dereitos e deberes; a Constitución e o Estatuto de autonomía.

● Galicia e España en Europa. Organismos internacionais. Política de cooperación.

● Coñecemento doutros modelos sociopolíticos actuais.

● Desequilibrios e conflitos no mundo actual. A acción humana como causa e efecto dos problemas. A globalización. O compromiso persoal.

● A violencia como defecto da sociedade: violencia entre pobos e violencia de xénero.

● Desenvolvemento e consumo. Consumo responsable.

● Educación viaria: normas de seguridade e condución responsable.

2.3. Criterios de avaliación.

● Coñecer a distribución xeográfica de Galicia (organización e paisaxes galegas, e a súa economía), localizar en mapas a súa situación, e argumentar as causas e as consecuencias das súas características.

● Coñecer a estruturación do Estado español en comunidades autónomas. Valorar as diferenzas como elemento enriquecedor. Saber localizar as comunidades en mapas. Organizar itinerarios para se mover entre elas.

● Coñecer e apreciar o sistema democrático. Representación da cidadanía. Participación como valor para a mellora da vida na comunidade. Deberes e dereitos.

● Coñecer de forma sumaria a Constitución española. Dificultades para os consensos. Significado dunha norma común.

● Coñecer de forma sumaria o Estatuto de autonomía e o longo percorrido pola historia ata chegar a el. O Goberno autónomo e as relacións co resto do Estado español.

● Analizar as desigualdades no mundo actual. Reflexionar sobre a multicausalidade. Valorar a cooperación entre os pobos.

● Recoñecer o consumo responsable. Papel da publicidade. Valorar igualmente a capacidade de comprender os prexuízos que pode provocar na vida persoal e na do contorno.

● Recoñecer a necesidade da seguridade viaria para persoas condutoras e peóns.

3. Científico-matemático I.

3.1. Obxectivos.

● Coñecer e identificar o propio corpo.

● Valorar actitudes saudables en relación con hábitos de alimentación, exercicio e consumo.

● Coñecer os recursos naturais do contorno. Intervención humana na conservación e na modificación: repercusión no ambiente e desenvolvemento sustentable.

● Coñecer os elementos dun ecosistema: a súa vulnerabilidade.

● Coñecer e apreciar as fontes de enerxía como algo necesario e limitado, así como a necesidade dun uso responsable destas.

● Coñecer e realizar operacións e cálculos numéricos aplicados a situacións e a problemas da vida cotiá.

● Coñecer e utilizar os sistemas de medida na vida persoal e profesional.

● Realizar cálculos aproximados, avanzar hipóteses para a resolución de problemas e contrastar resultados.

3.2. Contidos.

● Corpo humano: aparellos e sistemas; funcións vitais.

● Dieta equilibrada.

● Exercicio físico como hábito saudable e de lecer.

● Recursos naturais en Galicia: flora e fauna. Utilización e explotación racional dos recursos.

● Recursos enerxéticos en Galicia: a auga, o vento e a biomasa.

● Resolución de problemas. Cálculo matemático.

● Operacións básicas: propiedades e aplicacións a situacións reais. Números enteiros, fraccionarios e decimais.

● Proporcións e porcentaxes.

● Cálculo aproximado. Redondeo. Estratexias para efectuar cálculos.

● Sistema Internacional de Medidas. Unidades de uso frecuente. Instrumentos de medida na vida cotiá e profesional.

● Cálculo de distancias, perímetros, superficies e volumes.

● Rectas e ángulos. Formas planas. Polígonos e corpos xeométricos.

● Escalas e planos.

● Sistema monetario. Prezos. Ingresos e gastos. IVE.

3.3. Criterios de avaliación

● Identificar as partes do corpo, os aparellos e as súas funcións, así como valorar as actitudes responsables ante o consumo, o exercicio e as relacións interpersoais.

● Recoñecer os recursos naturais do contorno e valorar as actitudes responsables para a súa conservación.

● Recoñecer os compoñentes dun ecosistema na súa proximidade.

● Coñecer as fontes de enerxía, valorar a necesidade dun consumo responsable e presentar actitudes individuais nese sentido, na vida cotiá.

● Realizar operacións e cálculos numéricos mediante procedementos variados.

● Realizar estudos de custos con descontos e IVE, así como elaborar orzamentos aplicados a situacións da vida cotiá.

● Realizar estimacións de medidas e comprobar hipóteses cunha aplicación precisa das medidas que correspondan.

● Aplicar os coñecementos de xeometría a situacións da vida cotiá: medición dun terreo, cálculo do material necesario para as paredes dun cuarto, etc.

● Utilizar escalas, planos, gráficos, etc., para representar resultados matemáticos.

4. Iniciativa persoal e relacións laborais.

4.1. Obxectivos

● Desenvolver as capacidades persoais que faciliten planificar un proxecto persoal e profesional.

● Desenvolver actitudes, hábitos e estratexias que faciliten a procura dun emprego acorde coas aptitudes e cos intereses propios.

● Valorar a necesidade da motivación, da autoestima e da formación ao longo de toda a vida.

● Coñecer as opcións de orientación do mundo laboral, as fontes de emprego e as súas condicións.

● Coñecer as características do mundo laboral, asumindo as condicións da vida activa e a relación entre a formación e os requisitos profesionais.

● Coñecer o marco legal que regula as relacións laborais.

● Coñecer e valorar os hábitos de seguridade e hixiene no traballo, e asumir a responsabilidade persoal.

● Tomar conciencia da importancia dunha cultura emprendedora.

4.2. Contidos

● Proxecto persoal e profesional. Significado e valor do traballo.

● Hábitos e actitudes responsables no posto de traballo: traballo ben feito, colaboración e esforzo persoal, e planificación de tarefas.

● Formación ao longo da vida.

● Procura activa de emprego:

– Fontes de orientación e información.

– Currículo e carta de presentación.

– Entrevista de traballo.

● Relacións laborais:

– Contrato de traballo.

– Recibo de salario.

– Ordenación do tempo de traballo.

– Clasificación profesional.

– Principais vicisitudes do contrato.

● Prevención de riscos laborais.

● Cultura emprendedora. Traballo autónomo. Cooperativas de traballo asociado.

4.3. Criterios de avaliación.

● Recoñecer a relación entre a formación, as aptitudes propias e o posto de traballo buscado, e asumir as necesidades de formación continua para a mellora e a conservación do emprego.

● Planificar o traballo. Cooperar coas outras persoas, con actitudes de respecto e de rexeitamento de actitudes discriminatorias.

● Coñecer e valorar actitudes, hábitos e estratexias que permitan procurar, atopar e conservar un posto de traballo.

● Coñecer institucións, organismos e empresas en relación coa procura de emprego.

● Elaborar currículos e cartas de presentación correctas.

● Manifestar un comportamento adecuado nunha entrevista de traballo.

● Coñecer e actuar consonte os dereitos e os deberes das persoas traballadoras.

● Elaborar un recibo de salarios sinxelo.

● Recoñecer a necesidade de empregar todas as medidas de prevención de riscos laborais.

● Valorar a cultura emprendedora.

● Coñecer as posibilidades de opcións de traballo autónomo e cooperativo.

ANEXO II

1. Módulo profesional: tecnoloxías da información e da comunicación

● Código: ME0010.

● Duración: 100 horas.

1.1. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación

● RA1. Describe e manexa as utilidades básicas do sistema operativo para o uso do equipamento informático, seguindo o procedemento establecido.

– CA1.1. Explicáronse as funcións do sistema operativo en relación cos elementos do sistema informático.

– CA1.2. Distinguíronse e utilizáronse os elementos da interface de usuario achegada polo sistema operativo para se mover dentro do equipamento informático e preparar un contorno de traballo.

– CA1.3. Identificáronse as ferramentas e as funcionalidades achegadas polo sistema operativo para o manexo do sistema de ficheiros, para o que se diferenciaron cartafoles e unidades locais e remotas.

– CA1.4. Describíronse as características das aplicacións achegadas polo sistema operativo para o manexo dos periféricos conectados ao equipamento informático.

– CA1.5. Describíronse as ferramentas e os servizos achegados polo sistema operativo para compartir recursos e acceder a eles, dentro dunha rede local, en relación co sistema de ficheiros.

– CA1.6. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, manexouse o sistema operativo dun equipamento informático persoal debidamente instalado e configurado, segundo instrucións recibidas:

– Identificáronse os seus elementos físicos funcionais.

– Arrancouse o equipamento e verificouse visualmente que a carga do sistema se realice sen erros.

– Utilizouse a interface gráfica de usuario por medio dos dispositivos apuntadores e do teclado, e executáronse aplicacións no sistema informático persoal.

– Personalizáronse o escritorio e outros aspectos da interface gráfica.

– Exploráronse as informacións contidas en soportes de almacenaxe como CD, DVD, memorias extraíbles, memorias USB, etc.

– Operouse con cartafoles e ficheiros utilizando a ferramenta para o manexo do sistema de ficheiros achegada polo sistema operativo.

– Capturouse información a través do escáner e almacenouse para o seu uso posterior, utilizando as ferramentas achegadas polo sistema operativo.

– Realizouse a impresión local de información previamente almacenada utilizando as ferramentas achegadas polo sistema operativo.

– Aplicáronse os procedementos de apagado controlado do equipamento informático persoal.

– CA1.7. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, accedeuse a recursos compartidos e intercambiouse información entre varios equipamentos, utilizando os servizos da rede local e seguindo unhas instrucións dadas.

– Extraeuse a información dunha unidade externa do tipo CD-ROM, DVD, memoria USB, etc.

– Accedeuse a cartafoles e ficheiros para obter información doutros equipamentos.

– Imprimíronse documentos por medio doutras impresoras da rede.

– Manexáronse cartafoles e ficheiros utilizando os recursos compartidos da rede local.

● RA2. Identifica os dispositivos multimedia e obtén información deles utilizando aplicacións multimedia, seguindo unhas instrucións recibidas.

– CA2.1. Identificáronse os dispositivos multimedia e as súas conexións ao equipamento informático, para os utilizar con aplicacións multimedia, e conectáronse aos portos correspondentes.

– CA2.2. Identificáronse os tipos de formatos de compresión usados para rexistrar as informacións multimedia, en relación cos seus usos e coas aplicacións que os utilizan.

– CA2.3. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, obtívose información multimedia utilizando as aplicacións multimedia, consonte instrucións dadas:

– Conectáronse os dispositivos nos portos especificados.

– Identificouse e utilizouse o software multimedia adecuado para cada dispositivo.

– Obtivéronse imaxes no formato especificado e almacenáronse no lugar indicado.

– Obtívose música no formato especificado e almacenouse no lugar indicado.

– Capturáronse vídeos no formato especificado e almacenáronse no lugar indicado.

● RA3. Describe e utiliza as funcións principais dun procesador de textos e realiza documentos simples e elementais, seguindo instrucións recibidas.

– CA3.1. Explicáronse as funcións e as características dun procesador de textos en relación cos tipos de documentos que se vaian elaborar.

– CA3.2. Describíronse os procedementos de creación, modificación e manipulación de documentos utilizando as ferramentas do procesador de textos.

– CA3.3. Identificáronse os formatos que se lle poden aplicar ao texto contido nos documentos para mellorar a súa presentación, tendo en conta os estilos que se apliquen: negra, cursiva, subliñado, tamaño e tipo de fontes, numeración e viñetas, tabulacións e aliñamento de parágrafos, etc.

– CA3.4. Describíronse as funcións utilizadas para inserir imaxes e obxectos gráficos nos documentos, tendo en conta o tipo de obxecto.

– CA3.5. Identificáronse as funcións utilizadas para engadir encabezamentos e pés de páxina nos documentos, seguindo instrucións de estilo recibidas.

– CA3.6. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, creáronse documentos para presentar información utilizando un procesador de textos, seguindo uns formatos especificados:

– Seleccionáronse os formatos e aplicáronselles a textos e a bloques de texto.

– Inseríronse imaxes e obxectos predeseñados achegados polo procesador de textos e aplicáronselles formatos.

– Inseríronselles encabezamentos e pés de páxina aos documentos engadindo autotextos e aplicando formatos.

– Pasouse o corrector ortográfico.

– Gardáronse e imprimíronse os documentos.

● RA4. Describe a funcionalidade doutras aplicacións ofimáticas ou utilízaas para o tratamento e a presentación de información, para o cal utiliza deseños xa definidos e segue instrucións recibidas.

– CA4.1. Explicáronse as características e o uso das aplicacións ofimáticas de folla de cálculo, base de datos e presentación de documentos en diapositivas, en relación coas do tratamento de texto.

– CA4.2. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, en que se conte cunha folla de cálculo xa deseñada, realizáronse as seguintes operacións consonte instrucións recibidas:

– Abriuse e pechouse a folla de cálculo.

– Introducíronse datos nas celas e aplicáronse fórmulas sinxelas.

– Aplicáronselles formatos ás celas e aos datos.

– Gardáronse os cambios realizados.

– Imprimíronse as follas de cálculo.

– CA4.3. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, en que se conte cunha base de datos deseñada e coas súas táboas, as súas relacións, os seus formularios e os seus informes creados, realizáronse as seguintes operacións consonte instrucións recibidas:

– Abriuse e pechouse a base de datos.

– Visualizáronse e introducíronse datos a través dos formularios xa creados.

– Gardáronse os cambios realizados.

– Imprimíronse os datos utilizando os informes xa creados.

– CA4.4. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, en que se conte cunha presentación xa deseñada, realizáronse as seguintes operacións consonte instrucións recibidas:

– Abriuse e pechouse a presentación xa creada.

– Presentáronse as diapositivas.

– Imprimíronse as diapositivas.

● RA5. Describe e manexa as utilidades que proporciona a internet para realizar procuras na rede interna e na externa, seguindo instrucións recibidas.

– CA5.1. Explicáronse as características e as funcións da internet e dunha intranet corporativa en relación co tipo de información que se vaia procurar.

– CA5.2. Enumeráronse e enunciáronse as características dunha páxina web e das posibilidades de navegación entre páxinas, e diferenciouse entre páxinas seguras e non seguras.

– CA5.3. Recoñecéronse as ferramentas utilizadas para navegar pola rede, para procurar información e para engadir criterios de procura.

– CA5.4. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, navegouse pola internet para procurar información, consonte instrucións recibidas:

– Abriuse o navegador e utilizouse para acceder a páxinas e ás súas ligazóns.

– Utilizouse un buscador e localizouse información segundo os criterios de procura indicados.

– Personalizouse o navegador utilizando as utilidades da ferramenta (páxina de inicio, cores das ligazóns, tamaño de fonte, etc.).

– Descargouse información e almacenouse nos lugares indicados.

– Identificáronse os medios e os procedementos de seguridade durante o acceso a páxinas web para evitar a instalación non desexada de software e outras ameazas (cadeado, https, etc.).

– Utilizáronse certificados ou sinaturas dixitais para navegar por organismos ou institucións.

– Engadíronse á listaxe de favoritos as páxinas máis visitadas.

– Utilizáronse as funcións do navegador para acceder ao historial de páxinas visitadas.

● RA6. Describe e manexa as utilidades que ofrecen a internet e a intranet corporativa para o intercambio de información entre usuarios, seguindo instrucións recibidas.

– CA6.1. Explicouse a funcionalidade que ofrecen as ferramentas de correo para o intercambio de información, e sinaláronse as súas posibilidades para organizar o traballo e para realizar o seguimento de tarefas.

– CA6.2. Describíronse as características dos foros de noticias e dos blogs, entre outros, así como das ferramentas que se utilizan, para realizar consultas e deixar opinións sobre temas concretos.

– CA6.3. Identificouse e distinguiuse a funcionalidade que ofrecen as ferramentas de mensaxaría instantánea e videoconferencia para establecer conversas e aclarar instrucións, cando non sexa posible o contacto directo.

– CA6.4. Recoñecéronse as funcionalidades que ofrecen as plataformas virtuais de formación (e-learning) para usalas como medio para a aprendizaxe continua.

– CA6.5. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, utilizouse un servizo de correo para enviar e recibir mensaxes, consonte instrucións recibidas:

– Creouse unha conta de correo a través dun servidor web que achegue o servizo.

– Creouse unha nova mensaxe e engadíronselle destinatarios e asunto, utilizando as funcións de formato, e posteriormente enviouse.

– Comprobouse a bandexa de entrada da ferramenta de correo e abríronse as novas mensaxes.

– Achegáronse ficheiros adxuntos nos envíos de correos.

– Traballouse co caderno de enderezos.

– Organizáronse os cartafoles do correo.

– CA6.6. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, utilizáronse servizos de mensaxaría instantánea e videoconferencia para intercambiar información, consonte instrucións recibidas:

– Accedeuse ao servizo de mensaxaría instantánea e videoconferencia.

– Habilitáronse conversas instantáneas privadas e permitíuselles ou denegóuselles a outras persoas o acceso ás conversas.

– Establecéronse videoconferencias cunha persoa usuaria ou con varias, utilizando os programas e os medios indicados.

– Utilizáronse os elementos que achegan as ferramentas de mensaxaría: encerados, escritorios compartidos, transferencia de ficheiros, etc.

– CA6.7. Nun caso práctico, debidamente caracterizado, utilizáronse plataformas virtuais de formación segundo uns criterios especificados e consonte instrucións recibidas:

– Accedeuse á plataforma virtual.

– Navegouse polos contidos que ofrece a plataforma virtual.

– Utilizáronse as ferramentas de comunicación que achega a plataforma (correo, foro e mensaxaría) para intercambiar mensaxes e traballos coa persoa responsable da titoría e outras persoas usuarias.

1.2. Contidos básicos.

Sistema operativo no uso básico das TIC.

● Características.

● Interface gráfica de usuario: o escritorio.

● Xestión de ficheiros e cartafoles: exploración nun sistema operativo, e funcións básicas de exploración e procura.

● Utilización de periféricos.

Redes de área local no uso básico das TIC.

● Usos e características.

● Acceso a recursos compartidos.

● Redes sen fíos.

● Dispositivos con conexión sen fíos á rede e ao equipamento.

Contornos multimedia no uso básico das TIC.

● Dispositivos e aplicacións multimedia.

● Formatos multimedia.

● Procedementos de intercambio de información multimedia entre equipamentos e dispositivos.

Procesador de textos no uso básico das TIC.

● Estrutura e funcións dun procesador de textos.

● Aplicación de formato a documentos.

● Inserción de obxectos en documentos.

● Configuración de páxina.

● Corrector ortográfico.

Outras aplicacións ofimáticas no uso básico das TIC.

● Aplicacións ofimáticas de folla de cálculo, base de datos e presentacións.

● Funcionalidades e usos.

A internet no uso básico das TIC.

● Características e usos.

● Documentos web.

● Navegación pola web: navegadores web, configuración do navegador, descrición e funcionamento do navegador.

● Clientes web: características e usos.

● Buscadores: características e usos.

● Uso de certificados e sinaturas dixitais.

● Protección do sistema operativo e aplicacións fronte a ataques malintencionados procedentes da internet: fising, malware, spyware, etc.

Outros servizos da internet no uso básico das TIC.

● Correo electrónico: funcionalidades e tipos.

● Mensaxaría instantánea: tipos e características.

● Videoconferencia: características.

● Foros: tipos e características.

● Ferramentas e usos dos servizos da internet.

● Outros servizos da internet.

● Aplicacións de teleaprendizaxe (e-learning): características e usos.

1.3. Orientacións pedagóxicas.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de realizar operacións auxiliares con tecnoloxías da información e da comunicación.

A definición desta función abrangue aspectos como:

– Utilización dos recursos compartidos do sistema operativo.

– Elaboración de documentos cun procesador de textos.

– Procura de información na intranet e na internet.

– Manexo do correo electrónico e de servizos de mensaxaría instantánea e videoconferencia.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo versarán sobre:

– Utilización básica do sistema operativo.

– Asistencia básica no uso de aplicacións informáticas.

ANEXO III

Organización en ámbitos e cadro de equivalencias, para os efectos académicos e de validacións, entre módulos de programas de cualificación profesional inicial e os ámbitos correspondentes á educación secundaria para persoas adultas.

Módulos de programas de cualificación profesional inicial

Ámbitos da educación secundaria obrigatoria para persoas adultas

Módulos formativos de carácter xeral de 1.º curso

Módulos 1 e 2 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas

Competencia comunicativa e dixital I.

Comunicación.

Sociedade e cidadanía I.

Social.

Iniciativa persoal e relacións laborais.

Científico-matemático I.

Científico-tecnolóxico.

Módulos formativos de carácter xeral de 2.º curso

Módulo 3 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas

Competencia comunicativa e dixital II.

Comunicación.

Sociedade e cidadanía II.

Social.

Científico-matemático II.

Científico-tecnolóxico.

Módulos voluntarios

Módulo 4 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas

Comunicación.

Comunicación.

Social.

Social.

Científico-tecnolóxico.

Científico-tecnolóxico.

ANEXO IV
Distribución horaria

A) Distribución horaria semanal dos módulos no réxime ordinario.

1. Organización dos módulos no primeiro curso.

Curso

Módulo

Sesións

1.º

Módulos profesionais.

18 (*)

1.º

Competencia comunicativa e dixital I.

4

1.º

Sociedade e cidadanía I.

3

1.º

Científico-matemático I.

4

1.º

Iniciativa persoal e relacións laborais.

2

1.º

Titoría e orientación.

1

1.º

Formación en centros de traballo.

-

(*) Na modalidade C-Mixta aterase ao horario laboral establecido no convenio colectivo ou na normativa laboral aplicable á empresa en que se realicen os módulos profesionais.

2. Organización dos módulos no segundo curso.

Curso

Módulo

Sesións

1.º cuadrimestre

Competencia comunicativa e dixital II.

6

Sociedade e cidadanía II.

4

Científico-matemático II.

8

Formación complementaria de acceso a ciclos.

3

Titoría e orientación.

1

2.º cuadrimestre

Comunicación.

6

Social.

4

Científico-tecnolóxico.

8

Recuperación de módulos pendentes.

3

Titoría e orientación.

1

B) Distribución horaria semanal dos módulos no réxime integrado

1. Organización dos módulos no primeiro curso.

Curso

Módulo

Sesións

1.º

Módulos profesionais.

9

1.º

Hora de libre disposición do centro.

1

1.º

Tecnoloxías da información e da comunicación.

4

1.º

Módulo profesional de oferta de centro.

4

1.º

Competencia comunicativa e dixital I.

4

1.º

Sociedade e cidadanía I.

3

1.º

Científico-matemático I.

4

1.º

Iniciativa persoal e relacións laborais.

2

1.º

Titoría e orientación.

1

2. Organización dos módulos no segundo curso.

Curso

Módulo

Sesións

1.º cuadrimestre

2.º

Módulos profesionais.

9

2.º

Hora de libre disposición do centro.

1

2.º

Competencia comunicativa e dixital II.

6

2.º

Sociedade e cidadanía II.

4

2.º

Científico-matemático II.

8

2.º

Formación complementaria de acceso a ciclos.

3

2.º

Titoría e orientación.

1

2.º cuadrimestre

2.º

Módulos profesionais.

9

2.º

Hora de libre disposición do centro.

1

2.º

Comunicación.

7

2.º

Social.

5

2.º

Científico-tecnolóxico.

9

2.º

Titoría e orientación.

1

2.º

Formación en centros de traballo.

-

ANEXO V
Especialidades do profesorado

A) Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos obrigatorios dos programas de cualificación profesional inicial

1. Módulos específicos profesionais.

Módulo profesional

Especialidade do profesorado

Corpo

Módulos profesionais.

Establecidas no perfil profesional correspondente.

Establecidos no perfil profesional correspondente.

Tecnoloxías da información e da comunicación (1).

Informática.

Sistemas electrónicos.

Tecnoloxía.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Sistemas e aplicacións informáticas.

Equipamentos electrónicos.

Profesorado técnico de formación profesional.

Módulo profesional de oferta de centro.

Establecidas no perfil profesional correspondente.

Establecidos no perfil profesional correspondente.

(1) A prioridade para impartir será: 1.º informática e sistemas e aplicacións informáticas, 2.º sistemas electrónicos e equipamentos electrónicos e 3.º tecnoloxía

2. Módulos formativos de carácter xeral.

Módulo formativo de carácter xeral

Especialidade do profesorado

Corpo

Competencia comunicativa e dixital I. (1)

Calquera.

Mestres/as.

Lingua e literatura galega.

Lingua castelá e literatura.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Sociedade e cidadanía I. (1)

Calquera.

Mestres/as.

Xeografía e historia.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Científico-matemático I. (1)

Calquera.

Mestres/as.

Tecnoloxía.

Matemáticas.

Bioloxía e xeoloxía.

Física e química.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Iniciativa persoal e relacións laborais. (2)

Formación e orientación laboral.

Economía.

Xeografía e historia.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Competencia comunicativa e dixital II.

Lingua e literatura galega.

Lingua castelá e literatura.

Linguas estranxeiras.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Sociedade e cidadanía II.

Xeografía e historia.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Científico-matemático II.

Tecnoloxía.

Matemáticas.

Bioloxía e xeoloxía.

Física e química.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Formación complementaria de a acceso ciclos.

Calquera das anteriores.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

(1) Será preferentemente impartido por mestres ou mestras.

(2) Será preferentemente impartido pola especialidade de formación e orientación laboral.

B) Especialidades do profesorado con atribución docente nos módulos voluntarios dos programas de cualificación profesional inicial.

Módulo formativo conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria

Especialidade do profesorado

Corpo

Comunicación.

Lingua e literatura galega.

Lingua castelá e literatura.

Linguas estranxeiras.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Social.

Xeografía e historia.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

Científico-tecnolóxico.

Tecnoloxía.

Matemáticas.

Bioloxía e xeoloxía.

Física e química.

Catedrático/a de ensino secundario.

Profesorado de ensino secundario.

ANEXO VI
Comunicación de autorización para cursar programas
de cualificación profesional inicial

Comunicación de autorización para cursar programas de cualificación profesional

D/Dª ……………………………………………………………..., secretaria/o do centro ......…………………………………………………….........… ,

COMUNÍCOLLES:

Que o/a alumno/a .........................................................................................................................,con DNI .............…………………................, .

foi/non foi autorizado para cursar un programa de cualificación profesional inicial no curso académico .............................................

E para que conste e teña efectos onde proceda, por instancia do interesado/a, expido esta comunicación, selada en ................................. o ..................de……………………………de……………..

Visto e prace. O/A director/a O/A secretario/a

Asdo.: Asdo.:

SELO DO CENTRO

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file